Strona główna
Logo unii europejskiej

Warsztaty wsparcia dla opiekunów osób niesamodzielnych oraz Warsztaty/kurs Opiekun osoby starszej, niesamodzielnej w projekcie pn. „Pienińskie Domy Dziennego Pobytu” nr umowy: RPMP.09.02.03-12-0446/16, realizowanym w ramach 9 Osi Priorytetowej REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi Opiekuńcze

Data publikacji: 12.07.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-07-2017

Numer ogłoszenia

1043600

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

10.6 Ofertę wraz z załącznikami można złożyć w jednej z form tj.:
10.6.1 w formie pisemnej (osobiście lub przez wysłanie na adres Zamawiającego) lub
10.6.2 w formie elektronicznej (skan z podpisami Wykonawcy) mailem na adres krzysztof.poczatek@kigs.org.pl
Oferty należy składać do końca upływu dnia 20.07.2017 r. z tym, że oferty składane w formie pisemnej przyjmowane będą w Warszawie na adres Zamawiającego w godzinach urzędowania Zamawiającego tj.: od 8.00 do 16.00 w dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

krzysztof.poczatek@kigs.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Początek

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

3.1. Nazwa zamówienia: Warsztaty wsparcia dla opiekunów osób niesamodzielnych oraz Warsztaty/kurs Opiekun osoby starszej, niesamodzielnej w projekcie pn. „Pienińskie Domy Dziennego Pobytu” nr umowy: RPMP.09.02.03-12-0446/16, realizowanym w ramach 9 Osi Priorytetowej REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi Opiekuńcze.
3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia z rozróżnieniem na dwa zadania tj.: dwie części:
a) Warsztaty wsparcia dla opiekunów osób niesamodzielnych
b) Warsztaty/kurs „Opiekun osoby starszej, niesamodzielnej” – trener zewnętrzny, sprzęt do zajęć, materiały szkoleniowe, program zajęć

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Miejscowość: Szkolenie stacjonarne: dwie grupy szkoleniowe w gminie Czorsztyn, dwie grupy szkoleniowe w gminie Łapsze Niżne i trzy grupy szkoleniowe w gminie Szczawnica.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Opisano precyzyjnie w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia - zał nr 2 do ogłoszenia

Przedmiot zamówienia

3.1. Nazwa zamówienia: Warsztaty wsparcia dla opiekunów osób niesamodzielnych oraz Warsztaty/kurs Opiekun osoby starszej, niesamodzielnej w projekcie pn. „Pienińskie Domy Dziennego Pobytu” nr umowy: RPMP.09.02.03-12-0446/16, realizowanym w ramach 9 Osi Priorytetowej REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi Opiekuńcze.
3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia z rozróżnieniem na dwa zadania tj.: dwie części:
a) Warsztaty wsparcia dla opiekunów osób niesamodzielnych,
b) Warsztaty/kurs „Opiekun osoby starszej, niesamodzielnej” – trener zewnętrzny, sprzęt do zajęć, materiały szkoleniowe, program zajęć.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia: rozpoczęcie w III kw, zakończenie w IV kw 2017. Harmonogram zajęć przedstawiony zostanie w „Merytorycznym programie szkolenia” przez wykonawcę, z którym będzie zawierana umowa. Dopuszcza się prowadzenie zajęć w dni wolne od pracy oraz w weekendy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności tj.: posiadania udokumentowanego programu certyfikacji, jako potwierdzenia nabytych kompetencji

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
b) posiadania doświadczenia łącznie:
- w należytym wykonaniu min. 2 usług edukacyjnych z zakresu opieki senioralnej o łącznej wartości tych usług na min. 90.000,00 zł brutto,
- w realizacji równoległych procesów szkoleniowych dla co najmniej siedmiu grup szkoleniowych w miesiącu

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
c) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: minimum 3 trenerami
z min. 2 letnim doświadczeniem - każdy, w prowadzeniu szkoleń a w tym min 5 szkoleń w grupach min. 10 osobowych z zakresu objętego treścią oferty - każda osoba.

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy zawarte zostały w szczególności w § 13 wzoru umowy tj.:
1. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje następujące zmiany:
a) zmianę terminów wykonania przedmiotu umowy ze względów organizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem konieczności przedłużenia rekrutacji, wyłącznie po uzgodnieniu tej zmiany z Wykonawcą,
b) zmianę miejsca przeprowadzenia szkoleń, co może być spowodowane względami organizacyjnymi, wyłącznie po uprzedniej akceptacji Zamawiającego,
c) zmiany dotyczące merytorycznego programu szkolenia, odnoszące się wyłącznie do jego zawartości edukacyjnej bez możliwości zmniejszenia liczby godzin przeznaczonych na jego realizację, co może być spowodowane sugestiami trenerów, Zamawiającego lub uczestników i co spowoduje dostosowanie szkolenia do rzeczywistych potrzeb odbiorców
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy także
w przypadkach, gdy:
a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
b) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych
w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach, którego realizowane jest zamówienie,
c) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej,
d) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu – Wykonawca składa oświadczenia zawarte w treści oferty oraz referencje należytego wykonania usług potwierdzające posiadanie doświadczenia Wykonawcy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

13. Kryteria oceny oferty:
13.1 Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena – waga max. 60/100 pkt.
Kryterium cena – będzie obliczane wg wzoru:
Ilość punktów = (Cena najniższa oferowana brutto/Cena badanej oferty brutto ) x 60
13.2 Doświadczenie trenera/ów będzie obliczane wg wzoru:
Kryterium doświadczenie trenera/ów – będzie obliczane wg wzoru:
Liczba punktów = (Doświadczenie trenera/ów w badanej ofercie/Największe wykazane doświadczenie trenera/ów spośród złożonych ofert) x 40 pkt.

a) Doświadczenie trenera/ów w kryterium oceny ofert weryfikowane będzie na podstawie informacji zawartych w ofercie.
b) W kryterium doświadczenie trenera/ów punktowane będzie doświadczenie trenera/ów powyżej minimum dotyczącego ilości przeprowadzonych szkoleń z zakresu opieki senioralnej tj.: powyżej 5 każdy.
c) Maksymalną ilość punktów w tym kryterium otrzyma Wykonawca, który wykaże, że trenerzy, którzy będą realizować przedmiot zamówienia będą posiadać łącznie największe doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu opieki senioralnej, ponad wymagane minimum tj.: powyżej 5 szkoleń każdy.
d) Wykazanie tylko 5 szkoleń przez jednego trenera oznacza uzyskanie 0 punktów dla tej osoby.
e) W przypadku wskazania do przeprowadzenia szkolenia więcej niż jednego trenera do obliczenia punktacji zostanie obliczona średnia arytmetyczna z doświadczenia trenerów spełniających warunki opisane w pkt 5 ogłoszenia.

13.3 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów
w wyniku sumowania punków w kryteriach oceny ofert i odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym ogłoszeniu.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KRAJOWY INSTYTUT GOSPODARKI SENIORALNEJ

Adres

Wilanowska 14

00-422 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

786200301

Fax

0

NIP

7010443843

Tytuł projektu

Pienińskie Domy Dziennego Pobytu

Numer projektu

RPMP.09.02.03-12-0446/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ul. 17 Stycznia 56
02-146 Warszawa
data wpływu oferty: 18.07.2017 g.14:34
Cena: 94.000,00 zł 60 pkt.
Doświadczenie trenera/ów 40 pkt.
Razem: 100 pkt.
Liczba wyświetleń: 634