Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa Piło łuparki ze stołem podawczym i nożem do łupania na 6 części – 1 kpl.

Data publikacji: 19.06.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-06-2017

Numer ogłoszenia

1039817

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, wraz z wymaganym załącznikiem i oświadczeniami wyszczególnionymi w jego treści.

Specyfikacja przedmiotu zamówienia stanowiąca załącznik nr 1 do formularza ofertowego powinna być sporządzona na formularzu oferenta. Specyfikacja ta powinna umożliwić ocenę parametrów technicznych urządzenia.

Sposoby składania ofert:
1) listem poleconym lub kurierem na adres firmy: ul. Ogrodniczki 6/3, 15-763 Białystok
2) pocztą elektroniczną na adres mailowy: toscana.bialystok@wp.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

toscana.bialystok@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mirosław Kozłowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

509 403 261

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest zakup Piło łuparki ze stołem podawczym i nożem do łupania na 6 części – 1 kpl. Urządzenie musi być fabrycznie nowe.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: białostocki Miejscowość: Łaźnisko

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup Piło łuparki ze stołem podawczym i nożem do łupania na 6 części – 1 kpl., na potrzeby projektu pn. „Poprawa konkurencyjności firmy poprzez inwestycję w środki trwałe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup Piło łuparki ze stołem podawczym i nożem do łupania na 6 części – 1 kpl.
Wszędzie gdzie użyto nazw własnych, towarowych, certyfikatów wskazujących na rozwiązania konkretnych firm itp. zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Urządzenie musi być fabrycznie nowe, o następujących parametrach:
1) Specyfikacja techniczna piło łuparki:
- Silnik: elektryczny 15 Kw,
- Prowadnica: 20”,
- Łańcuch tnący: 0404”/1,6 mm,
- Średnica cięcia: co najmniej 43 cm,
- Długość cięcia: 25-60 cm,
- Hydrauliczny docisk kłody,
- Nacisk tłoka regulowany automatycznie: 3-15 ton,
- Taśmociąg z hydrauliczną regulacją góra-dół i na boki: 4 m długości,
- Nóż do łupania 2/4 z hydraulicznie regulowaną wysokością,
- Sterowanie joystick,
- Separator odpadów,
- Dodatkowe wyposażenie: nóż do łupania na 6 części.
2) Specyfikacja techniczna stołu podawczego:
- 3 rolki podające hydrauliczne,
- Łańcuchy wzdłużne hydrauliczne,
- Mechaniczny separator,
- Wysokość: co najmniej 1000 – 1440 mm,
- Regulowane nóżki,
- Szerokość: co najmniej 2200 mm,
- Długość: co najmniej 3500 mm.

Kod CPV

42900000-5

Nazwa kodu CPV

Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin realizacji zamówienia: 28.06.2017 r. – 31.07.2017 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca spełnia warunki dotyczące:
- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- posiadania niezbędnej wiedzy dotyczącej przedmiotu zamówienia lub zobowiązanie do udostępnienia podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia,
- znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanych terminach.

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Oferta przygotowana na załączonym Formularzu ofertowym wraz z Oświadczeniami.
2) Do oferty należy załączyć Specyfikację (szczegółowy opis) przedmiotu zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
1. cena netto w PLN (waga 80%)
2. termin dostawy urządzenia (waga 20%)

ad. 1. Punkty w ramach kryterium ceny netto w PLN będą przyznawane wg następującej formuły. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej, oferta zostanie przeliczona na PLN wg. średniego kursu NBP z dnia wyboru Dostawcy:

A n = (C min / C r) x 100 x 80%

C min – cena minimalna wśród wszystkich ofert
C r – cena oferty rozpatrywanej
A n – ilość punktów przyznana ofercie

ad. 2 Punkty w ramach kryterium termin dostawy urządzenia będą przyznawane wg następujących przedziałów:

• Termin dostawy urządzenia do 25 dni od podpisania umowy - 20 pkt,
• Termin dostawy urządzenia powyżej 25 dni od podpisania umowy - 0 pkt,

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABC-DREWNO SKUP I SPRZEDAŻ MIROSŁAW KOZŁOWSKI

Adres

Ogrodniczki 6/3

15-763 Białystok

podlaskie , Białystok

Numer telefonu

509403261

Fax

857440811

NIP

5421218331

Tytuł projektu

Poprawa konkurencyjności firmy poprzez inwestycję w środki trwałe

Numer projektu

RPPD.01.05.00-20-0068/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Jar-Drew Jarosław Urban
Ostra Góra 17
16-140 Korycin

Data wpłynięcia: 26.06.2017

Cena: 142000 zł netto
Liczba wyświetleń: 805