Strona główna
Logo unii europejskiej

przeprowadzenie egzaminów Microsoft Office Specialist (MOS) w zakresie EXCEL 2013 i WORD 2013 (nr egzaminów wg Microsoft: EXCEL 2013: 77-420, Word 2013:77-418) dla studentów kierunku Logistyka

Data publikacji: 19.06.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-06-2017

Numer ogłoszenia

1039790

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty prosimy składać na wzorze formularza stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Podpisaną ofertę należy złożyć w terminie do 27 czerwca 2017 r. do godziny 9.00 w Biurze Projektu w Gdańsku, al. Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk, pok. B322 lub w Kancelarii Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, pok. B105 w godzinach pracy Biura i Kancelarii, tj. w godzinach 8.00-16.00 lub drogą elektroniczną (podpisaną i zeskanowaną ofertę) na adres mpawlun@wsb.gda.pl z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4/2017/K091”.
2. Wykonawca może, przed upływem terminu dostarczenia ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

mpawlun@wsb.gda.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Pawlun

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(58)5227772

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie egzaminów Microsoft Office Specialist (MOS) w zakresie EXCEL 2013 i WORD 2013 (nr egzaminów wg Microsoft: EXCEL 2013: 77-420, Word 2013:77-418) dla studentów kierunku Logistyka, łącznie dla około 20 osób w okresie czerwiec 2017r. – marzec 2018r.
Egzaminy może przeprowadzić wyłącznie centrum egzaminacyjne posiadające status: AUTHORIZED CERTIPORT TESTING CENTER

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: gdański Miejscowość: Gdańsk, Gdynia, Sopot

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

przeprowadzenie egzaminów Microsoft Office Specialist (MOS) w zakresie EXCEL 2013 i WORD 2013 (nr egzaminów wg Microsoft: EXCEL 2013: 77-420, Word 2013:77-418) dla studentów kierunku Logistyka

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie egzaminów Microsoft Office Specialist (MOS) w zakresie EXCEL 2013 i WORD 2013 (nr egzaminów wg Microsoft: EXCEL 2013: 77-420, Word 2013:77-418) dla studentów kierunku Logistyka.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia musi być wykonany w okresie od 28.06.2017 r. do 31.03.2018 r.
Terminy szczegółowe egzaminów zostaną ustalone przez Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

uprawnienia umożliwiające przeprowadzenie egzaminów Microsoft Office Specialist, tj. posiadanie statusu AUTHORIZED CERTIPORT TESTING CENTER

Potencjał techniczny

• przeprowadzenie egzaminów na terenie Trójmiasta, zgodnie z standardami i procedurami określonymi przez firmę Microsoft
• możliwość przeprowadzenia egzaminów w tym samym terminie dla około 13 osób

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są w stanie upadłości bądź likwidacji

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu każdy z Wykonawców powinien przedłożyć następujące dokumenty:
a) Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, zawierający:
• końcową cenę wyrażoną w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, podana kwota powinna pokrywać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia(w tym podatek VAT, itp.)
• oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
• oświadczenia Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym
b) kopię dokumentu nadającego Wykonawcy status AUTHORIZED CERTIPORT TESTING CENTER lub zaświadczenie potwierdzające posiadanie statusu AUTHORIZED CERTIPORT TESTING CENTER wydane przez jednostkę uprawnioną do nadawania statusu AUTHORIZED CERTIPORT TESTING CENTER

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocena ofert składa się z dwóch etapów:

Etap 1 - Zamawiający dokonuje oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu – Etap 1, dokonywana jest na podstawie złożonych dokumentów oraz Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

Etap 2 - Ocena ofert dokonywana jest na podstawie osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100 pkt. = 100%):

KRYTERIUM WAGA (%)
Cena ofertowa brutto* 100 %
* pod pojęciem ceny ofertowej brutto Zamawiający rozumie kwotę brutto – zawierającą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT (jeśli dotyczy).

Kryterium oceny – cena ofertowa brutto
Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:


P C = C N x waga/ C R

P C – otrzymane punkty
C N – łączna cena brutto oferty z najniższą ceną
C R – łączna cena brutto oferty rozpatrywanej

Weryfikacja oferowanej ceny:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego.

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna taką, która otrzyma najwyższą punktację spośród ocenianych.
W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z powyższymi zasadami, ze względu na złożenie ofert o takiej samej liczbie punktów, zamawiający może wezwać wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych lub zaprosić ich do negocjacji.
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty w sposób jednolity z upublicznieniem Zapytania.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert.

4. W przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż wycena oferty zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie w wyznaczonym terminie. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa, o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Wykluczenia

Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POWER Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Z możliwości realizacji zamówienia WYŁĄCZONE są osoby/podmioty, które powiązane są z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku, lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta, lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy:
• osobowo (w szczególności poprzez pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli) lub
• kapitałowo (w szczególności uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa; pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pomocnika).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

Adres

al. Grunwaldzka 238A

80-266 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

585227700

Fax

brak

NIP

5832558844

Tytuł projektu

Rozwój kompetencji studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku kierunków Logistyka i Informatyka

Numer projektu

POWR.03.01.00-00-K091/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 423