Strona główna
Logo unii europejskiej

Wyłonienie Wykonawcy mającego dostarczyć pomoce dydaktyczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i przedmioty wyposażające sale dydaktyczne w szkołach w ramach projektu „OMNIBUS. Kompleksowy system wsparcia 9 Gimnazjów z terenu Wielkopolski”, nr RPWP.08.01.02-30-0039/16

Data publikacji: 31.07.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-08-2017

Numer ogłoszenia

1047012

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Wyłonienie Wykonawcy mającego dostarczyć pomoce dydaktyczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i przedmioty wyposażające sale dydaktyczne w szkołach w ramach projektu „OMNIBUS. Kompleksowy system wsparcia 9 Gimnazjów z terenu Wielkopolski”, nr RPWP.08.01.02-30-0039/16

Miejsce i sposób składania ofert

Miejscem składania ofert jest:
Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań. Oferty składać można osobiście (w pok. nr 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30) lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zdz.poznan.pl lub pocztą tradycyjną na w/w adres.
Wykonawca może również złożyć ofertę w formie papierowej w wyznaczonym terminie i miejscu, a załącznik nr 1 do formularza oferty (szczegółowe ceny w pliku Excel) wysłać za pomocą poczty elektronicznej na wskazany powyżej adres, z tym że załącznik nr 1 do formularza oferty musi także dotrzeć do zamawiającego do upływu terminu składania ofert.
Oferty powinny zostać oznaczone widocznym dopiskiem:
„Oferta na dostawę pomocy dydaktycznych oraz elementów wyposażenia sal lekcyjnych w ramach projektu „OMNIBUS. Kompleksowy system wsparcia 9 Gimnazjów z terenu Wielkopolski”, nr RPWP.08.01.02-30-0039/16”
Oferty można składać w terminie do dnia 10.08.2017 do godziny 14.30. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sekretariat@zdz.poznan.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Turecka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

61 868 54 17 wew.204

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia ujęty został przez zamawiającego w załączniku nr 1 zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostarczenie pomocy dydaktycznych do szkół biorących udział w projekcie „OMNIBUS. Kompleksowy system wsparcia 9 Gimnazjów z terenu Wielkopolski”, nr RPWP.08.01.02-30-0039/16

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia ujęty został przez zamawiającego w załączniku nr 1 zapytania ofertowego.

Kod CPV

39162100-6

Nazwa kodu CPV

Pomoce dydaktyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

sierpień - wrzesień 2017 r

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert – opis sposobu oceny ofert:

Kryterium oceny ofert
1. Cena-Maksymalna ilość punktów w kryterium:40
2. Termin dostawy -Maksymalna ilość punktów w kryterium: 60

1. Cena.
Wykonawca oferuje cenę w formularzu oferty – zasada „im mniej tym lepiej”.
Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem:
„Najniższa cena zaoferowana w badanych ofertach / Cena badanej oferty * 40 %”
przy czym 1 % = 1 punkt, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający będzie oceniał cenę brutto za wykonanie całego zamówienia.

2. Termin dostawy.
Wykonawca otrzyma punkty zgodnie z zasadą „im szybsze wykonanie dostawy tym lepiej”.
Wykonawca zaznacza maksymalny termin dostawy w formularzu oferty. Zamawiający zastrzega, że punktowany będzie termin dostawy do siedziby Zamawiającego w Kaliszu.
I tak:
60 punktów za dostawę do dnia 25 sierpnia 2017 roku.
40 punktów za dostawę do dnia 01 września 2017 roku.
20 punktów za dostawę do dnia 08 września 2017 roku.

Wykluczenia

Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Adres

Jeleniogórska 4/6

60-179 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

618685417

Fax

618685144

NIP

7770001720

Tytuł projektu

OMNIBUS. Kompleksowy system wsparcia 9 Gimnazjów z terenu Wielkopolski.

Numer projektu

RPWP.08.01.02-30-0039/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Postępowanie obarczone jest niemożliwa do osunięcia wada uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Liczba wyświetleń: 495