Strona główna
Logo unii europejskiej

01/KompCyfr/2017 Przeprowadzenie szkoleń komputerowych oraz wynajmem sal szkoleniowych, zapytanie w 3 częściach.

Data publikacji: 30.06.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-07-2017

Numer ogłoszenia

1041913

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

część 1: usługa szkoleniowa z zakresu kompetencji cyfrowych – poziom podstawowy (A), składająca się z 80 godzin dydaktycznych/grupę szkoleniową dla 27 grup (średnio po 10 osób w grupie, łącznie 270 osób oraz 2160 godzin), obejmująca 5 obszarów i 21 kompetencji ramy DIGCOMP;
część 2: usługa szkoleniowa z zakresu kompetencji cyfrowych – poziom średniozaawansowany (B), składająca się z 64 godzin dydaktycznych/grupę szkoleniową dla 9 grup (średnio po 10 osób w grupie, łącznie 90 osób oraz 576 godzin), obejmująca 5 obszarów i 21 kompetencji ramy DIGCOMP;
część 3: wynajmem sal szkoleniowych wyposażonych w zaplecze techniczne i multimedialne dostosowane do prowadzenia szkoleń komputerowych dla średnio 10 osób/grupę, które realizowane będą w dwóch trybach: dziennym i weekendowym; obejmujące łącznie 2736 godzin dydaktycznych.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć pisemnie na załączonych formularzach.
Ofertę można dostarczyć: kurierem, osobiście do siedziby Zamawiającego, ul. Armii Krajowej 9 pok. 14, 81-382 Gdynia, w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 16:00 lub wysłać operatorem pocztowym - decyduje data nadania przesyłki.
Ofertę należy złożyć nie później niż do 07.07.2017 r. – oferty, które wpłyną do siedziby firmy po upływie tego terminu nie będą brane pod uwagę. Decyduje data wpływu listu poleconego do siedziby Zamawiającego.
Wykonawcy złożą dokumenty w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z napisem: „oferta w sprawie: 01/KompCyfr/2017”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Robert Jurkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

505 444 195

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przeprowadzenie szkoleń komputerowych o wysokiej jakości z zakresu kompetencji cyfrowych na pełnym poziomie A+B wg Ramy Kwalifikacji Cyfrowych DIGCOMP oraz wynajmem sal szkoleniowych wyposażonych w zaplecze techniczne i multimedialne. Szkolenie obejmuje 80 godzin dydaktycznych dla każdej grupy uczestników poziomu A i 64 godziny dydaktyczne dla każdej grupy uczestników poziomu B dla łącznie 360 osób w trudnej sytuacji na rynku pracy z terenu województwa opolskiego. Zapytanie ofertowe w podziale na 3 części składowe:

część 1: usługa szkoleniowa z zakresu kompetencji cyfrowych – poziom podstawowy (A), składająca się z 80 godzin dydaktycznych/grupę szkoleniową dla 27 grup (średnio po 10 osób w grupie, łącznie 270 osób oraz 2160 godzin), obejmująca 5 obszarów i 21 kompetencji ramy DIGCOMP;
część 2: usługa szkoleniowa z zakresu kompetencji cyfrowych – poziom średniozaawansowany (B), składająca się z 64 godzin dydaktycznych/grupę szkoleniową dla 9 grup (średnio po 10 osób w grupie, łącznie 90 osób oraz 576 godzin), obejmująca 5 obszarów i 21 kompetencji ramy DIGCOMP;
część 3: wynajmem sal szkoleniowych wyposażonych w zaplecze techniczne i multimedialne dostosowane do prowadzenia szkoleń komputerowych dla średnio 10 osób/grupę, które realizowane będą w dwóch trybach: dziennym i weekendowym; obejmujące łącznie 2736 godzin dydaktycznych.
Wykonawca składający ofertę na cześć 3 zobowiązany jest do zapewnienia sali szkoleniowej dla każdej z grup szkoleniowych, wyposażonej w zaplecze techniczne i multimedialne, położonej na terenie gminy lub miejscowości dogodnej pod względem komunikacyjnym dla uczestników szkolenia, na terenie której realizowana będzie część przedmiotowego zamówienia (szkolenia realizowane będą w różnych miejscach na terenie województwa opolskiego), posiadającej: ogrzewanie z możliwością utrzymania stałej temperatury w sali szkoleniowej, dzienne oświetlenie, co najmniej 10 stanowisk komputerowych wyposażonych oprogramowanie typu „pakiet biurowy” oraz podłączonych do Internetu, rzutnik multimedialny kompatybilny z laptopem, dostosowanej do liczby uczestników przedmiotowego szkolenia, spełniającej wymogi przepisów bhp i ppoż.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Szkolenie ma przygotować uczestników projektu do egzaminu zewnętrznego Certyfikat Umiejętności Komputerowych i Użytkowania Internetu (IC3), który jest zestawem trzech międzynarodowych egzaminów:
 Podstawy pracy z komputerem;
 Kluczowe programy i aplikacje;
 Internet i funkcjonowanie w sieci.
Projekt skierowany jest do 360 osób dorosłych (w wieku od 18 roku życia) pozostających bez zatrudnienia, o niskich kwalifikacjach w zakresie kompetencji cyfrowych, uczestniczących w szkoleniu z własnej inicjatywy, zamieszkałych na terenie województwa opolskiego, w szczególności osoby:
- z terenów wiejskich, w tym peryferyjnych;
- o niskich kwalifikacjach;
- kobiety;
- w wieku 50+;
- z niepełnosprawnościami
- długotrwale bezrobotne.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie przez trenerów szkoleń komputerowych. Kurs jest prowadzony od podstaw i obejmuje w tym zakresie 21 kompetencji w ramach 5 obszarów Digital Competence Framework (obszary: informacja, komunikacja, tworzenie treści, bezpieczeństwo, rozwiązywanie problemów).
Do przeprowadzenia szkoleń niezbędne jest zapewnienie sali szkoleniowej dla każdej z grup szkoleniowych, w miejscu dogodnym dla uczestników danej grupy szkoleniowej.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

80533000-9 – Usługi zapoznawania użytkownika z obsługą komputera i usługi szkoleniowe
80533100-0 – Usługi szkolenia komputerowego
80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe
70130000-1 –Usługi wynajmu nieruchomości stanowiących własność

Harmonogram realizacji zamówienia

IV. REALIZACJA SZKOLEŃ
1. Szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe – poziom podstawowy:
 Liczba grup/uczestników: 27 grup/średnio 10 uczestników (łącznie 270 osób);
 Wymiar godzinowy: każda grupa 80 h szkolenia;
 Organizacja szkolenia: 20 spotkań średnio 3 razy w tygodniu – 4h/dzień w dwóch trybach:
- dziennym (zajęcia od poniedziałku do piątku);
- weekendowym (piątek wieczorem, sobota i niedziela);
 Szkolenia uruchamiane w 9 turach po średnio 3 grupy szkoleniowe.
2. Szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe – poziom średniozaawansowany:
 Liczba grup/uczestników: 9 grup/średnio 10 uczestników (łącznie 90 osób);
 Wymiar godzinowy: każda grupa 64 h szkolenia;
 Organizacja szkolenia: 16 spotkań średnio 3 razy w tygodniu – 4h/dzień w dwóch trybach:
- dziennym (zajęcia od poniedziałku do piątku);
- weekendowym (piątek wieczorem, sobota i niedziela);
 Szkolenia uruchamiane w 9 turach po średnio 1 grupę szkoleniową.

 Termin realizacji szkoleń: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
a. posiadają doświadczenie lub dysponują co najmniej 1 osobą na część szkoleniową, na którą składana jest oferta, posiadającą doświadczenie w realizacji szkoleń komputerowych (przeprowadzone minimum 500 godzin szkoleń z zakresu umiejętności komputerowych lub posiadającą doświadczenie minimum 2 lata w realizacji szkoleń komputerowych dla osób dorosłych) - warunek konieczny - weryfikowane na podstawie załącznika nr 2/ referencji (w przypadku Wykonawców zgłaszających więcej niż jednego trenera referencje powinny poświadczać imiennie doświadczenie każdego z nich);
b. posiadają doświadczenie lub dysponują osobami posiadającymi doświadczenie w realizacji szkoleń komputerowych w szczególności dla grup docelowych wskazanych we wniosku o dofinansowanie tj. osoby z terenów wiejskich, w tym peryferyjnych, o niskich kwalifikacjach, w wieku 50+, osoby
z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne – warunek konieczny – weryfikowane na podstawie załącznika nr 2/ referencji (w przypadku Wykonawców zgłaszających więcej niż jednego trenera referencje powinny poświadczać imiennie doświadczenie każdego z nich);
c. posiadają dodatkowo kompetencje społeczne i metodyczne związane z kształceniem osób dorosłych lub dysponują takimi osobami – warunek niekonieczny – weryfikowane na podstawie załącznika nr 2/ referencji (w przypadku Wykonawców zgłaszających więcej niż jednego trenera referencje powinny poświadczać imiennie doświadczenie każdego z nich);
Referencje potwierdzające wymagane doświadczenie powinny zawierać:
- jednoznaczne wskazanie osoby, której dotyczą (imię i nazwisko);
- dane firmy, która wydaje referencje;
- zakres usługi szkoleniowej/projektu, której referencje dotyczą oraz opinię na jej temat;
- ewentualnie dane kontaktowe do podmiotu wydającego referencje.
d. posiadają niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania części 1 i/lub części 2 zamówienia – weryfikowane na podstawie oświadczenia z załącznika nr 1 do zapytania ofertowego: Formularz oferty;
e. Wykonawcy zgłaszający się do części 3 muszą posiadać potencjał techniczny - dysponowanie do realizacji szkolenia co najmniej jedną salą szkoleniową na terenie każdego powiatu województwa opolskiego, posiadającą: ogrzewanie z możliwością utrzymania stałej temperatury w sali szkoleniowej, dzienne oświetlenie, co najmniej 10 stanowisk komputerowych wyposażonych
w oprogramowanie typu „pakiet biurowy” oraz podłączonych do Internetu, rzutnik multimedialny kompatybilny z laptopem, dostosowaną przestrzennie do liczby uczestników przedmiotowego szkolenia, spełniającej wymogi przepisów bhp i ppoż. - Zamawiający wymaga złożenia informacji dotyczącej bazy lokalowej (opis sal z wyszczególnieniem ilości, rodzaju i typu sprzętu, podstawa dysponowania bazą lokalową, oraz wykaz bazy sprzętowej, jaka będzie wykorzystana na szkoleniu) - wzór załącznik nr 2B do zapytania ofertowego. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że potencjał techniczny szkolenia jest adekwatny do potrzeb w zakresie wykonywanych zadań w realizacji zamówienia i zgodny z wymaganiami zamawiającego. Spełnienie warunku zostanie zweryfikowane na podstawie załącznika nr 2B „Potencjał techniczny”;
e. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia – weryfikowane na podstawie oświadczenia z załącznika nr 1 do zapytania ofertowego: Formularz oferty;
f. nie byli prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnionemu w celu osiągnięcia korzyści majątkowych – weryfikowane na podstawie oświadczenia z załącznika nr 1 do zapytania ofertowego: Formularz oferty;
g. są w stanie prawidłowo i efektywnie wykonać wszystkie powierzone w ramach niniejszego postępowania zadania – weryfikowane na podstawie oświadczenia z załącznika nr 1 do zapytania ofertowego: Formularz oferty;
h. przyjmują do wiadomości i zaakceptują istotne postanowienia umowy – weryfikowane na podstawie załącznika nr 6,
i. dostarczą kompletną ofertę zgodnie z niniejszym Zapytaniem ofertowym oraz
j. wnieśli wadium w kwocie określonej w zapytaniu ofertowym przed upływem terminu składania ofert.
od dnia podpisania umowy do 28 lutego 2018 roku.
 Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia o 60 dni o ile zaistnieją ku temu przesłanki formalno-merytoryczne.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Trenerzy powinni posiadać wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikat/zaświadczenie zgodne z tematyką szkolenia;
Doświadczenie minimum 2 lata lub 500 godzin w prowadzeniu krótkich form szkoleniowych dla osób dorosłych – szkolenia komputerowe;
Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla osób dorosłych, w tym osób w wieku 50+, ON – osób niepełnosprawnych, o niskich kwalifikacjach, bezrobotnych, z terenów gmin wiejskich;
Dodatkowo posiadających kompetencje społeczne i metodyczne związane z kształceniem osób dorosłych.

Wiedza i doświadczenie

Posiadanie doświadczenia lub dysponowanie co najmniej 1 osobą na część szkoleniową, na którą składana jest oferta, posiadającą doświadczenie w realizacji szkoleń komputerowych (przeprowadzone minimum 500 godzin szkoleń z zakresu umiejętności komputerowych lub posiadającą doświadczenie minimum 2 lata w realizacji szkoleń komputerowych dla osób dorosłych) - warunek konieczny - weryfikowane na podstawie załącznika nr 2A /referencji (w przypadku Wykonawców zgłaszających więcej niż jednego trenera referencje powinny poświadczać imiennie doświadczenie każdego z nich).
Posiadanie doświadczenia lub dysponowanie osobami posiadającymi doświadczenie w realizacji szkoleń komputerowych w szczególności dla grup docelowych wskazanych we wniosku o dofinansowanie tj. osoby z terenów wiejskich, w tym peryferyjnych, o niskich kwalifikacjach, w wieku 50+, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne – warunek konieczny – weryfikowane na podstawie załącznika nr 2A/ referencji (w przypadku Wykonawców zgłaszających więcej niż jednego trenera referencje powinny poświadczać imiennie doświadczenie każdego z nich).
Posiadanie dodatkowo kompetencji społecznych i metodycznych związanych z kształceniem osób dorosłych lub dysponowanie takimi osobami – warunek niekonieczny – weryfikowane na podstawie załącznika nr 2A/ referencji (w przypadku Wykonawców zgłaszających więcej niż jednego trenera referencje powinny poświadczać imiennie doświadczenie każdego z nich).

Potencjał techniczny

Wykonawcy zgłaszający się do części 3 muszą posiadać potencjał techniczny - dysponowanie do realizacji szkolenia co najmniej jedną salą szkoleniową na terenie każdego powiatu województwa opolskiego, posiadającą: ogrzewanie z możliwością utrzymania stałej temperatury w sali szkoleniowej, dzienne oświetlenie, co najmniej 10 stanowisk komputerowych wyposażonych w oprogramowanie typu „pakiet biurowy” oraz podłączonych do Internetu, rzutnik multimedialny kompatybilny z laptopem, dostosowaną przestrzennie do liczby uczestników przedmiotowego szkolenia, spełniającej wymogi przepisów bhp i ppoż. - Zamawiający wymaga złożenia informacji dotyczącej bazy lokalowej (opis sal z wyszczególnieniem ilości, rodzaju i typu sprzętu, podstawa dysponowania bazą lokalową, oraz wykaz bazy sprzętowej, jaka będzie wykorzystana na szkoleniu) - wzór załącznik nr 2B do zapytania ofertowego. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że potencjał techniczny szkolenia jest adekwatny do potrzeb w zakresie wykonywanych zadań w realizacji zamówienia i zgodny z wymaganiami zamawiającego. Spełnienie warunku zostanie zweryfikowane na podstawie załącznika nr 2B „Potencjał techniczny”

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zapraszamy Wykonawców, którzy:
-nie byli prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnionemu w celu osiągnięcia korzyści majątkowych – weryfikowane na podstawie oświadczenia z załącznika nr 1 do zapytania ofertowego: Formularz oferty;
-są w stanie prawidłowo i efektywnie wykonać wszystkie powierzone w ramach niniejszego postępowania zadania – weryfikowane na podstawie oświadczenia z załącznika nr 1 do zapytania ofertowego: Formularz oferty;
-przyjmują do wiadomości i zaakceptują istotne postanowienia umowy – weryfikowane na podstawie załącznika nr 4.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zapraszamy oferentów, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia – weryfikowane na podstawie oświadczenia z załącznika nr 1 do zapytania ofertowego: Formularz oferty

Dodatkowe warunki

Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy w przypadku nie zaakceptowania przez Wykonawcę wzoru umowy w terminie 7 dni kalendarzowych (liczonych od dnia przekazania informacji o wyborze). Zamawiający może wybrać kolejną ofertę o najwyższej punktacji spośród pozostałych ofert.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego w każdym momencie bez podawania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.
Zamawiający informuje, iż każdy Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia publicznego zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert (liczy się termin wpływu środków na konto Zamawiającego) do wniesienia w pieniądzu wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł 00/100) na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy (Alior Bank 54 2490 0005 0000 4500 9692 3843). Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty potwierdzenie wpłaty wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmawia lub uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym lub też nie przedłoży wymaganych procedurą dokumentów i oświadczeń – bez względu na to, czy jest to zawinione czy też niezawinione przez Wykonawcę.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega możliwość zmian treści umów z Wykonawcami pod warunkiem wystąpienia przesłanek uzasadniających takie zmiany, takich jak np.: zmiana terminu realizacji projektu, zmiana liczby osób uczestniczących w projekcie czy też zmiany we wniosku o dofinansowanie ww. projektu spowodowane zmianami w wytycznych dotyczących realizacji umowy o dofinansowanie ww. projektu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Kompletna oferta powinna zawierać:
a. Formularz oferty (stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego);
b. Wykaz osób zawierający informacje o doświadczeniu niezbędnym w projekcie/referencje (Załącznik nr 2A do Zapytania ofertowego) i/lub w przypadku oferty na część dotyczącą wynajmu sal: Potencjał techniczny (Załącznik 2B do zapytania ofertowego);
c. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (stanowiące Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego);
d. Istotne postanowienia umowy (stanowiąca Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego);
e. CV trenera zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych i referencje (według wzoru z Załącznika nr 5 do Zapytania ofertowego; NIE DOTYCZY ofert składanych tylko na część dotyczącą wynajmu sal) – w przypadku Wykonawców zgłaszających więcej niż jednego trenera oferta powinna zawierać CV każdego z nich;
f. potwierdzenie wpłaty wadium, o którym mowa w rozdziale X Pozostałe warunki.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zasady oceny części szkoleniowej:
1. Cena (C) – 60%. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto za 1 godzinę (45 minut) szkolenia komputerowego otrzyma 60 pkt., natomiast pozostali Wykonawcy zdobędą odpowiednią liczbę punktów wynikającą z poniższego wyliczenia:
C = Cn / Co x 100 pkt. x 60%,
gdzie C = przyznane punkty za cenę, Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert,
Co = cena badanej oferty.

2. Doświadczenie trenerów (D) – 20%. Ocena nastąpi w oparciu o dane z załącznika nr 2 –zostaną przyznane punkty za doświadczenie każdego z wykładowców (posiadających wymagane kwalifikacje
i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu wskazanego w niniejszym zapytaniu ofertowym przeprowadzonych w okresie 3 ostatnich lat przed terminem składania ofert.

Łączna liczba przeprowadzonych szkoleń max. pkt dla Wykonawcy
(przez osoby wskazane w załączniku „Wykaz osób”)
Mniej niż 7 0
7 – 30 5
31 – 50 10
51 – 80 15
Powyżej 80 20

3. Program szkolenia (P) – 10%. Wykonawca, który opracuje program szkolenia komputerowego prowadzącego do nabycia pełnego poziomu kompetencji komputerowych wg Ramy Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP (załącznik nr 8) otrzyma punkty za jakość sporządzonego programu:
1 pkt – program zawiera błędy poważne;
2-3 – program zawiera błędy, które nie wpływają na ogólną jakość; liczba błędów jest większa niż 5;
4-5 – program zawiera błędy, które nie wpływają na ogólną jakość; liczba błędów nie przekracza 5;
6-7 pkt – program nie zawiera błędów jednak jej jakość jest średnia;
8-9 pkt – program jest dobrej jakości,
10 pkt – program jest bardzo dobrej jakości.
Brak przesłanego Załącznika nr 2 będzie skutkował przyznaniem 0 (słownie: zero) punktów w tym Kryterium.

4. Zaplecze kadrowe (K) – 5%. Oferenci posiadający liczne zaplecze kadrowe z w/w kompetencjami
i doświadczeniem niezbędnym do realizacji szkoleń w projekcie, z uwagi na ilość grup szkoleniowych zaplanowanych do przeprowadzenia, będą dodatkowo punktowani.

Liczba trenerów spełniających w/w wymagania max. pkt dla Wykonawcy
mogących prowadzić szkolenia
Mniej niż 5 0
5 – 10 2
Powyżej 10 5

5. Dostępność usług Wykonawcy (U) – 5%. Zgodnie z Rozdziałem VI. Wymagania wobec trenerów, pkt. 7 „Wykonawca powinien oświadczyć w ofercie, iż gwarantuje dostępność szkoleń komputerowych, przy czym dostępność usług oznacza, że trener w czasie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na jego usługę, rozpocznie realizację szkolenia (dotyczy okresu realizacji projektu).”
W przypadku, gdy Wykonawca da gwarancję większej dostępności, czyli krótszy niż 14 dni termin na rozpoczęcie realizacji szkolenia, wówczas jego oferta otrzyma dodatkowe punkty w ocenie. Sposób przyznawania punktów:
0 pkt – za zadeklarowanie dostępności 14 dni
1 pkt – za zadeklarowanie dostępności 11 dni
2 pkt – za zadeklarowanie dostępności 8 dni
3 pkt – za zadeklarowanie dostępności 5 dni
4 pkt – za zadeklarowanie dostępności 2 dni
5 pkt – za zadeklarowanie dostępności 0 dni

Wykonawca powinien oświadczyć, że gwarantuje dostępność swoich usług w czasie nie dłuższym niż 14 dni. Tym samym maksymalna liczba dni, po której Wykonawca rozpocznie świadczenie usługi nie może być większa niż 14.

Łącznie badana Oferta na część szkoleniową otrzyma punkty według następującego wzoru:
SP = C + D + P + K + U
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium Ceny oferty,
D – liczba punktów uzyskanych w kryterium Doświadczenie trenerów.
P – liczba punktów w kryterium Program szkolenia
K – liczba punktów uzyskanych w kryterium Zaplecze kadrowe
U – liczba punktów uzyskanych w kryterium Dostępność usług Wykonawcy

Maksymalna liczba punktów za wszystkie kryteria części szkoleniowej: 100

Zasady oceny części dotyczącej sal szkoleniowych:
1. Cena (C) – 60%. Oferent, który zaproponuje najniższą cenę za godzinę wynajmu sali na szkolenie otrzyma 60 pkt., natomiast pozostali Wykonawcy zdobędą odpowiednią liczbę punktów wynikającą z poniższego wyliczenia:
C = Cn / Co x 100 pkt. x 60%,
gdzie C = przyznane punkty za cenę, Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert,
Co = cena badanej oferty.

2. Zaplecze techniczne i multimedialne (Z) – 20%. Oferent dysponujący sprawnym, wyposażonym w oprogramowanie typu „pakiet biurowy” oraz podłączonym do Internetu sprzętem komputerowym
i multimedialnym niezbędnym do przeprowadzenia w/w szkolenia oraz miejscem na ten sprzęt w sali szkoleniowej (odpowiednia ilość przestrzeni do przeprowadzenia szkolenia dla danej liczby uczestników w grupie szkoleniowej) otrzyma punkty zgodnie z poniższym zestawieniem:
10 pkt. – za zadeklarowanie dostępności jednocześnie 10 stanowisk komputerowych
15 pkt. – za zadeklarowanie dostępności jednocześnie 20 stanowisk komputerowych
20 pkt. – za zadeklarowanie dostępności jednocześnie powyżej 30 stanowisk komputerowych

3. Warunki panujące w sali (W) – 20%. Oferent, zobowiązany jest do zapewnienia sali spełniającej wymogi przepisów bhp i ppoż. Sala musi posiadać ogrzewanie z możliwością utrzymania stałej temperatury oraz dostęp do dziennego oświetlenia. Oferent dodatkowo otrzyma 10 punktów za spełnienie każdego z niżej wymienionych punktów:
0 lub 10 pkt. - w sali są udogodnienia dla osób niepełnosprawnych;
0 lub 10 pkt. - sala jest w miejscu łatwo dostępnym dla uczestników projektu (bliski dostęp do komunikacji publicznej).

Łącznie badana Oferta dotycząca wynajmu sal szkoleniowych otrzyma punkty według następującego wzoru:
SP = C + Z + W
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium Ceny,
Z – liczba punktów uzyskanych w kryterium Zaplecze techniczne i multimedialne,
W – liczba punktów w kryterium Warunki panujące w sali.

Maksymalna liczba punktów za wszystkie kryteria części za wynajem sal szkoleniowych: 100
Maksymalna liczba punktów za złożenie oferty na wszystkie części zapytania ofertowego: 200

Wykluczenia

Oferty niekompletne, przesłane w innej formie niż na wskazanym przez Zamawiającego formularzu, przesłane po terminie zostaną odrzucone i nie będą podlegały rozpatrzeniu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy w przypadku nie zaakceptowania przez Wykonawcę wzoru umowy w terminie 7 dni kalendarzowych (liczonych od dnia przekazania informacji o wyborze). Zamawiający może wybrać kolejną ofertę o najwyższej punktacji spośród pozostałych ofert.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KAROLINA CHADZYPANAGIOTIS-JURKIEWICZ J&C GROUP

Adres

Armii Krajowej 9/14

81-382 Gdynia

pomorskie , Gdynia

Numer telefonu

505444195

Fax

586209496

NIP

5862057791

Tytuł projektu

Kompetencje cyfrowe kluczem do sukcesu

Numer projektu

RPOP.09.03.00-16-0028/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 555