Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017/POIS według zasady konkurencyjności na wykonanie robót budowlanych na potrzeby projektu pn. Rewitalizacja i modernizacja budynku dawnego zboru ewangelickiego na Rynku Nowomiejskim w Toruniu poprzez działania remontowe i konserwatorskie

Data publikacji: 27.06.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-07-2017

Numer ogłoszenia

1041258

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej w jeden z niżej wymienionych sposobów:
a. Za pośrednictwem poczty lub kuriera,
b. Osobiście
na adres: Fundacja Tumult, ul. Rynek Nowomiejski 28, 87-100 Toruń.
2. Ofertę należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią Wykonawcy, adresem Zamawiającego oraz dopiskiem „Oferta do zapytania ofertowego nr 2/2017/POIS. Nie otwierać przed 13.07.2017 r. godz. 8.30”.
3. Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.07.2017 r. do godz. 8.15.
4. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do sekretariatu Fundacji. O złożeniu oferty nie decyduje data stempla pocztowego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

• W sprawach proceduralnych: Kazimierz Suwała, e-mail: kazik@camerimage.pl; tel. 665 864 940 • W sprawach merytorycznych: Michał Prewysz-Kwinto, e-mail: kwinto@camerimage.pl, tel. 665 864 970.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Konserwacja i modernizacja poddasza budynku w projekcie Rewitalizacja i modernizacja budynku dawnego zboru ewangelickiego na Rynku Nowomiejskim w Toruniu poprzez działania remontowe i konserwatorskie w ramach projektu „Toruńska starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
2. Miejsce wykonania robót budowlanych:
siedziba Fundacji Tumult, ul. Rynek Nowomiejski 28 w Toruniu

Inwestorem i Zamawiającym jest partner projektu „Toruńska starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II”, Fundacji Tumult, z siedzibą w Toruniu, ul. Rynek Nowomiejski 28, 87-100 Toruń.

Szczegółowy opis niniejszego zamówienia wraz z załącznikami dostępny jest również na stronie Fundacji Tumult pod adresem http://www.tumult.pl/index.php/przetargi .

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Toruń Miejscowość: Toruń

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem jest wyłonienie wykonawcy na wykonanie robót budowlanych na potrzeby projektu pn. Rewitalizacja i modernizacja budynku dawnego zboru ewangelickiego na Rynku Nowomiejskim w Toruniu poprzez działania remontowe i konserwatorskie w ramach projektu „Toruńska starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i modernizacja poddasza budynku w projekcie Rewitalizacja i modernizacja budynku dawnego zboru ewangelickiego na Rynku Nowomiejskim w Toruniu poprzez działania remontowe i konserwatorskie w ramach projektu „Toruńska starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zakres prac:
A. Remont poddasza i wykonanie izolacji termicznej dachu z wymianą poszycia z płyt gipsowo kartonowych,
B. Wykonanie i montaż wg projektu schodów drewnianych z drewna dębowego z poziomu poddasza dolnego na poziom poddasza górnego w strefie południowej,
C. Demontaż, przeniesienie i montaż jednostek klimatyzacji w pomieszczeniu technicznym,
D. Wentylacja mechaniczna pomieszczenia technicznego i klatki schodowej,
E. Wykonanie instalacji grzewczej poddasza - dołączenie do istniejącej instalacji grzewczej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:
1. Przedmiar (ślepy kosztorys) – załączniki nr 6 i 6a do niniejszego zapytania ofertowego;
2. Wyciąg z dokumentacji projektowej – załączniki nr 7 i 7a do niniejszego zapytania ofertowego .

Przedstawione w dokumentacji projektowej nazwy materiałów, urządzeń, czy producentów mają charakter wyłącznie poglądowy i mają na celu jedynie określenie parametrów i standardów wykonania przedmiotu zamówienia, jakich spełnienia od Wykonawcy wymaga Zamawiający w tymże zapytaniu. Zamawiający nie ogranicza w żaden sposób możliwości wykorzystywania innych materiałów niż wskazane w dokumentacji projektowej równoważnych pod względem technologicznym i jakościowym. Zamawiający zobowiązuje natomiast Wykonawcę do wykazania równoważności zastosowanych materiałów.

Przedmiot zamówienia jest zgodny z :
1. Obowiązującymi wytycznymi w zakresie wdrażania i realizacji projektów przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020;
2. Z wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. Rewitalizacja i modernizacja budynku dawnego zboru ewangelickiego na Rynku Nowomiejskim w Toruniu poprzez działania remontowe i konserwatorskie w ramach projektu „Toruńska starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II”;
3. Umową nr POIS.08.01.00-00.1019/16-00 o dofinansowanie projektu.

Zamawiający dopuszcza udzielanie zamówień dodatkowych stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45321000-3 Izolacja cieplna
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

Harmonogram realizacji zamówienia

Rozpoczęcie prac i przekazanie placu budowy: w dniu podpisania umowy z Wykonawcą.
Nieprzekraczalny termin realizacji przedmiotu zamówienia: 15.12.2017
według harmonogramu prac (stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszego zapytania ofertowego)

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie znajdują się w stanie upadłości lub likwidacji.

Wiedza i doświadczenie

Posiadają udokumentowane doświadczenie obejmujące należyte wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia przez Wykonawcę jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 robót budowlano – konserwatorskich w obiektach wpisanych do rejestru zabytków, w tym przynajmniej 1 w obiekcie o kubaturze min. 400 m sześciennych o wartości min. 200 000,00 zł brutto.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Dysponują odpowiednim potencjałem kadrowym, czyli:
• Co najmniej jedną osobą sprawującą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodne z ustawą Prawo budowlane z co najmniej 5-letnim doświadczeniem oraz będącą czynnym członkiem samorządu zawodowego.
Kierownik budowy ma również obowiązek posiadać doświadczenie zawodowe zgodnie
z wymogami Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003r. (Dz.U. z 2014r. poz. 1446 ) zgodnie z którymi robotami budowlanymi kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej niezagrażającej realizacji zamówienia.

Dodatkowe warunki

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej za szkody powstałe w związku z wykonywaniem działalności związanej z Przedmiotem umowy na sumę nie mniejszą niż kwota wynagrodzenia określonego w ofercie.

Każdy Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert do wniesienia w pieniądzu wadium w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy). Wadium należy wpłacić na rachunek Zamawiającego o numerze konta 59 1240 4009 1111 0000 4484 3436 z adnotacją „Wadium – zapytanie ofertowe nr 2/2017/POIS”
Wadium może być również wniesione w formie poręczeń bankowych, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
Dopuszczalne zmiany istotnych warunków umowy określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zamawiający wymaga, aby w skład złożonej oferty wchodziły następujące dokumenty i oświadczenia:
1. Wypełniony formularz ofertowy wraz – załącznik nr 1;
2. Kosztorys ofertowy – na podstawie przedmiaru (ślepego kosztorysu) – załącznik nr 6,
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4. Wykaz robót budowlanych wraz z referencjami – załącznik nr 2;
5. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia – załącznik nr 3;
6. Aktualne zaświadczenie z ZUS i US o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne oraz z podatkami;
7. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – załącznik nr 4;
8. Ważna polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej za szkody powstałe w związku z wykonywaniem działalności związanej z Przedmiotem umowy na sumę nie mniejszą niż kwota wynagrodzenia określonego w ofercie;
9. Zaparafowany wzór umowy – załącznik nr 5.


Zamawiający wymaga, aby dokumenty były składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, jeśli złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
Brak któregokolwiek z wymaganych niniejszym Zapytaniem dokumentów lub oświadczeń, złożenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami ustanowionymi niniejszym Zapytaniem, będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą ilość punktów. Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy wynosi 100.
2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą kierując się następującymi kryteriami:
a. Cena brutto, waga 80 % (maksymalnie 80 punktów)
Ilość punktów liczona będzie wg wzoru:
Ilość punktów = (najniższa cena brutto oferty/ cena brutto oferty badanej) x 80

b. Termin gwarancji, waga 20 % (maksymalnie 20 punktów)
Ilość punktów liczona będzie wg wzoru:
Ilość punktów = (termin gwarancji danej oferty/ maksymalny termin gwarancji) x 20
Termin gwarancji wskazany w ofercie przez Wykonawcę nie może być krótszy niż 48 miesięcy ani dłuższy niż 72 miesiące. Oferta Wykonawcy, który nie określi w złożonej ofercie terminu gwarancji lub zaproponuje termin krótszy niż 48 miesiące – zostanie odrzucona i nie będzie podlegała ocenie.
Uwaga: Kryterium – termin gwarancji – dotyczy gwarancji przyznanej przez Wykonawcę na prace wykonane w ramach danego Zapytania liczonej od dnia odbioru końcowego prac. Gwarancja na urządzenia, jeżeli producenci tych urządzeń udzielili odrębnej gwarancji – udzielona będzie na okres zgodnie z gwarancjami udzielonymi przez producentów, nie krócej jednak niż 24 miesiące.
3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
4. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zobowiązany jest zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Wykluczenia

Z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu oraz podlegają wykluczeniu wynikającemu z powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym określonym w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA MIASTA TORUŃ

Adres

Wały gen. Władysława Sikorskiego 8

87-100 Toruń

kujawsko-pomorskie , Toruń

Numer telefonu

566118752

Fax

566555811

NIP

8790001014

Tytuł projektu

Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II

Numer projektu

POIS.08.01.00-00-1019/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zakład Budowlano-Konserwatorski GOTYK Marian Przybylski, ul. Bolta 16/32, 87-100 Toruń
Oferta wpłynęła w dniu 13 lipca 2017 roku (czwartek), o godzinie 8.05.
Wartość oferty złożonej przez firmę Zakład Budowlano-Konserwatorski GOTYK Marian Przybylski to 292 739,27 zł brutto.
Liczba wyświetleń: 351