Strona główna
Logo unii europejskiej

Remont zabytkowego budynku „Wikarówki" wraz z zagospodarowaniem terenu oraz elewacji wejścia do Kazamat Bastionu II

Data publikacji: 30.06.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-07-2017

Numer ogłoszenia

1041918

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Parafia Katedralna Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu ul. Kolegiacka 1A, 22-400 Zamoś

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

ks Adam Firosz

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Remont zabytkowego budynku „Wikarówki" wraz z zagospodarowaniem terenu
oraz elewacji wejścia do Kazamat Bastionu II

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Miejscowość: Zamość

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

utworzenia „Skarbca Historii, sztuki i Nauki” w Zamościu

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są prace konserwatorskie, roboty budowlane i dostawy związane z realizacją projektu: Remont zabytkowego budynku „Wikarówki" wraz z zagospodarowaniem terenu oraz elewacji wejścia do Kazamat Bastionu II na cele utworzenia „Skarbca Historii, sztuki i Nauki” w Zamościu.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia – 30. 09. 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena – 50%.
W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Wykonawcy będą oceniani wg następującego wzoru:

Najniższa cena
x 100 pkt x waga kryterium
Cena badanej oferty


2. Gwarancja – 20%.
3. Wartość techniczna (Harmonogram i ryzyka) – 30 %.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PARAFIA KATEDRALNA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO I ŚW. TOMASZA APOSTOŁA W ZAMOŚCIU

Adres

Kolegiacka 1A

22-400 Zamość

lubelskie , Zamość

Numer telefonu

(84) 6392383

Fax

(84) 6392383

NIP

9221773722

Tytuł projektu

Remont zabytkowego budynku "Wikarówki" wraz z zagospodarowaniem terenu oraz elewacji wejścia do Kazamat Bastionu II na cele utworzenia "Skarbca Historii, Sztuki i Nauki" w Zamościu

Numer projektu

RPLU.07.01.00-06-0099/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Parafia Katedralna Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu zawiadamia, że za najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym zamówieniu uznana została i wybrana oferta nr 1., złożona przez: Lubren Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie ul. Niecała 3/6, 20-080 Lublin.
Oferta wpłynęła w dniu: 17.07.2017 r.
Cena zaoferowana za wykonanie zamówienia wynosi: 8.033.093,89 zł brutto (słownie: osiem milionów trzydzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt trzy złote i 89/100)
Liczba wyświetleń: 779