Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/07/LAYMAN/2017 NA DOSTAWĘ MASZYNY- OKLEINIARKI WĄSKICH PŁASZCZYZN

Data publikacji: 21.07.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-07-2017

Numer ogłoszenia

1045463

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce składania ofert
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj.: ul. Słonecznikowa 10, 82-300 Elbląg, do dnia 31.07.2017 do godziny 15:00.

Akceptowane formy składania ofert:
a) oferta złożona osobiście w formie papierowej- potwierdzeniem dostarczenia będzie adnotacja na ofercie „odebrałem dnia….” i czytelny podpis przedstawiciela Zamawiającego.
b) pocztą lub kurierem- za datę złożenia oferty uznaje się datę I godzinę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
c) elektronicznie, przesłanie podpisanego scanu oferty- potwierdzeniem złożenia oferty będzie wiadomość zwrotna od Zamawiającego o treści „otrzymałem”, potwierdzająca otrzymanie oferty.
Ofertę należy sporządzić na Formularzu Ofertowym będącym Załącznikiem nr 1 do niniejszego Ogłoszenia wraz z wymienionymi tam dokumentami stanowiącymi integralną część oferty.
Oferta wraz z załącznikami musi by sporządzona w języku polskim.
Wymagany okres ważności oferty wynosi 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

a.kruk@layman.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andrzej Kruk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

602 500 979

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowej maszyny- okleiniarki wąskich płaszczyzn w celu realizacji inwestycji związanej z wdrożeniem wyników prac B+R zainicjowanych na potrzeby Wnioskodawcy, prowadzonych w obszarze inteligentnej specjalizacji "Drewno i meblarstwo", w ramach projektu pt. „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w Zakładzie Meblowym Layman w Elblągu”.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: elbląski Miejscowość: ul. Słonecznikowa 10, 82-300 Elbląg

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostarczenie i instalacja maszyny- okleiniarki wąskich płaszczyzn w związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w Zakładzie Meblowym Layman w Elblągu” w celu poprawy konkurencyjności firmy na rynku krajowym i zagranicznym.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja maszyny do produkcji mebli:
Okleiniarka wąskich płaszczyzn – automatyczna okleiniarka jednostronna do nakładania i obróbki płaskiego obrzeża PVC, ABS na elementy meblowe.
Szczegółowa specyfikacja techniczna maszyny zawarta jest w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zamówienia.

Kod CPV

42642100-9

Nazwa kodu CPV

Obrabiarki do obróbki drewna

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: nie później niż do dnia 30.11.2017 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie aktualny wydruk KRS lub CEDIG. W przypadku kontrahentów zagranicznych dokument równoważny, przetłumaczony na język poski.
Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia, które stanowi załącznik nr 3 oraz wymaganych dokumentów.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają stosowną wiedzę i doświadczenie.
Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia, które stanowi załącznik nr 3.

Potencjał techniczny

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na zasadzie spełnia/ nie spełnia na podstawie oświadczenia, które stanowi załącznik nr 3.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy dysponują osobami posiadającymi kwalifikacje, umiejętności oraz doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na zasadzie spełnia/ nie spełnia na podstawie oświadczenia, które stanowi załącznik nr 3 oraz wymaganych dokumentów.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy znajdują się w dobrej sytuacji finansowej i ekonomicznej i nie odnotowali strat w ostatnich dwóch latach obrotowych.

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeśli Wykonawca:
• przedstawi bilans i rachunek zysków i strat, lub jeśli nie jest zobowiązany do sporządzania bilansu i rachunku zysków i strat, inne odpowiednie dokumenty finansowe za okres ostatnich dwóch lat obrotowych
(w przypadku firm zagranicznych dokumenty równoważne przetłumaczone na język polski)
• przedstawi aktualne, nie starsze niż 3 miesiące zaświadczenia o niezaleganiu z opłacaniu podatków i składek ubezpieczeniowych, wystawionych przez odpowiedniego naczelnika US i odpowiedni oddział ZUS.
(w przypadku firm zagranicznych dokumenty równoważne przetłumaczone na język polski)

Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na zasadzie spełnia/ nie spełnia na podstawie oświadczenia, które stanowi załącznik nr 3 oraz wymaganych dokumentów.

Dodatkowe warunki

Wykonawca wypełni warunek, jeśli wykaże brak powiazań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym.
Oceny tego warunku na zasadzie spełnia/ nie spełnia Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zamówienia.
Wykonawca wypełni warunek, jeśli na przedmiot zamówienia udzieli gwarancji minimum 12 miesięcy.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych na etapie zawierania umowy, w szczególności:
1. Zmiany jakichkolwiek rozporządzeń, przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warminsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, niezależnymi od żadnej ze stron, takimi jak np: siła wyższa, warunki atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne mające wpływ na realizację zamówienia.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez strony, pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy złożony w wymaganym terminie, poprawnie wypełniony i podpisany przez upoważnione osoby - załącznik nr 1.
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – załącznik nr 2
3. Oświadczenie Wykonawcy- załącznik nr 3
4. Aktualny wydruk z KRS/CEDIG.
5. Dokumenty finansowe, o których mowa w punkcie „Sytuacja ekonomiczna i finansowa”.
6. Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków i składek ubezpieczeniowych wystawionych przez odpowiedniego naczelnika US i odpowiedni oddział ZUS.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o poniższe kryteria i ich ustaloną wagę. Ilości punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będą stanowić końcową ilość punktów przyznaną danej ofercie. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów.
Ocenie podlegać będą tylko oferty, które spełniły wszystkie wymagane warunki i dostarczyły poprawnie wypełnione dokumenty,

Kryteria oceny ofert i ich waga:
a) Całkowita cena netto za wykonanie zamówienia w PLN – 80 pkt;
b) Okres gwarancji (określony w miesiącach) – 10 pkt;
c) Czas reakcji serwisu gwarancyjnego (określony w godzinach)- 10 pkt
Ad a)
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach kryterium cena netto wynosi 80 pkt
Punkty w ramach kryterium cena netto zostaną wyliczone zgodnie z poniższym wzorem:
C=(C min/C bad) x 80 pkt gdzie:
C- ilośc punktów przyznanych danej ofercie
C min- najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert
C bad- cena badanej oferty
Cena oferowana to wartość netto wyrażona w polskich złotych, za którą Oferent zobowiązuje się wykonać całośc przedmiotu zamówienia.
Cena oferowana powinna zostać określona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Ad b)
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach kryterium gwarancja to 10 pkt.
Punkty w ramach kryterium gwarancja zostaną przyznane następująco:
Okres gwarancji 24 miesiące – 10 pkt
Okres gwarancji 18 miesięcy- 5 pkt
Okres gwarancji 12 miesięcy- 0 pkt

Ad c)
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania to 10 pkt.
Punkty w ramach kryterium czas reakcji serwisu gwarancyjnego zostaną przyznane następująco:
Czas reakcji serwisu gwarancyjnego 24 godziny- 10 pkt
Czas reakcji serwisu gwarancyjnego 36 godzin- 5 pkt
Czas reakcji serwisu gwarancyjnego 48 godzin- 0 pkt

Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej oferty zostaną zsumowane.
Zamawiający udzieli zmówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.
W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez dwóch Wykonawców, lub więcej, o miejscu na liście rankingowej zadecyduje termin (data i godzina) złożenia oferty.
Zamawiający, informację o wyborze najkorzystniejszej oferty umieści na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, oraz na stronie internetowej Zamawiającego tj. www.layman.pl .
Zamawiający jest uprawniony do wyboru drugiej najkorzystniejszej oferty, gdyby Wykonawca, którego oferta była najkorzystniejsza odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy nie było możliwe z innych przyczyn.
Podczas procesu oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskania ewentualnych wyjaśnień ze strony Wykonawcy/Oferenta.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w sytuacji kiedy najkorzystniejsza oferta przekroczy założony budżet na zakup maszyny będącej przedmiotem niniejszego zamówienia.

Wykluczenia

Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu wykluczone będą podmioty, które:
1. Nie złożą wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów, poprawnie wypełnionych i podpisanych przez upoważnione do tego osoby..
2. Złożą ofertę po wyznaczonym terminie.
3. Są powiązane kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.
4. Złożą ofertę, której treśc nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD MEBLOWY LAYMAN RYSZARD SEROKA

Adres

Słonecznikowa 10

82-300 Elbląg

warmińsko-mazurskie , Elbląg

Numer telefonu

(55)2348877

Fax

0552341988

NIP

5780007723

Tytuł projektu

Wdrożenie wyników prac badawczo rozwojowych w Zakładzie Meblowym Layman w Elblągu

Numer projektu

RPWM.01.05.01-28-0032/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Teknika Spółka Akcyjna
ul. Ruczaj 98, 02-977 Warszawa
data wpłynięcia oferty : 31-07-2017
cena netto: 691 220,00 PLN
Liczba wyświetleń: 854