Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup elementów placu zabaw dla potrzeb przedszkola w ramach projektu "Chatka Puchatka - druga edycja"

Data publikacji: 20.06.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-06-2017

Numer ogłoszenia

1040069

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, na załączonym formularzu ofertowym (Załącznik nr 1). Oferty należy składać do dnia 27.06.2017 r. do godz. 23.59 mailowo na adres przedszkole@puchatek.org.pl , osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera w siedzibie firmy: w Biuro Projektu przy ul. Szarej 40, 80-116 Gdańsk. Za dzień otrzymania oferty liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

przedszkole@puchatek.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Małgorzata Musiał

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

505-946-076

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie realizowane w ramach projektu: „Chatka Puchatka – druga edycja”
RPPM.03.01.00-22-0026/16-00 w ramach w ramach Działania 03.01. Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego polegające na zakupie i dostawie wyposażenia placu zabaw.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miejscowość: Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy wyposażenia placu zabaw w celu stworzenia nowych miejsc przedszkolnych w ramach projektu „Chatka Puchatka – druga edycja”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia placu zabaw według następującej specyfikacji:
Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów +/- 10 % (dotyczy to każdego z podanych wymiarów).
1. Drewniana ławka z oparciem na metalowym stelażu– 1 szt. Specyf. techniczna: wymiary: szerokość 0,89 m, długość 1,65 m, wysokość 0,90 m.
2. Drewniana ławka z bez oparcia na metalowym stelażu – 1 szt. Specyf. techniczna: wymiary: szer. 0,89 m, długość 1,65 m, wys.0,44 m.
3. Zestaw wielofunkcyjny składający się z:
- wózek 4-osobowy (1 szt.) specyfikacja techniczna: Wózek dla czworga dzieci w wieku 6-36 m-cy. Aluminiowa rama. Części materiałowe oraz część bagażowa zrobione z poliestru. Lekkie koła skrętne z przodu, hamulec z tyłu. Siedzenia wyposażone w 5 punktowy pas bezpieczeństwa. Tylne siedzenia ruchome, dające możliwość rozkładania do pozycji leżącej;
- domek z kolorowego tworzywa do zabawy (1 szt.) specyfikacja techniczna: wykonany z plastiku, ze stołem i 4 siedziskami, wym. 162 x 165 x 157 cm;
- domek z kolorowego tworzywa do zabawy (1 szt.) specyf. techniczna: otwierane okiennice oraz drzwi, z wyposażeniem wewnętrznym np. stolik, krzesełka itp., wym. 145 x 122 x 150 cm;
- plastikowe drabinki wraz z zjeżdżalnią (1 szt.) specyf. techniczna: wym. 120 x 120 x 150 cm;
- kolorowa gąsienica (1 szt.) specyfikacja techniczna: Tunel-gąsienica złożony min. z 4 modułów, głowy i ogona. wym. 217 x 100 x 108 cm;
- stolik piknikowy (1 szt.) specyfikacja techniczna: Stół piknikowy z zaokrąglonymi rogami i dwoma ławkami wymiary 93 x 100 x 55 cm;
- koszykówka składana (1 szt.) specyfikacja techniczna: możliwość ustawienia kosza na 5, wysokościach 150–210 cm. Umieszczone na podstawie suwaki do zaznaczania ilości zdobytych punktów przez graczy. wym. 74 x 81 x 260 cm.
4. Zestaw wielofunkcyjny składający się z:
- domek z kolorowego tworzywa do zabawy (1 szt.) specyf. techniczna: wykonany z plastiku, ze stołem i 4 siedziskami, wym. 162 x 165 x 157 cm;
- kolorowa gąsienica (1 szt.) specyfikacja techniczna: Tunel-gąsienica złożony min. z 4 modułów, głowy i ogona. wym. 217 x 100 x 108 cm wraz z zestawem 4 dodatkowych modułów do przedłużania tunelu – gąsienicy, wym. 170 x 100 x 61 cm;
- plastikowe drabinki wraz z zjeżdżalnią (1 szt.) specyfikacja techniczna: wym. 120 x 120 x 150 cm;
- koszykówka składana (1 szt.) specyfikacja techniczna: możliwość ustawienia kosza na 5, wysokościach 150–210 cm. Umieszczone na podstawie suwaki do zaznaczania ilości zdobytych punktów przez graczy. wym. 74 x 81 x 260 cm;
- kolorowy płotek (3 szt.) specyfikacja techniczna: Wykonany z plastiku. Przenośny. Zestaw składający się min. z 6 elementów o wym. 80 x 6 x 55 cm;
- minikaruzela z tworzywa sztucznego (1 szt.) specyfikacja techniczna: śr. 55 cm, wys. 30 cm;
- ławeczka piknikowa (1 szt.) specyfikacja techniczna: konstrukcja ze stali nierdzewnej, malowana proszkowo, siedzisko z i płyty HDPE, wym. 115 x 100 x 55 cm.
5. Zestaw zabawowy składający się z:
- wykonany z tworzywa sztucznego plac zabaw składający się z: domek, wieża strażnicza i most łączący obydwie części, wyposażony w drabinki i zjeżdżalnię, wym. 178 x 313 x 145 cm;
- wykonany z tworzywa sztucznego zestaw ścianek do wspinania się o różnych stopniach trudności (1 szt.) specyfikacja techniczna: na ściankach zamontowane drabinki linowe, uchwyty umożliwiające wspinanie się, otwory do przechodzenia i wspinania, wym. 203 x 132 x 203 cm.
6. Piaskownica (1 szt.) specyfikacja techniczna: długość 1,80 m, szerokość 1,80 m, wysokość całkowita 0,32 m.
7. Trampolina (1 szt.) specyfikacja techniczna: ocynkowane sprężyny trampoliny pokryte dwuwarstwowym materiałem podszytym gąbką, trampolina wykonana ze stali hartowanej, mata do odbić wykonana z polipropylenu. Mocowanie: trzy nóżki umieszczone w podstawie. Siatka ochronna. Średnica trampoliny: 305 cm. wysokość: 76 cm. max. waga użytkownika: 150 kg.
8. Huśtawka ważka (1 szt.) specyfikacja techniczna: materiał: tworzywo sztuczne, wym. 234 x 60 x 97 cm.

Kod CPV

37535200-9

Nazwa kodu CPV

Wyposażenie placów zabaw

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin realizacji zamówienia:
04.07.2017
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji usługi.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożona na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadkach gdy:
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu,
- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą mającą lub mogącą mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie Zamówienia,
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.
Zamawiający po wyborze Oferenta podpisze z Wykonawcą umowę na realizację zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wymaga się złożenia oferty, której wzór stanowi załącznik do zapytania ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:
1) Łączna cena brutto proponowana za przedmiot zamówienia – 70% (70 pkt.)
2) Termin dostawy: 30% (30 pkt.)
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = Cmin x 70 / Co, gdzie:
*C - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Cena oferty”;
*Cmin - najniższa cena brutto (wraz z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia zaoferowana w nieodrzuconych ofertach złożonych w postępowaniu;
*Co - cena brutto (wraz z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia oferty ocenianej;
*70 - waga kryterium „Cena oferty”.
Punkty przyznawane za kryterium termin dostawy będą liczone wg następującego wzoru:
T = Tmin x 30 / To, gdzie:
*T - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Termin dostawy” oferty;
*Tmin - najkrótszy termin realizacji całego zamówienia wyrażony w liczbie dni od dnia złożenia zamówienia zaoferowany w nieodrzuconych ofertach złożonych w postępowaniu, złożenie zamówienia planowane jest na dzień 28.06.2017 r.;
*To - termin realizacji całego zamówienia oferty ocenianej;
*30 -waga kryterium „Termin dostawy”.

Wykluczenia

1. Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Poprzez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą.
2. Należą do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania, tj.:
a) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
b) Wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
c) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
d) Osoby fizyczne lub wykonawcy, których wspólnika (spółki jawne), partnera lub członka zarządu (spółki partnerskie), komplementariusza (spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne) albo urzędującego członka organu zarządzającego (osoby prawne) prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
e) Złożyły nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
f) Nie złożyły oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MAGDALENA PAŁACKA-RYBAK, "CHATKA PUCHATKA" - DOMOWA OPIEKA NAD DZIECKIEM

Adres

Szara 40

80-116 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

509550375

NIP

9570370856

Tytuł projektu

Chatka Puchatka - druga edycja

Numer projektu

RPPM.03.01.00-22-0026/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k.
93-428 Łódź, ul. Graniczna 46
cena: 33063,84zł
Liczba wyświetleń: 567