Strona główna
Logo unii europejskiej

„Fabrica Ecclesiae” – remont zabytkowego budynku Infułatki na cele rozwoju działalności kulturalno-edukacyjnej zespołu katedralnego w Zamościu wraz z zagospodarowaniem terenu

Data publikacji: 20.06.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-06-2017

Numer ogłoszenia

1040068

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Parafia Katedralna Zmartwychwstania Pańskiego i Św. Tomasza Apostoła w Zamościu. Adres: ul. Kolegiacka 1A, 22-400 Zamość.
2. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 28.06.2017 r. do godz. 10.00 na adres wskazany w pkt. 1. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt. 1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Sposób przygotowania ofert.
1. Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty składające się na ofertę sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w niniejszej dokumentacji postępowania oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.
3. Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do występowania w imieniu Wykonawcy (uprawnioną/ymi zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy). Pełnomocnictwo osób do reprezentowania Wykonawcy musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.
4. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą osoby upoważnionej.
5. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.
6. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna być:
a) opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy,
b) zaadresowana na adres:
Parafia Katedralna Zmartwychwstania Pańskiego i Św. Tomasza Apostoła w Zamościu,
ul. Kolegiacka 1A, 22-400 Zamość,
c) oznakowana:
OFERTA - „Pełnienie funkcji Menadżera Projektu (zarządzanie Projektem) wraz wraz ze sprawowaniem nadzoru konserwatorskiego i prowadzenie nadzorów inżynierskich (inspektor nadzoru) w ramach realizacji projektu: „Fabrica Ecclesiae” – remont zabytkowego budynku Infułatki na cele rozwoju działalności kulturalno-edukacyjnej zespołu katedralnego w Zamościu wraz z zagospodarowaniem terenu. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.”
7. Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:
a) Oświadczenie i dokumenty wymagane w pkt. IV dokumentacji zapytania ofertowego.
b) Formularz ofertowy (wg załącznika nr 5).
c) Pełnomocnictwo (umowa spółki) do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku składania oferty wspólnej.
d) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba nie uprawniona do reprezentowania wykonawcy (zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy).

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

ks. Adam Firosz, Proboszcz Parafii Katedralnej w Zamościu

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie funkcji Menadżera Projektu (zarządzanie Projektem) wraz ze sprawowaniem nadzoru konserwatorskiego (w tym w zakresie badań architektonicznych) i prowadzenie nadzorów inżynierskich (inspektor nadzoru) w ramach realizacji Projektu „Fabrica Ecclesiae” – remont zabytkowego budynku Infułatki na cele rozwoju działalności kulturalno-edukacyjnej zespołu katedralnego w Zamościu wraz z zagospodarowaniem terenu.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Druk

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Zamość Miejscowość: Zamość

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie funkcji Menadżera Projektu (zarządzanie Projektem) wraz ze sprawowaniem nadzoru konserwatorskiego (w tym w zakresie badań architektonicznych) i prowadzenie nadzorów inżynierskich (inspektor nadzoru) w ramach realizacji Projektu „Fabrica Ecclesiae” – remont zabytkowego budynku Infułatki na cele rozwoju działalności kulturalno-edukacyjnej zespołu katedralnego w Zamościu wraz z zagospodarowaniem terenu.
Menadżer Projektu wybrany w niniejszym postępowaniu będzie sprawował nadzór merytoryczny nad poprawnością realizacji procedur przy wdrażaniu projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej takich jak ewaluacja projektu i sprawozdawczość.
Ponadto Menadżer Projektu wybrany w niniejszym postępowaniu będzie wykonywał czynności związane z promocją projektu zgodnie z zasadami określonymi w umowie o dofinansowanie.
2. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Fabrica Ecclesiae” – remont zabytkowego budynku Infułatki na cele rozwoju działalności kulturalno-edukacyjnej zespołu katedralnego w Zamościu wraz z zagospodarowaniem terenu, realizowanego w ramach: Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie funkcji Menadżera Projektu (zarządzanie Projektem) wraz ze sprawowaniem nadzoru konserwatorskiego (w tym w zakresie badań architektonicznych) i prowadzenie nadzorów inżynierskich (inspektor nadzoru) w ramach realizacji Projektu „Fabrica Ecclesiae” – remont zabytkowego budynku Infułatki na cele rozwoju działalności kulturalno-edukacyjnej zespołu katedralnego w Zamościu wraz z zagospodarowaniem terenu.
Menadżer Projektu wybrany w niniejszym postępowaniu będzie sprawował nadzór merytoryczny nad poprawnością realizacji procedur przy wdrażaniu projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej takich jak ewaluacja projektu i sprawozdawczość.
Ponadto Menadżer Projektu wybrany w niniejszym postępowaniu będzie wykonywał czynności związane z promocją projektu zgodnie z zasadami określonymi w umowie o dofinansowanie.
2. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Fabrica Ecclesiae” – remont zabytkowego budynku Infułatki na cele rozwoju działalności kulturalno-edukacyjnej zespołu katedralnego w Zamościu wraz z zagospodarowaniem terenu, realizowanego w ramach: Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Kod CPV

79421000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robot budowlanych

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia
1. Termin wykonania zamówienia – od daty podpisania umowy do dnia 30.09.2019 r. plus 5 lat w zakresie obowiązków związanych z trwałością Projektu (coroczne sprawozdania) – 30.09.2025 r.
2. Zgodnie z postanowieniami art. 57 Rozporządzenia Rady Nr 1083/2006, trwałość projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych musi być zachowana przez okres pięciu 5 lat od daty zakończenia projektu. Z uwagi na powyższe okres trwałości projektu ustala się na dzień 30.09.2024 r. z obowiązkiem Wykonawcy do corocznego składania stosownych sprawozdań Zamawiającemu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert oraz informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty i opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.
1. Cena (C) – waga kryterium 60%
W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Wykonawcy będą oceniani wg następującego wzoru:
(Najniższa cena/Cena badanej oferty) * 100 pkt. * waga kryterium
2. Doświadczenie Zespołu Inspektorów Nadzoru (P) – waga kryterium 40%
Kryterium „Doświadczenie Zespołu Inspektorów Nadzoru” będzie rozpatrywane na podstawie sumy punktów uzyskanej przez Wykonawcę w Podkryteriach P1 - P3. Wykonawca w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 60 punktów. Zamawiający w kryterium „Doświadczenie Zespołu Inspektorów Nadzoru” przyzna liczbę punktów według wzoru:
P = (Pn/Pm) * 100 * waga kryterium
gdzie:
P = punkty za doświadczenie zespołu Inspektorów Nadzoru
Pn = punkty wyliczone dla danej oferty badanej (suma punktów z podkryteriów - P1 + P2 + P3)
Pm = najwyższa ilość punktów spośród ofert nieodrzuconych
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie informacji zawartych w formularzu „Doświadczenie Zespołu Inspektorów Nadzoru” (zał. Nr 7).
Maksymalna przyznana liczba punktów w tym kryterium nie przekroczy 60 pkt.
UWAGA:
Ocenie będzie podlegał jedynie Formularz złożony wraz z ofertą i informacje pierwotnie w nim wskazane.
Jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą Formularza „Doświadczenie Zespołu Inspektorów Nadzoru”, to w tym kryterium otrzyma zero punktów.
Jeżeli w wyniku wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień dotyczących formularza ofertowego i/w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia:
– nastąpi zmiana osób pierwotnie wskazanych w/w dokumentach to Zamawiający nie będzie uwzględniał w ocenie doświadczenia nowo wskazanych osób,
– nastąpi zmiana informacji o doświadczeniu osób wskazanych pierwotnie w w/w dokumentach to Zamawiający uwzględni to nowe, zweryfikowane informacje ale jedynie w przypadku jeżeli nowe informacje będą potwierdzały, że doświadczenie tych osób jest mniejsze niż pierwotnie wskazano.
Uzupełnione, zmienione lub zweryfikowane informacje uzyskane przez Zamawiającego po otwarciu ofert wskazujące na większe niż wskazano pierwotnie doświadczenie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert.
Podkryterium 1 (P1).
W powyższym podkryterium oceniana będzie liczba wykazanych inwestycji polegających na wykonaniu robót budowlano-konserwatorskich na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków o wartości robót budowlano-konserwatorskich min. 10.000.000,00 brutto, którymi zarządzała osoba wskazana w ofercie przez Wykonawcę na stanowisku Przedstawiciela Inżyniera, Inżyniera Kontraktu, Menadżera Kontraktu.
Wykonawca w tym podkryterium może otrzymać maksymalnie 20 punktów.
Wykonawcy zostaną ocenieni w następujący sposób:
1) Wykonawca, który wskaże osobę, która zarządzała 1 inwestycją (powyższego rodzaju) otrzyma – 0 pkt.,
2) Wykonawca, który wskaże osobę, która zarządzała 2 inwestycjami (powyższego rodzaju) otrzyma – 10 pkt.,
2) Wykonawca, który wskaże osobę, która zarządzała 3 inwestycjami (powyższego rodzaju) otrzyma – 15 pkt.,
3) Wykonawca, który wskaże osobę, która zarządzała 4 i więcej inwestycjami (powyższego rodzaju) otrzyma – 20 pkt.
Podkryterium 2 (P2).
W powyższym podkryterium oceniana będzie ilość wykazanych inwestycji polegających na budowie wykonaniu robót budowlano-konserwatorskich na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków o wartości robót budowlano konserwatorskich min. 10.000.000,00 brutto, na których wskazana osoba pełniła funkcję Inspektora Nadzoru/kierownika robót branży konstrukcyjno-budowlanej .Wykonawca w tym podkryterium może otrzymać maksymalnie 20 punktów.
Wykonawcy zostaną ocenieni w następujący sposób:
1) Wykonawca, który wskaże Inspektora nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych, który nadzorował 1 inwestycję (powyższego rodzaju) otrzyma – 0 pkt.,
2) Wykonawca, który wskaże Inspektora nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych, który nadzorował 2 inwestycje (powyższego rodzaju) otrzyma – 10 pkt.,
3) Wykonawca, który wskaże Inspektora nadzoru robót Konstrukcyjno-budowlanych, który nadzorował po 3 inwestycje (powyższego rodzaju) otrzyma – 15 pkt.,
4) Wykonawca, który wskaże Inspektora nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych, który nadzorował po 4 i więcej inwestycji (powyższego rodzaju) otrzyma – 20 pkt.
Podkryterium 3(P3).
W powyższym podkryterium oceniana będzie ilość wykazanych inwestycji polegających na budowie wykonaniu robót budowlano-konserwatorskich na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków o wartości robót budowlano-konserwatorskich min. 10.000.000,00 brutto, na których wskazana osoba pełniła funkcję Inspektora Nadzoru/kierownika robót branży elektrycznej i teletechnicznej Wykonawca w tym podkryterium może otrzymać maksymalnie 20 punktów.
Wykonawcy zostaną ocenieni w następujący sposób:
1) Wykonawca, który wskaże Inspektora nadzoru robót elektrycznych, który nadzorował 1 inwestycję (powyższego rodzaju) otrzyma – 0 pkt.,
2) Wykonawca, który wskaże Inspektora nadzoru robót elektrycznych, który nadzorował 2 inwestycje (powyższego rodzaju) otrzyma – 10 pkt.,
3) Wykonawca, który wskaże Inspektora nadzoru robót elektrycznych, który nadzorował po 3 inwestycje (powyższego rodzaju) otrzyma – 15 pkt.,
4) Wykonawca, który wskaże Inspektora nadzoru robót elektrycznych, który nadzorował po 4 i więcej inwestycji (powyższego rodzaju) otrzyma – 20 pkt.
OCENA KOŃCOWA.
Łączna suma punktów ze wszystkich kryteriów (z uwzględnieniem wag)
S = (C * 0,60)+(P * 0,40)
S = ocena końcowa
C = punkty za cenę
P = punkty za doświadczenie zespołu Inspektorów Nadzoru.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PARAFIA KATEDRALNA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO I ŚW. TOMASZA APOSTOŁA W ZAMOŚCIU

Adres

Kolegiacka 1A

22-400 Zamość

lubelskie , Zamość

Numer telefonu

(84) 6392383

Fax

(84) 6392383

NIP

9221773722

Tytuł projektu

Fabrica Ecclesiae” - remont zabytkowego budynku Infułatki na cele rozwoju działalności kulturalno-edukacyjnej zespołu katedralnego w Zamościu wraz z zagospodarowaniem terenu

Numer projektu

POIS.08.01.00-00-1065/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Parafia Katedralna Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu informuje, że
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Pełnienie funkcji Menadżera Projektu (zarządzanie Projektem)
wraz ze sprawowaniem nadzoru konserwatorskiego (w tym w zakresie badań architektonicznych) i prowadzenie nadzorów
inżynierskich (inspektor nadzoru) w ramach realizacji projektu:
„Fabrica Ecclesiae – remont zabytkowego budynku Infułatki na cele rozwoju działalności kulturalno-edukacyjnej
zespołu katedralnego w Zamościu wraz z zagospodarowaniem terenu”,
wybrana została oferta firmy: ZDI Sp. z o. o, ul. Kiepury 6, 22-400 Zamość, która wpłynęła 28.06.2017
Cena zaoferowana za wykonanie zamówienia wynosi: 538 740,00 zł brutto (słownie: pięćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset czterdzieści złotych, 0/100)
Liczba wyświetleń: 557