Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa w zakresie zakwaterowania i wyżywienia uczestników Szkoły dla rodziców – Warsztatów Umiejętności Wychowawczych, w związku z realizacją projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Data publikacji: 12.07.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-07-2017

Numer ogłoszenia

1043639

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Usługa w zakresie zakwaterowania i wyżywienia uczestników Szkoły dla rodziców – Warsztatów Umiejętności Wychowawczych, w związku z realizacją projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 19 lipca 2017 roku do godz. 15.00 w wersji papierowej na adres:, tel./fax. + 48 61 29 23 757, bądź w wersji elektronicznej na adres: ops@szamotuly.pl (do końca dnia 19 lipca 2017 r.).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ops@szamotuly.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Maria Przybylska, Joanna Jarmuż

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

61 29 23 757

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Usługa w zakresie zakwaterowania i wyżywienia uczestników Szkoły dla rodziców – Warsztatów Umiejętności Wychowawczych, w związku z realizacją projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi hotelarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Usługa w zakresie zakwaterowania i wyżywienia uczestników Szkoły dla rodziców – Warsztatów Umiejętności Wychowawczych, w związku z realizacją projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi w zakresie zakwaterowania i wyżywienia uczestników Szkoły dla rodziców, w związku z realizacją projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Rodzaj zamówienia (kod CPV):
55320000-9 - usługi podawania posiłków
55000000-0 - usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
55100000-1 – usługi hotelarskie
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz rodzaj i zakres czynności do wykonywania:

a) Liczba uczestników Szkoły dla rodziców – Warsztatów Umiejętności Wychowawczych – ok. 118 osób (w dwóch grupach).
Pierwsza grupa 50 osób, + 6 osoby kadry pomocniczej (pracownicy OPS, animatorzy), + 3 osoby szkolące, druga grupa50 osób, + 6 osoby kadry pomocniczej (pracownicy OPS, animatorzy), + 3 osoby szkolące. Uczestnicy Szkoły dla rodziców – Warsztatów Umiejętności Wychowawczych podczas pobytów będą brać udział w prowadzonych szkoleniach w ramach projektu.
b) Pobyt w dwóch grupach, każda 5 dni ( 4 doby hotelowe).
c) Miejsce zakwaterowania, w którym będzie realizowana przedmiotowa usługa musi znajdować się na terenie województwa Wielkopolskiego. Ponadto miejsce zakwaterowania, z uwagi na możliwość prowadzenia zajęć (ćwiczeń) na świeżym powietrzu, musi znajdować się w miejscu atrakcyjnym turystycznie (np. las, bliskość jeziora – max. do 500 metrów od hotelu/ośrodka, wyposażone w plac zabaw).
d) Pokoje dla uczestników jednego pobytu 5-dniowego:
- opiekun grupy i animatorzy - 5x pokój jednoosobowy;
- opiekun grupy i animatorzy - 2x pokój dwuosobowy;
- uczestnicy projektu z rodzinami – pokoje wieloosobowe;

e) Sale (trzy sale szkoleniowe):
- 3x sala szkoleniowa przeznaczona do użytku 14 osób, wyposażona w projektor, flichart
f) Wyżywienie:
- trzy posiłki (śniadanie, obiad i kolacja – śniadanie i kolacja,
obiad: zupa i drugie danie wraz z zestawem warzyw lub surówek). Do posiłków napoje
ciepłe (kawa, herbata) i zimne (woda, soki owocowe).
- catering podczas szkoleń i ćwiczeń (napoje: kawa, herbata, woda i soki, a także słodkie
przekąski).
g) Zorganizowanie 1-dniowej wycieczki dla uczestników wraz z personelem w odległości
do 50km

Kod CPV

55000000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Harmonogram realizacji zamówienia

Od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia pobytu drugiej grupy uczestników, z zastrzeżeniem, że pobyty uczestników odbywają się w dwóch oddzielnych grupach, pierwsza w sierpniu 2017 r., druga w sierpniu 2018 r.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie osoby, które złożyły oferty w ustalonym terminie. Przedmiotowa umowa podpisana zostanie z Wykonawcą, którego oferta uznana zostanie przez Zamawiającego za najkorzystniejszą, w obowiązującym w niniejszym postępowaniu kryterium. Ponadto Zamawiający opublikuje zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w takiej samej formie jak ogłoszenie niniejszego zapytania ofertowego.
W sytuacji kiedy Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający ma prawo podpisać umowę z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza z pośród pozostałych, poddanych ocenie ofert.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące wymogi:
a) Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego wykazania i udokumentowanie spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego wykazania i udokumentowanie spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.
c) Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia– Zamawiający nie wyznacza szczegółowego wykazania i udokumentowanie spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.
d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia– Zamawiający nie wyznacza szczegółowego wykazania i udokumentowanie spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.
e) Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Potencjał techniczny

Miejsce zakwaterowania, z uwagi na możliwość prowadzenia zajęć (ćwiczeń) na świeżym powietrzu, musi znajdować się w miejscu atrakcyjnym turystycznie (np. las, bliskość jeziora – max. do 500 metrów od hotelu/ośrodka, wyposażone w plac zabaw).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące wymogi:
a) Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego wykazania i udokumentowanie spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego wykazania i udokumentowanie spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.
c) Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia– Zamawiający nie wyznacza szczegółowego wykazania i udokumentowanie spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.
d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia– Zamawiający nie wyznacza szczegółowego wykazania i udokumentowanie spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.
e) Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia– Zamawiający nie wyznacza szczegółowego wykazania i udokumentowanie spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.

Dodatkowe warunki

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
2. W celu wykazania spełniania warunków objętych niniejszym zapytaniem ofertowym, każdy z Wykonawców zobowiązany jest przedłożyć:
a) ofertę przygotowaną na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do przedmiotowego zapytania ofertowego;
b) oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
c) oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym;
3. Nie jest dopuszczalne składanie ofert częściowych, wariantowych i uzupełniających.
4. Oferta powinna zawierać cenę w PLN wraz z podatkiem VAT oraz obejmować inne podatki oraz daniny publiczne.
5. Cena ofertowa uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.
6. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
7. Cena może być tylko jedna.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający na podstawie zapisów sekcji 6.5.2. punkt 17 lit. c) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zastrzega sobie możliwość zmiany umowy, która nie będzie prowadziła do zmiany jej charakteru i zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu wykazania spełniania warunków objętych niniejszym zapytaniem ofertowym, każdy z Wykonawców zobowiązany jest przedłożyć:
a) ofertę przygotowaną na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do przedmiotowego zapytania ofertowego;
b) oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
c) oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym;

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena brutto – 70 %
Oferta z najniższą ceną otrzymuje 70 pkt.
Punkty dla pozostałych ofert będą obliczone wg wzoru:
Lp = ( Cn / Cb) x 70 pkt.,
gdzie:
Lp - liczba punktów wyliczona dla danej oferty,
Cn – najniższa cena brutto wśród złożonych ofert,
Cb - cena brutto badanej oferty.

Zapewnienie dodatkowych atrakcji dla uczestników – 30%
Zamawiający przyzna dodatkowe punkty dla Wykonawców, którzy podczas pobytu każdej grupy, zorganizują dodatkowe atrakcje dla uczestników (wycieczka kulturalno-edukacyjna, grill, ognisko, występy artystyczne itp.). Za każde takie zorganizowane wydarzenie zapewniające dodatkowe atrakcje Zamawiający przyzna Wykonawcy 10 punktów w przedmiotowym kryterium, maksymalnie zaś 30 punktów w sytuacji zorganizowania trzech lub więcej wydarzeń. Powyższe Wykonawca deklaruje w swojej ofercie (formularz ofertowy – załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).
Łączna ilość punktów uzyskanych przez ofertę Wykonawcy stanowić będzie sumę punktów przyznanych w kryterium cena oraz w pozostałym wskazanym kryterium.

Wykluczenia

1. Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są z zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
a) Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony w wytycznych programowych;
c) Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu poprzez nie złożenie dokumentów potwierdzających ich spełnienie, lub z dokumentów przedłożonych wynika fakt istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT SZAMOTULSKI

Adres

Wojska Polskiego 4

64-500 Szamotuły

wielkopolskie , szamotulski

Numer telefonu

61 10 18 130

Fax

61 10 18 155

NIP

7872093967

Tytuł projektu

„Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie szamotulskim”

Numer projektu

RPWP.07.02.01-30-0017/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Konkret A-Z Zbigniew S. Rybak
ul. Sokola 60/12
53-136 Wrocław
Data wpłynięcia oferty : 19 lipca 2017
Cena 64 900,00 zł
Liczba wyświetleń: 695