Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 2017/7/3/G2 do projektu pt. "E-materiały dydaktyczne do kształcenia ogólnego w zakresie edukacji artystycznej: muzyki i plastyki (Grupa 2)"

Data publikacji: 28.07.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-08-2017

Numer ogłoszenia

1046835

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W związku z zadanymi pytaniami i udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami, Zamawiający uszczegóławia zapisy zapytania ofertowego rozszerzając dokumentację o załącznik nr 5 Zakres zadań Wykonawcy.
Dodano pytania i odpowiedzi oraz załącznik 5 Zakres zadań Wykonawcy WCAG_2.0

Ze względu na pytania, jakie wpłynęły do Zamawiającego, termin składania ofert został przesunięty do dnia 09.08.2017 r. do godziny 9:30. Odpowiedzi na pytania zostaną opublikowane w najbliższym czasie.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, adres: ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań, osobiście, pocztą lub kurierem (sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 17:00) lub drogą elektroniczną.
W przypadku składania oferty osobiście, pocztą lub kurierem, ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie/paczce oznakowanej danymi Wykonawcy (nazwa i adres). Kopertę/paczkę należy zaadresować zgodnie z poniższym wzorem:
…………………………………………………..
(Nazwa i adres Wykonawcy)

ONLINE-SKILLS Sp. z o.o.
ul. Święty Marcin 29/8
61-806 Poznań
„Oferta na wykonanie usług świadczonych przez specjalistę WCAG 2.0 (Grupa 2)”
Nie otwierać przed dniem 09.08.2017 r. godz. 11:30
W przypadku składania oferty drogą elektroniczną, w tytule wiadomości należy wpisać:
Nie otwierać przed dniem 09.08.2017 r. godz. 11:30.
„Oferta na wykonanie usług świadczonych przez specjalistę WCAG 2.0 (Grupa 2)”.
Do oferty należy załączyć wszystkie wymagane załączniki. Ofertę składaną drogą elektroniczną należy wysłać na adres e-mail: e.marcinkiewicz@online-skills.com
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie, który upływa w dniu 09.08.2017 r. (środa) o godz. 9:30. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, zostaną zwrócone Wykonawcy bez ich otwierania. Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego/datę wpływu na skrzynkę e-mailową Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

e.marcinkiewicz@online-skills.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ewa Marcinkiewicz

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług świadczonych przez specjalistę WCAG 2.0, polegających w szczególności na:
a) weryfikacji czy powstające w ramach realizacji projektu e-materiały są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania, o której mowa w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami – e-materiały muszą spełniać standardy WCAG 2.0.,
b) opracowanie opinii w zakresie zgodności ze standardami WCAG 2.0. dla każdego e-materiału opracowanego w ramach projektu (310 opinii zgodności ze standardami WCAG 2.0.) wraz z rekomendacjami;
c) udzielaniu pisemnych odpowiedzi na pytania Zamawiającego dotyczące zgodności opracowywanych elementów składowych e-materiałów ze standardami WCAG 2.0.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usług świadczonych przez specjalistę WCAG 2.0, polegających w szczególności na:
a) weryfikacji czy powstające w ramach realizacji projektu e-materiały są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania – e-materiały muszą spełniać standardy WCAG 2.0.,
b) opracowanie opinii w zakresie zgodności ze standardami WCAG 2.0. dla każdego e-materiału opracowanego w ramach projektu (310 opinii zgodności ze standardami WCAG 2.0.) wraz z rekomendacjami;
c) udzielaniu pisemnych odpowiedzi na pytania Zamawiającego dotyczące zgodności opracowywanych elementów składowych e-materiałów ze standardami WCAG 2.0.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług świadczonych przez specjalistę WCAG 2.0, polegających w szczególności na:
a) weryfikacji czy powstające w ramach realizacji projektu e-materiały są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania, o której mowa w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami – e-materiały muszą spełniać standardy WCAG 2.0.,
b) opracowanie opinii w zakresie zgodności ze standardami WCAG 2.0. dla każdego e-materiału opracowanego w ramach projektu (310 opinii zgodności ze standardami WCAG 2.0.) wraz z rekomendacjami;
c) udzielaniu pisemnych odpowiedzi na pytania Zamawiającego dotyczące zgodności opracowywanych elementów składowych e-materiałów ze standardami WCAG 2.0.
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w 2 etapach.

Kod CPV

72000000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w 2 etapach:
1) Etap 1. – opracowanie opinii w zakresie zgodności ze standardami WCAG 2.0. dla maksymalnie 60 e-materiałów (prototypów) opracowanych w ramach projektu (60 opinii zgodności ze standardem WCAG 2.0.) wraz z rekomendacjami (zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Zamawiającego) – do 31 sierpnia 2017 r., w wymiarze około 180 godzin pracy (średnio 3 godziny na opracowanie opinii 1 szt. e-materiału);
2) Etap 2. – opracowanie opinii w zakresie zgodności ze standardami WCAG 2.0. dla maksymalnie 250 e-materiałów opracowanych w ramach projektu (250 opinii zgodności ze standardem WCAG 2.0.) wraz z rekomendacjami (zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Zamawiającego) - w okresie od 1 września 2017 r. do 31 marca 2018 r. w wymiarze około 820 godzin pracy (średnio 3 godziny na opracowanie opinii 1 szt. e-materiału).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena ofert zostanie dokonana przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
Kryterium 1. Cena brutto za 1 godzinę pracy specjalisty WCAG 2.0 – waga 70%
Kryterium 2. Czas dostarczenia opracowanej opinii e-materiału – waga 20%
Kryterium 3. Czas udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie – waga 10%
Kryterium 1 – Cena brutto za 1 godzinę pracy specjalisty WCAG 2.0 (C)
Największą liczbę punktów otrzyma oferta z najniższą ceną brutto za 1 godzinę pracy specjalisty WCAG 2.0. Ocena pozostałych ofert zostanie dokonana według poniższego wzoru:
C = (Cn / Cb) x 100 x 70%
C – otrzymane punkty w ramach kryterium 1
Cn – cena brutto za 1 godzinę pracy specjalisty WCAG 2.0 oferty najtańszej
Cb – cena brutto za 1 godzinę pracy specjalisty WCAG 2.0 oferty badanej
Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia w tym kryterium – 70 punktów.
Kryterium 2 – Czas dostarczenia opracowanej opinii e-materiału (T)
E-materiały będą przekazane do opiniowania wyłącznie przez osobę wskazaną do kontaktu przez Zamawiającego. Pozwoli to na ustalenie jednego źródła przekazywania e-materiałów do oceny. E-materiały będą udostępnione na portalu epodreczniki.pl – specjalista WCAG otrzyma wiadomość e-mail z linkiem do konkretnego e-materiału do weryfikacji i opiniowania. Czas przekazania e-materiału do specjalisty WCAG 2.0 to czas wysłania wiadomości e-mail przez osobę wskazaną przez Zamawiającego. Czas dostarczenia opracowanej opinii e-materiału liczy się od momentu wysłania przez Zamawiającego wiadomości z linkiem do e-materiału.
Punkty w kryterium będą przyznawane zgodnie z poniższym schematem:
a) Czas dostarczenia opracowanej opinii e-materiału powyżej 48 godz. = 0 pkt.
b) Czas dostarczenia opracowanej opinii e-materiału od 12 do 48 godz. = 10 pkt.
c) Czas dostarczenia opracowanej opinii e-materiału poniżej 12 godz. = 20 pkt.
Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia w tym kryterium – 20 punktów.
Kryterium 3 - Czas udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie (O)
Pytania będą zadawane wyłącznie przez osobę wskazaną do kontaktu przez Zamawiającego. Pozwoli to na ustalenie jednego źródła wpływania pytań. Pytania będą zadawane wyłącznie drogą elektroniczną (wiadomość e-mail). Czas przekazania pytania do specjalisty WCAG 2.0 to czas wysłania wiadomości e-mail przez osobę wskazaną przez Zamawiającego. Czas udzielenia odpowiedzi liczy się od momentu wysłania wiadomości z pytaniem przez Zamawiającego.
Punkty w kryterium będą przyznawane zgodnie z poniższym schematem:
a) Czas udzielenia odpowiedzi powyżej 48 godz. = 0 pkt.
b) Czas udzielenia odpowiedzi od 12 do 48 godz. = 5 pkt.
c) Czas udzielenia odpowiedzi poniżej 12 godz. = 10 pkt.
Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia w tym kryterium – 10 punktów.
Oferta, która uzyska największą liczbę punktów (P), będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach:
P = C + T + O
zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Łączna maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia – 100 punktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"ONLINE-SKILLS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Święty Marcin 29/8

61-806 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

616661132

NIP

9291714274

Tytuł projektu

E-materiały dydaktyczne do kształcenia ogólnego w zakresie edukacji artystycznej: muzyki i plastyki (Grupa 2)

Numer projektu

POWR.02.10.00-00-4001/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Edukacja Bez Barier Fundacja Na Rzecz Rozwoju Edukacji w Polsce, ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa, 08.08.2017, 115000,00
Liczba wyświetleń: 329