Strona główna
Logo unii europejskiej

Budowa stanowiska pomiarowego do oceny efektywności cieplnej kontaktowych materiałów termoprzewodzących

Data publikacji: 19.06.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-06-2017

Numer ogłoszenia

1039775

Status ogłoszenia

Anulowane

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać osobiście, listownie na adres Zamawiającego lub na adres e-mail tj.:

Abraxas Olgierd Jeremiasz
ul. Piaskowa 27
44-300 Wodzisław Śląski
email: piotr.sobik@abraxas.com.pl

2. Termin składania ofert upływa 27.06.2017 r. o godz. 15.00 Oferty złożone po tym terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert wysłanych pocztą/kurierem decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego wskazanej w pkt. 1.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści albo wycofania zapytania ofertowego przed upływem terminu na składanie ofert.
5. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści zapytania ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom niezwłocznie w formie pisemnej (e-mail) oraz za pośrednictwem niniejszej Bazy Konkurencyjności.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

piotr.sobik@abraxas.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Sobik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 667 150 943

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa stanowiska pomiarowego do oceny efektywności cieplnej kontaktowych materiałów termoprzewodzących. Urządzenie przeznaczone będzie do badania kontaktowych materiałów termoprzewodzących w formie termoprzewodzących past (thermally conductive greases) oraz termoprzewodzących podkładek (thermally conductive pads).

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: rybnicki Miejscowość: Czerwionka-Leszczyny

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie jest realizowane w zakresie projektu pt. „Materiały termoprzewodzące nowej generacji do zastosowań w elektronice” realizowanego w ramach programu INNOCHEM. Urządzenie przeznaczone będzie do badania kontaktowych materiałów termoprzewodzących w formie termoprzewodzących past (thermally conductive greases) oraz termoprzewodzących podkładek (thermally conductive pads).

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest jest budowa stanowiska pomiarowego do oceny efektywności cieplnej kontaktowych materiałów termoprzewodzących.

Skonstruowane stanowisko pomiarowe powinno charakteryzować się następującymi cechami:
- pomiar oporu kontaktowego przepływu ciepła z powtarzalnością nie gorszą niż 10%,
- możliwość długotrwałego obciążania cieplnego badanej próbki, aby możliwe było zbadanie procesów starzenia materiału w warunkach zbliżonych do rzeczywistych warunków pracy. Poza tym, stanowisko powinno umożliwiać nieprzerwane prowadzenie badania jednej próbki przez co najmniej 30 dni,
- generacja gęstości strumienia ciepła przepływającego przez próbkę w zakresie, co najmniej, 0-5 W/cm2,
- możliwość prowadzenia pomiarów w zakresie temperatur, 5 – 100 oC
- układ pomiarowy powinien gwarantować niejednorodność gęstości strumienia ciepła poniżej 5%,
- stanowisko pomiarowe powinno zapewniać kontrolę grubości warstw kontaktowego materiału termoprzewodzącego z dokładnością 10um,
- stanowisko powinno umożliwiać kontrolę siły docisku badanego materiału termoprzewodzącego,
- stanowisko pomiarowe powinno być dostarczone z własnym oprogramowaniem napisanym w środowisku NI LabView, pozwalające na przeprowadzenie pomiaru, monitorowanie pracy stanowiska pomiarowego, akwizycję danych pomiarowych, analizę danych pomiarowych. Dodatkowo aplikacja pomiarowo-sterująca powinna być w pełni kompatybilna z kodem obliczeniowym wykorzystywanym do wyznaczania efektywnego oporu kontaktowego badanego materiału. Aplikacja obliczeniowa powinna mieć możliwość oceny statystycznej otrzymanych parametrów w szczególności wyznaczenia rozkładu estymowanego parametru.

Zamówienie obejmuje:
- projekt i budowa stanowiska pomiarowego do badania kontaktowych materiałów termoprzewodzących w formie termoprzewodzących past (thermally conductive greases) i termoprzewodzących podkładek (thermally conductive pads),
- przygotowanie autorskiego programu w środowisku NI LabView do kontroli pracy stanowiska, zbierania i analizy wyników pomiarów,
- przetestowanie stanowiska pomiarowego oraz wykonanie pomiarów wybranych próbek kontaktowych materiałów termoprzewodzących,
- porównanie wartości termicznego oporu kontaktowego wybranych próbek kontaktowych materiałów termoprzewodzących z wartościami współczynnika przewodzenia ciepła tych materiałów wyznaczonych metodą impulsu laserowego (Laser Flash Analysis – LFA).

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie zostanie złożone najpóźniej do 27.07.2017 w okresie ważności wszystkich zakwalifikowanych ofert.

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:
1.1 Deklaruje gotowość do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie nie przekraczającym 12 miesięcy od momentu podpisania umowy
1.2 Deklaruje, że nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
1.3 Podmiot ubiegający się o udział w projekcie musi posiadać status jednostki naukowej, w rozumieniu ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, państwowego instytutu badawczego, instytutu PAN, lub jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, posiadająca przyznaną ocenę co najmniej B, o której mowa w ww. ustawie i posiadająca siedzibę na terytorium RP
1.4 W przypadku niespełnienia przez Oferenta któregokolwiek z warunków opisanych w pkt 1.1 – 1.3 powyżej, Zamawiający może odrzucić ofertę z przyczyn formalnych. Wówczas oferta nie będzie oceniana z uwzględnieniem kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty.
1.5 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Wiedza i doświadczenie

Podmiot ubiegający się o udział w projekcie musi posiadać w stopniu minimalnym następującą wiedzę i doświadczenie:
2.1 udokumentowane doświadczenie w postacie publikacji naukowych w renomowanych czasopismach naukowych listy A w zakresie eksperymentalnego badania procesów cieplnych oraz pomiarów współczynnika przewodzenia ciepła,
2.2 udokumentowany dorobek naukowy w czasopismach naukowych listy A w zakresie wykorzystania metod odwrotnych w szczególności statystycznych metod odwrotnych,
2.3 udokumentowane doświadczenie przy realizacji projektów naukowych ze źródeł krajowych i międzynarodowych obejmujących eksperymentalne badania procesów cieplnych, pomiarów współczynnika przewodzenia ciepła oraz wykorzystania metod odwrotnych w szczególności statystycznych metod odwrotnych,
2.4 posiada patenty krajowe lub europejskie w zakresie pomiaru współczynnika przewodzenia ciepła.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wraz z ofertą należy przedstawić następujące dokumenty:
3.1. Oświadczenie Podmiotu, że nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
3.2. Dokument potwierdzający, że Podmiot ubiegający się o udział w postępowaniu posiada status jednostki naukowej, w rozumieniu ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, państwowego instytutu badawczego, instytutu PAN, lub jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, posiadająca przyznaną ocenę co najmniej B, o której mowa w ww. ustawie i posiadająca siedzibę na terytorium RP
3.3. Wykaz publikacji naukowych w renomowanych czasopismach naukowych listy A w zakresie eksperymentalnego badania procesów cieplnych oraz pomiarów współczynnika przewodzenia ciepła,
3.4. Wykaz dorobku naukowego w czasopismach naukowych listy A w zakresie wykorzystania metod odwrotnych w szczególności statystycznych metod odwrotnych,
3.5. Wykaz projektów potwierdzających doświadczenie przy realizacji projektów naukowych ze źródeł krajowych i międzynarodowych obejmujących eksperymentalne badania procesów cieplnych, pomiarów współczynnika przewodzenia ciepła oraz wykorzystania metod odwrotnych w szczególności statystycznych metod odwrotnych,
3.6. Wykaz patentów krajowych lub europejskie w zakresie pomiaru współczynnika przewodzenia ciepła.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium:
1. Cenę zakupu netto (w PLN) kompletnego stanowiska – 90%
2. Okres wsparcia technicznego dla stanowiska pomiarowego, minimum 12 miesięcy - 10%
Zmawiający oceni i porówna tylko te oferty które spełniają Warunki udziału w postępowaniu opisane poniżej.

Maksymalna możliwa do uzyskania suma punktów wynosi 100 pkt.
1.1. Cena (C) maksymalnie do uzyskania jest 90 pkt.
1.2. Okres wsparcia technicznego (G) maksymalnie do uzyskania jest 10 pkt.
2. Punkty zostaną wyliczone w oparciu o poniższy wzór:
S = C + G
Gdzie:
S – suma punktów
C – liczba punktów za cenę przyznanych danej ofercie:
C = (Cn/Co) x 90
Cn – najniższa cena netto (bez podatku od towarów i usług VAT), ze wszystkich zakwalifikowanych ofert złożonych w ramach zapytania
Co – cena netto (bez podatku od towarów i usług VAT) danej oferty.
G – liczba punktów za okres wsparcia technicznego przyznanych danej ofercie:
G = (Go/Gmax) x 10
Go - zaoferowany okres wsparcia techninczego w rozpatrywanej ofercie w miesiącach
Gmax – najdłuższy okres wsparcia technicznego w miesiącach ze wszystkich złożonych ofert. Okres gwarancji liczony w miesiącach tj. od daty podpisania protokołu odbioru.

WARUNKI JAKIE MUSI SPEŁNIAĆ OFERTA
Oferta musi zawierać:
a) pełną nazwę oferenta,
b) adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, NIP oraz numer KRS lub odpis Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
c) informacje techniczne o oferowanym stanowisku,
d) cenę
e) przewidywany termin dostawy: 12 miesięcy od podpisania umowy
f) minimalny okres wsparcia technicznego dla stanowiska od daty podpisania protokołu odbioru końcowego jaki przysługuje Zamawiającemu – wymagany 12 miesiące,
g) termin ważności oferty (30 dni od daty przesłania oferty),
h) warunki płatności
i) oferta musi być sporządzona i podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta.
j) oferta powinna być sporządzona w walucie PLN

SPOSÓB OCENY:
1. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu metodą spełnia/nie spełnia.
2. Dokumenty żądane przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu należy składać w formie kopii (skanu) poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta
3. Zamawiający przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo do weryfikacji oświadczeń Oferenta (spełnia/nie spełnia) dot. warunków udziału w postępowaniu na podstawie właściwych dokumentów potwierdzających oświadczenia Oferenta.

Wykluczenia

Rozpatrywane będą oferty na dostarczenie urządzenia przedstawionego w pkt. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
Oferty niespełniające wymogów formalnych i oferty częściowe nie będą brane pod uwagę w postępowaniu.

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABRAXAS JEREMIASZ OLGIERD

Adres

Piaskowa 27

44-300 Wodzisław Śląski

śląskie , wodzisławski

Numer telefonu

+48667157852

NIP

6511032642

Tytuł projektu

Materiały termoprzewodzące nowej generacji do zastosowań w elektronice

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0009/16-00
Liczba wyświetleń: 624