Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 2017/7/5/G2 do projektu pt. "E-materiały dydaktyczne do kształcenia ogólnego w zakresie edukacji artystycznej: muzyki i plastyki (Grupa 2)"

Data publikacji: 30.07.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-08-2017

Numer ogłoszenia

1046880

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający dodał odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do postępowania.
Zaktualizowano Załącznik nr 1 Formularz ofertowy - poprawa omyłki pisarskiej w nazwie przedmiotu zamówienia.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, adres: ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań, osobiście, pocztą lub kurierem (sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-17:00).
Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie/paczce oznakowanej danymi Wykonawcy (nazwa i adres). Kopertę/paczkę należy zaadresować zgodnie z poniższym wzorem:
…………………………………………………..
(Nazwa i adres Wykonawcy)
ONLINE-SKILLS Sp. z o.o.
ul. Święty Marcin 29/8
61-806 Poznań
„Oferta na wykonanie maksymalnie 20 sztuk prezentacji 3D obiektu dla przedmiotów muzyka i plastyka (Grupa 2)”
Nie otwierać przed dniem 07.08.2017 r. godz. 12:30.
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie, który upływa w dniu 07.08.2017 r. (poniedziałek) o godz. 9:30. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, zostaną zwrócone Wykonawcy bez ich otwierania. Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07.08.2017 r. (poniedziałek) o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ewa Marcinkiewicz

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie maksymalnie 20 prezentacji 3D obiektu, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Zamawiającego, według scenariuszy przekazanych przez Zamawiającego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy maksymalnie 20 prezentacji 3D obiektu, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Zamawiającego, według scenariuszy przekazanych przez Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie maksymalnie 20 prezentacji 3D obiektu, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Zamawiającego, według scenariuszy przekazanych przez Zamawiającego. Przyjmuje się, że na wykonanie jednej prezentacji 3D obiektu potrzebne jest średnio 30 godzin pracy grafika komputerowego.
Przedmiot zamówienia musi spełniać co najmniej wymagania opisane w załączniku 5 Wymagania do prezentacji 3D obiektu.

Kod CPV

79822500-7

Nazwa kodu CPV

Usługi projektów graficznych

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w 3 etapach:
1) Etap 1. - wykonanie maksymalnie 8 prezentacji 3D obiektu, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Zamawiającego, – gotowe prezentacje 3D obiektu zostaną dostarczone nie później niż w terminie 15 dni od daty dostarczenia scenariuszy przez Zamawiającego i nie później niż do 28 sierpnia 2017 r. Dla każdego scenariusza czas jest liczony niezależnie od pozostałych.
2) Etap 2. – wykonanie pozostałych prezentacji 3D obiektu, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Zamawiającego - gotowe prezentacje 3D obiektu zostaną dostarczone nie później niż w terminie 25 dni od daty dostarczenia scenariuszy przez Zamawiającego i nie później niż do 31 grudnia 2017 r. Dla każdego scenariusza czas jest liczony niezależnie od pozostałych.
3) Etap 3. – wprowadzenie korekt i modyfikacji zgłoszonych przez ekspertów merytorycznych do gotowych prezentacji 3D obiektu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena ofert zostanie dokonana przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
Kryterium 1. Cena brutto za produkcję 1 szt. prezentacji 3D obiektu - waga 70%
Kryterium 2. Jakość prezentacji 3D obiektu - waga 30%
Kryterium 1 – Cena brutto za produkcję 1 szt. prezentacji 3D obiektu (C)
Największą liczbę punktów otrzyma oferta z najniższą ceną brutto za produkcję 1 szt. prezentacji 3D obiektu. Ocena pozostałych ofert zostanie dokonana według poniższego wzoru:
C = (Cn / Cb) x 100 x 70%
C – otrzymane punkty w ramach kryterium 1
Cn – cena brutto za produkcję 1 szt. prezentacji 3D obiektu oferty najtańszej
Cb – cena brutto za produkcję 1 szt. prezentacji 3D obiektu oferty badanej
Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia w tym kryterium – 70 punktów.
Kryterium 2 – Jakość prezentacji 3D obiektu (J)
Ocenie zostanie poddana prezentacja 3D obiektu przygotowana na podstawie scenariusza prezentacji 3D obiektu z załącznika 6 i dostarczona przez Wykonawcę wraz z ofertą. Punkty za kryterium Jakość prezentacji 3D obiektu zostaną przyznane metodą spełnia/nie spełnia w trzech podkategoriach (spełnia oznacza przyznanie 10 punktów, nie spełnia oznacza przyznanie 0 punktów). Ocena będzie przeprowadzona przez komisję oceniającą, w skład której wejdzie co najmniej 3, maksymalnie 5 osób. Każdy z członków komisji ocenia pojedynczo prezentację 3D obiektu, przyznając punkty zgodnie z poniższymi podkryteriami, przyznając w sumie od 0 do 30 punktów.
Podkryterium 1. Czy zawartość prezentacji 3D obiektu jest zgodna ze scenariuszem z załącznika 6 do zapytania ofertowego? – spełnia 5pkt., nie spełnia 0 pkt.
Podkryterium 2. Czy prezentacja 3D obiektu spełnia wymagania techniczne opisane w pkt. II w załączniku 5 do zapytania ofertowego? – spełnia 5pkt., nie spełnia 0 pkt.
Podkryterium 3. Czy do prezentacji został załączony zestaw metadanych ją opisujących opisany w pkt. II w załączniku 5 do zapytania ofertowego? – spełnia 5pkt., nie spełnia 0 pkt.
Ostateczna liczba punktów w kryterium Jakość prezentacji 3D obiektu będzie stanowiła średnią arytmetyczną punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji.
J – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Jakość prezentacji 3D obiektu” stanowiąca średnią arytmetyczną punktów przyznanych przez członków komisji oceny ofert.
Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia w tym kryterium – 30 punktów.
Oferta, która uzyska największą liczbę punktów (P), będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach:
P = C + J
zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Łączna maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia – 100 punktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"ONLINE-SKILLS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Święty Marcin 29/8

61-806 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

616661132

NIP

9291714274

Tytuł projektu

E-materiały dydaktyczne do kształcenia ogólnego w zakresie edukacji artystycznej: muzyki i plastyki (Grupa 2)

Numer projektu

POWR.02.10.00-00-4001/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Edukacja Bez Barier Fundacja Na Rzecz Rozwoju Edukacji w Polsce, ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa, 07.08.2017, 56000 netto
Liczba wyświetleń: 358