Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 2017/7/1/G2 do projektu pt. "E-materiały dydaktyczne do kształcenia ogólnego w zakresie edukacji artystycznej: muzyki i plastyki (Grupa 2)"

Data publikacji: 26.07.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-08-2017

Numer ogłoszenia

1045826

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Dodano Pytania i odpowiedzi - część 1 i zmieniono zapisy Zapytania ofertowego zgodnie z udzielonymi odpowiedziami

Zmieniono godzinę otwarcia ofert z 12:30 na 16:00, z przyczyn organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego. Oferty złożone przed pojawieniem się tej informacji, z zapiskiem na kopercie "Nie otwierać przed dniem 03.08.2017 r. godz. 12:30.", nie zostaną otwarte do godz. 16:00.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, adres: ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań, osobiście, pocztą lub kurierem (sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00).
Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie/paczce oznakowanej danymi Wykonawcy (nazwa i adres). Kopertę/paczkę należy zaadresować zgodnie z poniższym wzorem:
…………………………………………………..
(Nazwa i adres Wykonawcy)

ONLINE-SKILLS Sp. z o.o.
ul. Święty Marcin 29/8
61-806 Poznań
„Oferta na wykonanie …….. sztuk krótkich filmów edukacyjnych lub złożonych animacji dla przedmiotów muzyka i plastyka (Część …………..)”
Nie otwierać przed dniem 03.08.2017 r. godz. 12:30.

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie, który upływa w dniu 03.08.2017 r. (czwartek) o godz. 9:30. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, zostaną zwrócone Wykonawcy bez ich otwierania. Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 03.08.2017 r. (czwartek) o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego.
Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ewa Marcinkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

61 666 11 32

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie maksymalnie 20 krótkich filmów edukacyjnych lub złożonych animacji, z podziałem na 2 części, według scenariuszy. Filmy muszą mieć charakter dydaktyczny, ułatwiać proces uczenia się i nauczania. Filmy będą nie dłuższe niż 5 minut i nie krótsze niż 10 minut, i będą przedstawiały i omawiały zagadnienia merytoryczne związane z tematem danej lekcji w zakresie muzyki i plastyki.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie maksymalnie 20 krótkich filmów edukacyjnych lub złożonych animacji, z podziałem na 2 części, według scenariuszy. Filmy muszą mieć charakter dydaktyczny, ułatwiać proces uczenia się i nauczania. Filmy będą nie dłuższe niż 5 minut i nie krótsze niż 10 minut, i będą przedstawiały i omawiały zagadnienia merytoryczne związane z tematem danej lekcji w zakresie muzyki i plastyki.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie maksymalnie 20 krótkich filmów edukacyjnych lub złożonych animacji, z podziałem na 2 części, według scenariuszy. Filmy muszą mieć charakter dydaktyczny, ułatwiać proces uczenia się i nauczania. Filmy będą nie dłuższe niż 5 minut i nie krótsze niż 10 minut, i będą przedstawiały i omawiały zagadnienia merytoryczne związane z tematem danej lekcji w zakresie muzyki i plastyki. Przedmiot zamówienia nie może zawierać treści i materiałów o charakterze reklamowym. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek przekazania praw autorskich to wytworzonego filmu lub animacji.
Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania opisane w załączniku nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zamówienie zostaje podzielone na 2 części:
1) Część I – maksymalnie 12 krótkich filmów edukacyjnych lub złożonych animacji do przedmiotu plastyka;
2) Część II – maksymalnie 8 krótkich filmów edukacyjnych lub złożonych animacji do przedmiotu muzyka.

Kod CPV

92110000-5

Nazwa kodu CPV

Produkcja filmów kinowych i wideo oraz podobne usługi

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia dla każdej części zamówienia będzie realizowany w 3 etapach:
1) Etap 1. - wykonanie po maksymalnie 2 filmy z każdego przedmiotu – gotowe filmy zostaną dostarczone nie później niż w terminie 10 dni od daty dostarczenia scenariuszy przez Zamawiającego i nie później niż do 20 sierpnia 2017 r.
2) Etap 2. – wykonanie pozostałych filmów - gotowe filmy zostaną dostarczone nie później niż w terminie 25 dni od daty dostarczenia scenariuszy przez Zamawiającego i nie później niż do 31 grudnia 2017 r.
3) Etap 3. – wprowadzenie korekt i modyfikacji zgłoszonych przez ekspertów merytorycznych do gotowych filmów.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena ofert zostanie dokonana przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
Kryterium 1. Cena brutto za produkcję 1 szt. filmu – Waga: 65%
Kryterium 2. Jakość filmu – Waga: 35%
Kryterium 1 – Cena brutto za produkcję 1 szt. filmu (C)
Największą liczbę punktów otrzyma oferta z najniższą ceną brutto za produkcję 1 szt. filmu. Ocena pozostałych ofert zostanie dokonana według poniższego wzoru: C = (Cn / Cb) x 100 x 65%
C – otrzymane punkty w ramach kryterium 1, Cn – cena brutto za produkcję 1 szt. filmu oferty najtańszej, Cb – cena brutto za produkcję 1 szt. filmu oferty badanej
Maksymalna ilość punktów możliwa do zdobycia w tym kryterium – 65 punktów.
Kryterium 2 – Jakość filmu (J)
Ocenie zostanie poddany film przygotowany na podstawie scenariusza filmu z załącznika 7 i dostarczony przez Wykonawcę wraz z ofertą. Punkty za kryterium Jakość filmu zostaną przyznane metodą spełnia/nie spełnia w siedmiu podkategoriach (spełnia oznacza przyznanie 5 punktów, nie spełnia oznacza przyznanie 0 punktów). Ocena będzie przeprowadzona przez komisję oceniającą w skład której wejdzie co najmniej 3, maksymalnie 5 osób. Każdy z członków komisji ocenia pojedynczo film, przyznając punkty zgodnie z poniższymi podkryteriami, przyznając w sumie od 0 do 35 punktów.
Podkryteria:
1. Czy treść, sceneria, dialogi w filmie są zgodne ze scenariuszem filmu z załącznika 7 do zapytania ofertowego?
2. Czy czas trwania filmu zawiera się między 5 a 10 minut?
3. Czy do filmu został załączony plik z napisami w formacie .vtt?
4. Czy napisy są odpowiednio zsynchronizowane z obrazem i dźwiękiem?
5. Czy film spełnia wszystkie wymagania techniczne opisane w pkt. II w załączniku 6 do zapytania ofertowego?
6. Czy film spełnia wymagania dotyczące dostępności opisane w pkt. IV w załączniku 6 do zapytania ofertowego?
7. Czy temat filmu został przedstawiony w ciekawy sposób i film zachowuje logiczną spójność?
Ostateczna liczba punktów w kryterium Jakość filmu będzie stanowiła średnią arytmetyczną punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji.
J – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Jakość filmu” stanowiąca średnią arytmetyczną punktów przyznanych przez członków komisji oceny ofert.
Maksymalna ilość punktów możliwa do zdobycia w tym kryterium – 35 punktów.
Oferta, która uzyska największą liczbę punktów (P), będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach: P = C + J, zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Łączna maksymalna ilość punktów możliwa do zdobycia – 100 punktów.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawcę, który nie wykazał spełnienia kryteriów udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2) wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym;
3) wykonawcę, który wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
4) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"ONLINE-SKILLS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Święty Marcin 29/8

61-806 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

616661132

NIP

9291714274

Tytuł projektu

E-materiały dydaktyczne do kształcenia ogólnego w zakresie edukacji artystycznej: muzyki i plastyki (Grupa 2)

Numer projektu

POWR.02.10.00-00-4001/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część 1. Tylda Sp. z o.o., ul. J. Piłsudskiego 1/17, 37-200 Przeworsk, 03.08.2017, 70440,00 netto
Część 2. Tylda Sp. z o.o., ul. J. Piłsudskiego 1/17, 37-200 Przeworsk, 03.08.2017, 46960,00 netto
Liczba wyświetleń: 397