Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności nr 05-044/17 z 10.07.2017 na zakup i dostawę części i materiałów eksploatacyjnych do badań przemysłowych

Data publikacji: 10.07.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-07-2017

Numer ogłoszenia

1043371

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferty należy składać w terminie do 17.07.2017
- osobiście lub pocztą / kurierem na adres:
45stages spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Nowy Świat 39/1, 00-029 Warszawa
lub
- za pośrednictwem poczty elektronicznej (w postaci skanu wypełnionych i podpisanych dokumentów, zgodnie z zapisami pkt IX) na adres: t.rawski@45stages.com
2. Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu do Zamawiającego korespondencji.

Opis sposobu przygotowywania ofert
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Oferta powinna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.
4. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym sporządzonym według wzoru określonego w Załączniku Nr 1. Wszystkie pola istotne z punktu widzenia oceny oraz jednoznacznej identyfikacji Oferenta powinny być wypełnione (dane rejestrowe oferenta, dane kontaktowe oferenta, cena netto i brutto dla danego wiersza oraz łączna cena netto i brutto + termin realizacji).
5. Oferta musi być podpisana własnoręcznie zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy.
6. Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść powinny być kolejno ponumerowane oraz połączone ze sobą, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w ust. 8.
7. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród informacji zawartych w ofercie lub dokumentach złożonych wraz z ofertą stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Strony zawierające powyższe informacje winny być wydzielone oraz ze sobą połączone z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty i/lub pliku dokumentów złożonych wraz z ofertą. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy oznaczyć klauzulą „Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)”. W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.
8. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być parafowane lub podpisane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty powinny być parafowane lub podpisane przez Wykonawcę.
9. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu (lub kopercie), uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią bez uszkodzenia opakowania.
10. Na opakowaniu (lub kopercie) powinien znajdować się adres Zamawiającego, sygnatura postępowania oraz nazwa i adres Wykonawcy, tak aby bez otwierania można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.
11. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
12. Oferty wraz z załączonymi do nich dokumentami nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem ofert wycofanych.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

t.rawski@45stages.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Rawski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

504693980

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

A. Dotyczy Projektu pt. Pierwsza polska biodrukarka dedykowana do implantów wchłanialnych – BioCloner, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0044/16, w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

B. Zamówienie będzie udzielone w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

C. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa części oraz materiałów eksploatacyjnych do badań przemysłowych.
Kody CPV:
22500000-5 Klisze lub cylindry, lub inne nośniki do użytku w drukarstwie;
24300000-7 Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne;
24500000-9 Tworzywa sztuczne w formach podstawowych;
31100000-7 Elektryczne silniki, generatory i transformatory;
31300000-9 Drut i kabel izolowany;
31600000-2 Sprzęt i aparatura elektryczna;
31700000-3 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne;
32500000-8 Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne;
33100000-1 Urządzenia medyczne;
44100000-1 Materiały konstrukcyjne i elementy podobne;
2. Wykaz elementów planowanych do zakupienia wraz ze specyfikacją prezentuje tabela zamieszczona z Zapytaniu ofertowym (pdf).
3. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: zambrowski Miejscowość: Zambrów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

A. Dotyczy Projektu pt. Pierwsza polska biodrukarka dedykowana do implantów wchłanialnych – BioCloner, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0044/16, w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

B. Zamówienie będzie udzielone w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa części oraz materiałów eksploatacyjnych do badań przemysłowych.
Kody CPV:
22500000-5 Klisze lub cylindry, lub inne nośniki do użytku w drukarstwie;
24300000-7 Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne;
24500000-9 Tworzywa sztuczne w formach podstawowych;
31100000-7 Elektryczne silniki, generatory i transformatory;
31300000-9 Drut i kabel izolowany;
31600000-2 Sprzęt i aparatura elektryczna;
31700000-3 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne;
32500000-8 Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne;
33100000-1 Urządzenia medyczne;
44100000-1 Materiały konstrukcyjne i elementy podobne;
2. Wykaz elementów planowanych do zakupienia wraz ze specyfikacją prezentuje tabela zamieszczona z Zapytaniu ofertowym (pdf).
3. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.

Kod CPV

31600000-2

Nazwa kodu CPV

Sprzęt i aparatura elektryczna

Dodatkowe przedmioty zamówienia

22500000-5 Klisze lub cylindry, lub inne nośniki do użytku w drukarstwie;
24300000-7 Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne;
24500000-9 Tworzywa sztuczne w formach podstawowych;
31100000-7 Elektryczne silniki, generatory i transformatory;
31300000-9 Drut i kabel izolowany;
31700000-3 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne;
32500000-8 Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne;
33100000-1 Urządzenia medyczne;
44100000-1 Materiały konstrukcyjne i elementy podobne;

Harmonogram realizacji zamówienia

A. Termin wykonania przedmiotu zamówienia to maksymalnie 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy na realizację zamówienia.

B. Termin związania ofertą
1. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni kalendarzowych.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (od 18/07/2017).
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni kalendarzowych.

C. Informacje o formalnościach
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a. Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert;
b. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
c. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
2. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
4. Umowa zostanie zawarta, w terminie nie krótszym niż 2 dni kalendarzowe od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, przed upływem terminu związania ofertą.
5. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, jeżeli w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Opis kryteriów wyboru oferty
1. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
2. Kryteria oceny stanowi:
- łączna cena brutto: 80%
- termin realizacji: 20%
3. Przy dokonywaniu oceny Zamawiający posłuży się następującym wzorem:
P = Pc + Pt
P – przyznane punkty
Pc – przyznane punkty w kryterium „cena” (maksymalnie 80 pkt),
Pt – przyznane punkty w kryterium „termin realizacji” (maksymalnie 20 pkt),
Pc = (Cn / Co) x 80 pkt
gdzie:
Cn – najniższa cena łączna ofertowa (brutto) spośród wszystkich ważnych ofert;
Co – cena łączna oferty ocenianej (brutto).
W przypadku Pt stosuje się ocenę punktową:
- poniżej 10 dni kalendarzowych – 20pkt,
- od 10 do 14 dni kalendarzowych – 10pkt,
- powyżej 14 dni kalendarzowych – 0 pkt.
4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów (maksymalnie 100 pkt).

Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca poda cenę danego wiersza netto i brutto oraz łączną cenę oferty netto i brutto w formularzu ofertowym sporządzonym według wzoru określonego w Załączniku Nr 1.
2. Ceny muszą być wyrażone w walucie PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli na podstawie odrębnych przepisów przedmiot zamówienia podlega obciążeniu tym podatkiem.
4. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku od towarów i usług (VAT) niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.
5. Wykonawca w cenie oferty uwzględni wszystkie koszty związane z prawidłową i pełną realizacją przedmiotu zamówienia.
6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
7. Poszczególne elementy powinny spełniać wymagania opisane w kolumnie „Opis / parametry” Zapytania Ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

45STAGES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Żurawia 71

15-540 Białystok

podlaskie , Białystok

Numer telefonu

609662636

NIP

1230944610

Tytuł projektu

Pierwsza polska biodrukarka dedykowana do implantów wchłanialnych – BioCloner

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0044/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 1069