Strona główna
Logo unii europejskiej

01/KP/2017 Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Technik informatyk w zakresie kwalifikacji: Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (K2) oraz Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (K3), a także wynajmem sal szkoleniowych, zamówienie w 3 częściach

Data publikacji: 07.07.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-07-2017

Numer ogłoszenia

1043141

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Ocena ofert będzie dokonywana osobno, w podziale na każdą część zamówienia. Odmienna punktacja obowiązuje na część 1 i 2 (szkoleniową) oraz osobna na część 3 dotyczącą sal szkoleniowych. W przypadku złożenia oferty na całość zapytania ofertowego, punktacja będzie sumą punktów z oceny wszystkich części.
Maksymalna liczba punktów za wszystkie kryteria części szkoleniowej: 100
Oferent zgłaszający się do realizacji części 1 i 2 zapytania może uzyskać maksymalnie 200 punktów (100 punktów za część 1 i 100 punktów za część 2).
Maksymalna liczba punktów za złożenie oferty na wszystkie części zapytania ofertowego: 300

Miejsce i sposób składania ofert

Termin i sposób składania ofert:
a. ofertę należy złożyć pisemnie na załączonych formularzach;
b. ofertę można dostarczyć: kurierem, osobiście do siedziby Zamawiającego, ul. Armii Krajowej 9 pok. 14, 81-382 Gdynia, w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 16:00 lub wysłać operatorem pocztowym - decyduje data wpływu przesyłki.
c. ofertę należy złożyć nie później niż do 14.07.2017 r. – oferty, które wpłyną do siedziby firmy po upływie tego terminu nie będą brane pod uwagę. Decyduje data wpływu listu poleconego do siedziby Zamawiającego.
d. Wykonawcy złożą dokumenty w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z napisem: „oferta
w sprawie: 01/KP/2017”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Robert Jurkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

505 444 195

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Technik informatyk w zakresie kwalifikacji: Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (K2) oraz Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (K3), a także wynajmem sal szkoleniowych wyposażonych w zaplecze techniczne i multimedialne. Szkolenie obejmuje 375 godzin zajęć dydaktycznych dla każdej grupy uczestników kursu Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami i 450 godzin zajęć dydaktycznych dla każdej grupy uczestników kursu Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami dla łącznie 120 osób z terenu województwa lubelskiego. Zapytanie ofertowe w podziale na 3 części składowe:

część 1: usługa szkoleniowa w zakresie kursu zawodowego Technik informatyk, kwalifikacja K2: Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami, składająca się z 375 godzin dydaktycznych/grupę szkoleniową docelowo dla 60 osób (4 grupy szkoleniowe, średnio po 15 osób w grupie, łącznie 1500 godzin);
część 2: usługa szkoleniowa w zakresie kursu zawodowego Technik informatyk, kwalifikacja K3: Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami, składająca się z 450 godzin dydaktycznych/grupę szkoleniową docelowo dla 60 osób (4 grupy szkoleniowe, średnio po 15 osób w grupie, łącznie 1800 godzin);
część 3: wynajmem sal szkoleniowych wyposażonych w zaplecze techniczne i multimedialne dostosowane do prowadzenia szkoleń zawodowych Technik informatyk w zakresie K2. i K3. dla średnio 15 osób/grupę, które realizowane będą w trybie zaocznym: w soboty i niedziele (dla każdej grupy szkoleniowej przewidziano 2-3 dwudniowe zjazdy w miesiącu, spotkania średnio 8h/dzień); szkolenia obejmują łącznie 3300 godzin dydaktycznych.
Wykonawca składający ofertę na cześć 3 zobowiązany jest do zapewnienia sal szkoleniowych/ pracowni odpowiednich dla danej kwalifikacji w zawodzie Technik informatyk:
• dla kwalifikacji K2:
I. Pracownia komunikacji w języku obcym
II. Pracownia lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych
• dla kwalifikacji K3:
I. Pracownia komunikacji w języku obcym
II. Pracownia aplikacji internetowych
Szczegółowe informacje dotyczące rekomendowanego wyposażenia pracowni dla zawodu Technik informatyk opisane zostały w załączniku nr 7 do poniższego Zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Projekt skierowany jest do 120 osób dorosłych (minimum 60% kobiet) w wieku 50+
i o niskich kwalifikacjach (na poziomie co najwyżej ISCED 2) zamieszkujących obszar województwa lubelskiego, które są zainteresowane uzyskaniem i uzupełnieniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
Projekt skierowany jest wyłącznie do:
- osób w wieku 50+ i
- osób o niskich kwalifikacjach (na poziomie co najwyżej ISCED 2).

Głównym celem projektu jest nabycie kwalifikacji Technika informatyka w zakresie:
• Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (K2) lub
• Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (K3)
w ramach pozaszkolnych form kształcenia przez co najmniej 80% ze 120 Uczestników Projektu, do 31.07.2018 roku, poprzez uczestnictwo w kursie zawodowym oraz egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie przez trenerów kursów zawodowych przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zakresie kwalifikacji:
• Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (K2) oraz
• Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (K3),
w ramach pozaszkolnych form kształcenia dla łącznie 120 osób z terenu województwa lubelskiego
a także wynajmem sal szkoleniowych wyposażonych w zaplecze techniczne i multimedialne.

Szczegóły dotyczące w/w kursów prezentuje tabela w Zapytaniu ofertowym.

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Szczegółowy plan realizacji szkoleń będzie ustalany między Zamawiającym a wybranymi Wykonawcami w trybie roboczym i uzależniony jest szczególnie od rekrutacji uczestników.
Termin realizacji szkoleń: od dnia podpisania umowy do 31 lipca 2018 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
a. posiadają doświadczenie lub dysponują co najmniej 1 osobą na część szkoleniową, na którą składana jest oferta, posiadającą doświadczenie w realizacji szkoleń zawodowych komputerowych (przeprowadzone minimum 500 godzin szkoleń z zakresu umiejętności komputerowych lub posiadającą doświadczenie minimum 2 lata w realizacji szkoleń zawodowych komputerowych dla osób dorosłych) - warunek konieczny - weryfikowane na podstawie załącznika nr 2A/ referencji (w przypadku Wykonawców zgłaszających więcej niż jednego trenera referencje powinny poświadczać imiennie doświadczenie każdego z nich);
b. posiadają doświadczenie lub dysponują osobami posiadającymi doświadczenie w realizacji szkoleń komputerowych w szczególności dla grup docelowych wskazanych we wniosku o dofinansowanie tj. osoby o niskich kwalifikacjach i osoby w wieku 50 lat i więcej – warunek konieczny – weryfikowane na podstawie załącznika nr 2A/ referencji (w przypadku Wykonawców zgłaszających więcej niż jednego trenera referencje powinny poświadczać imiennie doświadczenie każdego z nich);
c. posiadają dodatkowo kompetencje społeczne i metodyczne związane z kształceniem osób dorosłych lub dysponują takimi osobami – warunek niekonieczny – weryfikowane na podstawie załącznika nr 2A/ referencji (w przypadku Wykonawców zgłaszających więcej niż jednego trenera referencje powinny poświadczać imiennie doświadczenie każdego z nich);
Referencje potwierdzające wymagane doświadczenie powinny zawierać:
- jednoznaczne wskazanie osoby, której dotyczą (imię i nazwisko);
- dane firmy, która wydaje referencje;
- zakres usługi szkoleniowej/projektu, której referencje dotyczą oraz opinię na jej temat;
- ewentualnie dane kontaktowe do podmiotu wydającego referencje.
d. posiadają niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania części 1 i/lub części 2 zamówienia – weryfikowane na podstawie oświadczenia z załącznika nr 1 do zapytania ofertowego: Formularz oferty;

Potencjał techniczny

Wykonawcy zgłaszający się do części 3 muszą posiadać potencjał techniczny - dysponowanie do realizacji szkolenia co najmniej jedną salą szkoleniową na terenie każdego powiatu województwa lubelskiego, posiadającą: ogrzewanie z możliwością utrzymania stałej temperatury w sali szkoleniowej, dzienne oświetlenie, co najmniej 15 stanowisk komputerowych wyposażonych w odpowiednie oprogramowanie oraz podłączonych do Internetu, rzutnik multimedialny kompatybilny z laptopem, dostosowaną przestrzennie do liczby uczestników przedmiotowego szkolenia, spełniającej wymogi przepisów bhp i ppoż. - Zamawiający wymaga złożenia informacji dotyczącej bazy lokalowej (opis sal z wyszczególnieniem ilości, rodzaju i typu sprzętu, podstawa dysponowania bazą lokalową, oraz wykaz bazy sprzętowej, jaka będzie wykorzystana na szkoleniu) - wzór załącznik nr 2B do zapytania ofertowego. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że potencjał techniczny szkolenia jest adekwatny do potrzeb w zakresie wykonywanych zadań w realizacji zamówienia i zgodny z wymaganiami zamawiającego. Spełnienie warunku zostanie zweryfikowane na podstawie załącznika nr 2B „Potencjał techniczny”.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zapraszamy Wykonawców, którzy:
- nie byli prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnionemu w celu osiągnięcia korzyści majątkowych – weryfikowane na podstawie oświadczenia z załącznika nr 1 do zapytania ofertowego: Formularz oferty;
- są w stanie prawidłowo i efektywnie wykonać wszystkie powierzone w ramach niniejszego postępowania zadania – weryfikowane na podstawie oświadczenia z załącznika nr 1 do zapytania ofertowego: Formularz oferty;

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zapraszamy Wykonawców, któzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia – weryfikowane na podstawie oświadczenia z załącznika nr 1 do zapytania ofertowego: Formularz oferty.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega możliwość zmian treści umów z Wykonawcami pod warunkiem wystąpienia przesłanek uzasadniających takie zmiany, takich jak np.: zmiana terminu realizacji projektu, zmiana liczby osób uczestniczących w projekcie czy też zmiany we wniosku o dofinansowanie ww. projektu spowodowane zmianami w wytycznych dotyczących realizacji umowy o dofinansowanie ww. projektu.
Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy w przypadku nie zaakceptowania przez Wykonawcę wzoru umowy w terminie 7 dni kalendarzowych (liczonych od dnia przekazania informacji o wyborze). Zamawiający może wybrać kolejną ofertę o najwyższej punktacji spośród pozostałych ofert.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Kompletna oferta powinna zawierać:
a. Formularz oferty (stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego);
b. Wykaz osób zawierający informacje o doświadczeniu niezbędnym w projekcie/referencje (Załącznik nr 2A do Zapytania ofertowego) i/lub w przypadku oferty na część dotyczącą wynajmu sal: Potencjał techniczny (Załącznik 2B do zapytania ofertowego);
c. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (stanowiące Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego);
d. Istotne postanowienia umowy (stanowiąca Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego);
e. CV trenera zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych i referencje (według wzoru z Załącznika nr 5 do Zapytania ofertowego; NIE DOTYCZY ofert składanych tylko na część dotyczącą wynajmu sal) – w przypadku Wykonawców zgłaszających więcej niż jednego trenera oferta powinna zawierać CV każdego z nich;
f. potwierdzenie wpłaty wadium, o którym mowa w rozdziale X Pozostałe warunki.
Oferty niekompletne, przesłane w innej formie niż na wskazanym przez Zamawiającego formularzu, przesłane po terminie zostaną odrzucone i nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena ofert będzie dokonywana osobno, w podziale na każdą część zamówienia. Odmienna punktacja obowiązuje na część 1 i 2 (szkoleniową) oraz osobna na część 3 dotyczącą sal szkoleniowych. W przypadku złożenia oferty na całość zapytania ofertowego, punktacja będzie sumą punktów z oceny wszystkich części.

Zasady oceny części szkoleniowej:
1. Cena (C) – 60%. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto za 1 godzinę (45 minut) szkolenia komputerowego otrzyma 60 pkt., natomiast pozostali Wykonawcy zdobędą odpowiednią liczbę punktów wynikającą z poniższego wyliczenia:
C = Cn / Co x 100 pkt. x 60%,
gdzie C = przyznane punkty za cenę, Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert,
Co = cena badanej oferty.

2. Doświadczenie trenerów (D) – 20%. Ocena nastąpi w oparciu o dane z załącznika nr 2A –zostaną przyznane punkty za doświadczenie każdego z wykładowców (posiadających wymagane kwalifikacje
i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu wskazanego w niniejszym zapytaniu ofertowym przeprowadzonych w okresie 3 ostatnich lat przed terminem składania ofert.

Łączna liczba przeprowadzonych szkoleń max. pkt dla Wykonawcy
(przez osoby wskazane w załączniku „Wykaz osób”)
Mniej niż 7 0
7 – 30 5
31 – 50 10
51 – 80 15
Powyżej 80 20

3. Dostępność usług Wykonawcy (U) – 20%. Zgodnie z Rozdziałem IV. Wymagania wobec trenerów, pkt. 7 „Wykonawca powinien oświadczyć w ofercie, iż gwarantuje dostępność szkoleń komputerowych, przy czym dostępność usług oznacza, że trener w czasie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na jego usługę, rozpocznie realizację szkolenia (dotyczy okresu realizacji projektu).”
W przypadku, gdy Wykonawca da gwarancję większej dostępności, czyli krótszy niż 14 dni termin na rozpoczęcie realizacji szkolenia, wówczas jego oferta otrzyma dodatkowe punkty w ocenie. Sposób przyznawania punktów:
0 pkt – za zadeklarowanie dostępności 14 dni
5 pkt – za zadeklarowanie dostępności 10 dni
10 pkt – za zadeklarowanie dostępności 7 dni
15 pkt – za zadeklarowanie dostępności 3 dni
20 pkt – za zadeklarowanie dostępności 0 dni

Wykonawca powinien oświadczyć, że gwarantuje dostępność swoich usług w czasie nie dłuższym niż 14 dni. Tym samym maksymalna liczba dni, po której Wykonawca rozpocznie świadczenie usługi nie może być większa niż 14.

Łącznie badana Oferta na część szkoleniową otrzyma punkty według następującego wzoru:
SP = C + D + U
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium Ceny oferty,
D – liczba punktów uzyskanych w kryterium Doświadczenie trenerów,
U – liczba punktów uzyskanych w kryterium Dostępność usług Wykonawcy.

Maksymalna liczba punktów za wszystkie kryteria części szkoleniowej: 100
Oferent zgłaszający się do realizacji części 1 i 2 zapytania może uzyskać maksymalnie 200 punktów (100 punktów za część 1 i 100 punktów za część 2).

Zasady oceny części dotyczącej sal szkoleniowych:
1. Cena (C) – 60%. Oferent, który zaproponuje najniższą cenę za godzinę wynajmu sali na szkolenie otrzyma 60 pkt., natomiast pozostali Wykonawcy zdobędą odpowiednią liczbę punktów wynikającą z poniższego wyliczenia:
C = Cn / Co x 100 pkt. x 60%,
gdzie C = przyznane punkty za cenę, Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert,
Co = cena badanej oferty.

2. Zaplecze techniczne i multimedialne (Z) – 20%. Oferent dysponujący sprawnym, wyposażonym w oprogramowanie typu „pakiet biurowy” oraz podłączonym do Internetu sprzętem komputerowym
i multimedialnym niezbędnym do przeprowadzenia w/w szkolenia oraz miejscem na ten sprzęt w sali szkoleniowej (odpowiednia ilość przestrzeni do przeprowadzenia szkolenia dla danej liczby uczestników w grupie szkoleniowej) otrzyma punkty zgodnie z poniższym zestawieniem:
0 pkt. – za zadeklarowanie dostępności jednocześnie do 59 stanowisk komputerowych
10 pkt. – za zadeklarowanie dostępności jednocześnie 60-69 stanowisk komputerowych
15 pkt. – za zadeklarowanie dostępności jednocześnie 70-79 stanowisk komputerowych
20 pkt. – za zadeklarowanie dostępności jednocześnie powyżej 80 stanowisk komputerowych

3. Warunki panujące w sali (W) – 20%. Oferent, zobowiązany jest do zapewnienia sali spełniającej wymogi przepisów bhp i ppoż. Sala musi posiadać ogrzewanie z możliwością utrzymania stałej temperatury oraz dostęp do dziennego oświetlenia. Oferent dodatkowo otrzyma 10 punktów za spełnienie każdego z niżej wymienionych punktów:
0 lub 10 pkt. - w sali są udogodnienia dla osób niepełnosprawnych;
0 lub 10 pkt. - sala jest wyposażona zgodnie z załącznikiem nr 7 Rekomendowane wyposażenie pracowni dla zawodu Technik informatyk.

Łącznie badana Oferta dotycząca wynajmu sal szkoleniowych otrzyma punkty według następującego wzoru:
SP = C + Z + W
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium Ceny,
Z – liczba punktów uzyskanych w kryterium Zaplecze techniczne i multimedialne,
W – liczba punktów w kryterium Warunki panujące w sali.

Maksymalna liczba punktów za wszystkie kryteria części za wynajem sal szkoleniowych: 100
Maksymalna liczba punktów za złożenie oferty na wszystkie części zapytania ofertowego: 300

Wykluczenia

Wykluczeni zostaną Wykonawcy nie spełniający warunków podanych w Zapytaniu ofertowym. Ponadto zgodnie z wytycznymi, z udziału w niniejszym postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

J&C GROUP KAROLINA CHADZYPANAGIOTIS-JURKIEWICZ

Adres

Armii Krajowej 14/9

81-382 Gdynia

pomorskie , Gdynia

Numer telefonu

505444913

Fax

586206496

NIP

5862057791

Tytuł projektu

Kwalifikacje przyszłości

Numer projektu

RPLU.12.04.00-06-0057/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

BSMART SP. Z O.O.
Mariana Langiewicza 28/73
70-263 Szczecin
Data wpłynięcia: 14.07.2017
Oferta na całość zapytania, cena: 462000 zł
Liczba wyświetleń: 468