Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia pod nazwą: Świadczenie usługi marketingowej dla podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecineckiego”. Nr postępowania: 1/SZOWES-RSZK/2017

Data publikacji: 19.06.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-06-2017

Numer ogłoszenia

1039756

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form: osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 w siedzibie Fundacji Nauka dla Środowiska w Koszalinie przy ul. Racławickiej 15-17 budynek F, lub pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Nauka dla Środowiska, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 27.06.2017r. do godz. 12:00. Decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

piotr.jaskiewicz@ndsfund.org

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się Wykonawcami jest Pan Piotr Jaśkiewicz, e-mail: piotr.jaskiewicz@ndsfund.org

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

94 347 82 05

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: świadczenie usługi marketingowej dla podmiotów ekonomii społecznej (PES) na terenie powiatów z województwa zachodniopomorskiego. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące powiaty: szczecinecki, wałecki, drawski, świdwiński, łobeski.

Przedmiot zamówienia został podzielony na części (dalej: „Pakiet”):
Pakiet I: Opracowanie strony internatowej
Pakiet II: Materiały reklamowe – druk

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Miejscowość: Przedmiot zamówienia obejmuje następujące powiaty: szczecinecki, wałecki, drawski, świdwiński, łobeski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór wykonawcy do świadczenie usługi marketingowej dla podmiotów ekonomii społecznej (PES) na terenie powiatów z województwa zachodniopomorskiego w ramach projektu pn. „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecineckiego” zgodnie z warunkami określonymi w umowie dotacyjnej nr UDA-RPZP.07.03.00-32-K003/16-00 z dnia 10 sierpnia 2016 roku.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: świadczenie usługi marketingowej dla podmiotów ekonomii społecznej (PES) na terenie powiatów z województwa zachodniopomorskiego. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące powiaty: szczecinecki, wałecki, drawski, świdwiński, łobeski.

Przedmiot zamówienia został podzielony na części (dalej: „Pakiet”):
Pakiet I: Opracowanie strony internatowej
Pakiet II: Materiały reklamowe – druk

Szczegółowe informacje w załączniku nr 1 Zapytanie ofertowe 1/SZOWES-RSZK/2017.

Kod CPV

79342000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi marketingowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Szczegółowe informacje w załączniku nr 1 Zapytanie ofertowe 1/SZOWES-RSZK/2017

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia ustala się od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegółowy opis w załączniku nr 1 Zapytanie ofertowe 1/SZOWES-RSZK/2017

Wiedza i doświadczenie

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Szczegółowy opis w załączniku nr 1 Zapytanie ofertowe 1/SZOWES-RSZK/2017

Potencjał techniczny

Szczegółowy opis w załączniku nr 1 Zapytanie ofertowe 1/SZOWES-RSZK/2017

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegółowy opis w załączniku nr 1 Zapytanie ofertowe 1/SZOWES-RSZK/2017

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegółowy opis w załączniku nr 1 Zapytanie ofertowe 1/SZOWES-RSZK/2017

Dodatkowe warunki

Szczegółowy opis w załączniku nr 1 Zapytanie ofertowe 1/SZOWES-RSZK/2017

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmiany warunków umowy zawartej z Wykonawcą dotyczące w szczególnie uzasadnionych sytuacjach, w przypadku wystąpienia okoliczności związanych ze zmianą założeń projektu w ramach którego realizowane jest zamówienie, tj. „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecineckiego”, co Wykonawca będzie zobowiązany wykazać, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia oraz rodzajów podmiotów stanowiących przedmiot zamówienia

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zawartość oferty. Kompletna oferta powinna zawierać:
1. Wypełniony formularz oferty,
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (według wzoru stanowiącego załącznik),
3. Wykaz podmiotów ekonomii społecznej na rzecz których prowadzono usługi opracowania strony internetowej (według wzoru stanowiącego załącznik);

Szczegółowy opis w załączniku nr 1 Zapytanie ofertowe 1/SZOWES-RSZK/2017

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te kompletne oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego;
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

Pakiet I

Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
Cena [C] 60% 60 pkt.
Doświadczenie [D] 40% 40 pkt.

Zasady oceny kryterium "Cena" [C]
W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

Cn
C = ------------ x100 pkt x 60%
Co
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej

Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty dla Pakietu I (załącznik nr 1 do SIWZ).

Zasady oceny kryterium " Doświadczenie” [D]:
W kryterium „Doświadczenie” będzie oceniana liczba Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) dla których Wykonawca świadczył usługi marketingowe polegające na opracowaniu strony internetowej zgodnie z zakresem przedstawionym w opis przedmiotu niniejszego zamówienia. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizował należycie usługi marketingowe polegające na opracowaniu strony internetowej zgodnie z zakresem przedstawionym w opis przedmiotu niniejszego zamówienia, których odbiorcą były następujące Podmioty Ekonomii Społecznej (zgodnie z definicją obowiązującą w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Ekonomii Społecznej). Oferta z największą liczbą Podmiotów Ekonomii Społecznej otrzymuje 40 pkt, a punkty dla pozostałych ofert obliczane będą wg wzoru:

Do
D = ------------ x100 pkt x 40%
Dn

gdzie:
D – liczba punktów w ramach kryterium „Doświadczenie”
Do - Doświadczenie badanej oferty (liczba PES)
Dn - Doświadczenie najkorzystniejszej oferty (liczba PES)

Pakiet II

Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
Cena [C] 100% 100 pkt.

Zasady oceny kryterium "Cena" [C]
W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

Cn
C = ------------ x100 pkt x 100%
Co
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej

Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty dla Pakietu II

Wykluczenia

a) Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
i. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
ii. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
iii. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
iv. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni któregokolwiek z warunków zostanie odrzucony w postępowaniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA NAUKA DLA ŚRODOWISKA

Adres

Racławicka 15-17

75-620 Koszalin

zachodniopomorskie , Koszalin

Numer telefonu

533 335 443

Fax

94 347 82 05

NIP

6692337315

Tytuł projektu

Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej - OśrodekWsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecineckiego

Numer projektu

RPZP.07.03.00-32-K003/16-00

Inne źródła finansowania

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Pakiet I: Opracowanie strony internatowej Cena ofertowa: 4 000,00 zł
PRODRON Paweł Pawlik, Ul. Szarych Szeregów 5e/10, 78-100 Kołobrzeg
data 27.06.2017

Pakiet II: Materiały reklamowe – druk
Agencja 3 Głowy Prodakszyn Piotr Kurzyna
Adres Wykonawcy: ul. Kilińszczaków 16, 64-915 Jastrowie
Adres biura: ul. Bankowa 2, 78-600 Wałcz
Cena ofertowa wariant minimalny: 4 510,60 zł
Cena ofertowa wariant maksymalny: 6 274,50 zł
data 26.06.2017
Liczba wyświetleń: 843