Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych zaplanowanych do zakupu w ramach Projektu pt.: „Rozwój przedsiębiorstwa ADALMAR MAŁGORZATA WOJCIECHOWSKA-RUCIŃSKA w wyniku wprowadzenia innowacyjnych usług”

Data publikacji: 13.07.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-07-2017

Numer ogłoszenia

1043972

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Kompletną, podpisaną ofertę, sporządzoną zgodnie z wymaganiami wskazanymi w punkcie 6 należy dostarczyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub kuriera lub osobiście do biura Zamawiającego na adres: ADALMAR Małgorzata Wojciechowska-Rucińska, ul. Przylep - 22 Lipca 12a, 66-015 Zielona Góra lub przesłać drogą elektroniczną na adres gosia@prasa-polska.com.

Termin składania ofert upływa w dniu 20 lipca 2017 r. (liczy się data wpływu do Zamawiającego).

Oferty dostarczone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

gosia@prasa-polska.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Małgorzata Wojciechowska-Rucińska

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

a) zakup licencji na zaawansowany system informatyczny stanowiący technologię przetwarzania, przesyłania i udostępniania danych – wartość niematerialna i prawna,

b) oprogramowanie integrujące infrastrukturę systemu wyświetlaczy – wartość niematerialna i prawna,

c) system wyświetlaczy, składający się z 500 wyświetlaczy, 18 hubów, 6 komputerów dedykowanych do stanowisk do kompletacji – środki trwałe,

d) serwer z zainstalowanym oprogramowaniem systemowym i bazodanowym – 1 szt. – środek trwały.

Przedmiot zamówienia opisany jest w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania – Specyfikacja techniczna.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat: Zielona Góra Miejscowość: Zielona Góra

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

wybór dostawcy/wykonawcy wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych zaplanowanych do zakupu w ramach Projektu pt.: „Rozwój przedsiębiorstwa ADALMAR MAŁGORZATA WOJCIECHOWSKA-RUCIŃSKA w wyniku wprowadzenia innowacyjnych usług”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne

Przedmiot zamówienia

a) zakup licencji na zaawansowany system informatyczny stanowiący technologię przetwarzania, przesyłania i udostępniania danych – wartość niematerialna i prawna,

b) oprogramowanie integrujące infrastrukturę systemu wyświetlaczy – wartość niematerialna i prawna,

c) system wyświetlaczy, składający się z 500 wyświetlaczy, 18 hubów, 6 komputerów dedykowanych do stanowisk do kompletacji – środki trwałe,

d) serwer z zainstalowanym oprogramowaniem systemowym i bazodanowym – 1 szt. – środek trwały.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania – Specyfikacja techniczna

Kod CPV

72263000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi wdrażania oprogramowania

Harmonogram realizacji zamówienia

Zgodnie z harmonogramem, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania przedmiotu zamówienia , tj. wykonywali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, usługi dla minimum dwóch klientów polegające na wytworzeniu i wdrożeniu lub serwisowaniu i rozwoju dedykowanego systemu wspomagającego dystrybucję prasy papierowej lub przesyłek kurierskich, przy czym łączna wartość tych usług dla każdego z klientów w okresie trzech lat nie może być mniejsza niż 300 000 zł netto. Na potwierdzenie niniejszego warunku Wykonawca przedłoży wraz z ofertą referencje z wartością lub dowody sprzedaży potwierdzające zrealizowane usługi

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

a) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie całości przedmiotu zamówienia w terminie przewidzianym w punkcie 8 niniejszego zapytania.
Potwierdzeniem spełnienia niniejszego warunku będzie oświadczenie (którego wzór stanowi załącznik nr 5 do zapytania ofertowego) oraz dokumenty (sprawozdanie finansowe, rachunek zysków i strat lub inny dokument) potwierdzające osiągnięcie w 2016 roku przychodów netto
ze sprzedaży w wysokości przynajmniej 800 tys. zł

Dodatkowe warunki

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:
przedłożą ofertę, spełniającą wymogi określone w punkcie 6 niniejszego zapytania.
Warunki udziału w postępowaniu ocenia się na zasadzie spełnia/nie spełnia. W wypadku, gdy złożona oferta nie będzie zawierać elementów pozwalających na jej ocenę (odniesienia do kryteriów oceny ofert, wskazanych w punkcie 5 zapytania ofertowego), zostanie odrzucona. W przypadku braku bądź niedostatecznych danych zawartych w załącznikach Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia ich w ciągu 2 dni roboczych od wezwania do uzupełnienia. Oferta nieuzupełniona w tym terminie zostanie odrzucona. Wezwanie zostanie przekazane drogą mailową na adres wskazany na ofercie.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, gdy:

- nastąpi zmiana harmonogramu realizacji umowy wynikającej z postanowień umowy Zamawiającego z Instytucją Zarządzającą RPO Lubuskiego, jeżeli umowa ta została zmieniona po udzieleniu zamówienia.

- nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;

- wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony,

- zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

i. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

ii. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

- wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

i. na podstawie postanowień umownych, zmienionych na podstawie odpowiednich zapisów zapytania ofertowego, zezwalających na dokonanie takiej zmiany (ale nieprowadzących do zmiany charakteru umowy),

ii. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

iii. w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców,

- zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane lub 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Złożona oferta powinna zawierać:
· pełną nazwę oferenta wraz z danymi adresowymi i kontaktowymi,

· NIP,

· REGON,

· termin ważności oferty – minimum 60 dni od upłynięcia terminu składania ofert,

· ceny netto i brutto poszczególnych elementów zapytania oraz cenę łączną netto i brutto,

· gwarancję na elementy wskazane w punkcie 2 a), b) i c) nie krótszą niż 12 miesięcy oraz gwarancję na serwer określony w punkcie 2 d) niniejszego zapytania, nie krótszą niż 24 miesiące,

· oświadczenie o akceptacji warunków realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym nr 1/07/2017 (wraz z załącznikiem nr 1 Specyfikacja techniczna),

· oświadczenie, że w cenie wskazanej w niniejszej ofercie wliczone są wszystkie niezbędne składniki do realizacji zamówienia.

Zamawiający rekomenduje sporządzenie oferty na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

Do oferty należy dołączyć oświadczenia oraz dokumenty, które potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu, zawartych w punkcie 4 zapytania ofertowego oraz oświadczenie o braku powiązań, o którym mowa w punkcie 9 zapytania, stanowiące załącznik nr 3 do zapytania

Wzory dokumentów stanowią następujące załączniki do zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1: Specyfikacja techniczna;

Załącznik nr 2: Harmonogram realizacji projektu;

Załącznik nr 3: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych;

Załącznik nr 4: Formularz ofertowy;

Załącznik nr 5: Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej.

Zamówienia uzupełniające

Dopuszczone jest udzielenie zamówienia uzupełniającego, o ile spełnia ono warunki określone w punkcie X zapytania ofertowego

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1) Cena całkowita brutto – waga 80 %(80 pkt)

Sposób przyznawania punktacji:

C = Cmin/Cn*80 pkt

Gdzie:

Cmin– najniższa cena całkowita brutto ze wszystkich cen zaproponowanych przez oferentów

Cn – cena całkowita brutto oferty nr „n”

2) Udzielenie gwarancji na elementy wskazane w punkcie 2 a), b) i c) – nie krótszej niż 12 miesięcy – waga 10% (10 pkt)
Okres gwarancji będzie liczony w miesiącach.

Sposób przyznawania punktacji:

Okres gwarancji dłuższy bądź równy 12 miesięcy i krótszy od 24 miesięcy – 5 punktów

Okres gwarancji dłuższy bądź równy 24 miesięcy – 10 punktów

3) Udzielenie gwarancji na element wskazany w punkcie 2 d) (serwer z oprogramowaniem systemowym i bazodanowym) – nie krótszej niż 24 miesiące – waga 10% (10 pkt)
Okres gwarancji będzie liczony w miesiącach.

Sposób przyznawania punktacji:

Okres gwarancji dłuższy bądź równy 24 miesięcy i krótszy od 36 miesięcy – 5 punktów

Okres gwarancji dłuższy bądź równy 36 miesięcy – 10 punktów

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową liczbę punktów. Cena podana w walucie obcej będzie przeliczona według kursu z ostatniego dnia ostatecznego terminu wpływu ofert.

Wyniki działań matematycznych dokonywanych przy ocenie badania ofert podlegają zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.

Poprzez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Do oferty prosimy załączyć stosowne oświadczenie – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik
nr 3 do zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ADALMAR MAŁGORZATA WOJCIECHOWSKA-RUCIŃSKA

Adres

Przylep-22 Lipca 12

66-015 Zielona Góra

lubuskie , Zielona Góra

Numer telefonu

683240393

Fax

618434343

NIP

7411035386

Tytuł projektu

Rozwój przedsiębiorstwa ADALMAR MAŁGORZATA WOJCIECHOWSKA-RUCIŃSKA w wyniku wprowadzenia innowacyjnych usług.

Numer projektu

RPLB.01.05.01-08-0127/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Infover Sp. z o.o., Zagnańska 61, 25-528 Kielce, 18 lipca 2017, cena: 403 000,00 zł
Liczba wyświetleń: 585