Strona główna
Logo unii europejskiej

oferta na przeprowadzenie zajęć w ramach realizacji szkolenia tokarz/frezer obrabiarek sterowanych numerycznie organizowanego w ramch projektu "Nowe kwalifikacje szansa na zatrudnienie"

Data publikacji: 21.06.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-06-2017

Numer ogłoszenia

1040284

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmiana w dniu 21.06.2017r.
Zmieniono:

W zapytaniu ofertowym w części
„Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności” oraz
„Wiedza i doświadczenie”
było:
trenerem szkolenia może być osoba z minimum 2-letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń z zakresu będącego przedmiotem zamówienia oraz musi posiadać niezbędną wiedze w temacie będącym przedmiotem zamówienia
jest;
trenerem szkolenia może być osoba z minimum 2-letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń w dziedzinie będącej przedmiotem zamówienia oraz musi posiadać niezbędną wiedze w temacie będącym przedmiotem zamówienia

oraz w załączniku nr 6
było:
Doświadczenie:
- w prowadzeniu szkoleń z wymaganego
zakresu

Jest:
Doświadczenie:
- w prowadzeniu szkoleń z dziedziny będącej przedmiotem zamówienia

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28 czerwca 2017r.:
Osobiście, kurierem, pocztą -Biuro Projektu AB..Z. Centrum Zbigniew Zgoda
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Królowej Jadwigi 12
lub
mailowo- abzcentrum@interia.pl
Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00
Podpisanie umowy nastąpi: 30 czerwca 2017r.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na przeprowadzenie zajęć w ramach szkolenia tokarz/frezer obrabiarek sterowanych numerycznie”

lub na adres abzcentrum@interia.pl, gdzie w tytule wiadomości powinien być zapis „Oferta na przeprowadzenie zajęć w ramach szkolenia tokarz/frezer obrabiarek sterowanych numerycznie”
Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający wymaga, aby oferta była podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami.
W przypadku składania ofert w formie elektronicznej na wskazany adres email Zamawiający wymaga przesłania skanu oferty przygotowanej zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszym zapytaniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przekazania papierowej wersji oryginału złożonej przy podpisywaniu umowy w celu weryfikacji jej zgodności z wysłanym skanem i jej archiwizacji w dokumentacji projektowej
Wykonawca związany jest ofertą przez okres 14 dni od terminu złożenia oferty
Zamawiający nie zwraca oferentom ofert złożonych w terminie.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymane od Oferentów oferty nie powodują powstania żadnych zobowiązań pomiędzy stronami zapytania

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

abzcentrum@interia.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Bronikowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32/2621452

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest przeprowadzenie 24 godzin lekcyjnych zajęć w ramach szkolenia Tokarz/frezer obrabiarek sterowanych numerycznie organizowanego w czasie realizacji projektu pn. ,,Nowe Kwalifikacje szansą na zatrudnienie – szkolenia CNC,, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Oś VII. Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu. 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

Wykonawca udostępnia sale i niezbędny do przeprowadzenia szkolenia sprzęt.

Tematy zajęć jakie przeprowadzić ma Wykonawca z rozbiciem na poszczególne dni:

MODUŁ TOCZENIE CNC W KODACH ISO NA SYMULATORZE SINU TRAIN
03.07.2017-
Programowanie cnc na symulatorach- interpolacja kołowa G2, G3, z zastosowaniem promienia R oraz I K
Programowanie cnc na symulatorach - gwintowanie G33
Programowanie cnc na symulatorach- gwintowanie G33
Programowanie cnc na symulatorach- gwintowanie G76
Programowanie cnc na symulatorach- gwintowanie G76
Programowanie cnc na symulatorach- gwintowanie G33, G76
04.07.2017-
Programowanie cnc na symulatorach- gwintowanie G33, G76
Programowanie cnc na symulatorach- gwintowanie G70, G71
Programowanie cnc na symulatorach- gwintowanie G70, G71
Programowanie cnc na symulatorach- gwintowanie G70, G71
Programowanie cnc na symulatorach- gwintowanie G70, G71
Programowanie cnc na symulatorach- gwintowanie G70, G71
10.07.2017-
Programowanie cnc na symulatorach- gwintowanie G70, G71
Programowanie cnc na symulatorach-cykle wiercenia G74
Programowanie cnc na symulatorach-cykle wiercenia G74
Programowanie cnc na symulatorach- cykle wiercenia G74
Programowanie cnc na symulatorach- cykle wiercenia G74
Programowanie cnc na symulatorach- cyklu G72

11.07.2017-
Programowanie cnc na symulatorach- cyklu G72
Programowanie cnc na symulatorach- cyklu G72
Programowanie cnc na symulatorach- cyklu G72
Programowanie cnc na symulatorach- cyklu G72
Programowanie cnc na symulatorach- cyklu G72
Programowanie cnc na symulatorach- toczenie z zastosowaniem pozycji operacji- ćwiczeniaGrupy szkoleniowe:
Grupa składa się z 6 osób po 30 roku życia.

Miejsce realizacji zajęć;
41-300 Dabrowa Górnicza
Ul. Królowej Jadwigi 12
(SALE UDOSTĘPNIA ZAMAWIAJĄCY)

Terminy zajęć:
O3.07.2017 – 15.30-20.30 – 6h lekcyjnych
04.07.2017 – 15.30-20.30 – 6h lekcyjnych
10.07.2017- 15.30-20.30 – 6h lekcyjnych
11.07.2017-15.30-20.30- 6h lekcyjnych

W ramach realizacji zajęć Wykonawca zobowiązuje się do:
a) Przeprowadzenia zajęć zgodnie z ustalonym programem i harmonogramem oraz
wytycznymi Zamawiającego .
b) rozliczenia umowy na podstawie protokołu
c) wypełnianiu wymaganych oświadczeń i innych dokumentów

KARY UMOWNE
1.W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę warunków umowy zapłaci on Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
a. za niewykonanie przedmiotu umowy – w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto ( WYLICZONEGO JAKO OFEROWANĄ CENĘ ZA GODZINĘ LEKCYJNĄ X 24)
b. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto ( WYLICZONEGO JAKO OFEROWANĄ CENE ZA GODZINĘ LEKCYJNA X 24)

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Dąbrowa Górnicza Miejscowość: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Królowej Jadwigi 12

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy do zrealizowania 24h lekcyjnych w ramach szkolenia tokarz/frezer obrabiarek sterowanych numerycznie

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest przeprowadzenie 24 godzin lekcyjnych zajęć w ramach szkolenia Tokarz/frezer obrabiarek sterowanych numerycznie przeprowadzanego w czasie realizacji projektu pn. ,,Nowe Kwalifikacje szansą na zatrudnienie – szkolenia CNC,, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Oś VII. Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu. 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

Wykonawca udostępnia sale i niezbędny do przeprowadzenia szkolenia sprzęt.

Tematy zajęć jakie przeprowadzić ma Wykonawca z rozbiciem na poszczególne dni:

MODUŁ TOCZENIE CNC W KODACH ISO NA SYMULATORZE SINU TRAIN
03.07.2017-
Programowanie cnc na symulatorach- interpolacja kołowa G2, G3, z zastosowaniem promienia R oraz I K
Programowanie cnc na symulatorach - gwintowanie G33
Programowanie cnc na symulatorach- gwintowanie G33
Programowanie cnc na symulatorach- gwintowanie G76
Programowanie cnc na symulatorach- gwintowanie G76
Programowanie cnc na symulatorach- gwintowanie G33, G76
04.07.2017-
Programowanie cnc na symulatorach- gwintowanie G33, G76
Programowanie cnc na symulatorach- gwintowanie G70, G71
Programowanie cnc na symulatorach- gwintowanie G70, G71
Programowanie cnc na symulatorach- gwintowanie G70, G71
Programowanie cnc na symulatorach- gwintowanie G70, G71
Programowanie cnc na symulatorach- gwintowanie G70, G71
10.07.2017-
Programowanie cnc na symulatorach- gwintowanie G70, G71
Programowanie cnc na symulatorach-cykle wiercenia G74
Programowanie cnc na symulatorach-cykle wiercenia G74
Programowanie cnc na symulatorach- cykle wiercenia G74
Programowanie cnc na symulatorach- cykle wiercenia G74
Programowanie cnc na symulatorach- cyklu G72

11.07.2017-
Programowanie cnc na symulatorach- cyklu G72
Programowanie cnc na symulatorach- cyklu G72
Programowanie cnc na symulatorach- cyklu G72
Programowanie cnc na symulatorach- cyklu G72
Programowanie cnc na symulatorach- cyklu G72
Programowanie cnc na symulatorach- toczenie z zastosowaniem pozycji operacji- ćwiczeniaGrupy szkoleniowe:
Grupa składa się z 6 osób po 30 roku życia.

Miejsce realizacji zajęć;
41-300 Dabrowa Górnicza
Ul. Królowej Jadwigi 12
(SALE UDOSTĘPNIA ZAMAWIAJĄCY)

Terminy zajęć:
O3.07.2017 – 15.30-20.30 – 6h lekcyjnych
04.07.2017 – 15.30-20.30 – 6h lekcyjnych
10.07.2017- 15.30-20.30 – 6h lekcyjnych
11.07.2017-15.30-20.30- 6h lekcyjnych

W ramach realizacji zajęć Wykonawca zobowiązuje się do:
a) Przeprowadzenia zajęć zgodnie z ustalonym programem i harmonogramem oraz
wytycznymi Zamawiającego .
b) rozliczenia umowy na podstawie protokołu
c) wypełnianiu wymaganych oświadczeń i innych dokumentów

KARY UMOWNE
1.W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę warunków umowy zapłaci on Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
a. za niewykonanie przedmiotu umowy – w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto ( WYLICZONEGO JAKO OFEROWANĄ CENĘ ZA GODZINĘ LEKCYJNĄ X 24)
b. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto ( WYLICZONEGO JAKO OFEROWANĄ CENE ZA GODZINĘ LEKCYJNA X 24)

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

03.07.2017r. – 15.30-20.30
04.07.2017r . - 15.30-20.30
10.07.2017r . – 15.30-20.30
11.07.2017r. - 15.30-20.30
NIE MA MOŻLIWOŚCI ZMIANY TERMINÓW ZAJĘĆ

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Ofertę mogą złożyć wszystkie podmioty m.in. (osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne, a także te podmioty działające wspólnie), które spełniają następujące warunki:

-trenerem szkolenia może być osoba z minimum 2-letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń w dziedzinie będącej przedmiotem zamówienia oraz musi posiadać niezbędną wiedze w temacie będącym przedmiotem zamówienia
- posiadają wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nie dotyczy osób fizycznych poza osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub oświatową)


Ponadto w przypadku osobistego wykonywania zamówienia(wykonawcą jest osoba fizyczną):
- wykonawca przyjmuje do wiadomości, że zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zleceniodawcy i innych podmiotów nie może przekroczyć 276 h/mc. Wykonawca zobowiązuję się na bieżąco weryfikować swoje zaangażowanie zawodowe tak, aby w trakcie trwania zaangażowania jako personel projektu w niniejszy Projekt nie nastąpiło przekroczenie powyższego limitu godzin. Wykonawca przyjmuję do wiadomości, że w przypadku nieprawidłowości w spełnianiu warunku limitu godzin bądź nierzetelnego podawania informacji wynagrodzenie może zostać uznane za niekwalifikowalne zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności.
-wykonawca nie jest zatrudniony jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacje PO na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.

Wiedza i doświadczenie

trenerem szkolenia może być osoba z minimum 2-letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń w dziedzinie będącej przedmiotem zamówienia oraz musi posiadać niezbędną wiedze w temacie będącym przedmiotem zamówienia

Dodatkowe warunki

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w¬ art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.)) lub¬ art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
2) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt poprzedzającym;
3) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
5) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
8) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
9) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
10) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
11) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
12) wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe

INFORMACJE DODATKOWE
1. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych.
2. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert częściowych.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający nie przewiduje dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać:
1) wypełniony formularz ofertowy – według załączonego „Wzoru formularza Oferta”; oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika – załącznik 1,
2) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach projektu- załącznik 2
3)oświadczenie o zaangażowaniu zawodowym (wypełniają tylko Wykonawcy którzy są osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej ) -załącznik 3
4) oświadczenie (wypełniają tylko Wykonawcy którzy są osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej)- załącznik 4
5) oświadczenie o powiązaniach kapitałowych i osobowych - załącznik 5
6) kadra dydaktyczna -załącznik 6
7) pełnomocnictwo – jeśli dotyczy
8)referencje TRENERA - jeśli dotyczy

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 2 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień uzupełniających na usługi polegające na powtórzeniu podobnych usług dotyczących przeprowadzania zajęć na szkoleniu tokarz/frezer obrabiarek sterowanych numerycznie określonych w niniejszym zapytaniu. W szczególności Zamawiający przewiduje taką możliwość w przypadku wygenerowania oszczędności w ramach projektu lub innych zmian w projekcie, które mu to umożliwią. Zamówienia uzupełniające zostaną udzielone na analogicznych warunkach jak zamówienie podstawowe

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Oferty będą podlegały ocenie zgodnie z następującymi kryteriami:
A. CENA BRUTTO za jedna godzinę lekcyjną – waga 80%
B. Jakość

K = A + B gdzie:
A - Liczba punktów za kryterium
B - Liczba punktów za kryterium
K - Ostateczna liczba punktów uzyskana przez ofertę
A - Cena oferty. Przez cenę oferty rozumie się wynagrodzenie brutto Wykonawcy za jedną godzinę szkoleniową. Punkty za kryterium: cena oferty (A) zostaną przyznane wg wzoru:
A= ( Am : Ac ) x 80 pkt, gdzie:
A- liczba punktów za kryterium cena
Am- najniższa cena wynikająca ze złożonych, ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert (w zł)
Ac- cena oferty ocenianej (w zł). Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium jest równa 80 pkt.


B – JAKOŚĆ
Ilość punktów za spełnienie kryterium „jakość” będzie przyznana na podstawie referencji Trenera załączonych do oferty (dotyczących obszaru przedmiotu zamówienia w następujący sposób):
Za 1-2 referencji – 10 pkt
3 i więcej referencji -20pkt
Maksymalna ilość punktów jaką można zdobyć w tym kryterium 20pkt

Wykluczenia

Zakaz powiązań kapitałowych lub osobowych
1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, a ponadto osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru Wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. W związku z tym z udziału z postępowania wyklucza się podmioty, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

3 Zamawiający wskazuje, że osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego jest Zbigniew Zgoda.

Zamawiający określa jeden z elementów wykorzystywanych do badania oferty pod kątem rażąco niskiej ceny zgodnie z art. 90 ust. 1 pkt 3 pzp: Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: - wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AB..Z .CENTRUM

Adres

Gołonoska 51

42-523 Dąbrowa Górnicza

śląskie , Dąbrowa Górnicza

Numer telefonu

3222621452

Fax

3222621452

NIP

6291637796

Tytuł projektu

Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie-szkolenia CNC

Numer projektu

RPSL.07.01.03-24-04G9/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Michał Tobijasz
ul. Napierskiego 4
41-300 Dąbrowa Górnicza

data wpłynięcia oferty- 27.06.2017r.

cena- 90zł/h
Liczba wyświetleń: 636