Strona główna
Logo unii europejskiej

Budowa Budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego

Data publikacji: 24.06.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-07-2017

Numer ogłoszenia

1040826

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę (na wzorze Zał. 1) wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami należy przesłać pocztą tradycyjną na adres CAD-MECH Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 26, 52-314 Wrocław, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres email: zapytania@cadmech.pl.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zapytania@cadmech.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Grzegorz Wieczorkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

71 797 52 83

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Budowa budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – projekt budowlany - znajduje się w Załączniku do niniejszego zapytania.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: zgierski Miejscowość: Dąbrówka Wielka

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Postępowanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności w celu wyłonienia wykonawcy na wykonanie budowy budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego wg przygotowanego projektu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – projekt budowlany - znajduje się w Załączniku do niniejszego zapytania.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Prace budowlane należy wykonać w terminie do 31-12-2017 r.
Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu do dnia 28-02-2018.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do pełnienia funkcji, jakie zostaną im powierzone przy realizacji niniejszego zamówienia, tj: co najmniej jedną osobą posiadającą przewidziane przez przepisy prawa uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie wykonali, jako Wykonawca jedną inwestycję odpowiadającą swoim rodzajem i wartością ofertową inwestycji stanowiącej przedmiot zamówienia. Wykonawca przedstawi wraz z ofertą wykaz robót.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do pełnienia funkcji, jakie zostaną im powierzone przy realizacji niniejszego zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca przedstawi wraz z ofertą imienny wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich prac oraz wykaz wykonanych robót.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.
Na potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę niniejszego warunku Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów:
- informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości 1 000 000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
- potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną na 3 000 000,00 zł.
- Wykonawca wybrany w niniejszym zapytaniu do realizacji zamówienia będzie zobowiązany dostarczyć w dniu podpisania umowy aktualne zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego potwierdzające brak zadłużenia, a także dostarczyć bilans za rok 2015 i 2016.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 4. Oświadczenie o spełnieniu wymagań do realizacji zamówienia.
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub CEIDG.
Potwierdzenie sytuacji ekonomicznej finansowej
Kopia ubezpieczenia OC

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Cena brutto 70%
Termin wykonania 20%
Gwarancja 10%

Kryterium cena obliczana jest wg wzoru:

A= (Cmin/Cn) x 70 [%]

gdzie: Cmin – cena najniższa, Cn – cena z badanej oferty

Kryterium - termin realizacji:

 Wskazany przez Wykonawcę termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż termin określony w punkcie IV przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia.

Skrócenie terminu realizacji
B= (Tmin/Tn) x 20 [%]
gdzie: Tmin – najkrótszy termin realizacji, Tn – termin z badanej oferty

Kryterium – gwarancja

- Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na roboty budowlane oraz dostarczone i zamontowane urządzenia wynosi 36 miesięcy. W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji na roboty budowlane lub nie podanie (wpisanie) gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgodną z opisem przedmiotu zamówienia.
- Maksymalny okres gwarancji na roboty budowlane oraz dostarczone i zamontowane urządzenia uwzględniony do oceny ofert wynosi 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 60 miesięcy i taki zostanie uwzględniony także w umowie. Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszy okres (60 miesięcy) otrzymuje maksymalna liczbę punktów w ramach kryterium gwarancja.

G = (Gn/Gmax) x 10 [%]

gdzie: Gn - okres gwarancji zaproponowany w ofercie ocenianej spośród ważnych ofert
Gmax - najdłuższy okres gwarancji zaproponowany spośród ważnych ofert

W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy oferent pominie jedno lub więcej kryteriów jego oferta może zostać uznana za nieważną.
Spośród wszystkich ważnych ofert złożonych przez Wykonawców w postępowaniu za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta o największej łącznej wartości punktów oferty A+B+C

Wykluczenia

Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CAD-MECH SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Wałbrzyska 26

52-314 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

695 140 040

Fax

71 797 52 83

NIP

8992540524

Tytuł projektu

Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego zaawansowanych proekologicznych rozwiązań termomechanicznych

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0071/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria
Liczba wyświetleń: 1127