Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 210617ABA322POIR w zakresie budowy budynku w/g indywidualnego projektu architektoniczno-budowlanego z wraz ze wszystkimi instalacjami zgodnie z pozwoleniem na budowę i zatwierdzonymi projektami budowlanymi i wykonawczymi.

Data publikacji: 21.06.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-07-2017

Numer ogłoszenia

1040226

Status ogłoszenia

Anulowane

Treść ogłoszenia została zmieniona

Budowa budynku w/g indywidualnego projektu architektoniczno-budowlanego z wraz ze wszystkimi instalacjami zgodnie z pozwoleniem na budowę i zatwierdzonymi projektami budowlanymi i wykonawczymi.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Dokumenty wymienione poniżej w postaci oświadczeń powinny być złożone w wersji elektronicznej na adres e-mail iza.kawka@abapapier.pl w postaci skanów podpisanych dokumentów (czytelny podpis i pieczątka osoby/osób reprezentujących Oferenta). Kopie dokumentów powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem" przez osobę/osoby reprezentujące Oferenta. W przypadku, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału dokumentu lub jego kopii poświadczonej notarialnie.
2. Załączniki powinny być przygotowane ściśle według wymagań niniejszego zapytania ofertowego oraz w oparciu o wzory dokumentów stanowiące załączniki do niniejszego zapytania ofertowego. Dokumenty powinny być złożone do dnia 05.07.2017 roku.
Oferty należy składać w terminie do dnia 05.07.2017 roku do godziny 16:00 elektronicznie na adres: iza.kawka@abapapier.pl w postaci skanów podpisanych dokumentów.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

iza.kawka@abapapier.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Iza Kawka –Wiceprezes

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 606 132 800

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Realizacja kompleksowa zadania budowa budynku wg indywidualnego projektu w systemie Generalny Wykonawca w pełnym zakresie specyfikacji technicznej i projektowej o powierzchni 1163 m2 wraz ze wszystkimi instalacjami.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: goleniowski Miejscowość: Działka nr 400/15, obręb geod. Komarowo, gmina Goleniów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest kompleksowa budowa hali produkcyjnej w systemie Generalny Wykonawca w pełnym zakresie specyfikacji technicznej i projektowej o powierzchni 1163 m2 wraz ze wszystkimi instalacjami.

Przedmiot zamówienia

OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Przedmiotem zamówienia jest budowa hali usługowej z zapleczem biurowo – socjalno – magazynowym dla centrum korespondencji masowej, dobudowanej do istniejących obiektów drukarni znajdujących się na działce nr 400/15. Projektowany obiekt będzie połączony funkcjonalnie z istniejącą halą centrum. Budynek zaprojektowany w odległości około 44m od granicy z działką drogową.

FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU
Przedmiot zamówienia będzie obiektem usługowym z zapleczem biurowo – socjalno - magazynowym, składającym się z dwóch części – hali produkcyjnej z pomieszczeniami biurowymi i socjalnymi oraz hali magazynowej. Budynek niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, parterowy o wymiarach 24,78 x 45,64m przykryty dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 8,5 stopnia. Układ kalenicy głównej równoległy do granicy działek 400/15 i 400/16. Wysokość do okapu 4,83m do kalenicy 6,71m. Budynek w technologii drewnianej. Budynek będzie tworzył zabudowę zwartą z istniejącym budynkiem produkcyjno – usługowym.

Obiekt posiada niezależne wejście:
• brama wjazdowa do części magazynowej
• wejście główne poprzez łącznik łączący halę istniejącą oraz halę projektowaną

DANE TECHNICZNO UŻYTKOWE BUDYNKU :
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 1163 m2
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1121,34 m2
KUBATURA 6670 m3

TECHNOLOGIA
Nawierzchnia hali - posadzka betonowa, zatarta na gładko.
Pomieszczenia wentylowane mechanicznie za pomocą kominków wentylacyjnych wspomaganych mechanicznie wyprowadzonych ponad dach hali.

Część socjalno-biurowa podzielona na dwie strefy:
1. socjalną: szatnie, jadalnia.
2. biurową:

Dostęp do pomieszczeń biurowych i produkcyjnych zabezpieczony przy pomocy blokady elektronicznej drzwi, kamery, alarm i kontrola przejść.

Wyposażenie technologiczne
• ogólne oświetlenie elektryczne oraz punkty odbioru energii elektrycznej o napięciu zasilania 380 V, 220 V i 24 V.
• instalacja ogrzewania hali - ogrzewanie hali z własnego kotła gazowego.

Wyposażenie techniczne
• Wyposażenie techniczne zgodnie z odrębnym opracowaniem.

DANE KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE BUDYNKU
Układ konstrukcyjny
Przedmiotowy budynek jest obiektem niepodpiwniczonym, jednokondygnacyjnym, przykryty dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci 8,5 stopnia.
Rzut poziomy przedmiotowego budynku handlowo – usługowego w obrysie głównej ryły ma wymiary 45,64 x 24,78 m; wysokość od gruntu do kalenicy dachu ok. 6,46 m .

Obiekt wykonany w technologii drewnianej. Układ konstrukcyjny stanowią:
• stopy fundamentowe żelbetowe wylewane z betonu B 20 i zbrojone stalą A-III 34GS oraz A-0 StOS
• ściany o konstrukcji drewniane – słupy 2x 8x32, wzmocnione przewiązkami o przekroju 8x32, długości 30cm. Ściany obłożone płytą obornicką, gr. 12 cm
• dach o konstrukcji drewnianej – dźwigary kratowe deskowe i płatwie o przekroju 8x20. Dach kryty płytą obornicką, gr. 12cm. Dach dwuspadowy o konstrukcji kratownicy wykonanej z drewna klasy C30.

Budowa w systemie Generalny Wykonawca w pełnym zakresie specyfikacji technicznej i projektowej zgodnie z dokumentacją projektową udostępnioną przez Zamawiającego.
Dokumentacja projektowa precyzuje szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Realizacja przedmiotu zamówienia musi odbyć się zgodnie ze sztuką budowlaną, normami technicznymi i w sposób umożliwiający odbiór inwestycji.
Wszystkie instalacje sanitarne zostaną włączone do sieci wewnętrznych znajdujących się na terenie posesji. Zgodnie z istniejącymi projektami.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja projektowa Zamawiającego.
Dokumentacja projektowa Zamawiającego w postaci zbiorów plików oraz wzór umowy jest dostępny na e-mailowe żądanie przesłane do iza.kawka@abapapier.pl. z prośbą o przesłanie Dokumentacji projektowej i wzoru umowy wraz z skanem podpisanej Klauzuli poufności informacji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Kod CPV

45213250-0

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie przemysłowych obiektów budowlanych

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Zakończenie robót wykończeniowych oraz podpisanie Końcowego Odbioru Robót opisanego w par.13, pkt.8 (wzór umowy), planowany jest na 30.09.2017 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli odrębne przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca posiada niezbędną wiedzę dotyczącą przedmiotu zamówienia lub zobowiązuje się do udostępnienia podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia.

Potencjał techniczny

Wykonawca posiada potencjał techniczny niezbędny dla realizacji przedmiotu zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca posiada potencjał osobowy niezbędny dla realizacji przedmiotu zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca posiada potencjał ekonomiczny i finansowy niezbędny dla realizacji przedmiotu zamówienia.

Dodatkowe warunki

Wadium:
• Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). Na potwierdzenie spełnienia warunku wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium (kopia potwierdzenia wpłaty wadium). W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć wraz z ofertą).
• Wadium należy wnieść w pieniądzu lub w postaci gwarancji bankowej, bądź poręczenia bankowego, gwarancji ubezpieczeniowej. Kwotę wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego w Deutsche Bank nr 25 1910 1123 3003 2800 2121 0001.
• Wadium winno znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Zaleca się, aby w tytule przelewu umieścić informację: „Wadium do zapytania 210617ABA322POIR”.
• W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji, poręczenia dokument ten winien zawierać klauzulę gwarancji zapłaty wymaganej kwoty wadium po zaistnieniu okoliczności w których wadium zostanie zatrzymane.
• Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
• Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania.
• Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
• Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego w sytuacji, gdy odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie.


Warunki dodatkowe:
• Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy Zamawiającego do żadnego określonego działania.
• Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy Zamawiającego do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje firmy Zamawiającego do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
• Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmiany całości lub części zapytania ofertowego.
• W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych lub pochodzenia Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań, tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne - co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w przedmiocie zamówienia.
• W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
• Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania dokumentów.

Warunki zmiany umowy

1) ograniczenia przez Zamawiającego zakresu wykonywanego Przedmiotu Umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy. Wynagrodzenie ulegnie odpowiedniej zmianie proporcjonalnie do wartości niewykonanego zakresu Przedmiotu Umowy,
2) ograniczenia przez Zamawiającego zakresu Przedmiotu Umowy w razie rezygnacji Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie ulegnie odpowiedniej zmianie, proporcjonalnie do wartości niewykonanej części Przedmiotu Zamówienia,
3) zmiany adresu, osób reprezentujących Strony Umowy, lub oznaczenia Stron Umowy - wynikających ze zmiany stanu faktycznego lub prawnego,
4) zmiany Wynagrodzenia określonego w Umowie, w następstwie zmiany powszechnie obowiązujących przepisów o podatku od towarów i usług (VAT)
5) zmiany w zakresie Przedmiotu Umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian jest skutkiem zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
6) zmiana postanowień Umowy związana z odpowiednią zmianą ogólnie obowiązujących przepisów prawa lub z obiektywną koniecznością zmiany sposobu wykonania Umowy,
7) przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy, jeżeli zmiana ta jest następstwem niezawinionego przez Wykonawcę działania lub zaniechania organów administracji publicznej, w szczególności zaś przekroczenie zakreślonych przez obowiązujące przepisy prawa terminów rozpoznania sprawy i wydania przez te organy administracji decyzji, zezwoleń, pozwoleń etc., przy czym przedłużenie terminu wykonania Umowy nastąpi o czas odpowiedni do okresu trwania tych okoliczności, niezbędnego na uzyskanie tych decyzji zezwoleń, pozwoleń etc.,
8) zmiana terminu lub sposobu wykonania Przedmiotu Umowy z przyczyn niezależnych od żadnej ze Stron lub powodu okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferent jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu:
1) Ofertę w oparciu o załącznik 1 - Formularz ofertowy
2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału zakładu ubezpieczeń społecznych lub kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4) Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralna Ewidencja I Informacja O Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzające iż oferent prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zapytania ofertowego.
5) Dokument potwierdzający wniesienie wadium (kopia potwierdzenia wpłaty wadium) lub w przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oceny spełnienia niżej wymienionych kryteriów zostaną dokonane w oparciu o informacje zawarte w złożonej ofercie oraz w pozostałych załącznikach złożonych przez oferenta.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami określonymi według wagi punktowej:
a) Całkowita cena netto za wykonanie zamówienia w PLN - 70 pkt,
b) Okres rękojmi (liczony w miesiącach) - 15 pkt,
c) Okres gwarancji (liczony w miesiącach) - 15 pkt.
• Liczba punktów w kryterium cena przyznawana będzie wg. poniższego wzoru:
Pa = Cmin / Ca x 70 pkt , gdzie:
Pa - liczba punktów dla oferty nr „a" w kryterium „cena",
Cmin - najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów,
Ca- cena całkowita oferty „a".
• Liczba punktów w kryterium okres rękojmi będzie przyznawana wg. poniższego wzoru:
Pa = Ra / Rmax x 15 pkt , gdzie:
Pa - liczba punktów dla oferty „a" w kryterium „okres rękojmi",
Ra - okres rękojmi wskazany w ofercie „a"
Rmax - najdłuższy okres rękojmi wśród wszystkich ważnych ofert będących przedmiotem oceny.
Okres rękojmi - długość rękojmi na pełen zakres zamówienia opisanego w punkcie 3 liczona w pełnych miesiącach kalendarzowych od dnia podpisania końcowego odbioru robót. Okres ten nie może być krótszy 12 miesięcy
• Liczba punktów w kryterium okres gwarancji będzie przyznawana wg. poniższego wzoru:
Pa = Ga / Gmax x 15 pkt , gdzie:
Pa - liczba punktów dla oferty „a" w kryterium „okres gwarancji",
Ga - okres gwarancji wskazany w ofercie „a"
Gmax - najdłuższy okres gwarancji wśród wszystkich ważnych ofert będących przedmiotem oceny.
Okres gwarancji - długość gwarancji na pełen zakres zamówienia opisanego w punkcie 3 liczona w pełnych miesiącach kalendarzowych od dnia podpisania protokołu odbiorczego końcowego. Okres ten nie może być krótszy niż 36 miesięcy.
Podsumowanie oferty nastąpi poprzez dodanie punktacji uzyskanej z każdego z kryterium (cena + termin realizacji + okres rękojmi + okres gwarancji).
W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów oceny. W przypadku pominięcia jednego z kryterium oferta zostanie uznana za nieważną.
Opis sposobu obliczania ceny:
a) Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Oferenta cenę netto w PLN dla całości opisu przedmiotu zamówienia.
b) Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r.- Kodeks cywilny ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco: § 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia i odbioru robót jak również w niej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to między innymi następujące koszty: wykonania wszelkich robót budowlanych niezbędnych do wykonania zamówienia i dokumentów niezbędnych do złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania, wykonania wszelkich robót przygotowawczych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji terenu budowy, zabezpieczenia terenu budowy, wywozu nadmiaru gruntu, ewentualnej wymiany gruntu, zagęszczenia gruntu przekopów kontrolnych, wykonania ewentualnych przekładek w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem, odtworzenia dróg, chodników, wyjazdów zniszczonych podczas prowadzenia robót, pełnej obsług geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą, wykonanie dokumentacji powykonawczej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót budowlanych i innych czynności wynikających z umowy, jak również wszelkich innych niezbędnych do wykonania i prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia. Wymagane jest od Oferentów bardzo szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją projektową.
c) Ceną oferty jest kwota netto wymieniona w formularzu Oferty - załącznik nr 1

Wykluczenia

Zamawiający informuje że zamówienie nie może zostać udzielone Wykonawcy który jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Poprzez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABA PAPIER INT. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Leona Heyki 27

70-631 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

0914319848

NIP

8521001779

Tytuł projektu

Wzrost konkurencyjności Spółki ABA Papier Int. Sp. z o.o. na arenie międzynarodowej w wyniku wdrożenia nowej technologii i wprowadzenia innowacji produktowej na poziomie światowym.

Numer projektu

POIR.03.02.02-00-0316/16-00
Liczba wyświetleń: 495