Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa odczynników chemicznych i materiałów zużywalnych zgodnie z załączonymi specyfikacjami

Data publikacji: 14.06.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-06-2017

Numer ogłoszenia

1039380

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Informujemy o oczywistej pomyłce pisarskiej w zapytaniu ofertowym:
Pkt IV pkt 2.
Treść błędna :
Powoływać się na numer zapytania ofertowego tj. 13 06 2017 A
Treść poprawna:
Powoływać się na numer zapytania ofertowego tj. 14 06 2017 A
Informujemy , że w związku z powyższą korektą zapytania, które zawierają błędny numer zapytania tj. 13 06 2017 A będą również akceptowalne.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta wraz z załącznikami powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
kkopyra@alchem.com.pl, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Polna 21, 87-100 Toruń w
terminie podanym w pkt. 1, część VII. ( w przypadku dostarczenia oferty przez kuriera lub osobiście
należy ofertę dostarczyć w godzinach pracy biura tj. od 8.00 do 16.00)
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do
Zamawiającego.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku porównywania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kkopyra@alchem.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Konrad Kopyra

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

600420609

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa odczynników chemicznych i materiałów zużywalnych zgodnie z załączonymi specyfikacjami

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Toruń Miejscowość: Toruń

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych i materiałów zużywalnych zgodnie z załączonymi specyfikacjami, aby umożliwić podwykonawcom realizację zaplanowanych prac B+R

Przedmiot zamówienia

Dostawa odczynników chemicznych i materiałów zużywalnych zgodnie z załączonymi specyfikacjami

Kod CPV

44316400-2

Nazwa kodu CPV

Drobne artykuły metalowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostawy przedmiotu zamówienia – do10 dni kalendarzowych od dnia zamówienia
(podpisania umowy); w przypadku podania przedziału czasowego pod uwagę będzie brany maks. czas
dostawy;
b. Termin ważności oferty (podany w dniach kalendarzowych) – min. 45 dni kalendarzowych
c. Termin płatności - min. 30 dni od daty wystawienia faktury
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1.1
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
d. Oferent musi podać koszt przygotowania wszystkich elementów zgodnie z wzorem
przedstawionym w formularzu ofertowym – załącznik nr 1

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

nie dotyczy

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z przedmiotowej umowy
wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu stron. Umowa może być zmieniona w
drodze pisemnego aneksu, bez zmian warunków podlegających ocenie w ramach postępowania
ofertowego. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę
trzecią wierzytelności z niniejszej umowy względem Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły
mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
Dokonane zmiany zostaną niezwłocznie zamieszczone na stronie
www.alchem.home.pl/zamowienia-publiczne
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/list/
Wprowadzone zmiany będą wiążące dla oferentów.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania
uzasadnienia, zmiany ilości zamawianych produktów w stosunku do określonej w zapytaniu, zakupu
jednej z jego części/pozycji, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
3. Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających, w wysokości
nieprzekraczającej 50% wartości ceny przedstawionej oferty.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

załącznik 1A, załącznik 1B, załącznik 2

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium dopuszczające do dalszej oceny:
▪ złożenie oferty w terminie;
▪ przygotowanie oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w części IV;
▪ zakres oferowanego produktu musi być zgodny z wymaganiami określonymi w części II. Zapytania
ofertowego oraz z załącznikiem nr 3 do Zapytania ofertowego.
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1.1
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
2. Kryterium oceny ofert:
▪ Cena 100 pkt.
3. Sposób dokonywania oceny
Wygrywa oferent, który uzyska największą ilość pkt.
a) cena (100 pkt)
Punkty za kryterium cena zostaną obliczone wg wzoru:
cena oferty najniższej / cena rozpatrywana dla danego oferenta * 100 = liczba punktów
Zamawiający oceniać będzie każdy odczynnik/materiał osobno w celu dokonania zakupu każdego produktu po
najkorzystniejszych cenach.
W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów, przez co najmniej dwóch dostawców, Zamawiający
powoła się na termin realizacji, a w przypadku braku rozstrzygnięcia Dostawcy zostaną wezwani do
ponownego przedstawienia ofert

Wykluczenia

Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym*
* Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w
imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru
wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
▪ uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
▪ posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
▪ pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
▪ pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ALCHEM GRUPA SP. Z O.O.

Adres

Polna 21

87-100 Toruń

kujawsko-pomorskie , Toruń

Numer telefonu

600 420 609

NIP

5272355435

Tytuł projektu

Przeprowadzenie prac badawczych i rozwojowych w celu wytworzenia innowacyjnej komory do badań mikrobiologicznych.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-1121/15-01

Inne źródła finansowania

nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Sigma Aldrich Sp. z o.o. , ul. Szelagowska 30 61-626 Poznań, 17 383,16 zł , 20.06.2017
Immuniq - ul. Sąsiedzka 1 44-240 Żory, śląskie, 21.06.2017, 49 902,00 zł
BTL Sp z o.o. ul. Bolesława 13, 93-492 Łódź , 21.06.2017, 9 648,20A
BIOKOM S.J 05-090 Janki k / Warszawy, ul. Wspólna 3, 21.06.2017, 51 562,71 zł
EURx Sp. z o.o. , 80-297 Gdansk, ul. Przyrodnikow 3 21.06.2017, 9 100,00 zł
BLITR S.A, ul. Trzy Lipy 3/1.38 80-172 Gdańsk 21.06.2017, 2 909,00 zł

Sigma Aldrich Sp. z o.o. , ul. Szelagowska 30 61-626 Poznań, 17 383,79 zł , 20.06.2017
Immuniq - ul. Sąsiedzka 1 44-240 Żory, śląskie, 21.06.2017, 49 902,00 zł
BTL Sp z o.o. ul. Bolesława 13, 93-492 Łódź , 21.06.2017, 9 921,20 zł A
BIOKOM S.J 05-090 Janki k / Warszawy, ul. Wspólna 3, 21.06.2017, 51 562,74 zł
EURx Sp. z o.o. , 80-297 Gdansk, ul. Przyrodnikow 3 21.06.2017, 9 100,00 zł
BLITR S.A, ul. Trzy Lipy 3/1.38 80-172 Gdańsk 21.06.2017,3 044,00 A zł
Liczba wyświetleń: 1184