Strona główna
Logo unii europejskiej

Zamówienie na realizację wizyt studyjnych krajowych w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu”

Data publikacji: 13.06.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-06-2017

Numer ogłoszenia

1038883

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w terminie lub wysłać pocztą do 20.06.2017 r. do godz. 12:00 w Biurze Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu, ul. Wola Zamkowa 12a 87-100 Toruń. osobiście lub pocztą (decyduje data i godzina wpływu) bądź w wersji elektronicznej na adres email: oferty@ekonomia-spoleczna.com.pl. Oferta złożona w wersji elektronicznej będzie rozpatrywana wyłącznie jeśli wersja papierowa zostanie złożona najpóźniej na dzień po terminie składania ofert.
2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

oferty@ekonomia-spoleczna.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Gołowicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

56 65 222 40

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja wizyt studyjnych krajowych (łącznie 28 szt.) dla przedsiębiorstw społecznych nowo powstałych w ramach OWES w Toruniu oraz dla przedsiębiorstw społecznych istniejących z drugiego subregionu województwa kujawsko-pomorskiego ( tj. powiatów: aleksandrowskiego, chełmińskiego, lipnowskiego, toruńskiego i M. Torunia.) do Podmiotów Ekonomii Społecznej, które mają siedzibę zarówno na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jak i również poza jego terenem (przy średnim założeniu 200 km w jedną stronę).
• 18 wizyt studyjnych dla nowo powstałych przedsiębiorstw społecznych
• 10 wizyt studyjnych dla istniejących przedsiębiorstw społecznych

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie Wykonawcy, który zorganizuje wizyty studyjne (łącznie 28 szt.) dla przedsiębiorstw społecznych nowo powstałych w ramach OWES w Toruniu oraz dla przedsiębiorstw społecznych istniejących z drugiego subregionu województwa kujawsko-pomorskiego ( tj. powiatów: aleksandrowskiego, chełmińskiego, lipnowskiego, toruńskiego i M. Torunia.) do Podmiotów Ekonomii Społecznej, które mają siedzibę zarówno na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jak i również poza jego terenem (przy średnim założeniu 200 km w jedną stronę).
• 18 wizyt studyjnych dla nowo powstałych przedsiębiorstw społecznych
• 10 wizyt studyjnych dla istniejących przedsiębiorstw społecznych

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja wizyt studyjnych krajowych (łącznie 28 szt.) dla przedsiębiorstw społecznych nowo powstałych w ramach OWES w Toruniu oraz dla przedsiębiorstw społecznych istniejących z drugiego subregionu województwa kujawsko-pomorskiego ( tj. powiatów: aleksandrowskiego, chełmińskiego, lipnowskiego, toruńskiego i M. Torunia.) do Podmiotów Ekonomii Społecznej, które mają siedzibę zarówno na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jak i również poza jego terenem (przy średnim założeniu 200 km w jedną stronę).
• 18 wizyt studyjnych dla nowo powstałych przedsiębiorstw społecznych
• 10 wizyt studyjnych dla istniejących przedsiębiorstw społecznych
2. Celem wizyt studyjnych jest zaprezentowanie dobrych praktyk z zakresu działania przedsiębiorstwa społecznego, rozwoju lokalnego z wykorzystaniem środków unijnych, rozwoju produktów i usług lokalnych oraz procesu tworzenia przedsiębiorstw społecznych. Wizyta studyjna ma służyć wymianie doświadczeń a także analizie zastosowanych rozwiązań i możliwości ich przeniesienia na grunt własnego przedsiębiorstwa społecznego przez uczestników. Udział w wizytach studyjnych ma umożliwić uczestnikom nabycie praktycznych umiejętności w zakładaniu i prowadzeniu przedsiębiorstwa społecznego.
3. Wybór miejsc realizacji wizyty studyjnej leży po stronie Zamawiającego, który w oparciu o analizę potrzeb potencjalnych uczestników, będzie wskazywał Podmiot Ekonomii Społecznej u którego zostanie zrealizowana usługa. W związku z powyższym realizacja wizyty studyjnej będzie odbywała się zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem.
4. Maksymalna liczba osób: 7 osób dorosłych + przedstawiciel Ośrodka.
5. W ramach usługi Wykonawca zapewnia co najmniej:
a) Transport grupowy osób spod siedziby przedsiębiorstwa społecznego, która znajduje się na terenie drugiego subregionu województwa kujawsko-pomorskiego, do miejsca odbywania się wizyty (przy średnim założeniu 200 km w jedną stronę);
b) Wyżywienie Uczestników składające się z przerwy kawowej oraz obiadu;
c) Materiały szkoleniowe/warsztatowe z realizowanej wizyty;
d) Zapewnienie osób prowadzących po uzgodnieniu z Zamawiającym, które będą realizowały część merytoryczną wizyty;
e) Zapewnienie ubezpieczenia Uczestników podczas realizacji wizyty.
6. Termin wykonania usługi: od momentu podpisania umowy do 31.05.2019 r., wizyty będą organizowane zgodnie z zapotrzebowaniem przedsiębiorstw społecznych.

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania usługi: od momentu podpisania umowy do 31.05.2019 r., wizyty będą organizowane zgodnie z zapotrzebowaniem przedsiębiorstw społecznych.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

1. Wykonawca przystępując do zapytania powinien wykazać doświadczenie w organizacji/prowadzeniu co najmniej 3 wizyt studyjnych w ciągu ostatnich 3 lat – potwierdzonych referencjami lub podanym kontaktem do konkretnych osób mogących potwierdzić powyższe.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca musi dysponować zapleczem osobowym, organizacyjnym oraz technicznym umożliwiającym kompleksowe wykonanie zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

VII. KRYTERIA OCENY OFERT (MAX. 110 PKT.)
1. Podstawowe:
a) Cena oferty - 60 pkt;
Należy podać wartość brutto, tzn. uwzględniającą koszty leżące po stronie Wykonawcy, w tym podatek VAT, uwzględniający całkowity koszt usługi.
Najniższa oferowana wartość brutto
Wartość brutto = ………………………………………………………….…. x 60
Wartość brutto oferty badanej
Cena podana przez Oferenta za świadczoną usługę, jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
b) Doświadczenie mierzone na podstawie wykazu zrealizowanych usług w ciągu ostatnich trzech lat – załącznik nr 4 – 20 pkt
Punkty przyznawane w oparciu o poniższą skalę:
• Realizacja 3 usług – 0 pkt
• realizacja od 4 -5 usług – 10 pkt.,
• realizacja powyżej 6 usług – 20 pkt.
c) Posiadanie przez Oferenta statusu Podmiotu Ekonomii Społecznej – 20 pkt,
Podmiot ekonomii społecznej należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (Zał. nr 5 Oświadczenie Oferenta o posiadaniu statusu Podmiotu Ekonomii społecznej).
2. Kryteria dodatkowe:
a) Podmiot zatrudnia lub zadeklaruje zatrudnienie osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, która będzie zaangażowana w organizację wizyt studyjnych – 10 pkt - (Załącznik nr 6 –Oświadczenie dot. zatrudnienia)
Osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020
3. Ocenę ostateczną stanowi suma uzyskanych punktów w trzech kategoriach podstawowych oraz dodatkowych . Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała najwięcej punktów, po zsumowaniu przyznanej punktacji.
W przypadku, kiedy złożone oferty nie zmieszczą się w budżecie Zamawiającego, oferent z najniższą ceną zostanie zaproszony do negocjacji cenowej.

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są osoby lub/i podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
a. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
c. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Poza tym z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są osoby lub/i podmioty, które
a. powiązane są osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym,
b. osoby bądź podmioty zatrudniające osoby pracujące w instytucjach uczestniczących w realizacji PO, tj. IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO,
c. osoby bądź podmioty posługujące się osobami, których łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowych z innych źródeł, w tym zadań projektowych, uwzględniwszy zaangażowanie w niniejszym projekcie przekracza 276 godzin miesięcznie,
d. osoby, które w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządziły Zamawiającemu szkodę przez to, że nie wykonały lub nienależycie wykonały zobowiązania, chyba że było to następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosił odpowiedzialności,
e. osoby, które uchyliły się od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru ich oferty,
f. osoby, które nie spełniają warunków udziału w postępowaniu tj. nie posiadają odpowiednich kwalifikacji, uprawnień wymaganych do realizacji przedmiotu zamówienia; (poprzez niezłożenie dokumentów potwierdzających ich spełnienie, lub z dokumentów przedłożonych wynika fakt istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY

Adres

pl. Plac Św. Katarzyny 9

87-100 Toruń

kujawsko-pomorskie , Toruń

Numer telefonu

566522240

Fax

566522241

NIP

9561032605

Tytuł projektu

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu

Numer projektu

RPKP.09.04.01-04-0004/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Spółdzielnia socjalna Lubiczanka, ul. Toruńska 24, Lubicz Dolny, 87-162 Lubicz - 20.06.2017 r. – 2.250,00 zł/szt.- 103,10 pkt
Liczba wyświetleń: 349