Strona główna
Logo unii europejskiej

Opracowanie metody pomiarowej oporu cieplnego, metodologii odwrotnej estymacji współczynnika przewodzenia ciepła oraz opracowanie modelu matematycznego współczynnika przewodzenia ciepła dla kontaktowych materiałów termoprzewodzących.

Data publikacji: 14.08.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-08-2017

Numer ogłoszenia

1046975

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać osobiście lub listownie na adres Zamawiającego, tj.:

Abraxas Olgierd Jeremiasz
ul. Piaskowa 27
44-300 Wodzisław Śląski

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem email: piotr.sobik@abraxas.com.pl

2. Termin składania ofert rozpoczyna się w dniu 14.08.2017
3. Termin składania ofert upływa wraz z dniem 22.08.2017
4. W przypadku ofert wysłanych pocztą/kurierem decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego wskazanej w pkt. 1.

5. Ofertę należy złożyć za pomocą formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 5: Załącznik_5_Formularz_ofertowy

6. Oferta musi zawierać następujące elementy:
a) pełną nazwę oferenta,
b) dane teleadresowe oferenta
d) cenę w PLN
e) przewidywany termin realizacji dla poszczególnych etapów nie dłuższy niż 24 miesiące od daty podpisania Umowy i rozpoczęcia realizacji zamówienia
f) okres wsparcia merytorycznego dla poszczególnych etapów liczony od daty podpisania protokołu odbioru danego etapu wyrażony liczbą pełnych miesięcy, wymagany minimalny okres wsparcia technicznego dla każdego etapu: 12 miesięcy,
g) wymiar wsparcia merytorycznego wyrażony w godzinach
h) termin ważności oferty, minimalny wymagany termin: 30 dni od daty przesłania oferty
i) warunki płatności
j) oferta musi być sporządzona i podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta.
k) dołączone oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

piotr.sobik@abraxas.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Sobik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48667150943

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie metody pomiarowej oporu cieplnego, metodologii odwrotnej estymacji współczynnika przewodzenia ciepła oraz opracowanie modelu matematycznego współczynnika przewodzenia ciepła dla kontaktowych materiałów termoprzewodzących w postaci past i podkładek. Opracowanie obejmować będzie następujące etapy:

Etap 1: Opracowanie metody pomiaru i oceny efektywności cieplnej kontaktowych materiałów termoprzewodzących.
W ramach etapu wymagane jest opracowanie metody pomiaru efektywnego oporu kontaktowego przekazywania ciepła (efektywnego współczynnika przekazywania ciepła). Opracowane metody pomiarów należy zweryfikować eksperymentalnie na specjalnie w tym celu wykonanym urządzeniu przeznaczonym do badania kontaktowych materiałów termoprzewodzących w formie termoprzewodzących past (thermally conductive greases) oraz termoprzewodzących podkładek (thermally conductive pads).


Etap 2: Opracowanie metodologii odwrotnej estymacji współczynnika przewodzenia ciepła materiałów termoprzewodzących
Celem etapu jest opracowanie metody wyznaczania współczynnika przewodzenia ciepła materiału w oparciu o pomiar DSC (skaningowa kalorymetria różnicowa (ang. differential scanning calorimetry).


Etap 3: Opracowanie modelu matematycznego współczynnika przewodzenia ciepła kontaktowych materiałów termoprzewodzących. Celem tego zadania jest opracowanie modelu matematycznego opisującego zależność między efektywnym współczynnikiem przewodzenia ciepła kompozytu a współczynnikami przewodzenia ciepła materiałów składowych i ich udziałów w kompozycie.

Pełny opis Przedmiotu zamówienia zawarty został w sekcji Przedmiot zamówienia oraz w załączniku Załącznik_1_Przedmiot_zamówienia

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: rybnicki Miejscowość: Czerwionka-Leszczyny

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie jest realizowane w zakresie projektu pt. „Materiały termoprzewodzące nowej generacji do zastosowań w elektronice” realizowanego w ramach programu INNOCHEM. Celem zamówienia jest opracowanie metody pomiarowej wraz z oceną efektywności cieplnej, metodologii odwrotnej estymacji współczynnika przewodzenia ciepła oraz opracowanie modelu matematycznego współczynnika przewodzenia ciepła dla kontaktowych materiałów termoprzewodzących w postaci past i podkładek.

Przedmiot zamówienia

Zgodnie z załącznikiem 1: Załącznik_1_Przedmiot_zamówienia

Kod CPV

73120000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi eksperymentalno-rozwojowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Oferty zostaną zweryfikowane i ocenione a wyniki postępowania zostaną ogłoszone w ciągu 24 godzin od zamknięcia terminu zgłaszania ofert. Ogłoszenie wyników zostanie opublikowane na stronie internetowej bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Przewiduje się następujący harmonogram realizacji zamówienia licząc od daty podpisania Umowy i rozpoczęcia realizacji zamówienia.
Etap 1: 1- 18 miesiąc
Etap 2: 6-15 miesiąc
Etap 3: 12-24 miesiąc

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji cenowych w przypadku, gdy oferty będą zawierały cenę przekraczającą budżet dla zamówienia. Dla zachowania równego dostępu do zamówienia, negocjacje będą wówczas przeprowadzone z wszystkimi oferentami.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy (np. przesunięcie terminu wykonania), w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy (np. przesunięcie terminu wykonania), w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, na które żadne ze stron postępowania nie ma wpływu.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy (np. przesunięcie terminu wykonania), w przypadku działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy (np. przesunięcie terminu wykonania), w innych okolicznościach, których nie można było przewidzieć na moment publikacji ogłoszenia.

Wzór Umowy stanowi Załącznik_3_Wzór_Umowy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferty należy złożyć za pomocą formularza ofertowego. Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku Nr 5. Wszystkie ceny w formularzu powinny być poddane w PLN.
2. Oświadczenie Podmiotu, że nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo zgodnie z Załącznikiem 2. Oświadczenie_brak_wykluczenia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Do oceny zostaną dopuszczone oferty pełne, spełniające wymogi formalne przedstawione w pkt. Miejsce i sposób składania ofert oraz wymogi przedstawione w pkt. Przedmiot zamówienia.

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium:
1.1 Cenę brutto (w PLN) za wykonaniu usług w ramach etapów 1, 2 i 3 – 90%
1.2 Wymiar wsparcia merytorycznego, minimum 30 godzin - 10%

2. Maksymalna możliwa do uzyskania suma punktów wynosi 100 pkt.
2.1. Cena (C), maksymalnie do uzyskania jest 90 pkt.
2.2. Wymiar wsparcie merytorycznego (W), maksymalnie do uzyskania jest 10 pkt.

2. Punkty zostaną wyliczone w oparciu o poniższy wzór:
S = C + W
Gdzie:
S – suma punktów

C – liczba punktów za cenę przyznanych danej ofercie:
C = (Cn/Co) x 90
Cn – najniższa cena brutto, ze wszystkich zakwalifikowanych ofert złożonych w ramach zapytania
Co – cena brutto danej oferty.

W – liczba punktów za wymiar godzinowy wsparcia merytorycznego przyznanych danej ofercie:
W = (Wo/Wmax) x 10
Wo - zaoferowany wymiar wsparcia merytorycznego w rozpatrywanej ofercie
Wmax – najdłuższy wymiar wsparcia merytorycznego spośród wszystkich zakwalifikowanych ofert.
Wymiar wsparcia merytorycznego liczony w pełnych godzinach.

Punkty będą obliczane i przydzielane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wykluczenia

1. Z postępowania wykluczone będą oferty:
a) częściowe
b) niespełniające wymogów formalnych przedstawionych w pkt. Miejsce i sposób składania ofert
c) niespełniające wymogów przedstawionych w pkt. Przedmiot zamówienia i załączniku Załącznik_1_Przedmiot_zamówienia

2. Ponadto w postępowaniu nie może brać udziału podmiot powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABRAXAS JEREMIASZ OLGIERD

Adres

Piaskowa 27

44-300 Wodzisław Śląski

śląskie , wodzisławski

Numer telefonu

+48667157852

NIP

6511032642

Tytuł projektu

Materiały termoprzewodzące nowej generacji do zastosowań w elektronice

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0009/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska
ul. Konarskiego 22
44-100 Gliwice
Data wpłynięcia oferty: 21.08.2017
Oferta: 507 800,00 netto
Liczba wyświetleń: 408