Strona główna
Logo unii europejskiej

Realizacja doradztwa zawodowego dla uczestników projektu

Data publikacji: 21.06.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-06-2017

Numer ogłoszenia

1040286

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać faxem nr: (85) 742-41-51, elektronicznie pod adresem: m.stypulkowska@zdz.bialystok.pl pocztą lub osobiście w Biurze Projektu w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Olecku ul. Armii Krajowej 22A, 19-400 Olecko w terminie najpóźniej do dnia 28.06.2017r., do końca dnia tj. do godz. 23:59. Decyduje data wpływu e-maila lub faxu, przesyłki pocztowej. W przypadku składania ofert osobiście, ofertę należy złożyć w godzinach pracy biura tj 8:00 - 16:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

m.stypulkowska@zdz.bialystok.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Stypułkowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

857424151

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja doradztwa zawodowego dla uczestników projektu „POMAGAMY zwalnianym – kompleksowe wsparcie adaptacyjne – III edycja” w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Działanie: 10.5 Wsparcie pracowników i osób zwolnionych poprzez działania outplacementowe.
Każdy uczestnik objęty zostanie indywidualnym doradztwem zawodowym – 10 godzin dydaktycznych/ osoba. Łącznie do realizacji w projekcie zaplanowane jest: 160 uczestników x 10 godzin = 1600 godzin. Godzina rozumiana jako godzina dydaktyczna. Zamówienie udzielane będzie w częściach odpowiadających powiatom na terenie, których realizowany jest projekt.

W ramach 10 godzin doradztwa zawodowego dla każdej osoby realizowane będą zajęcia indywidualne mające na celu m.in. stworzenie Indywidualnego Planu Działania, zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych, planowanie rozwoju kariery (tematyka i intensywność spotkań zależy od potrzeb Uczestnika projektu) w tym:
­-2h – Stworzenie IPD – kierunki rozwoju zawodowego i ścieżka działań zmierzająca do podjęcia/utrzymania zatrudnienia
­-8h (tematyka zajęć w zależności od potrzeb uczestnika) np: Autoprezentacja (przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, poznanie sposobów radzenia sobie ze stresem itd.), Techniki aktywnego poszukiwania pracy (poprawa umiejętności poruszania się po rynku pracy, metody poszukiwania pracy, przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych itd.).

Doradztwo realizowane będzie w 6 Ośrodkach Kształcenia Zawodowego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku tj. Ełk, Gołdap, Giżycko, Olecko, Pisz, Węgorzewo.

Termin realizacji zamówienia: do 30.09.2018r.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Miejscowość: Olecko, Ełk, Pisz, Giżycko, Gołdap i Węgorzewo

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie personelu do realizacji doradztwa zawodowego dla uczestników projektu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja doradztwa zawodowego dla uczestników projektu „POMAGAMY zwalnianym – kompleksowe wsparcie adaptacyjne – III edycja” w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Działanie: 10.5 Wsparcie pracowników i osób zwolnionych poprzez działania outplacementowe.
Każdy uczestnik objęty zostanie indywidualnym doradztwem zawodowym – 10 godzin dydaktycznych/ osoba. Łącznie do realizacji w projekcie zaplanowane jest: 160 uczestników x 10 godzin = 1600 godzin. Godzina rozumiana jako godzina dydaktyczna. Zamówienie udzielane będzie w częściach odpowiadających powiatom na terenie, których realizowany jest projekt.
W ramach 10h doradztwa zawodowego dla każdej osoby realizowane będą zajęcia indywidualne mające na celu m.in. stworzenie Indywidualnego Planu Działania, zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych, planowanie rozwoju kariery (tematyka i intensywność spotkań zależy od potrzeb Uczestnika projektu) w tym:
­-2h – Stworzenie IPD – kierunki rozwoju zawodowego i ścieżka działań zmierzająca do podjęcia/utrzymania zatrudnienia
­-8h (tematyka zajęć w zależności od potrzeb uczestnika) np: Autoprezentacja (przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, poznanie sposobów radzenia sobie ze stresem itd.), Techniki aktywnego poszukiwania pracy (poprawa umiejętności poruszania się po rynku pracy, metody poszukiwania pracy, przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych itd.).
Doradztwo realizowane będzie w 6 Ośrodkach Kształcenia Zawodowego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku tj. Ełk, Gołdap, Giżycko, Olecko, Pisz, Węgorzewo.
Termin realizacji zamówienia: do 30.09.2018r.
Zamówienie udzielanie i realizowane będzie w częściach:
I. Część doradztwo Ełk
­ szacowna ilość uczestników: 30 osób
­ Miejsce realizacji, OKZ Ełk ul. Armii Krajowej 43.
­ Okres realizacji: lipiec 2017 – wrzesień 2018
II. Część doradztwo Gołdap
­ szacowna ilość uczestników: 20 osób
­ Miejsce realizacji, OKZ Gołdap, ul. Mazurska 25.
­ Okres realizacji: lipiec 2017 – wrzesień 2018
III. Część doradztwo Giżycko
­ szacowna ilość uczestników: 30 osób
­ Miejsce realizacji, OKZ Giżycko ul. Kopernika 5.
­ Okres realizacji: lipiec 2017 – wrzesień 2018
IV. Część doradztwo Olecko
­ szacowna ilość uczestników: 30 osób
­ Miejsce realizacji, OKZ Olecko, ul. Armii Krajowej 22A.
­ Okres realizacji: lipiec 2017 – wrzesień 2018
V. Część doradztwo Pisz
­ szacowna ilość uczestników: 30 osób
­ Miejsce realizacji, OKZ Pisz, ul. Rybacka 5.
­ Okres realizacji: lipiec 2017 – wrzesień 2018
VI. Część doradztwo Węgorzewo
­ szacowna ilość uczestników: 20 osób
­ Miejsce realizacji, OKZ Węgorzewo, ul. Teatralna 5.
­ Okres realizacji: lipiec 2017 – wrzesień 2018
Doradztwo będzie realizowane zgodnie z aktualnym wnioskiem o dofinansowanie. Zaangażowanie godzinowe doradców może różnić się od zaplanowanych szacowanych ilości. Może się zdarzyć sytuacja, że doradztwo w danej części nie odbędzie się, jeżeli w danym powiecie nie zostaną rekrutowani uczestnicy projektu. Szczegółowe terminy i godziny realizacji wsparcia będą dostosowane do potrzeb uczestników. Wyłonieni doradcy zobowiązani są do dyspozycyjności min. 100 godzin miesięcznie na potrzeby realizacji doradztwa w ramach projektu i od momentu zgłoszenia uczestnika rozpoczną doradztwo w przeciągu 7 dni kalendarzowych. Harmonogramy realizacji doradztwa każdorazowo ustalane będą pomiędzy pracownikami danego Ośrodka ZDZ z Wykonawcą, w odpowiedzi na potrzeby uczestników projektu.
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminów realizacji oraz obszaru realizacji wsparcia zgodnie z aktualnym wnioskiem o dofinansowanie projektu i stanem rekrutacji.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru 2 wykonawców usługi w ramach każdej części zamówienia, W sytuacji, gdy w danym powiecie będzie duża liczba uczestników projektu w jednym okresie czasu do przeprowadzenia doradztwa, do realizacji zamówienia zostanie zaproszony Wykonawca Rezerwowy wyłoniony jako drugi w danej części.

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Harmonogram realizacji zamówienia

Rozpoczęcie realizacji od lipiec 2017 do wrzesień 2018r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
-Oferowana cena brutto – 50%
Zasady oceny kryterium "Cena".
Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Liczba punktów za cenę = Najniższa oferowana cena brutto/ Cena oferty badanej brutto x 50
Max. ilość punktów 50.
Cenę należy określić jako proponowaną stawkę za godzinę pracy dla każdej części zamówienia odrębnie.

-Doświadczenia w opracowaniu IPD i doradztwie – 30% (max. 30 pkt.)
W ramach tego kryterium będą przyznawane punkty od 0 do 30.
Wykazanie doświadczenia w opracowaniu IPD i realizacji doradztwa: ilość godzin przeprowadzonego doradztwa/ poradnictwa w zakresie tożsamym względem zawartości merytorycznej odpowiadającej przedmiotowi Zapytania – max 30 pkt. Wykonawca, który wykaże największą liczbę godzin doradztwa otrzyma 30 pkt. pozostali Wykonawcy proporcjonalnie mniej, na podstawie wzoru liczba godzin doradztwa z oferty badanej/ilość godzin z ofert wykonawcy z największą ilością godzin.
Max. ilość punktów 30.

-Gotowość do realizacji doradztwa – 20% (max 20 pkt.)
W kryterium „Gotowość” najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najkrótszy okres (liczony w dniach kalendarzowych) pomiędzy dniem przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy wezwania do zrealizowania doradztwa, a dniem rozpoczęcia tego doradztwa (przykładowo, jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie okres 7 dni, to Zamawiający będzie uprawniony wyznaczyć termin doradztwa najwcześniej na dzień wypadający 7 dni po przekazaniu Wykonawcy wezwania; w przypadku niezrealizowania doradztwa w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci każdorazowo karę umowną w wysokości 20% całkowitej ceny brutto zamówienia), a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
Liczba punktów oferty = najkrótszy okres / okres w ofercie ocenianej x 20
Max. ilość punktów 20.

Łącznie maksymalnie można uzyskać 100pkt.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która po zsumowaniu punktów przyznanych w poszczególnych podkryteriach otrzyma największą liczbę punktów, w zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę doradcy z większym doświadczeniem zawodowym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Adres

Pogodna 63/1

15-365 Białystok

podlaskie , Białystok

Numer telefonu

857424151

Fax

857424151

NIP

5420000305

Tytuł projektu

POMAGAMY zwalnianym - kompleksowe wsparcie adaptacyjne - III edycja

Numer projektu

RPWM.10.05.00-28-0004/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część I Ełk
Joanna Markowska, Ełk, ul. Kajki; data wpływu oferty: 28.06.2017; cena: 65zł/ godzina
Iwona Chojęta, Lepaki Wielkie, data wpływu oferty: 28.06.2017; cena: 55zł/ godzina

Część II Gołdap
Małgorzata Adamczak, Gołdap;data wpływu oferty: 28.06.2017; cena: 54zł / godzina

Część III Giżycko
Anna Januszko, Giżycko, ul. Grzybowa; data wpływu oferty: 27.06.2017; Cena 60zł/ godzina
Agnieszka Filipczyk, Giżycko ul. Żeglarska, data wpływu oferty: 28.06.2017;Cena: 46zł/ godzina

Część IV Olecko
Jadwiga Zdan, Olecko, ul. Zyndrama; data wpływu oferty: 26.06.2017; cena: 65zł/ godzina
Eliza Kirjaka, Olecko, aleje Lipowe, data wpływu oferty: 26.06.2017;cena: 65zł/ godzina

Część V Pisz
Andrzej Lewandowski, Szeroki Bór Piski, data wpływu oferty: 27.06.2017;cena: 50zł/ godzina

Część VI Węgorzewo
Marta Ewa Sauter, Węgorzewo, ul. Żeromskiego, data wpływu oferty: 28.06.2017; cena: 65zł/ godzina
Liczba wyświetleń: 523