Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 2017/7/6/G2 do projektu pt. "E-materiały dydaktyczne do kształcenia ogólnego w zakresie edukacji artystycznej: muzyki i plastyki (Grupa 2)"

Data publikacji: 01.08.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-08-2017

Numer ogłoszenia

1047380

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, adres: ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań, osobiście, pocztą, kurierem (sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-17:00) lub drogą elektroniczną.
W przypadku składania oferty osobiście, pocztą lub kurierem, ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie/paczce oznakowanej danymi Wykonawcy (nazwa i adres). Kopertę/paczkę należy zaadresować zgodnie z poniższym wzorem:
…………………………………………………..
(Nazwa i adres Wykonawcy)
ONLINE-SKILLS Sp. z o.o.
ul. Święty Marcin 29/8
61-806 Poznań
„Oferta na wykonanie zdjęć lub ilustracji (Grupa 2)”
Nie otwierać przed dniem 09.08.2017 r. godz. 10:30.
W przypadku składania oferty drogą elektroniczną, w tytule wiadomości należy wpisać:
Nie otwierać przed dniem 09.08.2017 r. godz. 10:30.
„Oferta na wykonanie zdjęć lub ilustracji (Grupa 2)”.
Do oferty należy załączyć wszystkie wymagane załączniki. Ofertę składaną drogą elektroniczną należy wysłać na adres e-mail: e.marcinkiewicz@online-skills.com
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie, który upływa w dniu 08.08.2017 r. (wtorek) o godz.23:59. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, zostaną zwrócone Wykonawcy bez ich otwierania. Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego/datę wpływu na skrzynkę e-mailową Zamawiającego.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09.08.2017 r. (środa) o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

e.marcinkiewicz@online-skills.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ewa Marcinkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

61 666 11 32

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie maksymalnie 1875 zdjęć lub ilustracji, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Zamawiającego, według wykazów przekazanych przez Zamawiającego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy maksymalnie 1875 zdjęć lub ilustracji, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Zamawiającego, według wykazów przekazanych przez Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie maksymalnie 1875 zdjęć lub ilustracji, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Zamawiającego, według wykazów przekazanych przez Zamawiającego. Przyjmuje się, że na wykonanie zdjęć lub ilustracji w każdym miesiącu realizacji projektu, począwszy od sierpnia 2017 do marca 2018 włącznie, autor zdjęć będzie musiał przeznaczyć od około 60 do około 120 godzin pracy. Jest to wymagany minimalny czas zaangażowania, jakim powinien dysponować wykonawca w okresie realizacji umowy. Zamawiający będzie zlecał realizację przedmiotu zamówienia pakietami. Pakiet będzie zawierał wykaz od 20 do 100 zdjęć do wykonania.

Kod CPV

79960000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi fotograficzne i pomocnicze

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w 3 etapach:
1) Etap 1. - wykonanie maksymalnie 450 zdjęć lub ilustracji, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Zamawiającego, – gotowe zdjęcia lub ilustracje zostaną dostarczone nie później niż w terminie 10 dni od daty dostarczenia wykazów przez Zamawiającego i nie później niż do 28 sierpnia 2017 r. Dla każdego pakietu zdjęć czas jest liczony niezależnie od pozostałych pakietów. Zamawiający może jednocześnie zlecić wykonanie od 1 do 6 pakietów.
2) Etap 2. – wykonanie pozostałych zdjęć lub ilustracji, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Zamawiającego - gotowe zdjęcia lub ilustracje zostaną dostarczone nie później niż w terminie 15 dni od daty dostarczenia wykazów przez Zamawiającego i nie później niż do 31 marca 2018 r. Dla każdego pakietu zdjęć czas jest liczony niezależnie od pozostałych pakietów. Zamawiający może jednocześnie zlecić wykonanie od 1 do 6 pakietów. Planowane jest zlecanie średnio 240 zdjęć lub ilustracji w każdym kolejnym miesiącu realizacji przedmiotu umowy. Liczba ta może ulec zmianie, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego, wynikającym ze zmian scenariuszy e-materiałów, o czym wykonawca będzie informowany na bieżąco.
3) Etap 3. – wprowadzenie korekt i modyfikacji do gotowych zdjęć lub ilustracji, zgłoszonych przez ekspertów merytorycznych i ekspertów technicznych.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena ofert zostanie dokonana przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
1. Cena brutto za produkcję 1 szt. zdjęcia lub ilustracji - waga 70%
2. Czas dostarczenia zrealizowanego pakietu zdjęć - waga 30%
SUMA 100
Kryterium 1 – Cena brutto za produkcję 1 szt. zdjęcia lub ilustracji (C)
Największą liczbę punktów otrzyma oferta z najniższą ceną brutto za produkcję 1 szt. zdjęcia lub ilustracji. Ocena pozostałych ofert zostanie dokonana według poniższego wzoru:
C = (Cn / Cb) x 100 x 70%
C – otrzymane punkty w ramach kryterium 1
Cn – cena brutto za produkcję 1 szt. zdjęcia lub ilustracji oferty najtańszej
Cb – cena brutto za produkcję 1 szt. zdjęcia lub ilustracji oferty badanej
Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia w tym kryterium – 70 punktów.
Kryterium 2 – Czas dostarczenia zrealizowanego pakietu zdjęć (T)
Zamawiający będzie zlecał realizację przedmiotu zamówienia pakietami. Pakiet będzie zawierał wykaz od 20 do 100 zdjęć do wykonania. Wykonawca otrzyma zlecenie mailem. Czas dostarczenia zrealizowanego pakietu zdjęć liczy się od momenty wysłania przez Zamawiającego wykazu zdjęć do realizacji w danym pakiecie, do momentu przekazania przez Wykonawcę zrealizowanych zdjęć zgodnie z wykazem i wytycznymi z załącznika nr 5.
Punkty w kryterium będą przyznawane zgodnie z poniższym schematem:
a) Czas dostarczenia zrealizowanego pakietu zdjęć równy 10 dni = 0 pkt.
b) Czas dostarczenia zrealizowanego pakietu zdjęć od 7 do 9 dni = 10 pkt.
c) Czas dostarczenia zrealizowanego pakietu zdjęć do 6 dni = 30 pkt.
Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia w tym kryterium – 30 punktów.
Oferta, która uzyska największą liczbę punktów (P), będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach:
P = C + T
zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Łączna maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia – 100 punktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"ONLINE-SKILLS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Święty Marcin 29/8

61-806 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

616661132

NIP

9291714274

Tytuł projektu

E-materiały dydaktyczne do kształcenia ogólnego w zakresie edukacji artystycznej: muzyki i plastyki (Grupa 2)

Numer projektu

POWR.02.10.00-00-4001/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Tylda sp. z o.o., ul. J. Piłsudskiego 1/17, 37-200 Przeworsk, 07.08.2017, 69375,00
Liczba wyświetleń: 285