Strona główna
Logo unii europejskiej

"Rewitalizacja budynku przy ul. Jacka Kuronia 5, Olsztyn, projekt BARKA"

Data publikacji: 28.07.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-08-2017

Numer ogłoszenia

1046578

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

UWAGA !!! Stowarzyszenie "Nie lękaj się" w dniu dzisiejszym, tj. 08.08.2017 r. dodaje zapis do zapytania ofertowego w następującej postaci:
"Wykonawca, który złożył najniższą ofertę ze wszystkich złożonych, a którego kwota oferty była wyższa, niż kwota zaplanowana przez Zamawiającego może zostać wezwany do negocjacji w celu uzyskania porozumienia oraz kwoty oferty, jaką Zamawiający zaplanował na wykonanie prac ujętych w zapytaniu ofertowym."

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu oznaczonym w następujący sposób: Stowarzyszenie „Nie lękaj się”,
ul. Jacka Kuronia 4, 10-165 Olsztyn. Z dopiskiem- oferta na: "Rewitalizacja budynku przy ul. Jacka Kuronia 5, Olsztyn, projekt BARKA”. Ofertę należy złożyć w pomieszczeniu sekretariatu Stowarzyszenia „Nie lękaj się” w Olsztynie przy ul. Jacka Kuronia 5. Ofertę składaną za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, firmy kurierskiej należy przygotować w sposób określony j.w. i przesłać w zewnętrznym opakowaniu zaadresowanym w podany sposób. Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin skutecznego dostarczenia oferty do Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

b.reda@o2.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bożena Reda, Marek Reda, Kamil Głogowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bożena Reda- 601 495 330, Marek Reda- 606 745 735, Kamil Głogowski- 781 323 552

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: rewitalizacja budynku przy ul. Jacka Kuronia 5 w Olsztynie. Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest termomodernizacja oraz prace remontowo-budowlane budynku Domu Pomocy Społecznej „Barka” zlokalizowanego w Olsztynie przy ul. Jacka Kuronia 5. Szczegółowy zakres przewidzianych do realizacji robót określony został w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – stanowiących załączniki do zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Olsztyn Miejscowość: Olsztyn

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest termomodernizacja oraz prace remontowo-budowlane budynku Domu Pomocy Społecznej „Barka” zlokalizowanego w Olsztynie przy ul. Jacka Kuronia 5 w celu poprawy funkcjonalności i estetyki nieruchomości na obszarze rewitalizacji. Zrewitalizowany na rzecz najuboższych budynek pozwoli na aktywizację społeczną osób zamieszkujących zdegradowany obszar, w tym osób niepełnosprawnych, dzięki czemu jakość życia (zdrowotnego, społecznego) zostanie podniesiona. Projekt wynika z Miejskiego Programu Rewitalizacji Olsztyna, który promuje włączenie społeczne, walkę z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.

Przedmiot zamówienia

Zamówienie realizowane będzie na podstawie harmonogramu rzeczowo- finansowego opracowanego przez Wykonawcę w celu oznakowania kolejności i terminów robót i ich finansowania. W/w harmonogram Wykonawca dostarczy i uzgodni z Zamawiającym przed podpisaniem umowy. Wyroby budowlane i materiały wykończeniowe przed wbudowaniem należy uzgodnić z Zamawiającym. Przed złożeniem oferty Zamawiający umożliwi dokonanie wizji lokalnej budynku/pomieszczeń objętych inwestycją po uprzednim skontaktowaniu się z pracownikiem Zamawiającego - Kamil Głogowski, tel. 781 323 552. Dokumentacja w postaci: przedmiar robót, projekty budowlane dostępne są w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający przewiduję wysłania dokumentacji drogą pocztową lub elektroniczną
Zakres zamówienia obejmuje:
a) Roboty budowlane:
Remont elewacji
wymiana okien i drzwi;
wymiana wykładzin/nawierzchni podłogowej;
wymiana drzwi wewnętrznych;
remont łazienki dla niepełnosprawnych;
położenie kostki brukowej oraz nawierzchni bezpiecznej;
remont dachu;
izolacja pionowa budynku;
wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku;
montaż szlabanu elektromechanicznego do wjazdu 2x5 m.;
wyłożenie ścian od wewnątrz na wysokość lamperii- forma docieplenia.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Ustala się następujące terminy wykonania przedmiotu zamówienia:
rozpoczęcie – od dnia podpisania umowy
zakończenie – do 31.07.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1. Dane Wykonawcy/ Wykonawców - załącznik nr 1.
2. Formularz ofertowy - załącznik nr 2 - oryginał.
3. Kosztorys ofertowy.
4. Zaakceptowany wzór umowy- załącznik nr 3.
5. Oświadczenie o dysponowaniu osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.-zał. nr 2

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującymi kryteriami: cena oferty brutto – 100%. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najniższą cenę brutto spośród ofert nieodrzuconych i spełniających wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w treści zapytania ofertowego. Zamawiający informuje, że w przypadku, gdy nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający wezwie wykonawców do skorygowania oferty o niższą cenę ze względu na niemożność wyboru oferty najkorzystniejszej. Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę usługi, których świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Wykluczenia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE "NIE LĘKAJ SIĘ"

Adres

Jacka Kuronia 4

10-165 Olsztyn

warmińsko-mazurskie , Olsztyn

Numer telefonu

595122320

Fax

895122321

NIP

7393748867

Tytuł projektu

Rewitalizacja budynku przy ul. Jacka Kuronia 5, Olsztyn,projekt BARKA

Numer projektu

RPWM.08.01.00-28-0022/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

ZBI-BUD Zbigniew Chomenda
ul. Radiowa 31/20
10-207 Olsztyn
data wpłynięcia oferty: 14.08.2017; godz. 8.17
kwota oferty: 2259386,35 zł. brutto
Liczba wyświetleń: 774