Strona główna
Logo unii europejskiej

prace konserwatorskie, roboty budowlane i dostawy związane z realizacją projektu: "Fabrica Ecclesiae – remont zabytkowego budynku Infułatki na cele rozwoju działalności kulturalno - edukacyjnej zespołu katedralnego w Zamościu wraz z zagospodarowaniem terenu"

Data publikacji: 30.06.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-07-2017

Numer ogłoszenia

1041915

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Parafia Katedralna Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu ul. Kolegiacka 1A, 22-400 Zamość

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

ks. Adam Firosz

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są prace konserwatorskie, roboty budowlane i dostawy związane z realizacją projektu: "Fabrica Ecclesiae – remont zabytkowego budynku Infułatki na cele rozwoju działalności kulturalno - edukacyjnej zespołu katedralnego w Zamościu wraz z zagospodarowaniem terenu"

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Zamość Miejscowość: Zamość

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Remont zabytkowego budynku Infułatki
na cele rozwoju działalności kulturalno - edukacyjnej zespołu katedralnego w Zamościu
wraz z zagospodarowaniem terenu

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) Roboty budowlane – remont i przebudowa zabytkowego budynku „Infułatki”,
c) Roboty budowlane – wykonanie instalacji sanitarnych,
d) Roboty budowlane – instalacyjne elektryczne i teletechniczne,
e) Roboty budowlane – zagospodarowanie terenu,
f) Prace konserwatorskie – detalu architektonicznego i elementów kamiennych „Infułatki”,
g) Prace konserwatorskie – zabytkowych tkanin, rękopisów i starodruków,
h) Prace konserwatorskie – wyposażenia ruchomego i wystroju architektonicznego Katedry Zamojskiej,
i) Dostawa wyposażenia muzeum.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia – 30. 09. 2019 r

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena – 50%.
W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty.
Wykonawcy będą oceniani wg następującego wzoru:
Najniższa cena
x 100 pkt x waga kryterium
Cena badanej oferty

2. Gwarancja – 20%.
W powyższym kryterium oferty oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego terminu gwarancji przedstawionego przez Wykonawców.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PARAFIA KATEDRALNA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO I ŚW. TOMASZA APOSTOŁA W ZAMOŚCIU

Adres

Kolegiacka 1A

22-400 Zamość

lubelskie , Zamość

Numer telefonu

(84) 6392383

Fax

(84) 6392383

NIP

9221773722

Tytuł projektu

Fabrica Ecclesiae” - remont zabytkowego budynku Infułatki na cele rozwoju działalności kulturalno-edukacyjnej zespołu katedralnego w Zamościu wraz z zagospodarowaniem terenu

Numer projektu

POIS.08.01.00-00-1065/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Parafia Katedralna Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu zawiadamia, że za najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym zamówieniu uznana została i wybrana oferta nr 1., złożona przez Lubren Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie ul. Niecała 3/6, 20-080 Lublin.
Oferta wpłynęła w dniu: 17.07.2017 r.
Cena zaoferowana za wykonanie zamówienia wynosi: 12.113.450,48 zł brutto (słownie: dwanaście milionów sto trzynaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych i 48/100).


Działając na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych finansowanych ze środków Unii Europejskiej przekraczających wartość 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT) w ramach realizacji Projektu: „Fabrica Ecclesiae” – remont zabytkowego budynku Infułatki na cele rozwoju działalności kulturalno-edukacyjnej zespołu katedralnego w Zamościu wraz z zagospodarowaniem terenu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Parafia Katedralna Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu informuje, iż w zamieszczonej w tutejszej bazie Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty na skutek omyłki pisarskiej o charakterze technicznym błędnie podano kwotę określoną w ofercie Wykonawcy: Lubren Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Niecała 3/6, 20-080 Lublin, która wynosi: 12.773.450,48 zł (słownie: dwanaście milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych i 48/100) brutto a nie 12.113.450,48 zł (słownie: dwanaście milionów sto trzynaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych i 48/100) brutto.

Ks. prałat dr Adam K. Firosz
Proboszcz Parafii Katedralnej w Zamościu
Liczba wyświetleń: 732