Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa optyczno-dotykowej precyzyjnej maszyny pomiarowej oraz współrzędnościowej maszyny pomiarowej wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem

Data publikacji: 06.07.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-07-2017

Numer ogłoszenia

1042763

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w jeden z następujących sposobów:
a. w formie elektronicznej (skany dokumentów podpisanych przez osobę uprawnioną do reprezentacji) wysyłając na adres e-mail: joanna.lewandowska@3shape.com W treści maila dopisek: "odpowiedź na zapytanie ofertowe nr POIR 2.1.07/2017" lub
b. w formie papierowej w siedzibie firmy, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "odpowiedź na zapytanie ofertowe nr POIR 2.1.07/2017” lub
3Shape Poland Sp. z o.o., 70-033 Szczecin, ul. Zapadła 8d
c. pocztą lub przez kuriera wysyłając na adres:
3Shape Poland Sp. z o.o., 70-033 Szczecin, ul. Zapadła 8d
z dopiskiem: "odpowiedź na zapytanie ofertowe nr POIR 2.1.07/2017.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

joanna.lewandowska@3shape.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Joanna Lewandowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

509 806 122

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa optyczno-dotykowej precyzyjnej maszyny pomiarowej oraz współrzędnościowej maszyny pomiarowej wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem, dla potrzeb prowadzenia działalności B+R.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Szczecin Miejscowość: Szczecin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa optyczno-dotykowej precyzyjnej maszyny pomiarowej oraz współrzędnościowej maszyny pomiarowej wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem, dla potrzeb prowadzenia działalności B+R. Maszyny będą służyć do zmierzenia/kontroli jakości prototypów.

Przedmiot zamówienia

Maszyny pomiarowe powinny spełniać poniższe warunki:
A. Współrzędnościowa maszyna pomiarowa:

- Zakres pomiarowy: minimum x-500, y-800, z-400mm
- Suszarka sprężonego powietrza o wydajności minimum 20m3/h
- Moduł programowania CAD (w oparciu o model 3D)
- Moduł oprogramowania do pomiarów porównawczych z plikami CAD
- Możliwość podłączenia laserowej głowicy pomiarowej
- Łożyska: powietrzne we wszystkich osiach
- Maksymalne obciążenie maszyny: minimum 500kg
- Maksymalna prędkość: minimum 600 mm/sec
- Dokładność mierzona w mm.: minimum 2,1 + 4L/1000 mikronów - Wg ISO 10360-2
- Rozdzielczość skali w przedziale 0.0001mm - 0.0002mm
- Magazyn z wymiennymi końcówkami
- System komputerowy z oprogramowaniem

B. Optyczno-dotykowa precyzyjna maszyna pomiarowa:
- Ramię pomiarowe min. 7 osiowe o długości: minimum 1,5m
- Niepewność pomiaru pojedynczego punktu nie powinna przekraczać 0,022 mm (pomiary stykowe, dot. ramienia pomiarowego)
- Przestrzenna niepewność pomiarowa nie przekracza C ± 0,032 mm (pomiary stykowe, dot. ramienia pomiarowego)
- Przestrzenna niepewność pomiarowa nie przekracza C± 0,039 (pomiary skaningowe)
- Laserowa głowica pomiarowa z możliwością instalacji zarówno na ramieniu pomiarowym jak i maszynie pomiarowej
- Prędkość/wydajność skanowania min. 200 000 pkt/s
- Niepewność pomiaru głowicy laserowej nie przekracza 20 µm
- System komputerowy z oprogramowaniem

Kod CPV

38540000-2

Nazwa kodu CPV

Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

Harmonogram realizacji zamówienia

Przewidywany termin realizacji zamówienia wynosić będzie około 8 - 12 tygodni kalendarzowych od podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w treści załączonego Zapytania Ofertowego

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie oceny punktowej. Oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria i wagi procentowe/punktację:

Współrzędnościowa maszyna pomiarowa:
Kryterium: Zakres pomiarowy współrzędnościowej maszyny pomiarowej
Punktacja: max. 20 pkt.
Waga: 20 %
Sposób oceny:
Maksymalna ilość punktów, tj. 20 pkt. za możliwość pracy z zakresem pomiarowym: x-600, y-900, z-500 i więcej. Połowa punktów, tj. 10 pkt. w pozostałych przypadkach.

Kryterium: Wydajność suszarki sprężonego powietrza współrzędnościowej maszyny pomiarowej
Punktacja: max. 20 pkt.
Waga: 20 %
Sposób oceny:
Maksymalna ilość punktów, tj. 20 pkt. za wydajność suszarki: 25m3/h
i więcej. Połowa punktów, tj. 10 pkt. w pozostałych przypadkach.

Kryterium : Rozdzielczość skali współrzędnościowej maszyny pomiarowej
Punktacja: 20 pkt.
Waga: 20 %
Sposób oceny: Maksymalna ilość punktów, tj. 20 pkt. za możliwość pracy w rozdzielczości: 0,0001. Połowa punktów, tj. 10 pkt. w pozostałych przypadkach.

Kryterium: Cena współrzędnościowej maszyny pomiarowej
Punktacja: max. 40 pkt.
Waga: 40%
Sposób oceny: Liczba punktów będzie wyliczona według następującego wzoru:
Przyznana liczba punktów = (Cmin/Cx)x40.
Gdzie:
Cmin – najniższa zaoferowana cena netto wśród wszystkich złożonych;
Cx – cena zaproponowana przez oferenta.
Cena powinna zostać wyrażona w cenie netto w PLN.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w części A to 100 pkt.

B. Optyczno-dotykowa precyzyjna maszyna pomiarowa:
Kryterium: Długość ramienia pomiarowego laserowej głowicy pomiarowej
Punktacja: max. 30 pkt.
Waga: 30%
Sposób oceny:
Maksymalna ilość punktów, tj. 30 pkt. za długość ramienia pomiarowego:
2m i więcej. Połowa punktów, tj. 15 pkt. w pozostałych przypadkach.

Kryterium: Prędkość skanowania laserowej głowicy pomiarowej z ramieniem pomiarowym
Punktacja: max. 30 pkt.
Waga: 30%
Sposób oceny:
Maksymalna ilość punktów, tj. 30 pkt za możliwość skanowania z prędkością: ≥ 250.000 pkt/s. ; 15 punktów za możliwość skanowania z prędkością > 200.000 pkt/s oraz < 250.000 pkt/s.

Kryterium: Cena optyczno-dotykowej precyzyjnej maszyny pomiarowej.
Punktacja: max. 40 pkt.
Waga: 40%
Sposób oceny: Liczba punktów będzie wyliczona według następującego wzoru:
Przyznana liczba punktów = (Cmin/Cx)x40.
Gdzie:
Cmin – najniższa zaoferowana cena netto wśród wszystkich złożonych;
Cx – cena zaproponowana przez oferenta.
Cena powinna zostać wyrażona w cenie netto w PLN.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w części B to 100 pkt.

Sposób oceny Ofert:
Liczba punktów uzyskanych przez oferty będzie wyliczona zgodnie z poniższym wzorem:
Liczba punktów Oferty =(( (OminA+OminB)/(OxA+OxB))/2)x100,
gdzie:
0minA – stanowi najniższą sumę punktów uzyskanych w części A wśród wszystkich złożonych ofert
0minB – stanowi najniższą sumę punktów uzyskanych w części B wśród wszystkich złożonych ofert
0xA- stanowi sumę punktów uzyskanych w części A przez Oferenta
0xB - stanowi sumę punktów uzyskanych w części B przez Oferenta

Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie z powyższymi zasadami, zostanie uznana za najkorzystniejszą.

W przypadku rozstrzygania pomiędzy kilkoma ofertami, które w ocenie zdobędą taką samą ilość punktów, Zamawiający uwzględni przy wyborze oferty również ich oddziaływanie na środowisko i klimat. W tym celu zostanie ocenione dodatkowe kryterium rozstrzygające „Energooszczędność”. Zamawiający w takim przypadku wystąpi do oferentów, których oferty uzyskały identyczną punktację o udostępnienie dodatkowych informacji, w określonym przez Zamawiającego terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia, w zakresie:
Zużycie energii przez urządzenia będące przedmiotem oferty: _____ (kWh).
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi przez porównanie przedstawionych informacji od oferentów i wybór oferty, której parametry zużycia energii będą mniejsze.

Wykluczenia

Z udziału z konkursu ofert wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Weryfikacja spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywa się na podstawie oświadczenia Oferenta (Załącznik nr 3)

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

3SHAPE POLAND SP. Z O.O.

Adres

Zapadła 8d

70-033 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

NIP

8513085230

Tytuł projektu

Utworzenie Centrum B+R 3Shape

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0199/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

OBERON 3D
L. Pietrzak i Wspólnicy Spółka Jawna
ul. Brzoskwiniowa 71
43-100 Tychy
Data wpłynięcia oferty: 13.07.2017
Oferta spełniała kryteria określone w zapytaniu ofertowym
Wartość oferty: 605 260, 50 PLN
Liczba wyświetleń: 1278