Strona główna
Logo unii europejskiej

Oferta na Przeprowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje, skierowanych do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji w zakresie branży informatyczno-technicznej

Data publikacji: 18.07.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-07-2017

Numer ogłoszenia

1044640

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Szanowni Państwo,
W związku z realizowanym przez 4System Sp. z o.o. projektem pn. „Certyfikowany program kwalifikacji zawodowych dla osób dorosłych w woj. zachodniopomorskim”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Zachodniopomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zapraszamy Państwa do złożenia oferty na realizację zamówienia prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności polegającego na przeprowadzeniu szkoleń podnoszących kwalifikacje, skierowanych do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji w zakresie branży informatyczno-technicznej.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. . Wykonawca może złożyć ofertę/odpowiedź na wszystkie części bądź wybrane części z przedmiotu zamówienia. Usługa jest szkoleniem kształcenia zawodowego/przekwalifikowania zawodowego i jest finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych.
2. Kompletna oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy, oświadczenie Oferenta/Wykonawcy
3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.07.2017r.,
do godz. 23:59
4. Ofertę prosimy dostarczyć:
a) osobiście lub drogą pocztową – na adres:
4system Polska sp. z o.o.
ul. Bohaterów Westerplatte 30
65-034 Zielona Góra
w Sekretariacie (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00)
w zaklejonych kopertach z dopiskiem zawierającym nr i tytuł części, której dotyczy oferta.

Uwaga!
Jeżeli Oferent/Wykonawca składa ofertę na wszystkie części koperta winna mieć dopisek:
„Oferta na Przeprowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje, skierowanych do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji w zakresie branży informatyczno-technicznej”

lub

b) drogą elektroniczną na adres:
zachodniopomorskie@4system.com
w tytule e-maila wpisując nr i tytuł części zamówienia, którego dotyczy oferta.

Uwaga!
Jeżeli Oferent/Wykonawca składa ofertę na wszystkie części tytuł mail winien brzmieć:
„Oferta na Przeprowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje, skierowanych do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji w zakresie branży informatyczno-technicznej”

5. O terminowości złożenia oferty decyduje data jej wpływu do siedziby Zamawiającego/data wpływu na skrzynkę e-mailową Zamawiającego.
6. Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim. Oferent/Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Wszystkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki i dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Oferenta/Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
8. Oferta Oferenta/Wykonawcy musi być podpisana przez Oferenta/Wykonawcę.
9. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 26.07.2017 o godz. 10:00

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zachodniopomorskie@4system.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Alicja Kisielowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

68 45 10 888

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przeprowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje, skierowanych do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji w zakresie branży informatyczno-technicznej. Szkolenia będą kończyły się egzaminem.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje, skierowanych do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji w zakresie branży informatyczno-technicznej. Szkolenia będą kończyły się egzaminem.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje, skierowanych do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji w zakresie branży informatyczno-technicznej, polegające w szczególności na:
Część I Oferta na Przeprowadzenie szkolenia Specjalista automatyki i robotyki: specjalność technik automatyk PLC Siemens S7-1200 dla 36 osób,
Część II Oferta na Przeprowadzenie zewnętrznego egzaminu ze sterowników programowalnych PLC dla 36 osób
Część III Oferta na Przeprowadzenie szkolenia Operator CNC w zachodniopomorskim dla 36 osób ,
Część IV Oferta na Przeprowadzenie zewnętrznego egzaminu z CNC wraz z wydaniem certyfikatu dla 36 osób,
Część V Oferta na Przeprowadzenie szkolenia Specjalista automatyki i robotyki: specjalność PROJEKTOWANIE I SYMULACJA UKŁADÓW PNEUMATYCZNYCH I ELEKTROPNEUMATYCZNYCH dla 36 osób,
Część VI Oferta na Przeprowadzenie zewnętrznego egzaminu z pneumatyki wraz z wydaniem certyfikatu dla 36 osób,
Część VII Oferta na Przeprowadzenie szkolenia Administrator Systemów i Baz Danych Microsoft dla 27 osób,
Część VIII Oferta na Przeprowadzenie zewnętrznego egzaminu z Systemów i Baz Danych Microsoft wraz z wydaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie przez uczestnika projektu określonych kwalifikacji – egzamin dla 27 osób,
Część IX Oferta na Przeprowadzenie szkolenia Administrator sieci teleinformatycznych CISCO Voice Primer dla 27 osób,
Część X Oferta na Przeprowadzenie zewnętrznego egzaminu z CISCO Voice Primer wraz z wydaniem certyfikatu dla 27 osób,
Część XI Oferta na Zapewnienie/udostępnienie sal do przeprowadzenia szkolenia (192 godziny) i egzami-nów Specjalista automatyki i robotyki: specjalność technik automatyk PLC Siemens S7-1200 dla 36 osób,
Część XII Oferta na Zapewnienie/udostępnienie sal do przeprowadzenia szkolenia (192 godziny) i egzami-nów Operator CNC w zachodniopomorskim dla 36 osób,
Część XIII Oferta na Zapewnienie/udostępnienie sal do przeprowadzenia szkolenia (192 godziny) i egzami-nów Specjalista automatyki i robotyki: specjalność PROJEKTOWANIE I SYMULACJA UKŁADÓW PNEUMATYCZNYCH I ELEKTROPNEUMATYCZNYCH dla 36 osób,
Część XIV Oferta na Zapewnienie/udostępnienie sal do przeprowadzenia szkolenia (540 godzin) i egzami-nów Administrator Systemów i Baz Danych Microsoft dla 27 osób,
Część XV Oferta na Zapewnienie/udostępnienie sal do przeprowadzenia szkolenia (210 godzin) i egzaminów Administrator sieci teleinformatycznych CISCO Voice Primer dla 27 osób.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Kod CPV

80510000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia specjalistycznego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

od dnia podpisania umowy do 31.03.2019r.
Uwaga! termin realizacji zamówienia może ulec zmianie wg bieżącego zapotrzebowania.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

dla części II:
a) Egzamin musi być przeprowadzony przez podmiot uprawniony przez producenta do certyfikacji.
Zamawiający oceni spełnianie tego warunku na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie oświadczenia złożonego w formularzu ofertowym.

dla części IV:
a) Egzamin musi być przeprowadzony przez podmiot uprawniony do certyfikacji.
Zamawiający oceni spełnianie tego warunku na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie oświadczenia złożonego w formularzu ofertowym.

dla części VI:
a) Egzamin musi być przeprowadzony przez podmiot uprawniony do certyfikacji.
Zamawiający oceni spełnianie tego warunku na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie oświadczenia złożonego w formularzu ofertowym.

dla części VIII:
a) Egzamin musi być przeprowadzony przez podmiot posiadający akredytację do certyfikacji MICROSOFT
Zamawiający oceni spełnianie tego warunku na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie oświadczenia złożonego w formularzu ofertowym.

dla części X:
a) Egzamin musi być przeprowadzony przez podmiot posiadający akredytację do certyfikacji CISCO VOICE PRIMER
Zamawiający oceni spełnianie tego warunku na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie oświadczenia złożonego w formularzu ofertowym.

Wiedza i doświadczenie

̶ Oferent/Wykonawca wykaże się wiedzą i doświadczeniem - wykaże, że w okresie ostatnich 3lat od terminu składania ofert wykonał należycie następujące usługi:
dla części I:
a) w ramach jednej usługi Wykonawca przeszkolił min. 20 osób, w wymiarze minimum 30 godzin. Zakres przeprowadzonego szkolenia był zgodny z przedmiotem zamówienia (obejmował tematykę programowania sterowników PLC Siemens Simatic, paneli operatorskich Siemens oraz innych elementów automatyki przemysłowej).
Zamawiający oceni spełnianie tego warunku na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie oświadczenia złożonego w formularzu ofertowym.
dla części II:
a) Wykonawca wykonał usługę polegającą na przeprowadzeniu egzaminów zakończonych sprawdzeniem wiedzy i wydaniem akredytowanych przez producenta certyfikatów potwierdzających zdobycie przez uczestników kwalifikacji w zakresie sterowników programowalnych PLC Siemens.
Zamawiający oceni spełnianie tego warunku na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie oświadczenia złożonego w formularzu ofertowym.
dla części III:
a) w ramach jednej usługi Wykonawca przeszkolił min. 20 osób, w wymiarze minimum 30 godzin. Zakres przeprowadzonego szkolenia był zgodny z przedmiotem zamówienia (obejmował tematykę programowania i obsługi obrabiarek CNC).
Zamawiający oceni spełnianie tego warunku na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie oświadczenia złożonego w formularzu ofertowym.
dla części IV:
a) Wykonawca wykonał usługę polegającą na przeprowadzeniu egzaminów zakończonych sprawdzeniem wiedzy i wydaniem akredytowanych przez producenta certyfikatów potwierdzających zdobycie przez uczestników kwalifikacji w zakresie CNC.
Zamawiający oceni spełnianie tego warunku na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie oświadczenia złożonego w formularzu ofertowym.
dla części V:
a) w ramach jednej usługi Wykonawca przeszkolił min. 20 osób, w wymiarze minimum 30 godzin. Zakres przeprowadzonego szkolenia był zgodny z przedmiotem zamówienia (obejmował tematykę projektowania i symulacji układów pneumatycznych i elektropneumatycznych).
b) Zamawiający oceni spełnianie tego warunku na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie oświadczenia złożonego w formularzu ofertowym.
dla części VI:
a) Wykonawca wykonał usługę polegającą na przeprowadzeniu egzaminów zakończonych sprawdzeniem wiedzy i wydaniem akredytowanych przez producenta certyfikatów potwierdzających zdobycie przez uczestników kwalifikacji w zakresie projektowania i symulacji układów pneumatycznych i elektropneumatycznych
dla części VII:
a) w ramach jednej usługi Wykonawca przeszkolił min. 15osób, w wymiarze min. 120 godzin. Zakres przeprowadzonego szkolenia był zgodny z przedmiotem zamówienia (obejmował tematykę administrowania Systemów i Baz Danych Microsoft).
Zamawiający oceni spełnianie tego warunku na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie oświadczenia złożonego w formularzu ofertowym.
dla części VIII:
a) Wykonawca wykonał usługę polegającą na przeprowadzeniu egzaminów zakończonych sprawdzeniem wiedzy i wydaniem akredytowanych przez producenta certyfikatów potwierdzających zdobycie przez uczestników kwalifikacji w zakresie systemów baz danych Microsoft.
Zamawiający oceni spełnianie tego warunku na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie oświadczenia złożonego w formularzu ofertowym.
dla części IX:
a) w ramach jednej usługi Wykonawca przeszkolił min. 15 osób, w wymiarze min. 45 godzin. Zakres przeprowadzonego szkolenia był zgodny z przedmiotem zamówienia (obejmował tematykę administrowania sieciami teleinformatycznymi CISCO Voice Primer).
Zamawiający oceni spełnianie tego warunku na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie oświadczenia złożonego w formularzu ofertowym.
dla części X:
a) Wykonawca wykonał usługę polegającą na przeprowadzeniu egzaminów zakończonych sprawdzeniem wiedzy i wydaniem akredytowanych przez producenta certyfikatów potwierdzających zdobycie przez uczestników kwalifikacji w zakresie CISCO Voice Primer.
Zamawiający oceni spełnianie tego warunku na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie oświadczenia złożonego w formularzu ofertowym.
dla części XI, XII, XIII, XIV i XV:
a) w ramach jednej usługi Wykonawca wykonał usługę zapewnienia/udostępnienia sal szkoleniowych, dostosowując je do potrzeb uczestników szkolenia, w ramach usługi Wykonawca zrealizował 400 godzin udostępniania sal szkoleniowych
Zamawiający oceni spełnianie tego warunku na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie oświadczenia złożonego w formularzu ofertowym.

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

dla części I i II:
a) Wykonawca dysponuje kadrą szkoleniową – do każdej części min. 1 trenerem, który spełnia poniższe warunki (każdy z trenerów osobno):
a. min. 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z programowania sterowników PLC Sie-mens Simatic, paneli operatorskich Siemens oraz innych elementów automatyki przemy-słowej
b. wskazana osoba posiada wykształcenie wyższe techniczne lub informatyczne i przeszkolenie z zakresu programowania sterowników PLC Siemens Simatic, paneli operatorskich Siemens oraz innych elementów automatyki przemysłowej
c. wskazana osoba dysponuje innowacyjną wiedzą z zakresu sterowników PLC, paneli operator-skich Siemens oraz innych elementów automatyki przemysłowej
Zamawiający oceni spełnianie tego warunku na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie oświadczenia złożonego w formularzu ofertowym.

dla części III i IV:
a) Wykonawca dysponuje kadrą szkoleniową – do każdej części min. 1 trenerem, który spełnia poniższe warunki (każdy z trenerów osobno):
a. min. 2 letnie doświadczenie w pracy jako operator, programista lub technolog CNC
b. wskazana osoba dysponuje znajomością:
• obsługi obrabiarek CNC (min. tokarek i frezarek)
• technologii obróbki skrawaniem
• minimum jednego z typów sterowań: SINUMERIK, HEIDENHAIN, mile widziane FANUC
• rysunku technicznego i umiejętnością jego czytania
• dokumentacji technicznych
• podstaw oprogramowania CAD
c. wskazana osoba posiada umiejętność:
• przygotowywania, pisania, wdrażania i weryfikacji programów do maszyn CNC
obsługi przyrządów pomiarowych
Zamawiający oceni spełnianie tego warunku na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie oświadczenia złożonego w formularzu ofertowym.

dla części V i VI:
a) Wykonawca dysponuje kadrą szkoleniową – do każdej części min. 1 trenerem, który spełnia poniższe warunki (każdy z trenerów osobno):
a. min. 2 letnie doświadczenie w pracy jako specjalista automatyki i robotyki
b. wskazana osoba dysponuje znajomością projektowania układów pneumatycznych
Zamawiający oceni spełnianie tego warunku na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie oświadczenia złożonego w formularzu ofertowym.

dla części VII i VIII:
a) Wykonawca dysponuje kadrą szkoleniową – do każdej części min. 1 trenerem, który spełnia poniższe warunki (każdy z trenerów osobno):
a. min. 2 letnie doświadczenie w szkoleniu z Systemów i Baz Danych Microsoft
a. musi posiadać wiedzę potwierdzoną certyfikatem w zakresie administrowania Systemami i Ba-zami Danych Microsoft, akredytowanym przez firmę Microsoft lub równoważny
Zamawiający oceni spełnianie tego warunku na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie oświadczenia złożonego w formularzu ofertowym.

dla części IX i X:
a) Wykonawca dysponuje kadrą szkoleniową – trenerami, którzy spełniają poniższe warunki (każdy z trenerów osobno):
b. min. 2 letnie doświadczenie w szkoleniu z CISCO Voice Primer
c. musi posiadać wiedzę potwierdzoną certyfikatem w zakresie administrowania sieciami telein-formatycznymi CISCO Voice Primer, akredytowanym przez CISCO lub równoważny
Zamawiający oceni spełnianie tego warunku na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie oświadczenia złożonego w formularzu ofertowym.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

1. Formularz oferty ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożony na wzorze dołączonym do niniejszego zapytania.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.
3. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
4. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
5. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.

Warunki zmiany umowy

Oferent/Wykonawca zobowiązany jest umieścić w zaproponowanej przez siebie cenie wykonania zamówienia wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, gdyż wskazana w formularzu ofertowym cena jest stała przez cały okres trwania umowy i w żadnym przypadku nie podlega zmianom z jakiegokolwiek powodu.
Zamawiający informuje, iż w umowie zawartej z Wykonawcą znajdą się zapisy przewidujące kary umowne w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem i/lub nie wykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z postanowieniami umowy i OPZ oraz bez zachowania należytej staranności.
Umowa zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym może zostać zaktualizowana pod kątem terminu oraz harmonogramu realizacji umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

• formularz ofertowy,
• oświadczenie Oferenta/Wykonawcy,

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria oceny
- cena – 70%
- gotowość do zrealizowania usługi – 30%


2. Opis sposobu przyznawania punktacji
- cena - 70 %, punkty dla poszczególnych ofert wyliczone będą w następujący sposób:


Cmin
C = ------------- x 70
C oB

Gdzie :
Cmin - oznacza najniższą cenę netto proponowanych ofert
CoB - oznacza cenę netto badanej oferty
C - liczba punktów w kryterium cena

- gotowość do zrealizowania usługi (dalej: gotowość) - 30 %, przy obliczaniu liczby punktów w tym kryterium Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:

 za termin gotowości wynoszący od 7 dni do 10 dni od zgłoszenia zapotrzebowania - 0 punktów
 za termin gotowości wynoszący od 4 dni do 6 dni od zgłoszenia zapotrzebowania - 50 punktów
 za termin gotowości wynoszący do 3 dni od zgłoszenia zapotrzebowania - 100 punktów
Przez „gotowość zrealizowania usługi” Zamawiający rozumie ilość dni kalendarzowych od zgłoszenia zapotrzebowania na zrealizowanie usługi.
Uwaga! Jeżeli Oferent/Wykonawca wskaże 11 i więcej dni Jego oferta zostanie odrzucona, a Oferent/Wykonawca wykluczony z postępowania.

W tym kryterium Zamawiający zastosuje następujący wzór:
G= Liczba punktów za gotowość zrealizowania usługi x 30 %
Zamawiający dokona wyliczenia stosując zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi/Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i zostanie uznana, jako najkorzystniejsza, tzn. uzyska najwyższą liczbą punktów, zgodnie ze wzorem:

W = C + G,

Gdzie:
W – liczba punktów przyznana badanej ofercie
C – liczba punktów przyznana za zaproponowaną cenę
G – liczba punktów za gotowość zrealizowania usługi

Wykluczenia

Oferent/Wykonawca nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu
co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, e) inne niż wskazane w lit. a-d.

Oferent/Wykonawca, który złoży ofertę, której kwota przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zostanie wykluczony z postępowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

4 SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Botaniczna 70

65-392 Zielona Góra

lubuskie , Zielona Góra

Numer telefonu

684510888

Fax

684510888

NIP

9291660561

Tytuł projektu

Certyfikowany program kwalifikacji zawodowych dla osób dorosłych w woj. zachodniopomorskim

Numer projektu

RPZP.08.06.00-32-K052/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

online - skills Sp. z o.o., ul. Śwęty Marcin 29/8, 61-806 Poznań
data wpłynięcia oferty: 25.07.2017r., godz. 15:10
cena: 394 101,00zł netto
Liczba wyświetleń: 773