Strona główna
Logo unii europejskiej

Postępowanie o udzielenie Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego niepodlegającego ustawie Prawo zamówień publicznych na Zaprojektowanie i wykonanie układu zasilania części technologicznej Stacji Prób Pomp Grupy Powen-Wafapomp SA w Zabrzu

Data publikacji: 03.07.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-08-2017

Numer ogłoszenia

1042081

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

23.08.2017 - Zmiany w załączniku nr 3 i załączniku nr 6 do SIWZ - wykreślenie zapisów:
załącznik nr 3 wykreślono treść:
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia ww. zasobów odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów bądź nie zawarcia Umowy o podwykonawstwo, o ile powyższe zdarzenia wynikły z przyczyn leżących po jego Stronie.
załącznik nr 6 wykreślono treść:
Składając niniejsze oświadczenia przyjmujemy na siebie względem Zamawiającego, solidarnie z Wykonawcą pełna odpowiedzialność odszkodowawczą, z tytułu nie udostępnienia w/w zasobów bądź nie zawarcia Umowy o podwykonawstwo w powyższym zakresie, z przyczyn leżących po Naszej Stronie


22.08.2017 - Zmiana załącznika nr 3 do SIWZ oraz załącznika nr 6 do SIZW zgodnie z zapytaniem nr 21.
Zmiany w załączniku nr 9 do SIWZ zgodnie z zapytaniem nr 22 - zmiany zaznaczono kolorem zielonym. Pierwotna wersja załącznika nr 9 jest nadal dostępna na naszej stronie www.powen.pl


18.08.2017 - Zmiana w SIWZ - w związku z wykrytym błędem w SIWZ zmieniony zostaje zapis w Rozdziale XII pkt. 14 podpunkt f, który uzyskuje brzmienie: Wykaz części zamiennych, szybkozużywających się i materiałów eksploatacyjnych zgodnie ze wzorem z załącznika nr 6 do PFU

10.08.2017 - Zmiana w SIWZ - Rozdział XIII pkt 6a SIWZ poprzez zastąpienie dotychczasowego zapisu nowym o brzmieniu „odmówił podpisania umowy w sprawie objętej przedmiotem postępowania przetargowego, na warunkach określonych w ofercie i SIWZ” w odpowiedzi na zapytanie nr 16

09.08.2017 - Zmiana w SIWZ - zmiana terminu składania ofert na 25.08.2017 r. (wadium do 24.08.2017 r.) - w odpowiedzi na zapytanie nr 15

31.07.2017 - zamieszczenie formularza ofertowego wraz z załącznikami w formacie edytowalnym.

28.07.2017 - w odpowiedzi na zapytanie nr 6 na stronie http://www.powen.pl/przetarg_na_uklad_zasilania zamieszczony został formularz ofertowy wraz z załącznikami w formacie edytowalnym.

27.07.2017 Zmiana w SIWZ - zmiana terminu składania ofert na 18.08.2017 r. (wadium do 17.08.2017 r.) - w odpowiedzi na zapytanie nr 4

21.07.2017: Informujemy, że w dniach 24.07.2017 do 6.08.2017 z powodu przerwy urlopowej zapytania należy kierować na adres mailowy mirella.jankowska@powen.com.pl

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w:
Grupa Powen-Wafapomp SA
Oddział w Zabrzu
41-800 Zabrze ul. Wolności 318
Budynek Księgowości
Biuro Organizacyjno – Prawne, pokój 206
w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku godz. 8:00 do 15:00
terminie do dnia 25 sierpnia 2017r. do godz.13:30.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Przemysław Mecherzyński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

721 003 738

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest wyłonienie Wykonawcy Zamówienia pn. „Zaprojektowanie i wykonanie układu zasilania części technologicznej Stacji Prób Pomp Grupy Powen-Wafapomp SA w Zabrzu”, znak sprawy: POIR.02.01.00-00-0003/15-00.
Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w PFU - Załączniku nr 1 do SIWZ.
Przed upływem terminu składania ofert na wniosek Wykonawcy Zamawiający umożliwi przeprowadzenie oględzin miejsca realizacji prac. Oferta składana przez Wykonawcę winna zawierać oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.
Nazwy i kody dotyczące Przedmiotu Zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):
a. 45000000-7 - Roboty budowlane
b. 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
c. 35110000-8 - Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa
d. 31100000-7 - Elektryczne silniki, generatory i transformatory
e. 31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
f. 31300000-9 - Drut i kabel izolowany
g. 31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
h. 31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna
i. 31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
j. 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
k. 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
l. 38410000-2 - Przyrządy pomiarowe
m. 42120000-0 - Pompy

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Zabrze Miejscowość: Zabrze

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem niniejszego postępowania jest wyłonienie Wykonawcy Zamówienia "Postępowanie o udzielenie Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego niepodlegającego ustawie Prawo zamówień publicznych na Zaprojektowanie i wykonanie układu zasilania części technologicznej Stacji Prób Pomp Grupy Powen-Wafapomp SA w Zabrzu"

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest "Zaprojektowanie i wykonanie układu zasilania części technologicznej Stacji Prób Pomp Grupy Powen-Wafapomp SA w Zabrzu"

Dokumenty - Projekty
http://zablx3.powen.com.pl/owncloud/public.php?service=files&t=e346dbd588c7658a7936da247fdc971a

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Przygotowanie koncepcji projektowej do akceptacji - III kw. 2017
2. Przygotowanie dokumentacji projektowej - IV kw. 2017
3. Przygotowanie zaplecza budowy - I kw. 2018
4. Wyposażenie pól zasilających rozdzielni głównej - II kw. 2018
5. Wyposażenie rozdzielni nowej stacji prób - II kw. 2018
6. Wykonanie połączeń kablowych, rozmieszczenie koncentratorów i rozdzielnic na polach pomiarowych - II kw. 2018
7. Zakończenie prac instalacyjnych i próbny rozruch- III kw. 2018
8. Przekazanie układu zasilającego stacji prób pomp do użytkowania i testów, odbiór i protokolarne przekazanie do eksploatacji- III kw.2018
9. Podpisanie protokołu odbioru końcowego - IV kw.2018

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał w sposób należyty tj. zgodny z warunkami umowy oraz normami i zasadami sztuki budowlanej zamówienia, odpowiadające swoim rodzajem pracom stanowiącym przedmiot zamówienia, których zakres obejmował wykonanie, dostawę i uruchomienie oraz przeprowadzenie ruchu próbnego zakończonego przejęciem do eksploatacji, co najmniej jedno zadanie inwestycyjne spełniające poniższe wymagania:
a. wykonanie układu zasilania z wykorzystaniem przemienników częstotliwości SN pracujących w układzie równoległym o łącznej mocy co najmniej 1 MW.
b. wykonanie układu zasilania z wykorzystaniem przemiennika częstotliwości o mocy nie niższej niż 3 MW, których wartość wynosiła co najmniej 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) bez podatku od towarów i usług.

Więcej informacji w SIWZ.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do DOZORU (D) oraz co najmniej pięcioma osobami posiadającymi aktualne świadectwa EKSPLOATACYJNE (E) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji, i sieci zgodnie z warunkami Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci Dz.U. Nr 89, poz. 828 i Nr 129, poz. 1184 wraz ze zmianą Dz.U. 2005r. Nr 141, poz 1189).

Więcej informacji w SIWZ.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł. (słownie pięć milionów złotych).

Więcej informacji w SIWZ.

Warunki zmiany umowy

1. Niezależnie od treści Podrozdziału 6.5.2. pkt 17) Wytycznych MR/H 2014-2020/12(02)/09/2016 w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020; wersja obowiązująca na dzień 14.10.2016r. zgodnie z Komunikatem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14.10.2016 r. (MP z 14.10.2016 poz. 984) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany warunków Umowy w niżej podanych zakresach i z następujących przyczyn:
a. zmiana danych Wykonawcy (np. zmiana siedziby, nazwy itp.) lub zmiana wynikająca z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy np. w formie sukcesji uniwersalnej,
b. zmiana cen wynikająca ze zmiany obowiązujących stawek VAT, wprowadzenia nowych podatków w stopniu wynikającym z tych zmian,
c. zmiana podwykonawcy z zastrzeżeniem, że jeśli Wykonawca w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, w wyniku którego zawarto umowę posłużył się doświadczeniem podwykonawcy, nowy podwykonawca musi również wykazać́ się doświadczeniem wymaganym przez Zamawiającego w procedurze o udzielenie zamówienia będącego przedmiotem umowy,
d. zmiana zakresu przedmiotu umowy – w przypadku zmiany pozwolenia na budowę lub innych decyzji administracyjnych związanych z przedmiotem umowy i wpływającymi na jej zakres.
2. W celu dokonania zmiany terminu realizacji prac Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego, o wystąpieniu jednej z opisanych powyżej przesłanek.
3. Zawiadomienie winno zawierać dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę wniosku wraz z ich uzasadnieniem oraz propozycje nowego terminu zakończenia Umowy wraz ze wskazaniem terminów realizacji poszczególnych Etapów.
4. Zmiana zapisów Umowy nie będzie stanowić podstawy do podwyższenia wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia, z zastrzeżeniem pkt 1 lit. b.

Więcej informacji w załączniku nr 9 do SIWZ.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą:
1. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w tym oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania z przyczyn wskazanych w SIWZ, stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ;
2. Odpisu aktualnego z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
3. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
4. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w Rozdziale VIII ust. 1 lit. e, f i g SIWZ [tj. w zakresie tożsamym do określonego w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 14 i 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, z 2016 r. poz. 831,996,1020,1250,1265 – dalej „ustawa PZP”)], wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
6. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; w takim przypadku jest obowiązany załączyć do oferty dowody opłacenia lub zawarcia odpowiedniego porozumienia;
7. Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
8. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym;
9. Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
10. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 10, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
11. Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do oferty zaświadczenie o jego aktualnym statusie jako czynnego podatnika podatku od towarów i usług.
12. Dodatkowo przedłożyć należy:
1. Formularz ofertowy, wraz ze specyfikacją techniczną urządzeń kluczowych wchodzących w zakres przedmiotu Zamówienia
2. Wykaz wykonanych robót
3. Wykaz osób wraz z kwalifikacjami/uprawnieniami wymaganymi do realizacji zamówienia
4. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
5. Wykaz podwykonawców
6. Oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej
7. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
Więcej szczegółów w SIWZ Rozdział IX. Oświadczenia i dokumenty przedkładane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

Więcej informacji w SIWZ.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria Oceny Znaczenie (waga)
1. C- Cena oceniana brutto 95
2. G- Podstawowy Okres Gwarancyjny 4
3. T- Czas reakcji serwisu 1
Razem 100

A. Zasady obliczania punktów w kryterium „cena”:
1. W przypadku gdy do postępowania złożona zostanie tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu, otrzyma ona maksymalną liczbę punktów, równą wadze kryterium,
2. W przypadku gdy do postępowania złożone zostaną co najmniej dwie oferty nie podlegające odrzuceniu, punkty przyznane danej ofercie w zakresie kryterium „Cena” zostaną obliczone wg poniższego wzoru:
C obliczana = (C min / C bo) x 95
gdzie:
C obliczana – wartość punktowa badanej oferty,
C min – wartość najniższej ceny spośród złożonych ofert Wykonawców
C bo – wartość ceny badanej oferty.
Cena ofertowa musi wynikać z Załącznika nr 2 do SIWZ, załączonego do oferty.
B. Zasady obliczania punktów w kryterium „Podstawowy Okres Gwarancyjny”:
1. W przypadku gdy do postępowania złożona zostanie tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu, otrzyma ona maksymalną liczbę punktów, równą wadze kryterium.
2. Maksymalny okres gwarancji jakości i rękojmi za wady, brany pod uwagę przy ocenie ofert wynosi 5 lat . Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady nie może być krótszy niż 3 lata. Termin oferowanej gwarancji jakości i rękojmi za wadę winien być wskazywany w pełnych latach – Podstawowy Okres Gwarancyjny.
3. W przypadku gdy do postępowania złożone zostaną co najmniej dwie oferty nie podlegające odrzuceniu, punkty przyznane danej ofercie w zakresie kryterium „Podstawowy Okres Gwarancyjny” zostaną obliczone wg poniższego wzoru:
G obliczana = (G bo / 5) x 4
gdzie:
G obliczana – wartość punktowa badanej oferty,
G bo – wartość Gwarancji badanej oferty.
C. Zasady obliczania punktów w kryterium „Czas reakcji serwisu”:
1. W przypadku gdy do postępowania złożona zostanie tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu, otrzyma ona maksymalną liczbę punktów, równą wadze kryterium.
2. Minimalny okres czasu reakcji serwisu brany pod uwagę wynosi 4 godziny, a maksymalny 12 godzin liczonych od momentu zgłoszenia Wady. Czas reakcji serwisu winien być wskazywany w pełnych godzinach.
3. W przypadku gdy do postępowania złożone zostaną co najmniej dwie oferty nie podlegające odrzuceniu, punkty przyznane danej ofercie w zakresie kryterium „Czas reakcji serwisu” zostaną obliczone wg poniższego wzoru:
T obliczana = (T min /T bo) x1
gdzie:
T obliczana – wartość punktowa badanej oferty,
T bo – wartość Czas reakcji wskazany w badanej ofercie,
T min – wartość najkrótszego czasu reakcji wskazanego wśród złożonych ofert Wykonawców.

Więcej informacji w SIWZ.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia zgodnie z SIWZ, w szczególności nie uzupełnił dokumentów lub nie złożył wyjaśnień na wezwanie Zamawiającego,
b. Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
c. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjnąo zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna
d. Wykonawcę, który zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
e. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
-o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
-o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
-skarbowe,
-o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z ww. podstaw wykluczenia;
f. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1 lit. e wyżej
g. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544)
h. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
i. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie Zamówienia;
j. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
k. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie Zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
l. Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
m. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne;
n. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
o. Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał w okresie trzech lat przed terminem składania ofert zamówienia analogicznego do niniejszego, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.
Wyklucza się również Wykonawców, którzy:
a. są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzenie procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające
w szczególności na:
-uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
-posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
-pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
-pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Więcej informacji w SIWZ Rozdział VIII Podstawy Wykluczenia z Zamówienia i Odrzucenia Oferty.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GRUPA POWEN WAFAPOMP S.A.

Adres

Odlewnicza 1

03-231 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

225191700

Fax

225191701

NIP

5250008554

Tytuł projektu

„Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Pomp Grupy Powen-Wafapomp SA”

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0003/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

ELEKTROBUDOWA S.A.
ul. Porcelanowa 12
40-246 Katowice

Data wpłynięcia pierwotnej oferty: 25.08.2017
Cena netto pierwotnej oferty: 11.163.162,00 zł

Data wpłynięcia oferty po negocjacjach: 21.11.2017
Cena netto oferty po negocjacjach: 4.622.744,00 zł

Podczas oceny ofert, oferta w/w Wykonawcy otrzymała łącznie 98,40 pkt. w tym:
95,00 pkt – całkowita cena brutto
2,40 pkt – okres gwarancji
1,00 pkt – czas reakcji serwisu
Liczba wyświetleń: 1402