Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostosowanie pomieszczenia do montażu pieca do wysokotemperaturowych procesów sublimacji

Data publikacji: 02.08.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-08-2017

Numer ogłoszenia

1047356

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w formie pisemnej do biura Zamawiającego na adres:
Centrum Metal Odczynniki Chemiczne ul. Metalurgiczna 15E, 17D,
20-234 Lublin
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
g.wronski@odczynniki.com.pl
Oferty należy złożyć do godziny 14.00 w dniu 11.08.2017

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

g.wronski@odczynniki.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Grzegorz Wroński e-mail: g.wronski@odczynniki.com.pl tel.: +48 602276001

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 602276001

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie pomieszczenia znajdującego się w budynku Firmy w Lublinie przy ulicy Metalurgicznej 15E, 17D do montażu pieca do wysokotemperaturowych procesów sublimacji. W ramach zlecenia przewiduje się wykonanie następujących prac:
- wymiana instalacji wyciągowej odpornej na wysokie temperatury i agresywne środowisko,
- wymiana instalacji wodnej i co,
- wymiana instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem i sufitem podwieszanym,
- remont pomieszczenia związany z jego dostosowaniem do nowej funkcji.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dokonanie z zachowaniem zasad konkurencyjności wyboru wykonawcy robót remontowo-budowlanych i prac instalacyjnych niezbędnych do dostosowania wyznaczonego pomieszczenia do montażu pieca do wysokotemperaturowych procesów sublimacji w ramach projektu pt. „Intensyfikacja produkcji nowych związków molibdenu poprzez zastosowanie metod wysokotemperaturowych” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1, Badania i innowacje, Działania 1.2 Badania celowe RPO WL na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

W ramach zamówienia przewiduje się zlecenie wykonania prac mieszczących się w kategoriach CPV:
- 45000000-7 - Roboty budowlane
- 39714110-4 - Wentylatory wyciągowe
- 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne
- 39370000-6 - Instalacje wodne
- 44621110-3 - Grzejniki centralnego ogrzewania
Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie pomieszczenia znajdującego się w budynku Firmy w Lublinie przy ulicy Metalurgicznej 15E, 17D do montażu pieca do wysokotemperaturowych procesów sublimacji. W ramach zlecenia przewiduje się wykonanie następujących prac:
- Wymiana instalacji wyciągowej, w tym:
- demontaż istniejącej instalacji
- zakup i montaż wentylatora ze stali kwasoodpornej o wydajności 6100 m3/h z możliwością regulacji wydajności wyciągu
- wykonanie i montaż komina wyciągowego na zewnątrz budynku o wysokości 11 m
- wykonanie wentylacji pomieszczenia i pieca do sublimacji oraz podłączenie jej do wentylatora (łącznie około 100 mb
instalacji wyciągowej o średnicy 250 mm)
- Wymiana instalacji wodnej i co:
- założenie 2 szt. grzejników o długości min. 160 cm
- podłączenie grzejników do instalacji co
- wykonanie zlewu z kranem o średnicy 1/2 cala z zimną i ciepłą wodą, poprawa kratki ściekowej
- Wymiana instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem i sufitem podwieszanym:
- wykonanie sufitu podwieszanego na powierzchni 25 m2
- montaż 6 lamp w suficie podwieszanym wraz z ich podłączeniem do instalacji
- wykonanie instalacji elektrycznej pomieszczenia, 4 podwójne gniazda 230 V i 1 gniazdo siłowe 32 A
- wykonanie szafy sterowniczej do pomieszczenia, pobór prądu 12 kW
- Remont pomieszczenia związany z jego dostosowaniem do nowej funkcji:
- Wymiana drzwi zewnętrznych o szerokości 2 m i wysokości 2,2 m
- położenie płyt z karton-gipsu 10 m2
- położenie terakoty na powierzchni 25 m2
- położenie glazury na powierzchni 70 m2
- szpachlowanie, malowanie ścian o powierzchni 100 m2.
Prace remontowo-budowlane powinny być wykonane w standardzie obowiązującym w innych pomieszczeniach firmy (kolorystyka i użyte materiały).
Oferent zainteresowany wykonaniem zlecenia może umówić się na wizję lokalną i szczegółowy obmiar pomieszczenia po wpłacie wymaganego wadium i podpisaniu oświadczenia o zachowaniu poufności. W czasie obmiaru Zamawiający udostępni oferentowi wyciąg z dokumentacji technicznej pieca, który ma być zainstalowany w pomieszczeniu.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Prace objęte przedmiotem zamówienia powinny zostać wykonane w ciągu 4-6 tygodni od daty podpisania Umowy, jednak nie później niż do 16.10.2017.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczone będą podmioty spełniające poniższe kryteria, oceniane na podstawie oświadczeń będących załącznikami do formularza zapytania ofertowego oraz innych dostarczonych przez oferentów dokumentów (potwierdzenie przelewu wadium, referencje itp.). Niespełnienie jakiegokolwiek z niżej wymienionych kryteriów, skutkować będzie odrzuceniem oferty:
1. Oferent musi spełniać kryteria ubiegania się o zamówienia finansowane ze środków publicznych, w tym w szczególności nie podlegać wykluczeniu z przyczyn określonych w art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
2. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym zgodnie z obowiązującym prawem.
3. Oferent musi posiadać wiedzę i doświadczenie oraz odpowiednie zasoby osobowe i techniczne zdolne do wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Oferent musi zagwarantować sposób realizacji usługi, korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska, poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp. niezbędnych do realizacji ww. usługi.

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu mogą uczestniczyć firmy, które udokumentują w możliwy do weryfikacji sposób (kopia referencji lub/i wskazanie osób mogących potwierdzić wykonanie) realizację przynajmniej 3 zleceń w obiektach przemysłowych, w ramach których wykonywane były, remonty i montaże maszyn i instalacji działających w środowisku agresywnym oraz w procesach wysokotemperaturowych.

Potencjał techniczny

Oferent musi dysponować potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza podzlecania całości lub części przedmiotu zamówienia osobom lub podmiotom trzecim, poza przypadkiem określonych na etapie postępowania ofertowego konsorcjów. W przypadku konsorcjów lider i pozostali konsorcjanci muszą spełniać wszystkie kryteria udziału w postępowaniu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent musi dysponować własnym zespołem pozwalającym na sprawną realizację zamówienia. Z uwagi na fakt, że prace będą wykonywane na terenie chemicznego zakładu produkcyjnego, kierownik robót wyznaczony przez oferenta musi posiadać wymagane uprawnienia i zostać zaaprobowany przez Zleceniodawcę. Kierownik robót będzie ponosił pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracowników wyznaczonych do pracy przez oferenta.
Wykaz pracowników wyznaczonych do realizacji prac musi zostać dostarczony zamawiającemu min. 48 godzin przez planowanym rozpoczęciem prac, z uwagi na konieczność nadania uprawnień wejścia na teren zakładu. Osoby nie zgłoszone w wymaganym terminie do prac nie zostaną wpuszczone na teren zakładu.
W trakcie realizacji projektu zmiana wykonawców będzie wymagała akceptacji Zamawiającego.
Zamawiający nie dopuszcza podzlecania części lub całości prac w ramach projektu.
W postępowaniu mogą brać udział firmy, które:
• zatrudniają wystarczającą ilość osób i będą w stanie zapewnić wykonanie zamówienia w okresie do 4-6 tygodni od daty podpisania umowy.
• są w stanie zapewnić stały serwis w okresie gwarancji.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent musi znajdować się w sytuacji ekonomiczno-finansowej pozwalającej na zrealizowanie całości zlecenia. Nie przewiduje się płatności częściowych i zaliczek na realizację projektu. Płatność za wykonanie zlecenia zostanie dokonana po końcowym odbiorze prac.

Dodatkowe warunki

1. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
a) odwołania postępowania w ramach zapytania ofertowego w każdym czasie do momentu złożenia oferty,
b) zakończenia postępowania bez dokonywania wyboru Wykonawcy,
c) unieważnienia postępowania, zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyny.
3. W przypadkach, o których mowa powyżej Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.
4. W ramach postępowania nie ma możliwości składania ofert wariantowych oraz ofert częściowych.
5. Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert dokona oceny najkorzystniejszej oferty, co zostanie udokumentowane protokołem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
6. Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz w bazie
konkurencyjności.
7. Zamawiający zaproponuje wybranemu oferentowi, który uzyskał największą ilość punktów, zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia.
8. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpłynięcia oferty do firmy lub na podany adres internetowy.
9. W ramach składania wniosku o dofinansowanie oferty mogą zostać przekazane w celu weryfikacji do właściwej instytucji publicznej.
Warunkiem udziału w postępowaniu jest podpisanie oświadczenia o zachowaniu poufności i wpłacenie przelewem wadium w kwocie 1000 zł na rachunek zamawiającego o numerze: 03 1020 1026 0000 1902 0167 7954.
Wadium zostanie zwrócone firmom, które nie zostaną wybrane do realizacji projektu niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania na konta, z których dokonano przelewu.
W przypadku firmy, która zostanie wybrana do realizacji zamówienia wadium zostanie zwrócone po podpisaniu umowy, a w przypadku gdy wybrany wykonawca odstąpi od podpisania umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego wadium nie zostanie mu zwrócone.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia wyłącznie w formie pisemnego aneksu z następujących powodów:
1. uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia,
2. obiektywnych przyczyn niezależnych od zamawiającego lub oferenta,
3. okoliczności siły wyższej,
4. zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
5. otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których zamawiający zostanie zobowiązany.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta (zgodna ze wzorem w załączniku 1).
2. Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy przedsiębiorstwa (zgodnie ze wzorem w załączniku 2).
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wymienianych w art. 24 PZP (zgodnie ze wzorem w załączniku 3).
4. Oświadczenie o braku powiązań (zgodnie ze wzorem w załączniku 4).
5. Prezentacja doświadczenia wykonawcy / kopie referencji / wskazanie osób mogących potwierdzić wymagane w postępowaniu doświadczenie wykonawcy.
6. Prezentacja kierownika i składu osobowego zespołu przewidzianego do realizacji projektu.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium cenowe - 100%, oceniane według wzoru:
Pn = Cmin/Cn x 100 pkt
gdzie:
Pn – liczba punktów dla oferty nr „n”
Cmin – najmniejsza cena całkowita netto wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów
Cn – cena całkowita netto oferty nr „n”

Wykluczenia

Z postępowania zostaną wykluczeni oferenci nie spełniający warunków udziału w postępowaniu, w tym w szczególności:
1. Podlegający wykluczeniu z przyczyn określonych w art. 24 Prawa Zamówień Publicznych.
2. Będący powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym,
3. Którzy nie udokumentowali w sposób możliwy do weryfikacji wymaganego doświadczenia w zakresie wykonywania prac remontowo-budowlanych w obiektach przemysłowych oraz wykonania i montażu instalacji pracujących w warunkach wysokotemperaturowych i środowisku agresywnym (min. 3 referencje - wystarczy wskazać nazwę projektu, zlecającego i dane osoby mogącej potwierdzić prawidłowe wykonanie projektu lub listy referencyjne).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"CENTRUM METAL ODCZYNNIKI CHEMICZNE MIDAS-INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres

Zygmunta Opackiego 46A/16

05-090 Falenty

mazowieckie , pruszkowski

Numer telefonu

602276001

Fax

+48814631787

NIP

5222787753

Tytuł projektu

Intensyfikacja produkcji nowych związków molibdenu poprzez zastosowanie metod wysokotemperaturowych

Numer projektu

RPLU.01.02.00-06-0002/16-00

Inne źródła finansowania

Środki własne Zamawiającego.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Działając na podstawie Zarządzenia Nr 1/2016 Zarządu Firmy Centrum Metal Odczynniki Chemiczne Midas-Investment Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością" Spółka Komandytowa z dnia 09 listopada 2016 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień w ramach projektów współfinansowanych z środków UE lub/i innych środków publicznych, Komisja Przetargowa na posiedzeniu z dnia 11.08.2017 r. (rozpoczęcie posiedzenia godz. 15.30), stwierdziła wpłynięcie jednej oferty od firmy> MARUMET Mariusz Wójcik. Oferta wpłynęła w formie papierowej w dniu 11.08.2017 r. Kwota netto zawarta w formularzu ofertowym: 82 190,00 zł.
W ocenie komisji oferta spełniła wszystkie warunki wymienione w zapytaniu ofertowym i mieściła się w oszacowanej wartości zamówienia, w związku z czym firma MARUMET Mariusz Wójcik została wybrana jako wykonawca prac związanych z „Dostosowaniem pomieszczenia do montażu pieca do wysokotemperaturowych procesów sublimacji”.
Liczba wyświetleń: 624