Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14.06.2017 r. na przeprowadzenie szkoleń zawodowych wg. indywidualnych potrzeb KOD CPV: 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Data publikacji: 14.06.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-06-2017

Numer ogłoszenia

1039448

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

• Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 22.06.2017 r. do godziny 8:00

• Ofertę wraz załącznikami należy złożyć w formie papierowej osobiście w siedzibie firmy ABAKUS Konsulting sp. z o.o. Sp.k. ul. Legionów 31, 35-111 Rzeszów lub wysłać pocztą na ww. adres w tytule wpisując, że oferta dotyczy projektu „Nowe wyzwania – nowa szansa. Kompleksowy program wsparcia dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia z województwa podkarpackiego”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Rafał Żmuda

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

608 331 280

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup przez Zamawiającego następujących usług przeprowadzenia szkoleń zawodowych według poniższej specyfikacji:

W ramach Zadania 2 realizowanego w projekcie – Kurs zawodowy według potrzeb uczestników:

Część A

Sprzedawca- Magazynier z obsługą kas fiskalnych.
Kod CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Część B

Pracownik obsługi biurowej z elementami technologii komputerowych i biurowych.
Kod CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: Miejscowość: Jasło Mielec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Nabycie umiejętności i kwalifikacji zawodowych przez Uczestników projektu potwierdzonych w drodze walidacji i certyfikacji.

Przedmiot zamówienia

Część A

Sprzedawca- Magazynier z obsługą kas fiskalnych.
Kod CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Cel Kursu:

Celem kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy oraz praktycznych umiejętności zawodowych w zakresie procesów sprzedaży i obsługi klienta, gospodarki magazynowej oraz obsługi kas fiskalnych. Szkolenie prowadzi do nabycia kwalifikacji zawodowych uzyskanych w drodze certyfikowanego egzaminu zawodowego oraz wydania dokumentów potwierdzających nabyte uprawnienia zawodowe- zgodnie ze standardami i wymogami procesu walidacji i certyfikacji obowiązującymi w ramach RPO-WP na lata 2014-2020 oraz innymi wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów współfinansowanych w ramach EFS. Fakt nabycia kompetencji odbywa się w oparciu o jednolite kryteria wypracowane na poziomie krajowym w ramach następujących etapów:
a) ETAP I - Zakres
b) ETAP II - Wzorzec
c) ETAP III - Ocena
d) ETAP IV - Porównanie.

Wymiar kursu i liczba uczestników:

Łączny wymiar kursu wynosi 70 h/gr (w tym 62 h zajęć teoretycznych, 8 h zajęć praktycznych)
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 20 osób
Łączna liczba uczestników: 20 osób


Okres realizacji kursu: czerwic 2017r. - lipiec 2017 r.

Część B

Pracownik obsługi biurowej z elementami technologii komputerowych i biurowych.
Kod CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Cel Kursu:

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności i kwalifikacji zawodowych z zakresu funkcjonowania biura i organizacji pracy biurowej, praktycznych umiejętności samodzielnego prowadzenia biura, w tym organizacji pracy dyrekcji/zarządu, prowadzenia dokumentacji biurowej. Program szkolenia obejmować powinien zagadnienia z zakresu organizacji pracy biurowej, przepływu informacji w zarządzaniu biurem, zasady efektywnej komunikacji, organizacji i zarządzania, kulturę zawodu, zagadnienia prawne, obsługę komputera i urządzeń biurowych. Obsługa komputera w szczególności edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, narzędzia do tworzenia prezentacji. Szkolenie prowadzi do nabycia kwalifikacji zawodowych uzyskanych w drodze certyfikowanego egzaminu zawodowego oraz wydania dokumentów potwierdzających nabyte uprawnienia zawodowe- zgodnie ze standardami i wymogami procesu walidacji i certyfikacji obowiązującymi w ramach RPO-WP na lata 2014-2020 oraz innymi wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów współfinansowanych w ramach EFS. Fakt nabycia kompetencji odbywa się w oparciu o jednolite kryteria wypracowane na poziomie krajowym w ramach następujących etapów:
a) ETAP I - Zakres
b) ETAP II - Wzorzec
c) ETAP III - Ocena
d) ETAP IV - Porównanie.

Wymiar kursu i liczba uczestników:

Łączny wymiar kursu wynosi 180 h/gr, w tym: zajęcia z zakresu obsługi biurowej 60h wraz z egzaminem, zajęcia z zakresu obsługi komputera i aplikacji biurowych 120h wraz z egzaminem,
Liczba grup szkoleniowych: 1
Liczebność grupy szkoleniowej: 20 osób
Łączna liczba uczestników: 20 osób


Okres realizacji kursu: czerwic 2017r. - lipiec 2017 r

Kod CPV

80530000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia zawodowego

Harmonogram realizacji zamówienia

• Termin realizacji umowy dotyczącej poszczególnych części przedmiotu zamówienia: Części A, B, w przedziale czasowym od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą do 31 lipca 2017 roku.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia (w tym poszczególnych kursów). Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą w harmonogramie szkoleń zawodowych i doradztwa.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizowanego przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy Zamawiający nie będzie w stanie realizować przedmiotu zamówienia. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia finansowe w stosunku do Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

• W ramach poszczególnych zadań, obejmujących przedmiot zamówienia, o których mowa w pkt 3 część A, B Wykonawca zapewnia:

• wykwalifikowaną kadrę trenerską do przeprowadzenia kursu posiadającą odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do realizacji danych form wsparcia.
• przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu materiałów szkoleniowych dla każdego z uczestników zgodnie z zakresem danego kursu, obejmujące co najmniej: wydruk i/lub podręcznik lub opracowanie własne z zakresu merytorycznego objętego kursem.
• przeprowadzenie pre i post testów,
• przeprowadzenie szkolenia zgodnie z harmonogramem przekazanym przez Zamawiającego.
• sale szkoleniowe i komputerowe;
• sprzęt do prowadzenia zajęć praktycznych w zakresie zgodnym z programem danego szkolenia zgodnie z zatwierdzonym programem nauczania (ustalenie ostatecznego programu szkolenia z Zamawiającym musi nastąpić przed podpisaniem umowy na realizację szkolenia),
• przeprowadzenie procesu walidacji zdobytych przez uczestników kwalifikacji zawodowych- dotyczy części A, B. Walidacja obejmuje identyfikację i dokumentację posiadanych kompetencji oraz ich weryfikację w odniesieniu do wymagań określonych dla kwalifikacji. Walidacja powinna być prowadzona w sposób trafny (weryfikowane są te efekty uczenia się, które zostały określone dla danej kwalifikacji) i rzetelny (wynik weryfikacji jest niezależny od miejsca, czasu, metod oraz osób przeprowadzających walidację). Wynikiem walidacji jest decyzja potwierdzająca posiadanie efektów uczenia się.
• wydanie zaświadczeń zawodowych potwierdzających nabyte kwalifikacje zawodowe zgodnie z określonym i powszechnie uznawanym standardem kształcenia – Certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji powinny być rozpoznawalne i uznawane w danym środowisku, sektorze lub branży - dotyczy części A, B.
• certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia dla uczestników projektu, sporządzone według wzoru dostarczonego przez Zamawiającego w przypadku szkoleń kończących się egzaminem zewnętrznym również certyfikat/zaświadczenie/świadectwo potwierdzający uzyskane kwalifikacje przez uczestnika szkoleń;
• refundację pierwszego podejścia uczestnika kursu do egzaminu zewnętrznego właściwego dla danego typu kursu objętego zapytaniem ofertowym- dotyczy części A, B.
• catering w trakcie realizowanych szkoleń w sytuacji gdy zajęcia praktyczne lub teoretyczne w ciągu jednego dnia trwają powyżej 6 godzin. Catering składa się z: a) przerwy kawowej obejmującej dostarczenie i podanie kawy, herbaty, śmietanki do kawy, cukru, zimnych napojów (woda mineralna) – serwis kawowy serwowany jest każdego dnia szkolenia/doradztwa dla wszystkich uczestników szkolenia grupowego, b) posiłku obiadowego obejmującego dostarczenie i podanie ciepłego posiłku składającego się z drugiego dania – posiłek obiadowy serwowany jest każdego dnia szkolenia dla wszystkich uczestników szkolenia grupowego.
• badania lekarskie uczestników zgodnie z wymaganiami do specyfiki danego szkolenia (część A) tj. badania sanepidowskie z podbitą książeczką sanepidu oraz lekarza medycyny pracy.
• ubezpieczenie NNW podczas szkolenia,
• O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy – osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którzy spełniają następujące warunki:
• posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
• posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.

• w zakresie części A lub B– Wykonawca ubiegający się o zamówienie jest zobowiązany wykazać, że przeprowadził w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym czasie) co najmniej 3 szkolenia z zakresu tematycznego tożsamego dla części A lub B zapytania ofertowego.

• znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
• spełniają inne wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Wiedza i doświadczenie

- posiadają doświadczenie zgodnie z zapytaniem ofertowym
- posiadają trenerów,
- posiadają egzaminatorów

Potencjał techniczny

• sale szkoleniowe zapewniane przez Wykonawcę w ramach ww. części zamówień muszą być wyposażone w odpowiednią liczbę stołów i krzeseł – dla wszystkich uczestników danego szkolenia + trener. Sale szkoleniowe powinny posiadać projektor multimedialny lub rzutnik, tablicę (flipchart), właściwe oświetlenie: dostęp do światła dziennego oraz całodobowe oświetlenie umożliwiające swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie, a zarazem możliwość zaciemniania sal podczas prezentacji multimedialnej. Dodatkowo w przypadku sal komputerowych muszą być one wyposażone w odpowiednią liczbę stanowisk komputerowych - dla wszystkich uczestników danego szkolenia + trener- zawierających co najmniej system operacyjny oraz oprogramowanie umożliwiające przeprowadzenia zajęć zgodnych z tematyką kursu tj. system operacyjny Windows 10 oraz pakiet biurowy Microsoft Office 2013. Wskazane jest aby sala komputerowa posiadała certyfikację umożliwiającą zapewnienie standardu kształcenia niezbędnego w celu dopuszczenia uczestników do egzaminu zawodowego.
• Sale powinny spełniać wymogi bezpieczeństwa, posiadać odpowiednią akustykę i ogrzewanie. Powierzchnia sali powinna umożliwiać takie ustawienie stanowisk, by zapewnić swobodne przejście między nimi. Budynek, w którym mieszczą się sale musi posiadać niezbędne zaplecze sanitarne, dostęp do toalet. Sale powinny być usytuowane w budynku na terenie miasta realizacji danego szkolenia (odpowiednio dla części A i/lub B ) w dogodnym położeniu (blisko przystanków komunikacji miejskiej).
Część A: Inne wymagania: w ramach części zajęć praktycznych kursu Wykonawca zorganizuje zajęcia praktyczne realizowanych w funkcjonujących placówkach handlowych wyposażonych w terminal płatniczo-rozliczeniowy. Maksymalnie w jednej placówce, w tym samym czasie, może odbywać praktyki maksymalnie 5 osób. Na czas odbywania zajęć praktycznych, Wykonawca zapewni wykładowcy prowadzącego zajęcia praktyczne, zapewni opiekuna do zajęć praktycznych wyznaczonego przez dana placówkę handlowa. Do sprawowania funkcji opiekuna do zajęć praktycznych może zostać osoba wyznaczona przez właściciela placówki (kierownik, właściciel, pracownik sklepu). Na potwierdzenie spełnienia w/w warunku Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty deklarację właściciela /kierownika placówki handlowej, potwierdzającej zgodę na odbywanie praktyk w ramach szkolenia, wraz z podaniem danych teleadresowych placówki. Minimalne wyposażenie terminalu płatniczo-rozliczeniowego: taśma podawcza, zestaw komputerowy, kasa fiskalna, czytnik kodów kreskowych.,
Część B: Inne wymagania: Wykonawca musi zapewnić możliwość przeprowadzenia egzaminu zawodowego zgodnie z ww. kryteriami ( w zakresie szkolenia z obsługi biurowej oraz szkolenia obsługi komputera i aplikacji biurowych) w tym celu na etapie składania oferty musi udokumentować dysponowanie odpowiednimi zasobami np. certyfikowanym egzaminatorem w zakresie tematycznym szkolenia, licencją na prowadzenie egzaminów zawodowych w danym obszarze lub innymi równoważnymi dokumentami potwierdzającymi możliwość przeprowadzenia egzaminu zawodowego
z uwzględnieniem ww. wymogów w zakresie walidacji i certyfikacji.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

- posiadają wykwalifikowanych trenerów,
- posiadają egzaminatorów ,
- posiadają opiekunów zajęć praktycznych
wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

• wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Dodatkowe warunki

Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

• Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: dla części A zapytania – 800,00 zł, dla części B zapytania - 1500,00 zł,
• W przypadku składania oferty dla więcej niż jednej części wadia należy zsumować,
• Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert,
• Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach :
- pieniądzu;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
• Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego nr: 90 8642 1126 2012 1139 6664 0001 z adnotacją: Wadium z tytułu postępowania ofertowego z dnia 14.06.2017r. na potrzeby realizacji projektu „„Nowe wyzwania – nowa szansa. Kompleksowy program wsparcia dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia z województwa podkarpackiego” Część A i/lub B (w zależności od liczby części na które składana jest oferta).
• Wadium wnoszone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym,
• Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału razem z ofertą,
• W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może je zatrzymać, tj. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
– odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i ofercie;
– zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
• Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli w stosunku do Wykonawcy, którego oferta została wybrana zaistnieją przesłanki wyżej opisane.
• Poza tym z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres zawiązania ofertą, poczynając od daty składania ofert.
• Brak powyższych zapisów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy i odrzuceniem złożonej oferty.
• W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.
• Do oferty należy dołączyć dowód potwierdzający wniesienie wadium,
• Wadium będzie zwracane na rachunek bankowy, z którego wpłynęło, o ile Wykonawca nie wskaże innego numeru rachunku bankowego.
• Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem regulacji niniejszego działu dotyczących wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz,
• Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy na realizację zamówienia.
• Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Warunki zmiany umowy

• Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:

• zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, mających wpływ na realizację umowy.
• zmiany terminu i harmonogramu realizacji usług szkolenia zawodowego/ doradztwa z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
• ostatecznej ilości godzin szkoleń do zrealizowania,
• ostatecznej ilości Uczestników/Uczestniczek projektu,
• ostatecznej liczby grup szkoleniowych,
• zmiany terminu płatności,
• zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że ww. osoby spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty.
• Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

• Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
• Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
• Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
• Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
• Opracowany przez Wykonawcę program szkoleń zawodowych.
• CV przynajmniej jednego trenera prowadzącego każde ze szkoleń w zakresie którego Wykonawca składa ofertę potwierdzające posiadanie przez trenera anonsowanego do przeprowadzenia szkolenia odpowiedniego doświadczenia w zakresie prowadzenia kursów o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia stanowiące Załącznik nr 4 wraz z dokumentami potwierdzającymi kompetencje zawodowe do przeprowadzenia szkolenia (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia itp. -jeżeli dotyczy).
• Wykaz doświadczenia Wykonawcy w realizacji szkoleń zawodowych o tożsamej tematyce jak szkolenia, na które złożył ofertę - minimum 3 szkoleń zrealizowanych w ostatnich 3 latach, poświadczonych referencjami i/lub kopiami dzienników zajęć i/lub innymi równoważnymi dokumentami (protokoły, FV itp.)
• Dokumenty potwierdzające dysponowanie przez Wykonawcę możliwością zorganizowania zajęć praktycznych zgodnie z określonymi dla zadania A warunkami. Na czas odbywania zajęć praktycznych, Wykonawca zapewni wykładowcy prowadzącego zajęcia praktyczne, zapewni opiekuna do zajęć praktycznych wyznaczonego przez dana placówkę handlowa. Do sprawowania funkcji opiekuna do zajęć praktycznych może zostać osoba wyznaczona przez właściciela placówki (kierownik, właściciel, pracownik sklepu). Na potwierdzenie spełnienia w/w warunku Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty deklarację właściciela /kierownika placówki handlowej, potwierdzającej zgodę na odbywanie praktyk w ramach szkolenia, wraz z podaniem danych teleadresowych placówki.
• Dokumenty potwierdzające możliwością przeprowadzenia przez Wykonawcę egzaminu zawodowego zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu tj. np. certyfikowanym egzaminatorem w zakresie tematycznym szkolenia, licencją na prowadzenie egzaminów zawodowych w danym obszarze lub innymi równoważnymi dokumentami potwierdzającymi możliwość przeprowadzenia egzaminu zawodowego (dotyczy części A, B),
• Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) (wydruk pobrany z właściwej strony lub odpis aktualny KRS opatrzony pieczęcią Sądu) lub wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (wydruk pobrany z właściwej strony internetowej) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - dotyczy podmiotów podlegających wpisowi do ww. rejestru/ewidencji.
• Odpowiednie pozwolenie/zezwolenie lub inny dokument potwierdzający uprawnienia do prowadzenia kursu, na które została złożona oferta – jeżeli dotyczy.
• Potwierdzenie wpisu do RIS (za zgodność z oryginałem lub wydruk komputerowy) – dotyczy instytucji szkoleniowych.
• Jeżeli z przedłożonych do oferty dokumentów nie wynika upoważnienie do podpisania i złożenia oferty przez osobę reprezentującą Wykonawcę – pełnomocnictwo w oryginale.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

• Przy wyborze Wykonawcy/Wykonawców Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:


W ramach części A, B, przedmiotu zamówienia:

I. Kryterium „Cena”

• Cena – waga 80 %

Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie odpowiednią liczbę punktów wg poniższego wzoru. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 80 punktów, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg wzoru zamieszczonego poniżej, przy czym do porównania cen zostanie przyjęta podana w ofercie całkowita cena brutto przedmiotu zamówienia w ramach części A, B.

Wzór:

Sposób obliczania: najniższa cena brutto przedmiotu zamówienia /cena brutto przedmiotu zamówienia oferty badanej x 80 pkt

II. Kryterium „Doświadczenie Wykonawcy”

Doświadczenie – waga 20 %

Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie odpowiednią liczbę punktów wg poniższego wzoru.
W ramach ww. kryterium zostaną przyznane punkty w skali od 0 do 20 pkt., na podstawie wykazu zrealizowanych usług szkoleniowych wskazanych w opracowanym przez Wykonawcę zestawieniu doświadczenia, przy czym:

– Wykonawca, który wykaże się doświadczeniem w przeprowadzeniu szkoleń zawodowych w danej tematyce szkolenia w ostatnich 3 latach, na którą składana jest oferta w zakresie przeprowadzenia szkoleń zawodowych z zakresu część A, B, w wymiarze od 3 do 5 szkoleń uzyska dodatkowo 5 punktów.

– Wykonawca, który wykaże się doświadczeniem w przeprowadzeniu szkoleń zawodowych w danej tematyce szkolenia w ostatnich 3 latach, na którą składana jest oferta w zakresie przeprowadzenia szkoleń zawodowych z zakresu część A, B, w wymiarze od 6 do 10 szkoleń uzyska dodatkowo 10 punktów.

– Wykonawca, który wykaże się doświadczeniem w przeprowadzeniu szkoleń zawodowych w danej tematyce szkolenia w ostatnich 3 latach, na którą składana jest oferta w zakresie przeprowadzenia szkoleń zawodowych z zakresu część A, B, w wymiarze powyżej 10 szkoleń uzyska dodatkowo 20 punktów.

0 punktów w ramach kryterium doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zawodowych otrzyma Wykonawca, który wykaże się doświadczeniem w przeprowadzeniu szkoleń zawodowych w danej tematyce szkolenia w ostatnich 3 latach, na którą składana jest oferta w zakresie przeprowadzenia szkoleń zawodowych z zakresu część A, B, w wymiarze 3 i niższej liczbie szkoleń.

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta w ramach kryterium doświadczenie wykonawcy wynosi 20 pkt.

Punkty uzyskane przez ofertę w zakresie części A, B, w ocenie oferty w kryterium I Cena oraz kryterium II Doświadczenie wykonawcy zostaną dodane do siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie oferty.

• Wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniach zostanie również zapewniony jednakowy, równoczesny dostęp do tych samych informacji o zamówieniu.

Wykluczenia

• Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

• Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABAKUS KONSULTING SP. Z O.O. SP.K.

Adres

Legionów 31

35-111 Rzeszów

podkarpackie , Rzeszów

Numer telefonu

178592668

Fax

177834263

NIP

8133545688

Tytuł projektu

Nowe wyzwania - nowa szansa. Kompleksowy program wsparcia dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia z województwa podkarpackiego

Numer projektu

RPPK.07.01.00-18-0209/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Część A zapytania ofertowego - INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o., ul. 3 Maja 13, 38-200 Jasło. Data wpływu oferty: 21.06.2017 r.., Cena brutto oferty: 55000,00 zł

2. Część B zapytania ofertowego - Konsorcjum firm: Firma NOEZA Anita Szymczuch ul. Wiejska 51, 39-300 Mielec oraz Firma CDL Maria Hołubiuk ul. Wiejska 51, 39-300 Mielec– Partner Konsorcjum. Data wpływu oferty: 21.06.2017 r.. Cena brutto oferty : 63000,00 zł
Liczba wyświetleń: 1036