Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 03/07/6.1.1/2017 na świadczenie usług terapeutycznych

Data publikacji: 25.07.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-08-2017

Numer ogłoszenia

1045859

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty należy składać w terminie 7 dni od daty upublicznienia niniejszego zapytania, tj. do 03.08.2017r
2. Termin jest zachowany, jeżeli przed jego upływem oferta wpłynie (zostanie doręczona) do Zamawiającego.

SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Oferty mogą być składane:
1. w formie pisemnej – ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej tytułem: „Oferta na realizację usług terapeutycznych 6.1.1”, w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, ul. Gościnna 14, 80- 034 Gdańsk, za pośrednictwem poczty lub osobiście na w/w adres.

2. w formie elektronicznej – skan wypełnionego i podpisanego formularza oferty oraz poświadczonych za zgodność z oryginałem załączników do oferty należy dołączyć do wiadomości e-mail wysłanej na adres: biuro@gfis.pl wpisując w polu wskazującym temat wiadomości: „Oferta na realizację usług terapeutycznych 6.1.1”

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@gfis.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marianna Sitek-Wróblewska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

583049956 lub 506034459

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług terapeutycznych dla Uczestników Projektu pt. „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku - komponent aktywnej integracji"

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miejscowość: Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie wykonawcy na świadczenie usług terapeutycznych w ramach projektu pt. „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku - komponent aktywnej integracji" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.1. Aktywna integracja, Poddziałania: 6.1.1. Aktywizacja społeczno - zawodowa – mechanizm ZIT.

Przedmiot zamówienia

1. Zamówienia obejmuje świadczenie usług terapeutycznych prowadzonych w formie indywidualnej terapii skierowanej do osób dorosłych, zgodnie z zapotrzebowaniem określonym na etapie formułowania diagnozy funkcjonowania Uczestnika Projektu „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku - komponent aktywnej integracji" w łącznym wymiarze max 180 godzin terapeutycznych, przy czym za 1 godzinę terapeutyczną przyjmuje się 60 minut.
2. Zamówienie obejmujące świadczenie usługi indywidualnej terapii w wymiarze 180 godzin zostanie powierzone Wykonawcy, który uzyskał najwyższą liczbę punktów.
3. Usługi terapeutyczne będą świadczone w okresie do grudnia 2017r
4. W ww. okresie Zamawiający będzie kierował poszczególnych Uczestników Projektu do Wykonawcy, określając termin rozpoczęcia realizacji usługi.
5. Uczestnicy Projektu zgodnie z określonym zapotrzebowaniem będą zobowiązani do korzystania z usługi terapeutycznej. Wykonawca będzie indywidualnie kontaktować się z Uczestnikami, motywować ich do udziału w sesjach terapeutycznych i uzgadniać z nimi terminy sesji.
6. Wykonawca prowadzić będzie dokumentację poświadczającą zakres wsparcia udzielanego Uczestnikom Projektu oraz dokumentację zaangażowania w projekcie określoną przez Zamawiającego.

Kod CPV

85000000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługi terapeutyczne świadczone będą w okresie od dnia podpisania umowy z Wykonawcą do 31.12.2017r

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Zamawiający wymaga osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, w związku z czym oferty mogą składać jedynie osoby fizyczne (terapeuci), w tym także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wykształcenie wyższe z zakresu psychologii lub pedagogiki uzupełnione udokumentowanymi kwalifikacjami upoważniającymi do prowadzenia terapii, w tym terapii krótkoterminowej.
Ww. warunki podlegają ocenie według kryterium spełnia/nie spełnia

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej, w tym w ośrodkach wsparcia kryzysowego i/lub w obszarze terapii uzależnień lub prowadzący indywidualną praktykę terapeutyczną.
Ww. warunki podlegają ocenie według kryterium spełnia/nie spełnia

Warunki zmiany umowy

Dopuszcza się możliwość zmiany umowy w zakresie:
a. przedłużenia terminu realizacji usługi (w szczególności w razie przedłużenia okresu kierowania Uczestników do objęcia ich wsparciem terapeutycznym),
b. zmniejszenia liczby Uczestników skierowanych do Wykonawcy w razie wystąpienia okoliczności uniemożliwiających lub utrudniających realizacją zamówienia w pierwotnym wymiarze,
c. zmian wynikających ze zmiany wniosku o dofinansowanie lub wytycznych, które mają zastosowanie w Projekcie,
d. innych, nieistotnych zmian w stosunku do treści oferty Wykonawcy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia objętego niniejszym zapytaniem ofertowym Wykonawca:
1) Złoży ofertę wraz z oświadczeniem zawartym w ofercie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
2) Załączy do oferty:
- kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
- CV z opisem doświadczenia zawodowego, z którego wynikać będzie rodzaj wykonywanych zadań (usługi terapeutyczne), okres ich wykonywania, określenie podmiotu, na rzecz którego były wykonywane,
- kserokopie dokumentów potwierdzające posiadanie kwalifikacji podlegających ocenie punktowej.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór oferty dokonany zostanie w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert i wagi punktowe. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, tę która uzyska największą liczbę punktów spośród wszystkich ocenianych ofert, przy czym maksymalna liczba punktów wynosi 100 - sto punktów (1% = 1 punkt).

Zamawiający ustanawia trzy kryteria oceny ofert:
1) Cena - kwota wynagrodzenia brutto za 1 godzinę usługi terapeutycznej: 60%
2) Doświadczenie: 20%
3) Kwalifikacje: 20%

Maksymalna suma punktów, którą może uzyskać oferta, wynosi 100 pkt.(100%), w tym:

a) za zaoferowaną cenę brutto – max. 60 pkt. (60%). Ocena zostanie dokonana według wzoru: najniższa cena brutto analizowanych ofert / cena brutto badanej oferty x 60 = liczba punktów

b) za doświadczenie – max. 20 pkt. (20%) Ocena zostanie dokonana według wzoru: liczba miesięcy doświadczenia pracy terapeutycznej z badanej oferty / najwyższa liczba miesięcy pracy terapeutycznej z analizowanych ofert x 20 = liczba punktów.

c) za kwalifikacje – max. 20 pkt. (20%), w tym:

- do 0-50 godzin kursów lub szkoleń z zakresu terapii krótkoterminowej – 0 pkt.
- od 51 – 100 godzin kursów lub szkoleń z zakresu terapii krótkoterminowej – 5pkt.
- od 101 – 150 godzin kursów lub szkoleń z zakresu terapii krótkoterminowej – 10 pkt.
- od 151 - 200 godzin kursów lub szkoleń z zakresu terapii krótkoterminowej – 15 pkt.
- powyżej 200 g godzin kursów lub szkoleń z zakresu terapii krótkoterminowej – 20 pkt.

Wykluczenia

Zamówienie nie może być udzielone:
1. Podmiotom powiązanym z Gdańską Fundacją Innowacji społecznej osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującym w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Pracownikom Partnerów Projektu „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku - komponent aktywnej integracji" zatrudnionym na podstawie stosunku pracy przez Partnerów Projektu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GDAŃSKA FUNDACJA INNOWACJI SPOŁECZNEJ

Adres

Gościnna 14

80-032 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

583049956

NIP

5832985411

Tytuł projektu

System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji

Numer projektu

RPPM.06.01.01-22-0007/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Izabella Miętkiewicz
Beniowskiego 66/8
80-382 Gdańsk
Data wpływu: 03.08.2017
cena: 140zł/h
Liczba wyświetleń: 681