Strona główna
Logo unii europejskiej

DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI w ramach projektu pod nazwą „Pewny start na dobry początek”

Data publikacji: 24.07.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-08-2017

Numer ogłoszenia

1040547

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 27.07.2017 uległa zmianie treść zapytania ofertowego nr 1/2017/ZK na DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI w ramach projektu pod nazwą „Pewny start na dobry początek”. Zmiany dotyczą nazwy oraz liczby godzin kursu - w części 2 oraz czasu realizacji szkoleń w części 5 i 9.

Zakres zmian:

CZEŚĆ 2
„Terapia ręki”
1. Czas kursu – min. 22 godziny (godzina dydaktyczna 45 minut)
strona, 2, 3, 10, 18, 21 Zapytania ofertowego

CZĘŚĆ 5:
”III stopniowy kurs doskonalący – Terapia behawioralna dzieci z autyzmen”
3. Czas przeprowadzenia kursu: styczeń – marzec 2018 r.
strona 5 Zapytania ofertowego

CZĘŚĆ 9:
„Nowe technologie w pracy nauczyciela”
3. Czas przeprowadzenia kursu: styczeń – marzec 2017 r.
strona 7 Zapytania ofertowego

Zamawiający w załączeniu udostępnia:
Zapytanie ofertowe nr 1/2017/ZK po zmianie w dn. 27.07.2017
Formularz oferty do edycji po zmianie w dn. 27.07.2017

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres siedziby Zamawiającego w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Gmina Olsztyn - Przedszkole Miejskie nr 24
10-560 Olsztyn
ul. Żołnierska 37

Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

Oferta na zadanie pn.
„DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI”
postępowanie nr 1/2017/ZK
Oferta na Część / Części nr………
Nie otwierać do dnia 04.08.2017 do godz. 10.15

Termin składania ofert upływa w dniu 04.08.2017 r. o godz. 10.00.
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwarcia. Liczy się data wpływu.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 04.08.2017 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
Liczy się data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

Uszczegółowienie w Zapytaniu ofertowym.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Małgorzata Hołubiec

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

609 276 660

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli:

− Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie,
− Przedszkola Miejskiego nr 15 im. Wandy Chotomskiej w Olsztynie,
− Przedszkola Miejskiego nr 20 w Olsztynie,
− Przedszkola Miejskiego nr 24 w Olsztynie,
− Przedszkola Miejskiego nr 38 w Olsztynie,
w zakresie:
− terapii NeuroTaktylnej; Poziom I – Neurosensomotoryczna integracja układu dotykowego,
− terapii ręki,
− terapeuta integracji sensorycznej I i II stopnia,
− efektywnej współpracy z rodzicami i sytuacji trudnych,
− III stopniowy kurs doskonalący – Terapia behawioralna dzieci z autyzmen
− muzykoterapii,
− choreografii tańca,
− innowacyjnych metod i narzędzi w edukacji przedszkolnej oraz praca z dzieckiem zdolnym,
− nowych technologii w pracy nauczyciela.

2. Całe zamówienie jest podzielone na części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub kilka części.

Uszczegółowienie w Zapytaniu ofertowym.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Olsztyn Miejscowość: Olsztyn

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawców, którzy przeprowadzą kursy i szkolenia dla nauczycieli pracujących w Przedszkolach Miejskich nr 3, 15, 20. 24, 38 w Olsztynie uczestniczących w realizacji projektu pt. "Pewny start na dobry początek". Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

CZĘŚĆ 1:
„Terapia NeuroTaktylna; Poziom I – Neurosensomotoryczna integracja układu dotykowego"
1. Czas kursu – 18 godzin (godzina dydaktyczna 45 minut)
2. Liczba uczestników - 10 osób
3. Czas przeprowadzenia kursu: wrzesień 2017 r.
Uszczegółowienie zawarto w Zapytaniu ofertowym.

CZĘŚĆ 2:
„Terapia ręki”
1. Czas kursu – min. 22 godziny (godzina dydaktyczna 45 minut)
2. Liczba uczestników - 10 osób
3. Czas przeprowadzenia kursu: wrzesień 2017 r.
Uszczegółowienie zawarto w Zapytaniu ofertowym.

CZĘŚĆ 3:
„Terapeuta integracji sensorycznej I i II stopnia”
1. Czas kursu – min. 180 godzin, max. 230 godzin (godzina dydaktyczna - 45 minut)
2. Liczba uczestników - 10 osób
3. Czas przeprowadzenia kursu: październik 2017 r. - marzec 2018 r.
Uszczegółowienie zawarto w Zapytaniu ofertowym.

CZĘŚĆ 4:
„Efektywna współpraca z rodzicami i sytuacje trudne”
1. Czas kursu – 8 godzin dla jednej grupy (godzina dydaktyczna - 45 minut)
2. Liczba uczestników - 30 osób (w dwóch grupach po 15 osób)
3. Czas przeprowadzenia kursu: listopad 2017 r.
Uszczegółowienie zawarto w Zapytaniu ofertowym.

CZĘŚĆ 5:
”III stopniowy kurs doskonalący – Terapia behawioralna dzieci z autyzmen”
1. Czas kursu – 45 godzin (godzina dydaktyczna - 45 minut)
2. Liczba uczestników - 9 osób
3. Czas przeprowadzenia kursu: styczeń – marzec 2018 r.
Uszczegółowienie zawarto w Zapytaniu ofertowym.

CZĘŚĆ 6:
„Muzykoterapia”
1. Czas kursu – 30 godzin ( godzina dydaktyczna - 45 minut)
2. Liczba uczestników - 3 osoby
3. Czas przeprowadzenia kursu: wrzesień 2017 r.
Uszczegółowienie zawarto w Zapytaniu ofertowym.

CZĘŚĆ 7:
„Choreografia tańca”
1. Czas kursu – 24 godziny ( godzina dydaktyczna - 45 minut)
2. Liczba uczestników - 10 osób
3. Czas przeprowadzenia kursu: wrzesień – listopad 2017 r.
Uszczegółowienie zawarto w Zapytaniu ofertowym.

CZĘŚĆ 8:
„Innowacyjne metody i narzędzia w edukacji przedszkolnej oraz praca z dzieckiem zdolnym”
1. Czas kursu – 20 godzin na grupę ( godzina dydaktyczna - 45 minut)
2. Liczba uczestników - 25 osób (łącznie w dwóch grupach po 12 i 13 osób)
3. Czas przeprowadzenia kursu: październik – listopad 2017 r.
Uszczegółowienie zawarto w Zapytaniu ofertowym.

CZĘŚĆ 9:
„Nowe technologie w pracy nauczyciela”
1. Czas kursu – 8 godzin na grupę( godzina dydaktyczna - 45 minut)
2. Liczba uczestników - 25 osób (łącznie w dwóch grupach po 12 i 13 osób)
3. Czas przeprowadzenia kursu: styczeń – marzec 2018 r.
Uszczegółowienie zawarto w Zapytaniu ofertowym.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Od września 2017 r. do marca 2018 r.

CZĘŚĆ 1:
„Terapia NeuroTaktylna; Poziom I – Neurosensomotoryczna integracja układu dotykowego"
Czas przeprowadzenia kursu: wrzesień 2017 r.

CZĘŚĆ 2:
„Terapia ręki”
Czas przeprowadzenia kursu: wrzesień 2017 r.

CZĘŚĆ 3:
„Terapeuta integracji sensorycznej I i II stopnia”
Czas przeprowadzenia kursu: październik 2017 r. - marzec 2018 r.

CZĘŚĆ 4:
„Efektywna współpraca z rodzicami i sytuacje trudne”
Czas przeprowadzenia kursu: listopad 2017 r.

CZĘŚĆ 5:
”III stopniowy kurs doskonalący – Terapia behawioralna dzieci z autyzmen”
Czas przeprowadzenia kursu: styczeń – marzec 2018 r.

CZĘŚĆ 6:
„Muzykoterapia”
Czas przeprowadzenia kursu: wrzesień 2017 r.

CZĘŚĆ 7:
„Choreografia tańca”
Czas przeprowadzenia kursu: wrzesień – listopad 2017 r.

CZĘŚĆ 8:
„Innowacyjne metody i narzędzia w edukacji przedszkolnej oraz praca z dzieckiem zdolnym”
Czas przeprowadzenia kursu: październik – listopad 2017 r.

CZĘŚĆ 9:
„Nowe technologie w pracy nauczyciela”
Czas przeprowadzenia kursu: styczeń – marzec 2018 r.

Uszczegółowienie w Zapytaniu ofertowym.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca musi posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Uszczegółowienie w Zapytaniu ofertowym.

Wiedza i doświadczenie

Część 1:
„Terapia NeuroTaktylna; Poziom I – Neurosensomotoryczna integracja układu dotykowego"
Wykonawca ubiegający się o zamówienie jest zobowiązany wykazać, że przeprowadził w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym czasie) co najmniej 3 szkolenia, trwające każde co najmniej 18 h, dotyczące „Terapii NeuroTaktylnej; Poziom I - Neurosensomotoryczna integracja układu dotykowego". Na potwierdzenie powyższych warunków Wykonawca przedstawi wykaz zrealizowanych usług wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie (załącznik nr 2 Zapytania ofertowego).

Część 2:
„Terapia ręki I i II stopnia - Kurs certyfikacyjny nadający uprawnienia”
Wykonawca ubiegający się o zamówienie jest zobowiązany wykazać, że przeprowadził w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym czasie) co najmniej 3 szkolenia, trwające każde co najmniej 20 h, dotyczące terapii ręki I i II stopnia. Na potwierdzenie powyższych warunków Wykonawca przedstawi wykaz zrealizowanych usług wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie (załącznik nr 2 Zapytania ofertowego).

Część 3:
„Terapeuta integracji sensorycznej I i II stopnia”
Wykonawca ubiegający się o zamówienie jest zobowiązany wykazać, że przeprowadził w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym czasie) co najmniej 3 szkolenia, trwające każde co najmniej 180 h, dotyczące „Terapeuty integracji sensorycznej I i II stopnia”. Na potwierdzenie powyższych warunków Wykonawca przedstawi wykaz zrealizowanych usług wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie (załącznik nr 2 Zapytania ofertowego).

Część 4:
„Efektywna współpracy z rodzicami i sytuacje trudne”
Wykonawca ubiegający się o zamówienie jest zobowiązany wykazać, że przeprowadził w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym czasie) co najmniej 3 szkolenia dla nauczycieli, trwające każde co najmniej
8 h, z zakresu pokrywającego się w min. 50% z przedmiotem szkolenia, tj. Efektywnej współpracy z rodzicami i sytuacji trudnych. Na potwierdzenie powyższych warunków Wykonawca przedstawi wykaz zrealizowanych usług wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie (załącznik nr 2 Zapytania ofertowego).

Część 5:
”III stopniowy kurs doskonalący – Terapia behawioralna dzieci z autyzmen”
Wykonawca ubiegający się o zamówienie jest zobowiązany wykazać, że przeprowadził w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym czasie) co najmniej 3 szkolenia, trwające każde co najmniej 40 h, dotyczące terapii behawioralnej. Na potwierdzenie powyższych warunków Wykonawca przedstawi wykaz zrealizowanych usług wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie (załącznik nr 2 Zapytania ofertowego)

Część 6:
„Muzykoterapia”
Wykonawca ubiegający się o zamówienie jest zobowiązany wykazać, że przeprowadził w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym czasie) co najmniej 3 szkolenia, trwające każde co najmniej 8 h, z zakresu pokrywającego się w min. 50% z przedmiotem szkolenia, tj. muzykoterapii. Na potwierdzenie powyższych warunków Wykonawca przedstawi wykaz zrealizowanych usług wraz
z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie (załącznik nr 2 Zapytania ofertowego).

Część 7:
„Choreografia tańca”
Wykonawca ubiegający się o zamówienie jest zobowiązany wykazać, że przeprowadził w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym czasie) co najmniej 3 szkolenia, trwające każde co najmniej 8 h, z zakresu pokrywającego się w min. 50% z przedmiotem szkolenia, tj. choreografii tańca. Na potwierdzenie powyższych warunków Wykonawca przedstawi wykaz zrealizowanych usług wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie (załącznik nr 2 Zapytania ofertowego).

Część 8:
„Innowacyjne metody i narzędzia w edukacji przedszkolnej oraz praca z dzieckiem zdolnym”
Wykonawca ubiegający się o zamówienie jest zobowiązany wykazać, że przeprowadził w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym czasie) co najmniej 3 szkolenia dla nauczycieli, trwające każde co najmniej
8 h, z zakresu pokrywającego się w min. 50% z przedmiotem szkolenia, tj. Innowacyjnych metod i narzędzia w edukacji przedszkolnej oraz praca z dzieckiem zdolnym. Na potwierdzenie powyższych warunków Wykonawca przedstawi wykaz zrealizowanych usług wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie (załącznik nr 2 Zapytania ofertowego).

Część 9:
„Nowe technologie w pracy nauczyciela”
Wykonawca ubiegający się o zamówienie jest zobowiązany wykazać, że przeprowadził w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym czasie) co najmniej 3 szkolenia dla nauczycieli, trwające każde co najmniej
8 h, z zakresu pokrywającego się w min. 50% z przedmiotem szkolenia, tj. Nowe technologie
w pracy nauczyciela. Na potwierdzenie powyższych warunków Wykonawca przedstawi wykaz zrealizowanych usług wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie (załącznik nr 2 Zapytania ofertowego).

Uszczegółowienie w Zapytaniu ofertowym.

Potencjał techniczny

Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

Uszczegółowienie w Zapytaniu ofertowym.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca musi dysonować osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

Wykonawca przed podpisaniem umowy wykaże Zamawiającemu, że dysponuje co najmniej jednym trenerem posiadającym wykształcenie wyższe, min. 2 lata doświadczenia w szkoleniu osób dorosłych, przeprowadzone co najmniej 3 szkolenia w zakresie wskazanym w danej części poprzez dostarczenie wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi wymagane od nich kwalifikacje.


Uszczegółowienie w Zapytaniu ofertowym.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca musi pozostawać w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację pełnego zakresu przedmiotu Zamówienia.

Uszczegółowienie w Zapytaniu ofertowym.

Dodatkowe warunki

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca biorący udział w postępowaniu, nie znajdował się w stanie likwidacji i nie została w stosunku do niego ogłoszono upadłość.

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do potwierdzenia kwalifikacji/kompetencji uczestników będących przedmiotem doskonalenia.

Wymagania ogólne dotyczące wszystkich części:
1. Dzienny wymiar szkoleń może przekroczyć 8 godzin dydaktycznych (1 godzina = 45 minut), z uwzględnieniem niezbędnych przerw. Zajęcia powinny się odbywać od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych od godziny 15.00 i/lub w soboty i niedziele. Dni i godziny zostaną ostatecznie dostosowane do wymogów uczestników i warunków pracy przedszkoli oraz uzgodnione z Wykonawcą.
2. Zamawiający zapewni sale dydaktyczne do przeprowadzenia szkoleń na terenie miasta Olsztyn.
3. Zamawiający zezwala Wykonawcy na uczestnictwo w zajęciach innych (dodatkowych) osób z jednostek organizacyjnych Gminy Olsztyn. Koszty uczestnictwa tych osób w zajęciach nie są wliczane do zamówienia i nie mogą stanowić podstawy żądania dodatkowego wynagrodzenia od Zamawiającego. 4. Wykonawca odpowiada m.in. za:
a) zapewnienie kadry dydaktycznej posiadającej kwalifikacje zawodowe odpowiednie do prowadzenia zajęć objętych programem szkoleń;
b) przekazanie Zamawiającemu harmonogramu zajęć wraz z godzinami rozpoczęcia min. pięć dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć;
c) opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji szczegółowego programu szkolenia zawierającego w szczególności: czas trwania i sposób organizacji zajęć, cele kształcenia, nazwę zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar i zakres z uwzględnieniem części teoretycznej i praktycznej oraz niezbędnych środków czy materiałów dydaktycznych, formę przeprowadzenia egzaminu;
d) wskazanie kwalifikacji i kompetencji, które uzyska/nabędzie uczestnik w wyniku ukończenia kursu/szkolenia;
e) przeprowadzenie diagnozy wstępnej i końcowej umiejętności uczestników zajęć, np. w formie pre i post testu lub/i innej;
f) przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu końcowego;
g) wskazanie minimalnych wymogów w zakresie wyposażenia i specyfiki pomieszczeń do realizacji szkoleń niezbędnych do realizacji zakresu tematycznego szkolenia; szkolenia odbędą się w salach zagwarantowanych przez Zamawiającego;
h) przekazanie Zamawiającemu celem powielenia po jednym egzemplarzu materiałów szkoleniowych i dydaktycznych oznakowanych zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 oraz Kartą wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020; inne materiały szkoleniowe, w tym notatnik, długopis, zapewnia Zamawiający; materiały zostaną przekazane na własność uczestnikom szkolenia;
i) prowadzenie bieżącej dokumentacji przebiegu kształcenia, w tym: dziennik zajęć, listy obecności uczestników zajęć - potwierdzanie obecności za pomocą własnoręcznego czytelnego podpisu uczestnika/uczestniczki, potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych, potwierdzenie odbioru zaświadczenia ukończenia szkolenia, protokół z egzaminu, a po zakończeniu kursu/szkolenia przekazania oryginałów tych dokumentów Zamawiającemu wraz z kserokopiami zaświadczeń lub certyfikatów potwierdzających ukończenie warsztatu/szkolenia kursu (z odpowiednim oznakowaniem promocyjnym);
j) niezwłoczne poinformowanie Zamawiającego (najpóźniej w ciągu 1 godziny od momentu rozpoczęcia zajęć) o absencji uczestników szkolenia lub rezygnacji z uczestnictwa
w trakcie jego trwania, a także innych okoliczności mających wpływ na realizację programu nauczania. Zgłoszenia o nieobecności uczestników powinny być dokonywane za pomocą sms i/lub telefonicznie.
5. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają dokumenty potwierdzające jego ukończenie – zaświadczenie obejmujące co najmniej:
a) informacje o czasie trwania szkolenia,
b) tematy i wymiar godzinowy zajęć edukacyjnych,
c) podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową prowadzącą szkolenie;
d) logotypy i informację o projekcie „Pewny start na dobry początek”
Wzór dokumentu zostanie uzgodniony przez Zamawiającego i Wykonawcę.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli realizacji zamówienia,
a Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału w zajęciach osobom wskazanym przez Zamawiającego do przeprowadzenia kontroli realizacji przedmiotu zamówienia.

Uszczegółowienie w Zapytaniu ofertowym.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie:
1. Termin realizacji zamówienia.
2. Zmiany harmonogramu realizacji – w przypadku otrzymania decyzji Instytucji Zarządzającej zawierającej zmiany terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany oraz wynikających z postanowień umowy Zamawiającego z Instytucją Zarządzającą, jeżeli umowa ta została zawarta lub zmieniona aneksem po udzieleniu Zamówienia;
3. Zmiany terminu realizacji umowy wynikającą z potrzeb prawidłowej realizacji Projektu oraz
w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona.
4. W przypadku zawinionego przez Zamawiającego nieprzekazania Wykonawcy dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, o ile Zamawiający zobowiązany był do przekazania takich dokumentów Wykonawcy.
5. Na uzasadniony wniosek Zamawiającego.
6. W przypadku zaistnienia okoliczności powodujących zmniejszenia zakresu świadczenia stanowiącego przedmiot umowy m.in. rezygnacji z części usług, gdy realizacja całego zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego – o wartość niewykonanych usług.
7. W przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, tzw. siła wyższa, mogące uniemożliwić lub mające wpływ na realizację postanowień umowy.
8. Uzasadnionych zmian zakresu lub metody wykonania przedmiotu umowy, której to zmiany
w chwili zawarcia umowy strony nie mogły przewidzieć,
9. Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy.
10. Zmiana trenera wskazanego w ofercie jest dopuszczalna tylko w przypadku zapewnienia trenera spełniającego minimalne wymagania określone w zapytaniu ofertowym na wykazanie spełniania warunku dysponowania potencjałem kadrowym dla Zadania w ramach którego oferta była składana.
11. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Uszczegółowienie w Zapytaniu ofertowym.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi zawierać:
a) Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
b) Wykaz zrealizowanych usług wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
c) Oświadczenie o braku powiązań – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Uszczegółowienie w Zapytaniu ofertowym.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki, Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

a) CENA - maksymalnie 70 punktów
najniższa cena brutto
Liczba punktów = ____________________ x 70
cena oferty badanej

b) Liczba szkoleń o tematyce analogicznej (dot. części 1,2,3,5) lub pokrywającej się w min, 50% (dot. części 4,6,7,8,9) do tematyki szkolenia dla zadania w ramach którego składana jest oferta, przeprowadzonych w okresie ostatnich trzech lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie) obejmuje również wykaz złożony na spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
3 szkolenia - 0 punktów
4 szkolenia - 5 punktów
5 szkoleń - 10 punktów
6 szkoleń - 15 punktów
7 szkoleń - 20 punktów
8 szkoleń - 30 punktów

Uszczegółowienie w Zapytaniu ofertowym.

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
1) uczestnictwo w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Uszczegółowienie w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA OLSZTYN

Adres

Żołnierska 37

10-560 Olsztyn

warmińsko-mazurskie , Olsztyn

Numer telefonu

89533-68-85

Fax

895336885

NIP

7393847026

Tytuł projektu

Pewny start na dobry początek

Numer projektu

RPWM.02.01.00-28-0113/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

CZĘŚĆ 4:
„Efektywna współpraca z rodzicami i sytuacje trudne”
Pracownia Psychologiczno-Pedagogiczna
Centrum Kursów Psychologicznych POSTERUS
ul. Kołłątaja 2 a/2, 83-110 Tczew
Data wpływu oferty: 01.08.2017 r.
Cena: 1.584,00 zł

CZĘŚĆ 7:
„Choreografia tańca”
NGO and Business Service Sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 21/31
01-248 Warszawa
adres do doręczeń: ul. M. Skłodowskiej - Curie 18/20 lok. 1, 11-110 Olsztyn
Data wpływu oferty: 04.08.2017 r.
Cena: 2.000,00 zł

CZĘŚĆ 9:
„Nowe technologie w pracy nauczyciela”
NGO and Business Service Sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 21/31
01-248 Warszawa
adres do doręczeń: ul. M. Skłodowskiej - Curie 18/20 lok. 1, 11-110 Olsztyn
Data wpływu oferty: 04.08.2017 r.
Cena: 2.400,00 zł
Liczba wyświetleń: 743