Strona główna
Logo unii europejskiej

Wyłonienie ekspertów, autorów opracowań materiałów szkoleniowych do programu edukacyjno-szkoleniowego ramowego, specjalistycznego lub wybranych rozdziałów publikacji objętych projektem POWR.02.19.00-00-PP03/15 „Podnoszenie kompetencji cyfrowych e-administracji – programy szkoleniowe i publikacje dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – etap I” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Data publikacji: 24.06.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-07-2017

Numer ogłoszenia

1040155

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Przedmiot zamówienia dotyczy wyłonienia ekspertów, autorów opracowań materiałów szkoleniowych do programu edukacyjno-szkoleniowego ramowego, specjalistycznego lub wybranych rozdziałów publikacji realizowanych z projektu POWR.02.19.00-00-PP03/15 w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu: „Podnoszenie kompetencji cyfrowych e-administracji – programy szkoleniowe i publikacje dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – etap I” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Miejsce i sposób składania ofert

Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 03 lipca 2017 r. do godziny 14:00 w wersji elektronicznej w formie załączników do wiadomości elektronicznej (plików w formacie DOC lub PDF) na adres e-mail: dyr.generalny@gugik.gov.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dyr.generalny@gugik.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

dr inż. Ewa Wysocka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

225231320

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia dotyczy wyłonienia ekspertów, autorów opracowań materiałów szkoleniowych do programu edukacyjno-szkoleniowego ramowego, specjalistycznego lub wybranych rozdziałów publikacji realizowanych z projektu POWR.02.19.00-00-PP03/15 w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu: „Podnoszenie kompetencji cyfrowych e-administracji – programy szkoleniowe i publikacje dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – etap I” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem niniejszego zamówienia jest wyłonienie wykonawców – ekspertów mających kompetencje odpowiednie do przygotowania opracowań objętych projektem „Podnoszenie kompetencji cyfrowych e-administracji – programy szkoleniowe i publikacje dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – etap I” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia dotyczy wyłonienia następujących ekspertów, autorów opracowań materiałów szkoleniowych do programu edukacyjno-szkoleniowego ramowego, specjalistycznego lub wybranych rozdziałów publikacji objętych projektem POWR.02.19.00-00-PP03/15 „Podnoszenie kompetencji cyfrowych e-administracji – programy szkoleniowe i publikacje dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – etap I” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020:
1. eksperta ds. doskonalenia zawodowego (ekspert 1), którego zadaniem będzie analiza merytoryczna materiałów szkoleniowych i publikacji w zakresie praktycznych aspektów dydaktycznych i proceduralnych w odniesieniu do infrastruktury informacji przestrzennej (IIP),
2. eksperta ds. doskonalenia zawodowego (ekspert 2), którego zadaniem będzie opracowanie wybranych rozdziałów publikacji oraz materiałów do GeoPakietu w zakresie praktycznych aspektów tworzenia i aktualizacji procedur wspólnego wykorzystania zasobów danych przestrzennych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz inne jednostki administracji (w szczególności służb geodezyjnych i kartograficznych),
3. eksperta ds. technologii geoinformacyjnych (ekspert 3), którego zadaniem (zadanie 3) będzie opracowanie części koncepcji merytorycznej szkoleń oraz opracowanie wybranych materiałów szkoleniowych dotyczących wdrażania nowoczesnych rozwiązań geoinformacyjnych z uwzględnieniem znajomości trendów na rynku technologii geoinformacyjnych,
4. eksperta ds. współpracy z JST (ekspert 4), którego zadaniem będzie opracowanie części koncepcji merytorycznej szkoleń oraz opracowanie wybranych materiałów szkoleniowych dotyczących praktycznych aspektów wdrażania nowoczesnych rozwiązań geoinformacyjnych w pracy jednostek administracji publicznej (w tym inspiracyjne przykłady zastosowania informacji przestrzennej),
5. eksperta ds. doskonalenia zawodowego (ekspert 5), którego zadaniem będzie opracowanie części koncepcji merytorycznej szkoleń oraz opracowanie wybranych materiałów szkoleniowych w zakresie praktycznych aspektów tworzenia i aktualizacji procedur wspólnego wykorzystania zasobów danych przestrzennych przez JST oraz inne jednostki administracji (w szczególności służb geodezyjnych i kartograficznych) - partycypacyjne opracowanie procedur współpracy gmina-PODGiK w zakresie przepływu informacji o potrzebach aktualizacji zasobów georeferencyjnych, ukierunkowanie geodetów na kluczowe potrzeby gmin).
6. eksperta ds. technologii geoinformacyjnych (ekspert 6), którego zadaniem będzie opracowanie części koncepcji merytorycznej szkoleń oraz opracowanie wybranych materiałów szkoleniowych dotyczących opracowywania oraz wdrażania nowoczesnych rozwiązań geoinformacyjnych (implementacja standardów geoinformacyjnych) z uwzględnieniem znajomości trendów na rynku technologii geoinformacyjnych oraz optymalizacji e-usług przestrzennych.
7. eksperta ds. współpracy z JST (ekspert 7), którego zadaniem będzie opracowanie części koncepcji merytorycznej szkoleń oraz opracowanie wybranych materiałów szkoleniowych dotyczących praktycznych aspektów wdrażania nowoczesnych rozwiązań geoinformacyjnych w pracy jednostek administracji publicznej (w tym inspiracyjne przykłady zastosowania informacji przestrzennej wraz z tworzeniem i aktualizacją nowych zasobów danych,
8. eksperta ds. technologii geoinformacyjnych (ekspert 8), którego zadaniem będzie opracowanie wybranych materiałów szkoleniowych i wybranych rozdziałów publikacji w zakresie praktycznego wykorzystania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Szczegółowy opis zamówienia oraz informacje o wymaganiach stawianych Wykonawcom zamieszczono w „Zaproszeniu do złożenia oferty” (załącznik 1).

Kod CPV

71241000-9

Nazwa kodu CPV

Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługa realizowana będzie przez poszczególnych ekspertów w zależności od wykonywanego zadania w następujących terminach:
zadanie 1: do 30 września 2017 r.
zadanie 2: do 10 lipca 2017 r.
zadanie 3: etap 1 do 10 lipca 2017 r., etap 2 do 31 sierpnia 2017 r.
zadanie 4: etap 1 do 10 lipca 2017 r., etap 2 do 31 sierpnia 2017 r.
zadanie 5: etap 1 do 10 lipca 2017 r., etap 2 do 31 sierpnia 2017 r.
zadanie 6: etap 1 do 10 lipca 2017 r., etap 2 do 31 sierpnia 2017 r.
zadanie 7: etap 1 do 10 lipca 2017 r., etap 2 do 31 sierpnia 2017 r.
zadanie 8: etap 1 do 10 lipca 2017 r., etap 2 do 31 sierpnia 2017 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udział w zamówieniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Nie mają przeszkód prawnych ani skarbowych, aby zawrzeć umowę cywilno-prawną (umowę o dzieło).
2. Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia.
3. Dysponują odpowiednim potencjałem oraz są zdolne do należytego wykonania zamówienia.
Szczegółowy opis wymagań zamieszczono w „Zaproszeniu do złożenia oferty” (załącznik 1).

Wiedza i doświadczenie

O udział w zamówieniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia.
Szczegółowy opis wymagań zamieszczono w „Zaproszeniu do złożenia oferty” (załącznik 1).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udział w zamówieniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia.
Szczegółowy opis wymagań zamieszczono w „Zaproszeniu do złożenia oferty” (załącznik 1).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać:
1. Propozycję świadczenia usługi ze wskazaniem obszaru kompetencji jednego z ośmiu ekspertów oraz podaniem ceny w formularzu ofertowym (wzór formularza ofertowego zamieszczono w załączniku nr 1: „Zaproszeniu do złożenia oferty”)
2. Oświadczenie o braku powiazań z Zamawiającym (wzór oświadczenia zamieszczono w załączniku nr 1: „Zaproszeniu do złożenia oferty”)
3. CV Wykonawcy usługi, potwierdzające posiadane kompetencje i doświadczenie (zamawiający dopuszcza złożenie innych dodatkowych/uzupełniających dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium:
cena:
W ramach kryterium ceny można maksymalnie otrzymać 50 pkt.
Wykonawca, który złoży ofertę najkorzystniejszą cenowo, otrzyma maksymalną liczbę punktów (tj. 50 punktów), każda kolejna droższa oferta będzie otrzymywała odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie ze wzorem:
(cena najniższa / cena oferty) x 50 pkt

Wykluczenia

O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTGRAFII

Adres

Wspólna 2

00-926 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

225631333

Fax

226283467

NIP

5261725466

Tytuł projektu

Podnoszenie kompetencji cyfrowych e-administracji - programy szkoleniowe i publikacje dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej - etap I

Numer projektu

POWR.02.19.00-00-PP03/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

L.p. Ekspert Data złożenia oferty Imię i nazwisko Wykonawcy Cena oferty brutto
1. Ekspert 1 30.06.2017 10:09 Alina Maciejewska 8 500 zł
2. Ekspert 2 30.06.2017 11:11 Agnieszka Gajda 7 400 zł
3. Ekspert 3 02.07.2017 16:32 Elżbieta Bielecka 5 050 zł
4. Ekspert 4 30.06.2017 19:25 Przemysław Śleszyński 9 000 zł
5. Ekspert 5 03.07.2017 09:49 Agnieszka Turek 1 800 zł
6. Ekspert 6 03.07.2017 13:35 Jadwiga Brzuchowska 2 900 zł
7. Ekspert 7 01.07.2017 11:32 Ewa Janczar 8 100 zł
8. Ekspert 8 29.06.2017 15:35 Waldemar Izdebski 4 800 zł
Liczba wyświetleń: 919