Strona główna
Logo unii europejskiej

02/KompCyfr/2017, Zorganizowanie i przeprowadzenie certyfikowanych egzaminów zewnętrznych IC3 i wydanie Certyfikatów

Data publikacji: 05.07.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-07-2017

Numer ogłoszenia

1042539

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Termin i sposób składania ofert:
a. ofertę należy złożyć pisemnie na załączonych formularzach;
b. ofertę można dostarczyć: kurierem, osobiście do siedziby Zamawiającego, ul. Armii Krajowej 9 pok. 14, 81-382 Gdynia, w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 16:00 lub wysłać operatorem pocztowym;
c. ofertę należy dostarczyć nie później niż 12.07.2017 r. – na oferty wysłane Pocztą Polską Zamawiający czeka 3 dni od tej daty. Oferty wysłane Pocztą Polską, które w tym czasie nie wpłyną do siedziby firmy nie będą brane pod uwagę.
d. Wykonawcy złożą dokumenty w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z napisem: „oferta w sprawie: 02/KompCyfr/2017”.

Miejsce i sposób składania ofert

6. Termin i sposób składania ofert:
a. ofertę należy złożyć pisemnie na załączonych formularzach;
b. ofertę można dostarczyć: kurierem, osobiście do siedziby Zamawiającego, ul. Armii Krajowej 9 pok. 14, 81-382 Gdynia, w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 16:00 lub wysłać operatorem pocztowym;
c. ofertę należy dostarczyć nie później niż 12.07.2017 r. – na oferty wysłane Pocztą Polską Zamawiający czeka 3 dni od tej daty. Oferty wysłane Pocztą Polską, które w tym czasie nie wpłyną do siedziby firmy nie będą brane pod uwagę.
d. Wykonawcy złożą dokumenty w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z napisem: „oferta w sprawie: 02/KompCyfr/2017”.
W razie pytań dotyczących niniejszego zapytania prosimy o kontakt z Robertem Jurkiewiczem, nr tel. + 48 505 444 195, w dni robocze w godzinach 10:00-15:00

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Robert Jurkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

505 444 195

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zorganizowanie i przeprowadzenie dla Uczestników Projektu certyfikowanych egzaminów zewnętrznych IC3 (Certyfikat Umiejętności Komputerowych i Użytkowania Internetu) i wydanie Certyfikatów potwierdzających zdobycie kompetencji cyfrowych zgodnych ze standardem DIGCOMP.
Każdy Uczestnik Projektu, który zakończy szkolenie ma obowiązek podejścia do egzaminu zewnętrznego, docelowo jest to 360 osób.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zorganizowanie i przeprowadzenie dla Uczestników Projektu RPOP.09.03.00-16-0028/16 pt. „Kompetencje cyfrowe kluczem do sukcesu” certyfikowanych egzaminów zewnętrznych IC3 (Certyfikat Umiejętności Komputerowych i Użytkowania Internetu) i wydanie Certyfikatów potwierdzających zdobycie kompetencji cyfrowych zgodnych ze standardem DIGCOMP.
Każdy Uczestnik Projektu, który zakończy szkolenie ma obowiązek podejścia do egzaminu zewnętrznego, docelowo jest to 360 osób. Efektem wsparcia w projekcie jest uzyskanie certyfikatu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie kompetencji cyfrowych zgodnie ze standardem DIGCOMP przez co najmniej 84% Uczestników Projektu (w tym 90% w wieku 50+, 84% osób o niskich kwalifikacjach i 83% osób z terenów wiejskich).

Przedmiot zamówienia

Zorganizowanie i przeprowadzenie certyfikowanych egzaminów zewnętrznych IC3 (Certyfikat Umiejętności Komputerowych i Użytkowania Internetu) i wydanie Certyfikatów potwierdzających zdobycie kompetencji cyfrowych zgodnych ze standardem DIGCOMP.
IC3 jest zestawem trzech międzynarodowych egzaminów:
 Podstawy pracy z komputerem;
 Kluczowe programy i aplikacje;
 Internet i funkcjonowanie w sieci.
Egzamin obejmie 5 obszarów i 21 kompetencji zgodnie z ramami kompetencji informatycznych
i informacyjnych DIGCOMP.
Egzaminy zewnętrzne powinny być przeprowadzone przez Wykonawcę posiadającego stosowne uprawnienia nadane mu w drodze akredytacji przez uprawniony do tego podmiot lub certyfikaty otrzymane po przeprowadzonym egzaminie (certyfikaty takie powinny być rozpoznawalne
i uznawalne w danej branży; po stronie Wykonawcy leży udowodnienie rozpoznawalności certyfikatu/egzaminu).

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Wykonawca pokrywa koszt egzaminu zewnętrznego, wykupienia kodów egzaminacyjnych od Autoryzowanego Centrum Testowego Certiport oraz wstawienia i wydania certyfikatów. Na początku egzaminu Wykonawca przekaże Uczestnikom Projektu do podpisu listę obecności na dostarczonym przez Zamawiającego wzorze. W trakcie przeprowadzania egzaminów Wykonawca ma obowiązek wykonania zdjęć Uczestnikom Projektu dokumentujących fakt odbywania się egzaminu. Po zakończeniu każdego egzaminu Wykonawca sporządza protokół z egzaminu z wyszczególnieniem wyników, osobno dla każdego z Uczestników Projektu. W terminie do 7 dni od dnia przeprowadzenia każdego egzaminu, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty z nim związane (listę obecności, protokół z egzaminu, wyniki Uczestników Projektu).

Harmonogram realizacji zamówienia

Przewidywany termin realizacji: na bieżąco, do 28 lutego 2018 roku.
Projekt przewiduje 27 grup szkoleniowych na poziomie podstawowym (A) i 9 grup na poziomie średniozaawansowanym (B), po średnio 10 osób/grupę. Szkolenia realizowane są w trybie dziennym (zajęcia średnio 3 razy w tygodniu, od poniedziałku do piątku) i weekendowym (piątek wieczorem, sobota i niedziela). Aby dostosować się do potrzeb Uczestników Projektu, egzaminy również należy przeprowadzać w trybie dziennym i weekendowym – zależnie od trybu spotkań danej grupy szkoleniowej.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia o 60 dni o ile zaistnieją ku temu przesłanki formalno-merytoryczne.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający wymaga, aby egzaminy zewnętrzne prowadzone były przez egzaminatorów posiadających stosowne uprawnienia, nadane im w drodze akredytacji przez uprawniony do tego podmiot lub certyfikaty otrzymane po przeprowadzonym egzaminie (certyfikaty takie powinny być rozpoznawalne i uznawalne w danej branży; po stronie Wykonawcy leży udowodnienie rozpoznawalności certyfikatu/egzaminu).
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
a. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie. Ponadto dysponują mobilnymi stanowiskami komputerowymi w ilości gwarantującej prawidłowe realizowanie zadania i są zdolni do wykonania zamówienia – warunek konieczny – weryfikowane na podstawie oświadczeń zawartych
w załączniku nr 1 oraz kopii dokumentów uprawniających do wykonania przedmiotu zamówienia;
b. posiadają minimum 2-letnie doświadczenie w realizacji egzaminów z zakresu umiejętności komputerowych lub dysponują osobami posiadającymi takie doświadczenie w realizacji egzaminów dla grup docelowych wskazanych we wniosku o dofinansowanie tj. osoby z terenów wiejskich, w tym peryferyjnych, o niskich kwalifikacjach, w wieku 50+, osoby
z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne – warunek konieczny – weryfikowane na podstawie załącznika nr 2 i ewentualnych referencji (w przypadku Wykonawców zgłaszających więcej niż jednego egzaminatora referencje powinny poświadczać imiennie doświadczenie każdego z nich);
c. posiadają uprawnienia do egzaminowania w zakresie zgodnym z tematyką szkoleń projektu „Kompetencje cyfrowe kluczem do sukcesu”, które nadane im zostały w drodze akredytacji przez uprawnioną do tego instytucję – warunek konieczny – weryfikowany na podstawie kopii uprawnienia potwierdzonej „za zgodność z oryginałem”;

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
a. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie. Ponadto dysponują mobilnymi stanowiskami komputerowymi w ilości gwarantującej prawidłowe realizowanie zadania i są zdolni do wykonania zamówienia – warunek konieczny – weryfikowane na podstawie oświadczeń zawartych
w załączniku nr 1 oraz kopii dokumentów uprawniających do wykonania przedmiotu zamówienia;
b. posiadają minimum 2-letnie doświadczenie w realizacji egzaminów z zakresu umiejętności komputerowych lub dysponują osobami posiadającymi takie doświadczenie w realizacji egzaminów dla grup docelowych wskazanych we wniosku o dofinansowanie tj. osoby z terenów wiejskich, w tym peryferyjnych, o niskich kwalifikacjach, w wieku 50+, osoby
z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne – warunek konieczny – weryfikowane na podstawie załącznika nr 2 i ewentualnych referencji (w przypadku Wykonawców zgłaszających więcej niż jednego egzaminatora referencje powinny poświadczać imiennie doświadczenie każdego z nich);
c. posiadają uprawnienia do egzaminowania w zakresie zgodnym z tematyką szkoleń projektu „Kompetencje cyfrowe kluczem do sukcesu”, które nadane im zostały w drodze akredytacji przez uprawnioną do tego instytucję – warunek konieczny – weryfikowany na podstawie kopii uprawnienia potwierdzonej „za zgodność z oryginałem”;

Potencjał techniczny

miejsc: krzeseł i stolików dostosowaną do ilości osób podchodzących do egzaminu, posiadającą odpowiednie warunki sanitarne i spełniającą wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, w której odbywało się szkolenie danej grupy szkoleniowej. Wykonawca musi zapewnić uczestnikom egzaminu odpowiednią liczbę komputerów (1 komputer na każdego Uczestnika szkolenia), powinien więc dysponować stanowiskami mobilnymi na średnio 10 osób. Wykonawca ponosi koszty wynajmu sal na czas egzaminów i sam odpowiedzialny jest za pokrycie kosztów dojazdu w miejsce szkolenia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
- posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie. Ponadto dysponują mobilnymi stanowiskami komputerowymi w ilości gwarantującej prawidłowe realizowanie zadania i są zdolni do wykonania zamówienia – warunek konieczny – weryfikowane na podstawie oświadczeń zawartych
w załączniku nr 1 oraz kopii dokumentów uprawniających do wykonania przedmiotu zamówienia.
Wykonawca powinien oświadczyć, że gwarantuje dostępność swoich usług w czasie nie dłuższym niż 7 dni. Tym samym maksymalna liczba dni, po której Wykonawca rozpocznie świadczenie usługi nie może być większa niż 7.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia – weryfikowane na podstawie oświadczenia z załącznika nr 1 do zapytania ofertowego.

Dodatkowe warunki

Ponadto zgodnie z wytycznymi, z udziału w niniejszym postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
1. Niezwłocznie po rozstrzygnięciu procedury Zamawiający upubliczni informację o wynikach postępowania, zgodnie z wytycznymi w tym zakresie.
2. Po wyborze najkorzystniejszych ze złożonych ofert Zamawiający zawrze z Wykonawcami umowy o współpracy. W zależności od formy prawnej prowadzonej działalności Zamawiający dostosuje komparycję umowy oraz w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wprowadzi postanowienia dotyczące odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jak również zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
3. Zamawiający zastrzega możliwość zmian treści umów z Wykonawcami pod warunkiem wystąpienia przesłanek uzasadniających takie zmiany, takich jak np.: zmiana terminu realizacji projektu, zmiana liczby osób uczestniczących w projekcie czy też zmiany we wniosku o dofinansowanie ww. projektu spowodowane zmianami w wytycznych dotyczących realizacji umowy o dofinansowanie ww. projektu.
4. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy w przypadku nie zaakceptowania przez Wykonawcę wzoru umowy w terminie 7 dni kalendarzowych (liczonych od dnia przekazania informacji o wyborze). Zamawiający może wybrać kolejną ofertę o najwyższej punktacji spośród pozostałych ofert.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego w każdym momencie bez podawania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega możliwość zmian treści umów z Wykonawcami pod warunkiem wystąpienia przesłanek uzasadniających takie zmiany, takich jak np.: zmiana terminu realizacji projektu, zmiana liczby osób uczestniczących w projekcie czy też zmiany we wniosku o dofinansowanie ww. projektu spowodowane zmianami w wytycznych dotyczących realizacji umowy o dofinansowanie ww. projektu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Kompletna oferta powinna zawierać:
a. Formularz oferty (stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego);
b. Wykaz osób zawierający informacje o doświadczeniu niezbędnym w projekcie (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego);
c. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (stanowiące Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego);
d. Istotne postanowienia umowy (stanowiąca Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego);
e. CV egzaminatora zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych i ewentualne referencje (według wzoru z Załącznika nr 5 do Zapytania ofertowego – w przypadku Wykonawców zgłaszających więcej niż jednego egzaminatora oferta powinna zawierać CV każdego z nich;
f. kopię dokumentów uprawniających do wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Oferty niekompletne, przesłane w innej formie niż na wskazanym przez Zamawiającego formularzu, przesłane po terminie zostaną odrzucone i nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocenie podlegają wyłącznie oferty kompletne, zgodnie z treścią i przedmiotem zamówienia oraz spełniające określone w Zapytaniu ofertowym wymagania.

Opis sposobu naliczania punktacji:
1. Cena (C) – 60%. Cena brutto w polskich złotych za wykonanie całości zamówienia objętego zapytaniem ofertowym z uwzględnieniem wystawienia i wydania certyfikatów. Wykonawca otrzyma liczbę punktów wynikającą z poniższego wyliczenia:
C = Cn / Co x 100 pkt. x 60%,
gdzie C = przyznane punkty za cenę, Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert,
Co = cena badanej oferty.

2. Doświadczenie egzaminatorów (D) – 20%. Ocena nastąpi w oparciu o dane z załącznika nr 2 –zostaną przyznane punkty za doświadczenie każdego z egzaminatorów (posiadających wymagane kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu egzaminów z zakresu wskazanego w niniejszym zapytaniu ofertowym przeprowadzonych w okresie 3 ostatnich lat przed terminem składania ofert).

Łączna liczba przeegzaminowanych osób max. pkt dla Wykonawcy
(przez osoby wskazane w załączniku „Wykaz osób”)
Mniej niż 70 0
71 – 150 10
151 – 400 15
Powyżej 400 20

3. Dostępność usług Wykonawcy (U) – 20%. Zgodnie z Rozdziałem III. Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 14 Obowiązków Wykonawcy „Wykonawca powinien oświadczyć w ofercie, iż gwarantuje dostępność swoich usług w zakresie przeprowadzania egzaminu, przy czym dostępność usług oznacza, że egzaminator w czasie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na jego usługę, rozpocznie jej świadczenie (dotyczy okresu realizacji projektu)”.
W przypadku, gdy Wykonawca da gwarancję większej dostępności, czyli krótszy niż 7 dni termin na rozpoczęcie realizacji szkolenia, wówczas jego oferta otrzyma dodatkowe punkty w ocenie. Sposób przyznawania punktów:
0 pkt – za zadeklarowanie dostępności 7 dni
5 pkt – za zadeklarowanie dostępności 5 dni
10 pkt – za zadeklarowanie dostępności 3 dni
15 pkt – za zadeklarowanie dostępności 1 dni
20 pkt – za zadeklarowanie dostępności 0 dni

Wykonawca powinien oświadczyć, że gwarantuje dostępność swoich usług w czasie nie dłuższym niż 7 dni. Tym samym maksymalna liczba dni, po której Wykonawca rozpocznie świadczenie usługi nie może być większa niż 7.

Łącznie badana Oferta otrzyma punkty według następującego wzoru:
SP = C + D + U
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium Ceny oferty,
D – liczba punktów uzyskanych w kryterium Doświadczenie egzaminatora,
U – liczba punktów uzyskanych w kryterium Dostępność usług Wykonawcy.

Maksymalna liczba punktów za wszystkie kryteria: 100

Wykluczenia

Oferta Oferenta, który nie spełni powyższych kryteriów zostanie odrzucona.
Ponadto zgodnie z wytycznymi, z udziału w niniejszym postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KAROLINA CHADZYPANAGIOTIS-JURKIEWICZ J&C GROUP

Adres

Armii Krajowej 9/14

81-382 Gdynia

pomorskie , Gdynia

Numer telefonu

505444195

Fax

586209496

NIP

5862057791

Tytuł projektu

Kompetencje cyfrowe kluczem do sukcesu

Numer projektu

RPOP.09.03.00-16-0028/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Fundacja IT
ul. Jagiellońska 67
70-382 Szczecin
Wpłynęło: 17.07.2017
Cena: 144000 zł
Liczba wyświetleń: 501