Strona główna
Logo unii europejskiej

przeprowadzenie szkoleń z zaawansowanej obsługi programu Symfonia dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość zakończonych egzaminem wewnętrznym

Data publikacji: 12.06.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-06-2017

Numer ogłoszenia

1038750

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Została skorygowana błędnie podana w stopce formularza ofertowego nazwa i numer projektu. W związku ze zmianą terminu składania ofert zmienił się termin wykonania przedmiotu zamówienia.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty prosimy składać na wzorze formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Podpisaną ofertę należy złożyć w terminie do 22 czerwca 2017 r. do godziny 9.00 w Biurze Projektu w Gdańsku, al. Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk, pok. B322 lub w Kancelarii Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, pok. B105 w godzinach pracy Biura i Kancelarii, tj. w godzinach 8.00-16.00 lub drogą elektroniczną (podpisaną i zeskanowaną ofertę) na adres mpawlun@wsb.gda.pl z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 7/2017/K090”.
2. Wykonawca może, przed upływem terminu dostarczenia ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

mpawlun@wsb.gda.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Pawlun

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(58)5227772

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń z zaawansowanej obsługi programu Symfonia dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość zakończonych egzaminem wewnętrznym.
Szkolenia będą prowadzone z wykorzystaniem dowodów księgowych stosowanych w działalności handlowej, produkcyjnej i usługowej. Szkolenia nie będą prowadzone w formie wykładu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: gdański Miejscowość: Gdańsk, Gdynia

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

przeprowadzenie szkoleń z zaawansowanej obsługi programu Symfonia dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość zakończonych egzaminem wewnętrznym

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń z zaawansowanej obsługi programu Symfonia dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość zakończonych egzaminem wewnętrznym.
Szkolenia będą prowadzone z wykorzystaniem dowodów księgowych stosowanych w działalności handlowej, produkcyjnej i usługowej. Szkolenia nie będą prowadzone w formie wykładu.
Program szkolenia będzie zawierał następujące elementy:
Definicja nowej firmy w aplikacji
Generowanie planu kont oraz Bilansu i RZiS,
Omówienie aktywacji produktu,
Tworzenie planów kont według wariantów, jakie oferuje oprogramowanie Symfonia
Korekta dokumentów zaksięgowanych
Edycja i tworzenie układów bilansu i rachunku zysków i strat
Tworzenie i przypisanie kont do rejestru VAT
Ewidencja rejestru Vat
Uprawnienia użytkowników aplikacji
Księgowanie dowodów księgowych z wykorzystaniem księgowania równoległego
Księgowanie dowodów księgowych z wykorzystaniem konta 490
Księgowanie dowodów księgowych z wykorzystaniem zespołu 4
Księgowanie dowodów księgowych z wykorzystaniem zespołu 5
Tworzenie planu kont dla działalności handlowej, produkcyjnej i usługowej
Bufor dowodów księgowych
Storno czarne i Storno czerwono
Parametry stałe
Konta specjalne
Definicje dokumentów
Definiowanie własnych dokumentów i ich dostosowanie do działalności firmy
Wprowadzanie dokumentów księgowych:
• wprowadzanie dokumentów (BO, FVZ, FVS, PK, WB. RK, PZ, WZ, RW, PW, WNT, WDT, VAT, OT, LT, itd.)
• księgowanie listy płac
• księgowanie rozrachunków z tytułu umów cywilnoprawnych
• księgowanie obrotu magazynowego
• odchylenia od cen ewidencyjnych
• księgowanie dokumentów walutowych
Tworzenie wzorców księgowań
Kontrola kręgu kosztowego
Maski kont dla dokumentów VAT
Obsługiwanie rozrachunków
Obsługiwanie rejestrów Vat
Sprawdzanie poprawności dokumentów
Omówienie możliwości importu dokumentów z innych programów Systemu Symfonia, Rozrachunki, Sposoby definiowania rejestrów VAT
Wymagane rejestry VAT
Przypisanie VAT do okresu
Zamknięcie miesiąca
Zamknięcie roku obrotowego
Przygotowanie deklaracji podatkowych oraz wykorzystanie programu e-deklaracje i e-przelewy, Wykorzystanie raportów dostępnych w aplikacji
Współpraca z programem Symfonia Analizy Finansowe, Zasady tworzenia i odtwarzania kopii bezpieczeństwa.
Sporządzanie deklaracji podatkowych CIT, VAT-7
Analiza sporządzanych sprawozdań finansowych

Podczas szkolenia studenci nabędą:
- praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie pełnego wykorzystania oprogramowania Symfonia FIK w pracy księgowego
- będą potrafili samodzielnie dekretować dowody księgowe wykorzystywane w działalności handlowej, produkcyjnej i usługowej.
- będą potrafili samodzielnie sporządzać i interpretować sprawozdania finansowe
- tworzyć nowe wzorce dokumentów
- prowadzić kontrolę kosztów oraz podatku Vat
- zamykać miesiąc oraz rok bilansowy

Szkolenia zakończą się egzaminem wewnętrznym weryfikującym nabytą wiedzę.

Szkolenia będą się odbywać na terenie Trójmiasta, w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego.
Zamawiający zapewni sale komputerowe odpowiednio wyposażone, posiadające odpowiedni do tego typu zajęć standard.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia musi być wykonany w okresie od 23.06.2017 r. do 31.12.2017 r.
Terminy szczegółowe szkoleń wskaże Zamawiający zgodnie z przygotowanym przez Zamawiającego harmonogramem szkoleń.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający zdolność prawną (osoby fizyczne, osoby prawne, pozostałe jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną), którzy spełniają następujące warunki:
• w przypadku osób fizycznych posiadają wykształcenie wyższe, a w przypadku pozostałych wykonawców zapewnią prowadzenie szkolenia przez osobę posiadającą takie wykształcenie (osoba prowadząca szkolenie zarówno w przypadku wykonawców - osób fizycznych jak pozostałych wykonawców zwana jest dalej trenerem),
• posiadają minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkoleń z obsługi Symfonia FIK lub zapewnią prowadzenie szkolenia przez osobę posiadającą takie doświadczenie,
• posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu oprogramowania finansowo-księgowego Symfonia FIK lub zapewnią prowadzenie szkolenia przez osobę posiadającą takie zaświadczenie
• zrealizowali osobiście minimum 10 szkoleń z obsługi Symfonia FIK w ciągu trzech ostatnich lat, tj. w okresie 01.06.2014 – 31.05.2017 lub zapewnią prowadzenie szkolenia przez osobę, która spełnia ten warunek

2. Wykonawca zobowiązany jest podać dane (imię i nazwisko) osoby fizycznej (trenera) prowadzącej szkolenie (oraz stosunek prawny łączący go z tą osobą (jeśli dotyczy)), spełniającej powyższe warunki.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia, na żądanie Zamawiającego, innych dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych warunków.

4. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie ww. dokumentów zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
5. Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POWER Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Z możliwości realizacji zamówienia WYŁĄCZONE są osoby/podmioty, które powiązane są z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku, lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, lub osobami wykonującymi w imieniu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy:
• osobowo (w szczególności poprzez pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli) lub
• kapitałowo (w szczególności uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa; pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pomocnika).
6. Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POWER Zamawiający nie może udzielić zamówienia osobom zatrudnionym jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (tj. IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.
7. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są w stanie upadłości bądź likwidacji (jeśli dotyczy)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są w stanie upadłości bądź likwidacji (jeśli dotyczy)

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu każdy z Wykonawców powinien przedłożyć następujące dokumenty:
a) Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, zawierający:
• końcową cenę wyrażoną w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, podana kwota powinna pokrywać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (kwotę brutto wynagrodzenia wraz z narzutami na wynagrodzenia stanowiące koszt Zamawiającego (jeśli dotyczy), a dla podatnika VAT – kwotę zawierającą podatek VAT (jeśli dotyczy) oraz koszty noclegów, koszty podróży, itp.)
• oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
• oświadczenie o zaangażowaniu pracowniczym trenera (Załącznik nr 1)
• oświadczenia Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 1)
• oświadczenia Wykonawcy dotyczące zatrudnienia/braku zatrudnienia trenera w instytucji uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
b) Życiorys zawodowy (CV) trenera obrazujący wymogi zawarte w Warunkach Udziału w postępowaniu
c) Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z zakresu oprogramowania finansowo-księgowego Symfonia FIK
d) Oświadczenie trenera o wyrażeniu zgody na prowadzenie szkoleń w imieniu wykonawcy (jeśli dotyczy)
e) Wypis z właściwego rejestru (jeśli dotyczy) aktualny na dzień składania ofert, z którego wynikać będzie iż podmiot nie jest w upadłości, tj. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub zaświadczenie o wpisie Wykonawcy do ewidencji działalności gospodarczej/wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w zdaniu wcześniejszym składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wykonanie umowy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocena ofert składa się z dwóch etapów:

Etap 1 - Zamawiający dokonuje oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu – Etap 1, dokonywana jest na podstawie złożonych dokumentów oraz Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

Etap 2 - Ocena ofert dokonywana jest na podstawie osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100 pkt. = 100%):

KRYTERIUM WAGA (%)
Cena ofertowa brutto* 80
Liczba zrealizowanych szkoleń z obsługi Symfonia FIK w ciągu trzech ostatnich lat, tj. w okresie 01.06.2014 – 31.05.2017 20%
* pod pojęciem ceny ofertowej brutto Zamawiający rozumie kwotę brutto wraz z narzutami na wynagrodzenia stanowiące koszt Zamawiającego (jeśli dotyczy), a dla podatnika VAT – kwotę zawierającą podatek VAT (jeśli dotyczy)

K1 - Kryterium oceny – cena ofertowa brutto
Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:
Pc = Cn x waga/ Cr

Pc – otrzymane punkty
Cn– łączna cena brutto oferty z najniższą ceną
Cr – łączna cena brutto oferty rozpatrywanej

Weryfikacja oferowanej ceny:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego.

K2- Kryterium oceny – Liczba zrealizowanych szkoleń z obsługi Symfonia FIK w ciągu trzech ostatnich lat, tj. w okresie 01.06.2014 – 31.05.2017
Punktacja za liczbę aktywności trenera w określonym obszarze przyznawana będzie następująco:
(max 20 pkt.)

 liczba zrealizowanych szkoleń 0-10 – 0 pkt.
 liczba zrealizowanych szkoleń powyżej 10 – 20 pkt.

Weryfikacja deklarowanej liczby szkoleń:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego oraz CV trenera.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty trenera poświadczające odnośne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń.

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna taką, która otrzyma najwyższą łączną punktację spośród ocenianych = K (K=K1+K2).

W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z powyższymi zasadami, ze względu na złożenie ofert o takiej samej liczbie punktów, zamawiający może wezwać wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych lub zaprosić ich do negocjacji.

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty w sposób jednolity z upublicznieniem Zapytania.
2. Zamawiający zastrzega, że oferty złożone przez osoby zatrudnione w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku mogą zostać odrzucone w przypadku ich kolizji z uregulowaniami „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 września 2016r. oraz zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu, w szczególności dotyczącymi kosztów związanych z zatrudnieniem personelu.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
4. W przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż wycena oferty zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie w wyznaczonym terminie. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa, o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

Adres

al. Grunwaldzka 238A

80-266 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

585227700

Fax

brak

NIP

5832558844

Tytuł projektu

Rozwój kompetencji studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku kierunków Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie, Turystyka i Rekreacja

Numer projektu

POWR.03.01.00-00-K090/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Akademia Biznesu Zyta Klonowska, data wpłynięcia oferty: 22.06.2017r., godz. 8.05, cena oferty: 16 896,00
Liczba wyświetleń: 494