Strona główna
Logo unii europejskiej

Realizacja doradztwa biznesowego dla uczestników projektu

Data publikacji: 23.06.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-06-2017

Numer ogłoszenia

1040777

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać faxem nr: (85)742-41-51, elektronicznie pod adresem: m.stypulkowska@zdz.bialystok.pl pocztą lub osobiście w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok, pok. 221 w terminie najpóźniej do dnia 30.06.2017r., do końca dnia tj. do godz. 23:59. Decyduje data wpływu e-maila lub faxu, przesyłki pocztowej. W przypadku składania ofert osobiście, ofertę należy złożyć w godzinach pracy biura tj 7:30 - 15:30 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

m.stypulkowska@zdz.bialystok.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Stypułkowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(85)742-41-51

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja doradztwa biznesowego dla uczestników ścieżki dotacyjnej projektu „POMAGAMY zwalnianym – kompleksowe wsparcie adaptacyjne – III edycja” w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Działanie: 10.5 Wsparcie pracowników i osób zwolnionych poprzez działania outplacementowe.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Miejscowość: Olecko, Ełk, Pisz, Giżycko, Gołdap i Węgorzewo

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie doradców do realizacji doradztwa biznesowego dla uczestników ścieżki dotacyjnej projektu „POMAGAMY zwalnianym – kompleksowe wsparcie adaptacyjne – III edycja”.

Przedmiot zamówienia

W ramach projektu przeprowadzić należy doradztwo biznesowe dla 24 uczestników projektu przed założeniem działalności gospodarczej oraz po założeniu działalności gospodarczej.
Zamówienie udzielanie i realizowane będzie w częściach:
I. Doradztwo biznesowe w zakresie tworzenia biznes planu i założeń funkcjonowania działalności gospodarczej:
­-Indywidualne doradztwo w zakresie przygotowania biznesplanu - doprecyzowania założeń funkcjonowania planowanej działalności gospodarczej (8 godzin/osoba)
­-Szacowana ilość uczestników: 24 osób
­-Miejsce realizacji: jeden z 6 OKZ (Ełk, Gołdap, Giżycko, Olecko, Pisz lub Węgorzewo)
­-Okres realizacji: lipiec 2017 – styczeń 2018
II. Doradztwo specjalistyczne po założeniu działalności gospodarczej
­-Szacowana ilość uczestników: 24 osób
­-Doradztwo indywidualne w wymiarze 24h/osobę
­-Doradztwo dotyczy szeroko pojętych aspektów prowadzenia firmy tj. zasad przedsiębiorczości, doradztwa inwestycyjnego, finansów, doradztwa biznesowego, wyboru strategii biznesowej. Uczestnik określa zakres tematyczny sesji doradczych według indywidualnych potrzeb.
­-Miejsce realizacji: jeden z 6 OKZ (Ełk, Gołdap, Giżycko, Olecko, Pisz lub Węgorzewo)
­-Okres realizacji: wrzesień 2017 – grudzień 2018

Godzina rozumiana jako godzina zegarowa. Doradztwo będzie realizowane zgodnie z aktualnym wnioskiem o dofinansowanie. Szacowane ilości uczestników mogą być mniejsze. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie od ilości faktycznie zrealizowanych godzin. Szczegółowe terminy i godziny realizacji wsparcia będą dostosowane do potrzeb uczestników. Wykonawca zobowiązany jest do gotowości do podjęcia i realizacji doradztwa w przeciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego. Harmonogramy realizacji doradztwa każdorazowo ustalane będą pomiędzy pracownikami danego Ośrodka ZDZ z Wykonawcą, w odpowiedzi na potrzeby uczestników projektu.
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminów realizacji oraz obszaru realizacji wsparcia zgodnie z aktualnym wnioskiem o dofinansowanie projektu i stanem rekrutacji.
Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2018r.

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Harmonogram realizacji zamówienia

-Okres realizacji: lipiec 2017 – styczeń 2018
-Okres realizacji: wrzesień 2017 – grudzień 2018
Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2018r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
1. Oferowana cena brutto – 40%
Zasady oceny kryterium "Cena".
Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Najniższa oferowana cena brutto
Liczba punktów za cenę = ----------------------------------- x 40
Cena oferty badanej brutto
Max. ilość punktów 40.
Cenę należy określić jako proponowaną stawkę za godzinę pracy dla każdej części zamówienia odrębnie.

2. Doświadczenie – 30% (max. 30 pkt.)
W ramach tego kryterium będą przyznawane punkty od 0 do 30.
Wykazanie doświadczenia w przeprowadzeniu doradztwa biznesowego w zakresie tożsamym względem zawartości merytorycznej odpowiadającej przedmiotowi Zapytania przeprowadzonego w okresie ostatnich 5 lat od terminu składania ofert – max 30 pkt. Wykonawca, który wykaże największą liczbę godzin doradztwa otrzyma 30 pkt. pozostali Wykonawcy proporcjonalnie mniej, na podstawie wzoru liczba godzin doradztwa z oferty badanej/ilość godzin z ofert wykonawcy z największą ilością godzin.
Max. ilość punktów 30.

3.Gotowość do realizacji doradztwa – 30% (max 30 pkt.)
W kryterium „Gotowość” najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najkrótszy okres (liczony w dniach kalendarzowych) pomiędzy dniem przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy wezwania do zrealizowania doradztwa, a dniem rozpoczęcia tego doradztwa (przykładowo, jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie okres 7 dni, to Zamawiający będzie uprawniony wyznaczyć termin doradztwa najwcześniej na dzień wypadający 7 dni po przekazaniu Wykonawcy wezwania; w przypadku niezrealizowania doradztwa w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci każdorazowo karę umowną w wysokości 20% całkowitej ceny brutto zamówienia), a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
najkrótszy okres
Liczba punktów oferty = ----------------------------------- x 30
okres w ofercie ocenianej
Max. ilość punktów 30.

Łącznie maksymalnie można uzyskać 100pkt.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która po zsumowaniu punktów przyznanych w poszczególnych podkryteriach otrzyma największą liczbę punktów, w zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę doradcy z większym doświadczeniem zawodowym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Adres

Pogodna 63/1

15-365 Białystok

podlaskie , Białystok

Numer telefonu

857424151

Fax

857424151

NIP

5420000305

Tytuł projektu

POMAGAMY zwalnianym - kompleksowe wsparcie adaptacyjne - III edycja

Numer projektu

RPWM.10.05.00-28-0004/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

4 progress Maciej Kusiński, ul. Legionowa 30 lok. 205, 15-281 Białystok, data wpłynięcia oferty: 30.06.2017, cena: 123zł/ godzina
Liczba wyświetleń: 493