Strona główna
Logo unii europejskiej

Budowa centrum badawczo rozwojowego z budynkiem biurowym i halą produkcyjną oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną.

Data publikacji: 17.07.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 02-08-2017

Numer ogłoszenia

1044475

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofert należy składać w terminie do 02.08.2017 r. do godz. 14.00 (liczy się data wpływu):
- osobiście: ul. Sokalska 2, 54-614 Wrocław
- pocztą: ul. Sokalska 2, 54-614 Wrocław
- e-mailem na adres: kawa@dopak.pl

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kawa@dopak.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Pan Szczepan Kawa

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+ 48 601 451 967

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zmówienia jest kompleksowa budowa centrum badawczo rozwojowego z budynkiem biurowym i halą produkcyjną oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: działka nr 1/9 oraz nr 1/2 przy ul. E. Kwiatkowskiego we Wrocławiu

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest kompleksowa realizacja robót budowlanych związanych z budową centrum badawczo rozwojowego z budynkiem biurowym i halą produkcyjną oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną zgodnie z przedmiarem robót oraz dokumentacją projektową stanowiącą załączniki do niniejszego zapytania ofertowego, na podstawie której została wydana decyzja nr 1140 z dnia 10.03.2017 r. zatwierdzająca projekt budowalny i udzielająca pozwolenia na budowę centrum badawczo – rozwojowego z budynkiem biurowym i hala produkcyjną na działce nr 1/9, nr 1/2 we Wrocławiu przy ul. E. Kwiatkowskiego, która stała się ostateczną w dniu 10.03.2017 r.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających na wykonaniu centrum badawczo rozwojowego z budynkiem biurowym i halą produkcyjną oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną zgodnie z przedmiarem robót oraz dokumentacją projektową stanowiącą załączniki do niniejszego zapytania ofertowego, na podstawie której została wydana decyzja nr 1140 z dnia 10.03.2017 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę centrum badawczo – rozwojowego z budynkiem biurowym i hala produkcyjną na działce nr 1/9, nr 1/2 we Wrocławiu przy ul. E. Kwiatkowskiego, która stała się ostateczną w dniu 10.03.2017 r.

Informuje się, iż przedmiar robót ma nadrzędność nad projektem budowlanym z uwagi na wprowadzone zmiany w stosunku do projektu budowlanego. W treści Zapytania ofertowego znajduje się tabela zawierająca wykaz wprowadzonych zmian względem projektu budowlanego.

Przedmiar robót uwzględnia wszystkie ww. zmiany.

Przedmiar robót stanowi załącznik nr 3.
Projekt budowlany stanowi załącznik nr 5.


Wymagania gwarancyjne:
min. 5 lata gwarancji liczone od daty uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Informacja dotycząca dokumentacji projektowej:
Dopuszcza się zmianę systemów, materiałów i producentów urządzeń na równoważne w stosunku do założonych w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót, pod warunkiem spełnienia wymagań stawianych im w projekcie, niepogorszeniu ich parametrów, zachowania celu któremu mają służyć. Ewentualne wskazania w dokumentacji projektowej nazw własnych producentów i typów urządzeń czy materiałów należy traktować jako definiujące minimalne wymagania materiałowe, parametrowe etc.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

KOD CPV 44111000-1 Materiały budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia:
- budynek hali – max. do końca stycznia 2018 r.
- budynek biurowca – max. do końca lipca 2018 r.

Miejsce: działka nr 1/9 oraz nr 1/2 przy ul. E. Kwiatkowskiego we Wrocławiu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania warunku, o którym mowa powyżej. Wykonawca potwierdzi spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w budowie obiektów typu CBR i/lub przemysłowych o powierzchni powyżej 2 500,00 m2. W celu udokumentowania doświadczenia, o którym mowa Oferent zobligowany jest do przedstawienia minimum 2 szt. referencji (w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem).

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania warunku, o którym mowa powyżej. Wykonawca potwierdzi spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania warunku, o którym mowa powyżej. Wykonawca potwierdzi spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia wymagań w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawców.

Dodatkowe warunki

Ponadto, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: spełnią warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia (pkt III niniejszego zapytania) oraz spełnią warunek dot. terminu realizacji zamówienia (pkt IV niniejszego zapytania);

Weryfikacja spełnienia warunków, o których mowa powyżej nastąpi na podstawie oferty wypełnionych według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 z określonym terminem ważności oferty.

Sposób obliczania ceny oferty:
Cena oferty Wykonawcy musi uwzględniać wszystkie wymagania związane z zamówieniem oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i nie może ulec zmianie przez cały okres obowiązywania umowy z zastrzeżeniem pkt. VIII niniejszego zapytania.

Oferowana cena powinna zawierać: wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (materiały, robocizna, transport, narzuty, sprzęt).

W formularzu ofertowym wszystkie kwoty należy podać w PLN oraz zaokrąglać do 2 miejsc po przecinku. Stawki podatku VAT należy obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca powinien sporządzić ofertę podając cenę netto, należny podatek VAT i cenę brutto.

Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny w trakcie jego trwania w przypadku zaistnienia niemożliwej wcześniej do przewidzenia okoliczności prawnej, ekonomicznej, technicznej lub wystąpienia siły wyższej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności, gdy:
- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą,
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.

W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert sporządzonych wyłącznie w języku polskim.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium na przedmiotowe postępowanie.
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca.

W przypadku oczywistych omyłek, braku podpisu, braku załącznika innego niż formularz ofertowy, niekompletności oferty Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wzywania Wykonawców do uzupełnienia braków.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:
- zmiana terminu realizacji umowy:
- gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna, techniczna, lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zamówieniem
- w szczególności w wyniku zmiany warunków atmosferycznych uniemożliwiająca wykonywanie robót (np. temperatura, opady, wiatr), w wyniku działania sił natury, które zostały uznane na stan klęski żywiołowej, przed którymi Wykonawca nie mógł w racjonalny sposób poczynić zabezpieczenia,
- w wyniku opóźnienia w uzyskiwaniu niezbędnych decyzji z właściwych organów z przyczyn dotyczących organu ją wydającego,
- w wyniku opóźnienia, za które Wykonawca nie odpowiada, w uzyskaniu np. opinii i uzgodnień,
- w wyniku konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz, itp.,
- w wyniku wystąpienia szkód oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
- wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien jest poinformować Zamawiającego pisemnie i natychmiast odnotować to w dzienniku budowy,
- zmiany materiałów budowlanych jeśli wystąpi przejściowy lub trwały brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych (równoważnych) od produktu objętego umową
- zmiana zakresu przedmiotu umowy:
- w wyniku konieczności wykonania robót zamiennych,
- w wyniku wykonania robót wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, PIP itp.
- wystąpieniem dodatkowych robót, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy.
- zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy,
- wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

Zmiany, o których mowa powyżej dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego, a ich wprowadzenie wymagać będzie formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta wypełniona na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1.
Ponadto Zamawiający wymaga od Wykonawców złożenia wraz z ofertą oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Dodatkowym warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie wraz z ofertą minimum 2 szt. referencji (w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem) na potwierdzenie posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w budowie obiektów typu CBR i/lub przemysłowych o powierzchni powyżej 2 500,00 m2.

Załączniki niewymagane, dodane przez Oferenta nie będą brane pod uwagę w ocenie ofert.

W przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium:
Lp. Nazwa Waga kryterium – ilość punktów
1. Cena netto 75%
2. Gwarancja 25%
Razem 100%

Sumaryczna ilość punktów uzyskanych przez oferenta zostanie ustalona wg wzoru:

S= C*0,75 + G*0,25
gdzie:
S – suma uzyskanych punktów
C – punkty z kryterium cena netto
G – punkty z kryterium gwarancja

Sposób wyliczania punktów z poszczególnych kryteriów:
C = (Cmin/Cof) x 100
gdzie:
C – ilość przyznanych punktów za kryterium cena danej oferty
Cmin - najniższa cena wśród składanych ofert
Cof - cena danej oferty

G = (Gof/ Gmax) x 100
gdzie:
G – ilość przyznanych punktów za kryterium gwarancja w latach
Gmax – najdłuższy okres gwarancji w miesiącach
Gof – proponowany okres gwarancji danej oferty

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów, w oparciu o ustalone wyżej kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą.

Wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani osobowo i kapitałowo z zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca potwierdzi spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

DOPAK SP. Z O.O.

Adres

Sokalska 2

54-614 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

NIP

8961016874

Tytuł projektu

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych przez firmę DOPAK Sp. z o. o.

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0046/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

PEKABEX BET S.A.
ul. Szarych Szeregów 27
60-462 Poznań
Data wpływu oferty: 02.08.2017 r. godz. 13:10
Cena netto: 14 500 000,00 PLN
Liczba wyświetleń: 881