Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie prac budowlano-konserwatorskich w obszarze objętym projektem budowlanym i wykonawczym dla zadania realizowanego w 2017 r w ramach inwestycji pn. Utworzenie Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów wraz z Biblioteką Opactwie Cystersów w Krakowie-Mogile (etap I) 2017r (EFRR) / Utworzenie Muzeum Cystersów w Mogile w budynkach dawnego Pałacu Opata i Przeoratu wraz z rewaloryzacją otoczenia – zadanie 2017 – budowa systemu osuszania ścian zewnętrznych oraz prace rozbiórkowe i konstrukcyjne wewnątrz budynku (NFRZK)

Data publikacji: 28.07.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-08-2017

Numer ogłoszenia

1046847

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

18.08.2017

W związku z opublikowanymi odpowiedziami na pytania Wykonawców Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert z 22.08.2017 do godz. 14:30 na 25.08.2017 do godz. 14:30. Pozostałe postanowienia ogłoszenia nie uległy zmianie.

31.07.2017

Zamawiający informuje o zmianie linku, pod którym można pobrać całość materiałów dot. niniejszego postępowania, w tym dokumentację projektową na następujący:

http://www.skozk.pl/nfrzk-p-9-22-08-2017.html

Miejsce i sposób składania ofert

I. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Składanie ofert:
1. Ofertę należy dostarczyć na adres:
Opactwo Cystersów w Krakowie-Mogile, 31-979 Kraków, ul. Klasztorna 11, na furtę klasztorną, w godz. 8.00-15.00
2. Termin złożenia oferty do siedziby Zamawiającego upływa w dniu 25.08.2017.
do godz. 14:30. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data wysłania przesyłki.
Otwarcie ofert:
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.08.2017 r. o godz. 15:00 w Opactwie Cystersów w Krakowie-Mogile, 31-979 Kraków, ul. Klasztorna 11, w sali rozmównicy.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert nastąpi ogłoszenie kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na wykonanie zamówienia.
3. Otwarcie ofert jest publiczne i jawne.
4. Na potwierdzenie publicznego otwarcia ofert zostanie sporządzona lista osób w nim uczestniczących.
5. Podczas otwarcia ofert, zamawiający poda nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Dokumenty stanowiące ofertę:

— Formularz ofertowy
— Kosztorys ofertowy
— Wykaz zrealizowanych robót budowlanych (zgodnie z zał. nr 7 do RKO)
— Wykaz osób skierowanych do wykonania zamówienia (zgodnie z zał. nr 8 do RKO)
— Harmonogram rzeczowo-finansowy (zgodnie z zał. nr 9 do RKO).
— Oświadczenie o braku powiązań (zgodnie z zał nr 10 do RKO)
— Oświadczenie o posiadanych środkach lub zdolności kredytowej polisa ubezpieczeniowa
— Pozostałe dowody wiarygodności i wystarczających kwalifikacji dopuszczające Wykonawcę do udziału w przetargu (pkt. V. RKO).
Oferta ma być sporządzona w języku polskim.
2. Przygotowanie oferty:
1) Wykonawca składa ofertę, według wzoru formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 6
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3) Oferta oraz wszystkie wymagane oświadczenia i zestawienia składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
4) Wraz z ofertą należy złożyć wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty.
5) Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej według następującego wzoru:
- OFERTA na: …………………………...
- Nie otwierać przed dniem: 25.08.2017. r. do godz. 14:30
- Nazwa i adres Wykonawcy.

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW OŚWIADCZEŃ.

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim.
2. Pozostałe oświadczenia, wnioski, informacje i zawiadomienia w niniejszym postępowaniu Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną (e –mail: muzeum.mogila@gmail.com).
3. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści RKO.
4. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
5. Zamawiający opublikuje treść wyjaśnień do RKO na swojej stronie internetowej oraz prześle pocztą elektroniczną wszystkim Wykonawcom, którzy zwracali się o przekazanie dokumentacji lub złożenie wyjaśnień w niniejszym postępowaniu. Zamawiający przekaże treść zapytań z wyjaśnieniami pozostałym Wykonawcom.
6. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są :
 O. Mateusz Mariusz Kawa OCist tel. 601 405 458
 Arch. Małgorzata Leonowicz tel. 695 602 550
Adres poczty elektronicznej: muzeum.mogila@gmail.com

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

muzeum.mogila@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

1. O. Mateusz Mariusz Kawa OCist, 2. Arch. Małgorzata Leonowicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

O. Mateusz Mariusz Kawa OCist tel. 601 405 458, Arch. Małgorzata Leonowicz tel. 695 602 550

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlano-konserwatorskich w obszarze objętym projektem budowlanym i wykonawczym dla zadania realizowanego w 2017r w ramach inwestycji nazwanej na wstępie.
Klasztor wraz z otoczeniem wpisany jest aktualnie do Rejestru Zabytków Województwa Małopolskiego pod nr A-1277/M wpisem z dn. 04.11.2014r.

Zakres robót budowlanych Inwestycji przeznaczonych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia:
Prace w obrębie biblioteki (dotacja EFRR)
A. Prace rozbiórkowe:
 rozbiórka stropu żelbetowego i drewnianego pod pom. 1.3, wraz ze ścianą i słupami wspierającymi, z zabezpieczeniem statycznym ściany zewnętrznej zachodniej
 rozbiórka stropu stalowo-ceramicznego pod pom. 1.7, wraz ze ścianką wspierającą z zachowaniem gniazd belek pod montaż belek projektowanych
 rozbiórka ściany działowej wraz ze stolarką drzwiową w pom. 1.6,
 rozbiórka ścian działowych wraz ze stolarką drzwiową i sufitu podwieszonego w pom. 1.5,
 przebicie (pod istniejącymi nadprożami) zamurowanych/zablendowanych przejść pomiędzy pom. 1.2/1.23, 1.6/1.7, 1.7/1.8,
 przebicia instalacyjne (przez ściany) kanałów podposadzkowych oraz przebicie do szachtu went.,
 skucie tynków cementowych (wszystkie pomieszczenia poza 1.7, 1.8 i ścian nietynkowanych (część pom. 1.3),
 zdjęcie warstw posadzkowych i przygotowanie pod położenie projektowanych warstw w pom. 1.2, 1.4, 1.5, 1.6a, 1.6, 1.8,
 wykop pod ławę fundamentową dla słupów projektowanego stropu pod. pom. 1.3,
 demontaż (z przekazaniem inwestorowi) likwidowanych drzwi w pom. 1.8

B. Prace konstrukcyjne:
 Budowa słupów wsporczych wraz z ławą fundamentową dla stropu pod pom. 1.3
 budowa stropów żelbetowych pod pom. 1.3, 1.7, wraz z zatopionymi w nich peszlami elektrycznymi dla potrzeb muzeum usytuowanego na niższej kondygnacji,
 budowa stropu odciążającego pod pom. 1.8 (z zachowaniem istniejącego poniżej sklepienia),
 budowa żelbetowych kanałów podposadzkowych

Uwagi:
 przed przystąpieniem do prac zabezpieczyć istniejąca instalację czujek p.poż.
 prace rozbiórkowe stropów i ścian poprzedzić demontażem kolidujących z rozbiórką instalacji i urządzeń z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania w pozostałej, użytkowanej części klasztoru (gł. rury c.o. prowadzone w posadzkach, fragment inst. wod-kan. w okolicy WC, oraz inne, o nierozpoznanym dotychczas przebiegu),
 prace należy skoordynować z zakresem prac w muzeum
 pod pomieszczeniem 1.2 (w cz. wschodniej) znajduje się komora przypiecowa – zakres prac opisany w cz. muzealnej
 przy budowie stropu 1.7 wykorzystać istniejące gniazda po rozebranych belkach nośnych
 na projektowanych i istniejących stropach żelbetowych nie będą wykonywane warstwy posadzkowe
 w pom. 1.2 zakres prac posadzkowych obejmuje wyłącznie wykonanie warstwy keramzytu stabilizowanego powierzchniowo
 prace ingerujące w zabytkową strukturę muszą być wykonywane pod nadzorem badacza architektury i inspektora prac konserwatorskich a w zakresie prac fundamentowych pod nadzorem archeologa

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Pod poniższym aktywnym linkiem znajduje się dokumentacja dot. niniejszego przedmiotu zamówienia, tj: Projekt budowlany (wyciąg), Projekt wykonawczy (wyciąg), Przedmiar robót, Program prac konserwatorskich, Wzór umowy;

http://www.skozk.pl/nfrzk-p-9-22-08-2017.html

Zakres robót budowlanych Inwestycji przeznaczonych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia:

Prace związane z osuszaniem ścian zewnętrznych obiektu (dotacja łączona EFRR i NFRZK):
 rozbiórka magazynów oleju i schodów do młynówki od strony zachodniej
 wykopy (do spodu fundamentów) wykonywane odcinkowo
 naprawa murów fundamentowych w zakresie wskazanym prze inspektora prac konserwatorskich
 wykonanie żelbetowej membrany wraz z zasypem, przejściami mediów i elementami wentylacji oraz izolacją i drenażem, wokół przeoratu (elewacja zachodnia, południowa i wschodnia) i wzdłuż fragmentu elewacji południowej klasztoru,
 wykonanie wzmocnienia ściany wymiennikowni wraz z izolacją i drenażem
 wykonanie tymczasowego zasypu na górnej płycie membrany zgodnie z obecnym ukształtowaniem terenu, z użyciem ziemi z wykopów, z włożonym pasem folii zbrojonej szerokości membrany, wywiniętej na ścianę,
 wykonanie ściany fundamentowej pod schody opackie,
 wykonanie wybrukowania na pochyłych nakrywach membrany w obrębie rowu młynówki
 wykonanie szachtu przy zachodnim zakończeniu przepustu młynówki, wraz z kratą.

Uwagi:
 w tym etapie nie przewiduje się wykonania docelowych warstw nawierzchni na nakrywach membrany
 prace przy osuszaniu muszą być wykonywane pod nadzorem archeologa i badacza architektury i inspektora prac konserwatorskich (w zakresie naprawy murów fundamentowych)
Budowa holu wejściowego muzeum (dotacja EFRR)
 skucie cementowego tynku w obrębie wnętrza holu
 zdjęcie istniejących warstw na stropie wymiennikowni
 wykonanie elementów konstrukcji nośnej (arkada ceglana, słupy z płatwią, krokwie) oraz warstw dachowych z pokryciem,
 wykonanie komina z wymiennikowni z obudową
 wykonanie szklanej ściany osłonowej wraz z cokołem
 wykonanie izolacji poziomej na stropie w obrębie holu (bez warstw posadzkowych)
 wykonanie izolacji poziomej i docelowych warstw posadzkowych (zewnętrznych) nad wymiennikownią przed wejściem do holu
 wykonanie tymczasowego odpływu z posadzki przed wejściem do holu
Uwagi:
 na tym etapie nie będą wykonywane w obrębie holu warstwy posadzkowe powyżej izolacji
 prace przy murach istniejącego budynku muszą być wykonywane pod nadzorem badacza architektury i inspektora prac konserwatorskich
 po zdjęciu warstw nad wymiennikownią wykonać na czas prac skuteczne zabezpieczenie przed zalaniem wymiennikowni
Prace przy stropie nad wymiennikownią(dotacja EFRR)
 wykonanie wzmocnienia płyty stropowej belkami stalowymi
 wykonanie od izolacji przeciwpożarowej elementów stropu
 wykonanie izolacji cieplnej stropu z wykończeniem
Uwaga:
 prace musza być prowadzone z dużą ostrożnością, ze skutecznym zabezpieczeniem czynnej wymiennikowni (z dużą ilością elektroniki)

Przedmiot zamówienia

cd:
Prace w obrębie muzeum(dotacja łączona EFRR i NFRZK):
A. Prace rozbiórkowe:
 w pomieszczeniu 1.10: rozbiórka 3 ścian, 2 wtórnych stropów (w tym jeden łukowy), 4 biegów schodowych,
 rozbiórka wtórnej ściany działowej wraz z demontażem drzwi pomiędzy pom. 1.14 i 1.14a,
 demontaż podestu w kaplicy akademickiej (1.13)
 demontaż okładzin stropów żelbetowych (deski) w pomieszczeniach: 1.11, 1.12, 1.14, 1.14a,
 przebicia w ścianach (nowe przejścia lub przywrócenie zamurowanych) pomieszczeń: 1.10/1.11 (częściowe), 1.11/1.12, 1.15/1.16, 1.19/1.21, 1.21/01.6, 1.19/01.1, 01.1/01.2, 01.2/01.5 (częściowo), 1.11/1.14 (częściowa korekta),
 demontaż wtórnej belki nadprożowej pom. 01.5/01.1,
 demontaż progu 1.16/1.17 i przeniesienie we wskazane przez Inwestora miejsce,
 częściowa rozbiórka ściany w przejściu 01.1 na zewnątrz (obniżenie progu),
 rozbiórka zadaszenia zewnętrznego (od str. wsch.),
 rozbiórka fragmentarycznego sklepienia we wnęce nad portalem gotyckim (01.1),
 rozbiórka wtórnych domurówek oraz zamurówki otworu wsypowego w piecu hypocaustycznym (01.7),
 demontaż 7 par drzwi wraz z ościeżami oraz 1 pary wrót wejściowych z zewnątrz do pom. 01.2,
 oczyszczenie z zasypu komory przypiecowej znajdującej się pod posadzką czytelni (pom. 1.2). (prace muszą być wykonane w koordynacji z pracami zw. z posadzką czytelni),
 zdjęcie warstw posadzkowych i wyczyszczenie pod położenie projektowanych warstw we wszystkich pomieszczeniach poza pomieszczeniem 1.17, uwzględniające wybranie większej ilości materiału w miejscach, gdzie zaprojektowano obniżenie poziomu, kanały instalacyjne, szczeliny świetlne i szczeliny osuszające,
 skucie tynków w zakresie określonym w schemacie AM0b (w części opisowej do projektu)
B. Prace towarzyszące rozbiórkom:
 korekty oraz wzmocnienia sklepień i łęków związane z projektowanymi lub korygowanymi przejściami (01.6, 01.8, 1.11/1.14, 1.15, 1.16, 01.5/01.1, 1.19/01.1, 01.2/01.1,
 budowa nowego sklepienia we wnęce nad portalem gotyckim (01.1),
 naprawa ubytków sklepienia w pomieszczeniu 01.1 przed wykonaniem ponad nim stropu odciążającego (z zakresu projektu biblioteki),
 inne uzupełnienia ścian i sklepień,
 zabezpieczenie fundamentów w przypadku koniecznych działań poniżej poziomu istniejącego fundowania (trudne do przewidzenia),
 konserwacja i rekonstrukcja łęków fundamentowych i zablendowanie do poziomu dolnych warstw posadzkowych

C. Prace konstrukcyjne i budowlane:
 budowa pochylni i schodów SCH-1 w pom. 1.10,
 budowa ramy żelbetowej drzwi D11 i schodów SCH-2 w pom. 1.21,
 budowa nadproży: łukowe ceglane 3szt., typu Kleina 1szt.,
 odtworzenie sklepienia w pom. 01.6 i 01.7 (w dużej części zrujnowanego),
 budowa kanałów podposadzkowych, szczelin świetlnych i szczelin osuszających (z zasypem żwirowym), ich przejść przez ściany,
 wykonanie w posadzkach na gruncie warstwy keramzytu stabilizowanego powierzchniowo

Uwagi:
 w tym etapie nie przewiduje się wykonania :
 nakryw kanałów
 warstw posadzkowych ponad keramzytem stabilizowanym
 wierzchniej warstwy (10cm) zasypów szczelin świetlnych i osuszających
 przed przystąpieniem do prac zabezpieczyć istniejąca instalację czujek p.poż.
 prace rozbiórkowe poprzedzić demontażem kolidujących z rozbiórką instalacji i urządzeń z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania w pozostałej, użytkowanej części klasztoru (gł. rury c.o. prowadzone w posadzkach, fragment inst. wod-kan. w okolicy WC, oraz inne, o nierozpoznanym dotychczas przebiegu),
 prace należy skoordynować z zakresem prac w bibliotece
 skucie tynków wykonać przed przystąpieniem do zasypywania szczelin
 zachować szczególną ostrożność przy wykonaniu kanałów pod głównym przyłączem energetycznym
 prace ingerujące w zabytkową strukturę muszą być wykonywane pod nadzorem badacza architektury i inspektora prac konserwatorskich a w zakresie prac fundamentowych oraz prac poniżej obecnego poziomu posadzki pod nadzorem archeologa

Kod CPV

45210000-2

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie budynków

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45320000-6 Roboty izolacyjne
45223200-8 Roboty konstrukcyjne
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45112500-0 Usuwanie gleby
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45453100-8 Roboty renowacyjne

Szczegółowe rozwiązania projektowe określone są w dokumentacji projektowej sporządzonej przez biuro projektowe „LEONOWICZ ARCHITEKCI. ul. Kujawska 1/43, 30–042 Kraków, oraz w przedmiarze robót wykonanym przez Janusza Pieczarkowskiego (kosztorysant upr. ZDZ 23/61-002/1986, SKB 2009/764), z których wyciąg obejmujący zadanie na 2017 r. stanowią załączniki do niniejszego RKO.

Harmonogram realizacji zamówienia

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania zamówienia –od dnia zawarcia umowy do 30.11.2017 r.
Zamawiający zastrzega konieczność wstrzymania prac budowlanych i zabezpieczenia placu budowy w terminie od dnia 13 – 21 września 2017, ze względu na wcześniej zaplanowane uroczystości mające się odbyć w siedzibie Zamawiającego, związane z obchodami święta Podwyższenia Krzyża Świętego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące minimalne warunki:
a) Spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (z późniejszymi zmianami).

Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące minimalne warunki:
Wykazują się zdolnością zawodową, w tym posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia t.j. dysponuje co najmniej:
1. jedną osobą mającą pełnić funkcję koordynatora – kierownika prac w specjalności konstrukcyjno - budowlanej posiadającą co najmniej:
 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa;
 doświadczenie w pełnieniu co najmniej 3 krotnie funkcji kierowniczych przy budowie lub remoncie obiektów zabytkowych o kubaturze wewnętrznej min. 1000m3 – w ramach ww. specjalności
 wpis do rejestru właściwej izby samorządu zawodowego oraz aktualne wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ze wskazaniem jego okresu ważności
 kwalifikacje, o których mowa w art. 37 c Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity, Dz. U. 2014 poz.1446 z późn. zm.) - co najmniej 18 miesięczną praktykę przy robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury
2. jedną osobą mającą pełnić funkcję kierownika robót posiadającą co najmniej :
 uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych,
 doświadczenie w pełnieniu co najmniej 3 krotnie funkcji kierowniczych przy budowie lub remoncie obiektów – w zakresie ww. specjalności,
 wpis do rejestru właściwej izby samorządu zawodowego oraz aktualne wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ze wskazaniem jego okresu ważności.
3. dwoma osobami posiadającymi doświadczenie polegające co najmniej na trzykrotnym wykonywaniu prac murarskich przy zabytkowych murach i sklepieniach ceglanych (lub ceglano-kamiennych), przy czym wykazanie się większą ilością osób o takich kwalifikacjach będzie oceniane w kryterium doświadczenia.
4. jedną osobą mającą pełnić funkcję kierownika prac konserwatorskich, posiadającą:
 kwalifikacje, o których mowa w art. 37 a Ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami;
 doświadczenie w pełnieniu co najmniej 3 krotnie funkcji kierownika prac konserwatorskich
5. jedną osobą mającą pełnić funkcję nadzoru archeologicznego i prowadzenia badań archeologicznych
 kwalifikacje, o których mowa w art. 37 e Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 doświadczenie w prowadzeniu co najmniej 3 krotnie badań archeologicznych obiektu romańskiego lub gotyckiego;
6. jedną osobą mającą prowadzić badania architektoniczne –– posiadającą:
 kwalifikacje, o których mowa w art. 37 d Ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami;
 doświadczenie w prowadzeniu co najmniej 3 krotnie badań architektonicznych w tym doświadczenie przy prowadzeniu badań architektonicznych obiektów romańskich lub gotyckich
d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
e) Posiadają ubezpieczenie OC oraz od odpowiedzialności od ryzyk budowlanych w kwocie min. 500 000zł

Potencjał techniczny

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące minimalne warunki:
Wykazują się zdolnością techniczną. Wykonawca spełni warunek udziału w postepowaniu jeżeli wykaże się:
 Należytym wykonaniem co najmniej 1 przedsięwzięcia o podobnym charakterze (przebudowa ceglanego lub ceglano-kamiennego budynku wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków i prowadzonego pod nadzorem Konserwatora Zabytków, w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, na kwotę min. 200 tys. zł.
 Należytym wykonaniem co najmniej 1 przedsięwzięcia polegającego na remoncie budynku użyteczności publicznej, wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, przy czym prace powinny obejmować również wykonanie szklanej konstrukcji osłonowej. Prace powinny być wykonane w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, na kwotę min. 200 tys. zł.
 Należytym wykonaniem co najmniej 1 przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ceglano-kamiennego budynku wpisanego do rejestru zabytków lub położonego na terenie wpisanym do rejestru zabytków, w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert. Przedsięwzięcie powinno obejmować prace konstrukcyjno-budowlane, w tym wykonanie i remont konstrukcji sklepień i łęków, prace konserwatorskie przy średniowiecznych wątkach ceglanych i kamiennych wykonywane pod nadzorem Konserwatora Zabytków oraz prace związane z wykonaniem wzmocnień fundamentów, izolacji przeciwwilgociowych z drenażem, wykonywane pod nadzorem archeologicznym. Dopuszcza się by wymieniony zakres realizowany był w kilku przedsięwzięciach, przy czym łączna wartość zamówień musi wynosić min. 200 tys. zł, a pojedynczych nie mniej niż 50.000 zł.

Dodatkowe warunki

Uwagi dotyczące formy składanych dokumentów:
1) Warunkiem uznania kopii za dokument jest umieszczenie na każdej stronie kopii oświadczenia za zgodność z oryginałem i złożenie podpisu osoby/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa;
2) Gdy przedstawiona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwość, co do jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu;
4. Wykonawcy, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo, którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, będą wzywani przez Zamawiającego do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba ze mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający będzie wzywał także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i wymagań określonych przez Zamawiającego.
5. Wykonawcy zobowiązani są wskazać w treści oferty firmy i adresy podwykonawców, którzy będą brali udział w wykonaniu zamówienia.

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą, który przedstawił ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z wymogami określonymi w RKO.
2. Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę w oparciu o wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5 do Regulaminu.
3. Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy, Wykonawca jest zobowiązany stawić się w ww. miejscu i terminie.
4. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest do uzyskania ubezpieczenia Ubezpieczenia Wszelkich Ryzyk Budowy i Montażu (CAR/EAR) oraz Ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia (OC Ogólne), postanowienia polisy powinny przewidywać możliwość przeniesienia uprawnień z polisy na Zamawiającego.

1. Realizacja zamówienia musi być zgodna z uzyskanymi pozwoleniami konserwatorskimi i budowlanymi (wszystkie pozwolenia są ostateczne i wykonalne) :
 Pozwolenie nr 106/14 Miejsk. Konserw. Zab. na prowadzenie badań archeol. związ. z adaptacją pomieszczeń pałacu opackiego oraz suteren przeoratu Opactwa Cystersów na cele muzealne (2014)
 Pozwolenie nr 218/14 Miejsk. Konserw. Zab. na prowadz. badań konserwat. i badań architekt. (2014)
 Pozwolenie nr 28/15 Miejskiego Konserwatora Zab. na prowadzenie prac konserw oraz robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zab. (2015)
 Decyzja nr 29/15 Małop. Wojew. Konserw. Zab.: zgoda na zmianę terminu wykonania badań archeol. (2015)
 Pozwolenie na budowę – decyzja nr 535/2015 (2015)
 Pozwolenie nr 259/13 Miejsk. Konserw. Zab. na prowadzenie prac konserw. oraz robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zab. (2013)
Pozwolenie na budowę - decyzja nr 1790/2013 (2013).

Warunki zmiany umowy

I. INFORMACJA O ISTOTNYCH POSTANOWIENIACH
Zamawiający wskazuje, że wzór umowy stanowiący załącznik do RKO zawiera istotne postanowienia umowne w szczególności w przedmiocie:
1. Kary umowne
2. Zasady zmian osób uczestniczących w realizacji zamówienia wskazanych w treści oferty
3. Zasady zmian podwykonawcy/ów wskazanych w treści oferty
4. Bezgotówkowy sposób regulowania należności
5. Termin i zasady udzielanej gwarancji

II. DODATKOWE POSTANOWIENIA
1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny lub zamknięcia postępowania bez wyboru oferty. W żadnym z tych przypadków Zamawiający nie zwraca oferentom kosztów udziału w postępowaniu.
W przypadku, gdy kwota najkorzystniejszej oferty będzie wyższa od kwoty przeznaczonej na realizację Zamówienia Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania bez wyboru oferty z tej przyczyny lub negocjacji ceny z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPELNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
2. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w p. V, należy przedłożyć:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 10 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – jego oświadczenie
b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kierowanie robotami budowlanymi, pełnienie funkcji nadzoru prac konserwatorskich i archeologicznych oraz prowadzenie badań wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do Regulaminu. Należy zamieścić dokumenty potwierdzające zdolność zawodową, wiedzę i doświadczenie osób objętych wykazem, wymaganą zgodnie z opisem pkt.V 1.c)
3. Zaświadczenie o posiadanych środkach lub zdolności kredytowej w kwocie co najmniej 500 tys. zł. polisa ubezpieczeniowa

Zamówienia uzupełniające

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cena określona w ofercie Wykonawcy będzie rozumiana jako wynagrodzenie o charakterze kosztorysowym w rozumieniu art. 629 Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem możliwości dokonywania zmian zgodnie z zapisami umowy.
2. Wykonawca w celu obliczenia ceny przygotowuje kosztorys, wskazując co najmniej dokładna nazwę pozycji, jednostkę miary, ilość jednostek miary, cenę jednostkową oraz cenę za daną ilość
3. Podstawą do opracowania kosztorysu ofertowego jest dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu, co oznacza, że jeśli przedmiar robót nie obejmuje pozycji/robót, które dla wykonania zadania należy wykonać, Wykonawca winien te roboty wskazać i je wycenić. W przeciwnym wypadku Zamawiający przyjmuje, iż w swej ofercie Wykonawca zawarł wszystkie koszty wykonania przedmiotu Umowy (zadania) i w przyszłości z tego tytułu nie będzie mu przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie.
4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie oraz wycenę materiałów i urządzeń równoważnych materiałom i urządzeniom marek przyjętych w projektach. Urządzenia te i materiały muszą posiadać co najmniej parametry techniczne i eksploatacyjne materiałów i urządzeń zaprojektowanych, a także spełniać funkcje użytkowe materiałów i urządzeń zaprojektowanych.
5. W przypadku, gdy w wyniku wizji lokalnej lub przeglądu dokumentacji projektowej wykonawca stwierdzi rozbieżności pomiędzy przedmiarami robót, a stanem faktycznym lub projektami wykonawczymi, to powinien wystąpić do Zamawiającego o wyjaśnienie rozbieżności.
6. Cena oferty musi obejmować, i Zamawiający uzna, że obejmuje, wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, a więc z realizacją wszystkich robót wynikających z dokumentacji projektowej, a w szczególności koszty uwzględniane w kosztach pośrednich, takie jak m.in.:
a) urządzenie, utrzymanie i likwidację placu budowy i zaplecza budowy,
b) zasilanie placu budowy w wodę, energię elektryczną i energię cieplną oraz opomiarowanie dostawy tych mediów dla potrzeb budowy,
c) zagęszczenie gruntu, odwodnienie wykopów, wywóz nadmiaru gruntu,
d) wszelkie materiały i urządzenia oraz sprzęt niezbędne do wykonania robót zgodnego z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,
e) transport i składowanie materiałów i odpadów oraz, jeśli jest to wymagane przepisami utylizację odpadów,
f) przestrzeganie postanowień Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1789)
g) wykonanie wszelkich prac geodezyjnych wymaganych rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie,
h) przestrzeganie przepisów bhp podczas realizacji robót zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2003 r. z późn. zm. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,
i) uzyskanie dodatkowych zezwoleń wymaganych w Rzeczypospolitej Polskiej, od właściwych władz (takie zezwolenia mogą dotyczyć np. pozwoleń na zmianę regulacji ruchu drogowego, zajęcia pasa drogowego, na przekładanie sieci dostawy mediów, związanych z transportem ponadnormatywnym, z zakwaterowaniem itp.),
j) nadzór specjalistyczny gestorów mediów, jeśli taki nadzór wynika z wydanych warunków technicznych dostawy mediów,
k) dokumentację powykonawczą robót.
l) W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego, Zamawiający, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
m) Wynagrodzenie należy podać w złotych polskich.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

I. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOBOBU OCENY OFERT.
Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty posługiwać się będzie następującymi kryteriami:
1. Cena ofertowa brutto z wagą 60%.
Zastosowany wzór do obliczenia punktowego:
Wci = (Cmin / Ci) x 100 x 0,6
gdzie:
Wci - ilość punktów w kryterium cena rozpatrywanej oferty,
Cmin - cena najtańszej oferty,
Ci - cena rozpatrywanej oferty,
Maksymalna ilość punktów w kryterium cena - 60 pkt.

2. Jakość zespołu z wagą max. 40%:
W niniejszym kryterium Zamawiający przyzna punkty za jakość (doświadczenie) członków zespołu przeznaczonego do wykonania zamówienia, kluczowych z punktu widzenia charakteru zamówienia. Oceniane doświadczenie odnosi się do najistotniejszych elementów zamówienia.
Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za posiadane doświadczenie wskazane w „wykazie osób” składanym wraz z ofertą.
Zamawiający będzie oceniał doświadczenie, jakie posiada zespół wskazany przez Wykonawców do pełnienia funkcji wykonania prac:
1) kierownik w branży konstrukcyjno-budowlanej;
2) kierownik robót w branży instalacyjnej;
3) osoby posiadające doświadczenie w pracach murarskich przy zabytkowych murach i sklepieniach ceglanych (lub ceglano-kamiennych);
4) kierownik prac konserwatorskich;
5) osoba prowadząca nadzór archeologiczny;
6) osoba prowadząca badania architektoniczne.
Oceniane będzie doświadczenie osób, o których mowa powyżej w ppkt 1)-6) polegające na pełnieniu wskazanych funkcji w ramach prac przy obiektach zabytkowych.
Wykonawcy zobowiązani są wskazać w treści wykazu osób, okresy świadczenia usług przez poszczególne osoby w miesiącach, ze wskazaniem nazwy podmiotu zlecającego wykonanie ww. usług, nazwy inwestycji.
Zamawiający przyzna punkty oddzielnie dla każdej kategorii osób wymienionych odpowiednio w ppkt 1)-6) powyżej. Punkty zostaną przyznane według następującego wzoru:
Ad 1)
Pkk = (Db/Dn x 100 x W)/6
gdzie:
Pkk – ilość punktów przyznanych za doświadczenie kierownika w branży konstrukcyjno-budowlanej;
Db – krotność pełnienia funkcji przy obiektach zabytkowych przez daną osobę (jej doświadczenie);
Dn – najwyższa krotność pełnienia funkcji przy obiektach zabytkowych spośród badanych osób w danej kategorii (najbardziej doświadczonej osoby spośród wszystkich ofert)
W – waga 40%

Ad 2)
Pki = (Db/Dn x 100 x W)/6
gdzie:
Pki – ilość punktów przyznanych za doświadczenie kierownik w branży kierownik robót w branży instalacyjnej;
Db – krotność pełnienia funkcji przy obiektach zabytkowych przez daną osobę (jej doświadczenie);
Dn – najwyższa krotność pełnienia funkcji przy obiektach zabytkowych spośród badanych osób w danej kategorii (najbardziej doświadczonej osoby spośród wszystkich ofert)
W – waga 40%

Ad 3) Punkty za jakość zespołu murarskiego zostaną przyznane na podstawie porównania ilości osób w zespole posiadających wymagane doświadczenie, opisane w Rozdziale V ust. 1 lit. c. ust. 3)

Pm = (Db/Dn x 100 x W)/6
gdzie:
Pm – ilość punktów przyznanych za doświadczenie zespołu murarskiego;
Db – ilość osób o wymaganym doświadczeniu w badanym zespole;
Dn – ilość osób o wymaganym doświadczeniu w najbardziej doświadczonym zespole (najliczniejszy doświadczony zespół murarski pośród wszystkich ofert)
W – waga 40%

Ad 4)
Pkpk = (Db/Dn x 100 x W)/6
gdzie:
Pkpk – ilość punktów przyznanych za doświadczenie kierownika prac konserwatorskich
Db – krotność pełnienia funkcji przy obiektach zabytkowych przez daną osobę (jej doświadczenie);
Dn – najwyższa krotność pełnienia funkcji przy obiektach zabytkowych spośród badanych osób w danej kategorii (najbardziej doświadczonej osoby spośród wszystkich ofert)
W – waga 40%

Ad 5)
Pna = (Db/Dn x 100 x W)/6
gdzie:
Pna – ilość punktów przyznanych za doświadczenie osoby prowadzącej nadzór archeologiczny
Db – krotność pełnienia funkcji przy obiektach zabytkowych przez daną osobę (jej doświadczenie);
Dn – najwyższa krotność pełnienia funkcji przy obiektach zabytkowych spośród badanych osób w danej kategorii (najbardziej doświadczonej osoby spośród wszystkich ofert)
W – waga 40%

Ad 6)
Pba = (Db/Dn x 100 x W)/6
gdzie:
Pba – ilość punktów przyznanych za doświadczenie osoby prowadzącej badania architektoniczne
Db – krotność pełnienia funkcji przy obiektach zabytkowych przez daną osobę (jej doświadczenie);
Dn – najwyższa krotność pełnienia funkcji przy obiektach zabytkowych spośród badanych osób w danej kategorii (najbardziej doświadczonej osoby spośród wszystkich ofert)
W – waga 40%

Wdi – tj. suma punktów w tej kategorii zostanie wyliczona według następującego wzoru:
Wdi= Pkk+ Pki+ Pm+ Pkpk+ Pna+ Pba

Maksymalna ilość punktów w kryterium doświadczenie - 40 pkt

3. Ocena łączna: Wi = Wci + Wdi
gdzie:
Wi - ilość punktów w ocenie łącznej,
Wci - ilość punktów w kryterium cena rozpatrywanej oferty,
Wdi - ilość punktów w kryterium jakość zespołu,
Maksymalna łączna ilość punktów – 100 pkt.
4. Sposób oceny
Oferty będą oceniana punktowo w skali 0-100 pkt. z zastosowaniem powyższego wzoru. Oferta z największą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru zgodnie z ustalonymi kryteriami oceny.

Wykluczenia

W celu uniknięciu konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) Uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji.
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W przypadku zaistnienia którejkolwiek z ww. okoliczności, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta nie będzie brana pod uwagę

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

OPACTWO OJCÓW CYSTERSÓW W KRAKOWIE-MOGILE

Adres

Klasztorna 11

31-979 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

12/6442331

Fax

12 / 6441045

NIP

6781312877

Tytuł projektu

Utworzenie Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów wraz z Biblioteką w Opactwie Cystersów w Krakowie-Mogile

Numer projektu

RPMP.06.01.01-12-0089/16-00

Inne źródła finansowania

Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego :
 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i Opieka nad zabytkami
 ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, w ramach Projektów Kluczowych wybranych przez SKOZK (promesa nr 9)
stąd Zamawiającego obowiązują zasady wyboru wykonawcy opisane w :
 Umowie o dofinansowanie ze środków EFRR
 Umowie o dofinansowanie ze środków NFRZK
Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych na gruncie art. 3 ust.1 pkt. 3,5 lit. b (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 oraz z 2016r. poz. 831, 996 i poz.1020) lecz ze względu na wartość zamówienia stosował będzie tryb konkurencyjny.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości zgodnie z niniejszym regulaminem konkursu ofert(zwanym dalej w skrócie RKO) – w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa Wykonawcy: Firma Budowlana J. Kasperczyk Spółka Jawna,
Adres Wykonawcy 32-077 Smardzowice 37
Data wpływu oferty: 25.08.2017r.
Cena: brutto 1.226.111,60 zł (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sto jedenaście złotych sześćdziesiąt groszy)*

* Po przeprowadzonych negocjacjach, Firma Budowlana J. Kasperczyk Spółka Jawna z siedzibą w Smardzowicach wyraziła gotowość zawarcia umowy na warunkach ujętych w RKO za cenę brutto 1.129.140,00 zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści złotych) a więc za cenę nie wyższą, niż kwota przeznaczona na wykonanie przedmiotowego zadania.
Liczba wyświetleń: 927