Strona główna
Logo unii europejskiej

Konserwacja kafli

Data publikacji: 07.07.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-07-2017

Numer ogłoszenia

1043061

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: jakub.pera@muzeumgniezno.pl na formularzu udostępnionym przez Zamawiającego.

Osoba do kontaktów z Wykonawcami
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów w Wykonawcami jest:
Jakub Pera, 61 426 46 41 wew. 217, e-mail: jakub.pera@muzeumgniezno.pl - w sprawach formalnych
Lidia Piotrowska-Cześnik, lidia.piotrowska-czesnik@muzeumgniezno.pl - w sprawach merytorycznych

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

jakub.pera@muzeumgniezno.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jakub Pera, 61 426 46 41 wew. 217, e-mail: jakub.pera@muzeumgniezno.pl - w sprawach formalnych; Lidia Piotrowska-Cześnik, lidia.piotrowska-czesnik@muzeumgniezno.pl - w sprawach merytorycznych

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Należy wykonać pełną konserwację kafli piecowych gotyckich i renesansowych w ilości 100 szt. o średnim rozmiarze lica 17 cm x 17 cm; oraz konserwacje i kopie 10 szt. płytek ceramicznych romańskich, o średnim rozmiarze 10 cm x 15 cm. Zabytki te znajdują się w zbiorach Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Wszystkie pochodzą z wykopalisk archeologicznych na terenie Gniezna i wymagają przeprowadzenia pełnego zakresu prac konserwatorskich wraz z rekonstrukcjami brakujących dekoracji i przedstawień. Rekonstrukcje należy wykonać w imitacji ceramiki przygotowanej w oparciu o żywice epoksydowe tzw. metodą "na zimno".

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: Wszystkie Powiat: Wszystkie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Konserwacja kafli i płytek ceramicznych

KAFLE PIECOWE GOTYCKIE i RENESANSOWE oraz kilka XVII w.
wytypowane do konserwacji w ramach projektu WRPO na lata 2017 - 2018 r. „Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum PPP w Gnieźnie – II etap”.
Właściciel zabytków : Muzeum Początków Państwa Polskiego, Gniezno, ul. Kostrzewskiego1
Rodzaj : kafle piecowe szkliwione, zachowane we fragmentach mniejszych i większych
Ilość zabytków : 100 sztuk , zabytki wg. załączonego spisu mają nr 1 do 100
Czas powstania : 2 ćw. XV w. do poł. XV w. z Jankowa Dolnego k/Gniezna, z poł. XV w. do końca XV w. z terenu po dawnym J. Świętym w Gnieźnie, z XVI i XVII w. z terenu miasta Gniezna i po dawnym J. Świętym
Styl : gotycki, późnogotycki i renesansowy, kilka egz. w stylu póznorenesansowym
Materiał : glina jasnoczerwono-kremowa wypalona, kolorowo szkliwiona jednobarwnie w zabytkach gotyckich i wielobarwnie w zabytkach późnogotyckich i renesansowych
Wymiary : średnio ok. 17,0 x 17,0 cm każdy z fragmentarycznie zachowanymi kołnierzami komór ,max. na gł. 17,0 cm.
Pochodzenie : wykopaliska z lat 90-tych w Gnieźnie i w Jankowie Dolnym k/Gniezna

PYTKI CERAMICZNE NIESZKLIWIONE ROMAŃSKIE
pochodzące z końca XII w. ze zbiorów MPPP w Gnieźnie z prac wykopaliskowych na Górze Lecha w latach 80-tych XX w.
Właściciel zabytków : Muzeum Początków Państwa Polskiego, Gniezno, ul. Kostrzewskiego1
Rodzaj : płytki ceramiczne wypalone, nieszkliwione cieńsze posadzkowe z płytkim reliefem oraz grubsze prawdopodobnie ścienne z głębszym reliefem ( gryf, orzeł kroczący)
Ilość zabytków : 13 sztuk do konserwacji , zabytki wg. załączonego spisu mają nr 1 do 13 oraz 13 sztuk do wykonania kopii w materiale imitującym wypaloną ceramikę. Razem 26 sztuk.
Czas powstania : koniec XII w.
Styl : romański
Materiał : glina jasnoczerwona, w niektórych egzemplarzach bardziej brązowa, bez szkliwienia
Wymiary : średnio ok. 10,0 x 10,0 cm każda płytka cieńsza i ok. 10,0 cm x 15,0-20,0 cm płytki grubsze z głębszym reliefem
Pochodzenie : wykopaliska z lat 80-tych XX w. w Gnieźnie na Górze Lecha, odnaleziono je w miejscu po średniowiecznym polowym warsztacie ceramicznym

Przedmiot zamówienia

Kompletny przedmiot zamówienia został zawarty w programie prac konserwatorskich, który stanowić będzie integralną część zamówienia, znajduje się w załączniku do niniejszego ogłoszenia. Przez wzgląd na ograniczenia ilości znaków w formularzu służącym do zamieszczania ogłoszeń Zamawiający nie może zamieścić w ogłoszeniu pełnego programu prac konserwatorskich.

Kod CPV

92520000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi świadczone przez muzea i w zakresie ochrony obiektów i budynków zabytkowych

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia objętego umową ustala się od daty podpisania umowy na okres 180 dni.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

Dopuszcza się możliwość zmiany umowy w przypadku wystąpienia okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć wcześniej.
Dopuszcza się możliwość zmiany umowy do 50% wartości zamówienia określonego w pierwotnej umowie.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryterium oceny ofert stanowi cena - 100 %
Każda oferta będzie oceniana w skali 100 pkt.
Liczba punktów w kryterium „cena” będzie obliczona na podstawie następującego wzoru:
cena oferty z najniższą ceną
C = ---------------------------------------- x 100
cena oferty badanej
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, tj. z najwyższą liczbą punktów, spośród nie odrzuconych ofert

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MUZEUM POCZĄTKÓW PAŃSTWA POLSKIEGO W GNIEŹNIE

Adres

prof. Józefa Kostrzewskiego 1

62-200 Gniezno

wielkopolskie , gnieźnieński

Numer telefonu

61 426 46 41

Fax

61 426 48 41

NIP

7841010561

Tytuł projektu

Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – II etap

Numer projektu

RPWP.04.04.01-30-0005/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Meander Konserwacja Dzieł Sztuki Małgorzata Marszałek, ul. Czecha 12, 87-100 Toruń
Oferta wpłynęła dnia 24 lipca 2017 r.
Cena oferty: 58 700 zł
Liczba wyświetleń: 390