Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe w trybie zasady konkurencyjności na świadczenie usług w zakresie zdrowia dla pacjentów „Dziennego Domu Opieki Medycznej”– nr 01/DDOM/ZOK/2017

Data publikacji: 02.08.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-08-2017

Numer ogłoszenia

1047489

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy przesłać na adres: Caritas Archidiecezji Gdańskiej, al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot lub złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.08.2017 r. do godz. 09.30 (decyduje data i godzina wpływu oferty). Oferta musi być opisana w sposób określony w pkt.8.5 Zapytania

Wszelkie konsekwencje wynikające z nieodpowiedniego oznaczenia oferty ponosi wykonawca.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

mmielewczyk@caritas.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Mielewczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

58 555 78 78

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zdrowia dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w ramach umów cywilno-prawnych w zakresie: udzielanie konsultacji dietetycznych dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w okresie od 01 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miejscowość: Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zdrowia dla pacjentów „Dziennego Domu Opieki Medycznej” w Gdańsku

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zdrowia dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w ramach umów cywilno-prawnych w zakresie: udzielanie konsultacji dietetycznych dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w okresie od 01 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

Zamówienie obejmuje opracowanie indywidualnej diety oraz udzielanie porad w zakresie żywienia pacjentom oraz ich rodzinom, a także uczestniczenie w spotkaniach wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego.

Wymiar zaangażowania: od 01 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. maksymalnie 105h przez 10 miesięcy, średniomiesięcznie 10 h.

Ilość pacjentów przebywających jednocześnie w placówce: 10-15 osób.

- Świadczenie usług w zakresie zdrowia następować będzie w dni powszednie.
- Zamawiający na czas udzielania świadczeń udostępnia Wykonawcy odpowiednie pomieszczenie.
- Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy odzieży roboczej.

- Wykonawca zobowiązany będzie do:

a) Przestrzegania regulaminów, zarządzeń, przepisów wewnętrznych i zewnętrznych.
b) Przestrzegania przepisów bhp i p/poż. na terenie zakładu.

Kod CPV

85000000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

Harmonogram realizacji zamówienia

od 01 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

W zakresie udzielania porad dietetyka o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
a) rozpoczęli po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe w zakresie dietetyki obejmujące, co najmniej 1630 godzin kształcenia w zakresie dietetyki i uzyskali tytuł licencjata lub dodatkowo rozpoczęli po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe w zakresie dietetyki obejmujące co najmniej 1220 godzin w zakresie dietetyki i uzyskali tytuł magistra albo
b) ukończyli studia wyższe na kierunku dietetyka, zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach i uzyskali tytuł licencjata lub magistra na tym kierunku albo
c) rozpoczęli przed dniem 1 października 2007 r. studia wyższe w specjalności dietetyka obejmujące co najmniej 1784 godziny kształcenia w zakresie dietetyki i uzyskali tytuł licencjata lub magistra albo
d) rozpoczęli przed dniem 1 października 2007 r. studia wyższe na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka o specjalności żywienie człowieka i uzyskali tytuł licencjata lub magistra lub magistra inżyniera na tym kierunku albo
e) ukończyli szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej
i uzyskali tytuł zawodowy dietetyka lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie dietetyk albo
f) ukończyli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia technikum lub szkołę policealną
i uzyskali tytuł zawodowy technika technologii żywienia w specjalności dietetyka.
g) posiadają doświadczenie w pracy z osobami przewlekle chorymi lub starszymi min. 2 lata.


Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków:
a) Do oceny spełniania warunku, o którym mowa w pkt. 4.1 lit. d) 1-3) Wykonawca musi wykazać, minimum 2-letnie doświadczenie w pracy z osobami przewlekle chorymi lub starszymi.
b) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt. 6 niniejszego Zapytania.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki udziału w postępowaniu o Zamawiający dokona punktowej oceny ofert nieodrzuconych.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami – tożsame dla każdego z zakresów zapytania:
1) Cena (C) - 80%
2) Posiadane doświadczenie w pracy z osobami przewlekle chorymi lub starszymi (w latach) oszacowane na podstawie przedstawionych dokumentów (X) – 20%

Oferty nieodrzucone będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych danych przedstawionych przez Wykonawców odpowiednio w zakresie kryterium, w następujący sposób:
1) Kryterium cena – 80%: Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów, a pozostałym ofertom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie
ze wzorem:
C = (Cmin / Cx) * 80 pkt
gdzie:
C – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena brutto za realizację danego zakresu zamówienia,
Cmin – najniższa cena brutto zaoferowana w ofertach złożonych na realizację danego zakresu zamówienia,
Cx – cena brutto oferty ocenianej złożonej na realizację danego zakresu zamówienia.

2) Kryterium doświadczenie – 20% Oferta z najwyższym doświadczeniem otrzyma maksymalną ilość punktów, a pozostałym ofertom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie ze wzorem:

X = (Ix – Imin) / (Imax – Imin) * 20 pkt
gdzie:
X – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „doświadczenie”
Ix – doświadczenie wykazane w badanej ofercie (w latach)
Imin – najniższe doświadczenie spośród dostępnych w ofertach wykonawców (w latach)
Imax – najwyższe doświadczenie spośród dostępnych w ofertach wykonawców (w latach)

Ostateczną ocenę oferty stanowi suma punktów uzyskanych w kryteriach określonych
w pkt. 7.2 i 7.3

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą ilością uzyskanych punktów, spełniająca wymagania niniejszego Zapytania Ofertowego.

Wykluczenia

Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykluczeniu podlegają osoby, które w momencie podpisania umowy nie złożą oświadczenia o nieprzekraczaniu zaangażowania zawodowego w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów w wymiarze 276 godzin miesięcznie.

Ocena braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa
w pkt. 5.1. lit. od a) do d) dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
i oświadczeniach wymienionych w pkt. 6 niniejszego Zapytania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ

Adres

al. Niepodległości 778

81-805 Sopot

pomorskie , Sopot

Numer telefonu

585557878

Fax

585515746

NIP

9570657546

Tytuł projektu

Dzienny Dom Opieki Medycznej

Numer projektu

POWR.05.02.00-00-0139/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

HEALTHY AND FIT Katarzyna Siedzik, ul. Mirtowa 18; 75-685 Koszalin – 10.08.2017; cena 4 200,00 zł.
Liczba wyświetleń: 525