Strona główna
Logo unii europejskiej

Budowa stacji terenowej Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego wraz z remontem budynku gospodarczego

Data publikacji: 15.06.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-06-2017

Numer ogłoszenia

1039468

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie zatytułowanej: Budowa stacji terenowej Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego wraz z remontem budynku gospodarczego w Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paweł Szewczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

663 502 134

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zadania (zamówienia) jest budowa stacji terenowej Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego wraz z remontem budynku gospodarczego zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót opracowanych przez GEO-Projekt INVEST Sp. z o.o. ul. Al. Urzędowska 139, 23-200 KRAŚNIK, oraz Decyzją nr 205.2017 z dnia 25.05.2017r. – pozwolenie na budowę, stanowiących załączniki do Zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: biłgorajski Miejscowość: Osuchy

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Powstanie stacji terenowej oraz remont już istniejącego budynku gospodarczego jest niezbędne dla kompleksowej realizacji wszystkich działań jakie LTO podejmuje na tym terenie. Stacja terenowa będzie zlokalizowana w pobliżu terenów użytkowanych przez LTO. Nie bez znaczenia jest również rozległość terenu i ilość potrzeb wynikająca z zakresu działania.
Stacja terenowa umożliwi stałą koordynację nad powierzchnią ponad 100 ha wypasu, ułatwi pracę z miejscową społecznością czego efektem będzie stałe powiększanie lub utrzymanie użytkowania terenów będących ich własnością. Stacja ta zapewni również zaplecze socjalne dla działań wolontariackich i edukacyjnych jakie będą prowadzone na tym terenie. Ma to bardzo duże znaczenie w działalność organizacji skupiającej ok. 100 członków, która opiera się w dużej części na wolontariacie. W długofalowej perspektywie stacja terenowa pozwoli na włączenie w działania ochronne resztę tej części społeczeństwa, która jest zainteresowana obcowaniem z przyrodą. Jej geograficzne położenie, obecność ekspertów pozwoli gościom stacji nie tylko na poznawanie ciekawych gatunków zwierząt i roślin ale również na czynne włączenie się w ich ochronę.

Przedmiot zamówienia

Zakres robót obejmuje w szczególności:
1) Roboty związane z wykonaniem prac budowlanych
a) Zakres prac rozbiórkowych obejmuje w szczególności:
b) Roboty Ziemne
c) Roboty betonowe
d) Roboty murowe
e) Roboty dekarskie i blacharskie
f) Izolacje termiczne
g) Tynki i okładziny wewnętrzne
h) Izolacje przeciwwilgociowe
i) Podłoża i posadzki, okładziny podłogowe
j) Powłoki malarskie
k) Stolarka okienna i drzwiowa
l) Sufity podwieszane na ruszczie metalowym
2) Roboty związane z wykonaniem instalacji elektrycznej
Zakres robót obejmuje:
- zasilanie i rozdział energii elektrycznej,
- instalacje siłowe,
- instalacje oświetlenia i gniazd wtyczkowych,
- instalacje ochrony od porażeń.
3) Roboty związane z wykonaniem instalacji sanitarnych
Zakres robót obejmuje:
a) Budowa wewnętrznych instalacji sanitarnych
b) Budowa zewnętrznych instalacji sanitarnych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiące załączniki do Zapytania ofertowego.

Kod CPV

45210000-2

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie budynków

Harmonogram realizacji zamówienia

Wymagany termin realizacji zadania (zamówienia): do 30.04.2018r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zadania, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał minimum 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu budowy/remontu/przebudowy budynku o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł (brutto) z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informację o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
Użyte określenia „budowa”, „remont”, „przebudowa”, „”budynek” – w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.).
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego wykazu robót budowlanych sporządzonego wg załącznika nr 2 do Zapytania.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zadania, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą, którą skieruje do realizacji zadania, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnione do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa, tj.:
- Kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, posiadający doświadczenie na stanowisku kierownika budowy przy realizacji m.in. 1 roboty budowlanej polegającej na wykonaniu budowy/remontu/przebudowy budynku o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł (brutto).
Użyte określenia „budowa”, „remont”, „przebudowa”, „”budynek” – w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.).
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego Formularza ofertowego wg. Załącznika nr 1 do Zapytania oraz wykazu osób sporządzonego wg załącznika nr 3 do Zapytania.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Dodatkowe warunki

1. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Dyrektywy 2014/24/UE tj.:
a) nie został wobec niego wydany prawomocny wyrok z powodu dopuszczenia się jednego z następujących czynów:
- udziału w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawarta w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42);
- korupcji, zgodnie z definicja zawarta w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. L 195 z 25.6.1997, s. 1)i art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW (Decyzja ramowa Rady 2003/568/WSISW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym, Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54), jak również korupcji zdefiniowanej w prawie krajowym instytucji zamawiającej lub wykonawcy;
- nadużycia finansowego w rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony „interesów finansowych” Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 316 z 27.11.1995, s. 48);
- przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną, zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW (Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu, Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3), bądź podżegania do popełnienia przestępstwa, pomocnictwa, współsprawstwa lub usiłowania popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tej decyzji ramowej;
- prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE (Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15);
- pracy dzieci i innych form handlu ludźmi, zgodnie z definicja zawarta w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1);
b) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków lub opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne.
Okoliczność braku podstaw do wykluczenia Wykonawca wskazuje w oświadczeniu własnym zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania.
2. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Okoliczność braku podstaw do wykluczenia z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych Wykonawca dokumentuje oświadczeniem własnym zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania.
4. Dowody, o których mowa w rozdziale 2.4 lit. a) Zapytania, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
5. Wykonawca ma prawo polegać na zdolnościach innych podmiotów w zakresie powyższych warunków, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, odnośnie do których te zdolności są niezbędne. W sytuacji gdy Wykonawca będzie polegał na zdolności innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami, przedstawiając na przykład w tym celu stosowne zobowiązanie takich podmiotów. W takim przypadku podmioty te będą weryfikowane pod kątem braku podstaw do wykluczenia, na takich zasadach jak Wykonawca.
6. O udzielenie zadania mogą ubiegać się również Wykonawcy z innych państw. Wykonawcy zagraniczni powinni wówczas przedłożyć wszystkie wymagane załączniki, na takich zasadach jak wykonawcy krajowi.
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
8. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy 00/100 zł).
9. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie złożyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie wraz z podatkiem od towarów i usług.
10. Wykonawcy mogą w terminie trzech dni od dnia:
a) zamieszczenia zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich (Baza Konkurencyjności) www.konkurencyjnosc.gov.pl, lub www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl i na stronie internetowej Zamawiającego,
b) przekazania informacji o odrzuceniu oferty, wykluczeniu Wykonawcy
złożyć pisemne odwołanie do Zamawiającego zawierające uzasadnienie prawne i faktyczne wnoszonych żądań.
11. Pozostałe wymagania stawiane przez Zamawiającego zawarte są w załączonym Zapytaniu ofertowym oraz na stronie Zamawiającego www.lto.org.pl, z którym każdy Wykonawca ma obowiązek zapoznać się.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu zakończenia robót, określonego w §2 ust. 2 Umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie ustalonego w Umowie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:
a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w zakresie w jakim w/w okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,
b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
c) gdy na zlecenie Zamawiającego wystąpi konieczność udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy,
d) w razie wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,
g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
z jej postanowieniami; przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu podpisania umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej,
h) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót nie wynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy to w szczególności okoliczności wstrzymania robót przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiającego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę).
2. Zamawiający nie ma obowiązku wyrażenia zgody na przedłużenie terminu wykonania robót, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od wystąpienia okoliczności, o których mowa w §23. ust. 1 Umowy nie złoży Zamawiającemu na piśmie uzasadnionego wniosku o przedłużenie terminu wykonania przedmiotu Umowy i nie uzyska pisemnej akceptacji tego wniosku przez Zamawiającego w terminie kolejnych 7 dni.
3. Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy, w następujących sytuacjach:
a) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji Projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo Budowlane,
b) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
c) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
d) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
4. Zamawiający nie ma obowiązku dokonania zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy, jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od wystąpienia okoliczności, o których mowa w §23 ust. 4 Umowy nie złoży Zamawiającemu, na piśmie uzasadnionego wniosku o dokonanie zmiany i nie uzyska pisemnej akceptacji tego wniosku przez Zamawiającego w terminie 7 dni.
5. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy pod rygorem nieważności.
6. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:
a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,
b) danych teleadresowych,
c) danych rejestrowych,
d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w zakresie powierzenia części lub całości wykonania przedmiotu Umowy podwykonawcom, poprzez:
a) w przypadku nie przewidzenia podwykonawców w momencie składania Oferty, wprowadzenie ich podczas realizacji zamówienia,
b) rozszerzenie kręgu podwykonawców,
c) zmianę lub wykreślenie podwykonawcy,
d) zmianę zakresu prac powierzonych podwykonawcy.
Każdorazowa zmiana wymaga pisemnego wniosku Wykonawcy, przedstawienia zakresu prac zleconych oraz umowy lub projektu umowy między Wykonawcą a podwykonawcą. W takim wypadku stosuje się postanowienia §8 Umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy - wg załącznika nr 1 do Zapytania.
2. Wykaz robót budowlanych - wg załącznika nr 2 do Zapytania wraz z załączeniem dowodów określających, czy roboty budowlane zostały wykonane należycie.
3. Wykaz osób skierowanych do realizacji zadania - wg załącznika nr 3 do Zapytania.
4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (w przypadku Wykonawcy zarejestrowanego w polskim Krajowym Rejestrze Sądowym lub polskiej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Zamawiający skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych baz danych).
5. Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Pełnomocnictwo jest składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
6. Dowód wniesienia wadium.
7. Ewentualnie, dokument innego podmiotu, o którym mowa w pkt 2.5. Zapytania – wzór załącznik nr 4 do Zapytania.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami, i ich znaczeniem (na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę) gdzie 1 pkt. = 1%:
1) Cena (C) – 80%;
2) Doświadczenie Kierownika Budowy (D) – 10 %;
3) Okres gwarancji jakości i rękojmi (G) – 10%.

Ad. 1) Ocena ofert w zakresie kryterium „Cena” (C) zostanie dokonana zgodnie z wzorem:
C= (Cn / Cb) x 80
gdzie:
C - wartość punktowa kryterium „Cena”
Cn – najniższa cena ze wszystkich niepodlegających odrzuceniu ofert;
Cb – cena badanej oferty
Zamawiający do oceny punktowej przyjmie cenę za realizację całości zadania brutto określoną w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do Zapytania).
Ad. 2) Punkty w zakresie kryterium „Doświadczenie Kierownika Budowy” (D) zostaną przy-znane wg następujących zasad:
Wykonawca wskaże w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego) ilość robót budowlanych w realizacji których uczestniczył kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, wraz z określeniem nazwy i wartości roboty budowlanej. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert w kryterium „Doświadczenie Kierownika Budowy” w następujący sposób:
• 1 robota budowlana polegająca na wykonaniu budowy/remontu/przebudowy budynku o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł (brutto) - 0 pkt,
• 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu budowy/remontu/przebudowy budynku o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł (brutto) - 5 pkt,
• 3 roboty budowlane polegające na wykonaniu budowy/remontu/przebudowy budynku o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł (brutto) - 10 pkt.

Uwaga:
W kryterium Doświadczenia Kierownika Budowy ocenie będą podlegały maksymalnie 3 wykazane roboty budowlane spełniające powyższe warunki. Za kryterium „Doświadczenie Kierownika Budowy” Wykonawca otrzyma maksymalną liczbę punktów przewidzianą dla tego kryterium oceny ofert (10 pkt.).

Ad. 3) Punkty za kryterium Okres gwarancji jakości i rękojmi (G) zostaną przyznane wg następujących zasad:
• dla przyjęcia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym minimalnego okresu gwarancji jakości i rękojmi jakości 3 lat na wykonany przedmiot zadania – 0 pkt,
• dla przyjęcia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym okresu gwarancji jakości i rękojmi 4 lat na wykonany przedmiot zadania – 5 pkt,
• dla przyjęcia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym okresu gwarancji jakości i rękojmi 5 lat na wykonany przedmiot zadania – 10 pkt,

Uwaga:
MINIMALNY wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości i rękojmi na wykonany przedmiot zadania wynosi 3 lata od daty Odbioru Końcowego. W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okres gwarancji jakości i rękojmi lub nie wpisanie (podanie zgodnie z formularzem oferty) gwarancji jakości i rękojmi oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, jako niezgodną z Zapytaniem ofertowym.
Przez gwarancję jakości i rękojmi na wykonany przedmiot zadania Zamawiający rozumie gwarancję jakości i rękojmi udzielaną przez Wykonawcę na wykonane roboty budowlane, zastosowane materiały i urządzenia.
Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji jakości i rękojmi 5 lat albo dłuższy niż 5 lat to przy ocenie ofert otrzyma maksymalną liczbę punktów przewidzianą dla tego kryterium oceny ofert (10 pkt.).
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma łącznie największą ilość punktów obliczonych na podstawie wzoru:
K = C + D + G
gdzie:
K – ogólna liczba punktów otrzymana przez Wykonawcę, maksimum 100 punktów
C - wartość punktowa kryterium „Cena”, maksimum 80 punktów
D - punkty za kryterium „Doświadczenie Kierownika Budowy”, maksimum 10 punktów
G – punkty za kryterium „Okres gwarancji jakości i rękojmi”, maksimum 10 punktów

Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans – najwyższą liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zadania zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. Jeżeli dwóch lub więcej Wykonawców uzyska taką samą liczbę punktów – decydujące będzie kryterium ceny, a w przypadku złożenie ofert z takimi samymi cenami – Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia dodatkowych ofert cenowych.

Wykluczenia

1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed, jak i po otwarciu ofert, przed zawarciem umowy w szczególności, gdy:
– brak jest ważnych ofert lub gdy wszystkie oferty zostaną odrzucone,
– cena najkorzystniejszej oferty przekracza wysokość kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotu zadania,
– wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zadania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
– instytucja finansująca zamówienie odmówi finansowania realizacji przedmiotu zadania z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość odrzucenia oferty w przypadku gdy:
– Wykonawca zaproponuje rażąco niską cenę za wykonanie zamówienia,
– gdy oferta nie będzie spełniać wymagań stawianych przez Zamawiającego, tj. oferta nie będzie ważna, bądź w sytuacji gdy Wykonawca nie będzie spełniać warunków udziału w postępowaniu, tj. Wykonawca zostanie wykluczony.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

LUBELSKIE TOWARZYSTWO ORNITOLOGICZNE

Adres

Mieszka I 12

23-200 Kraśnik

lubelskie , kraśnicki

Numer telefonu

663502134

NIP

7120169426

Tytuł projektu

Czynna ochrony rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej

Numer projektu

POIS.02.04.00-00-0179/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne z siedzibą w Lublinie, 20-950, ul. Akademicka 13 (adres korespondencyjny: ul. Mełgiewska 74, lok. 209, 20-234 Lublin, zwane dalej „Zamawiającym”, na podstawie §10 pkt 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w ramach Projektu „Czynna ochrona rzadkich gatunków zwierząt w Puszczy Solskiej” POIS.02.04.00-00-0179/16 przez Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w tym zadaniu przez Wykonawcę:
Usługi Remontowo – Budowlane Andrzej Łacko ul. Wałowa 63, 23-300 Janów Lubelski, który uzyskał 100,00 pkt (Cena oferty brutto: 583 518,53 zł. Doświadczenie Kierownika Budowy: 3 roboty budowlane. Okres gwarancji jakości i rękojmi: 5 lat.). Oferta wpłynęła w dn. 30.06.2017 r.
Uzasadnienie:
Wykonawca Usługi Remontowo – Budowlane Andrzej Łacko ul. Wałowa 63, 23-300 Janów Lubelski ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu, jego oferta odpowiada wymaganiom Zapytania ofertowego, oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów w ramach oceny ofert zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w Zapytaniu ofertowym - w związku z czym została wybrana jako oferta najkorzystniejsza.
Liczba wyświetleń: 585