Strona główna
Logo unii europejskiej

przeprowadzenie warsztatu przygotowującego do egzaminu wstępnego na aplikacje prawnicze

Data publikacji: 12.06.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-06-2017

Numer ogłoszenia

1038481

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

2017-06-14 Zmianie ulega opis sposobu przyznawania punktacji w kryteriach oceny:
K2- Kryterium oceny – Liczba aktywności trenera w ramach samorządu zawodowego w przeciągu ostatnich 24 miesięcy kalendarzowych poprzedzających obecny miesiąc, tj. w okresie 01.06.2015r. -31.05.2017r.
Punktacja za liczbę aktywności trenera w określonym obszarze przyznawana będzie następująco:
(max 10 pkt.)
 liczba aktywności od 1 do 4 – 0 pkt.
 liczba aktywności minimum 5 – 10 pkt.
(wcześniej było: liczba aktywności od 0 do 4 – 0 pkt.)

K3- Kryterium oceny – Doświadczenie trenera w zakresie tworzenia materiałów dydaktycznych na potrzeby prawniczych egzaminów zawodowych
Punktacja za doświadczenie trenera w określonym obszarze przyznawana będzie następująco:
(max 10 pkt.)
- doświadczenie poniżej jednego roku – 0 pkt.
- doświadczenie minimum roczne - 10 pkt.
(wcześniej było: nie posiada doświadczenie - 0 pkt/ posiada doświadczenia - 10 pkt)
Ze względu na wprowadzone zmiany wydłuża się termin składania ofert (był 21.06.2017 jest 22.06.2017). Ze względu na wydłużenie terminu składania ofert zmianie ulega termin wykonania przedmiotu zamówienia (było: 22.06.2017 - 31.12.2017, jest: 23.06.2017-31.12.2017).

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty prosimy składać na wzorze formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Podpisaną ofertę należy złożyć w terminie do 22 czerwca 2017 r. do godziny 9.00 w Biurze Projektu w Gdańsku, al. Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk, pok. B315 lub w Kancelarii Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, pok. B105 w godzinach pracy Biura i Kancelarii, tj. w godzinach 8.00-16.00 lub drogą elektroniczną (podpisaną i zeskanowaną ofertę) na adres mpawlun@wsb.gda.pl z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4/2017/K089”.
2. Wykonawca może, przed upływem terminu dostarczenia ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

mpawlun@wsb.gda.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Pawlun

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

58 5227772

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatu przygotowującego do egzaminu wstępnego na aplikacje prawnicze, który ma zapoznać uczestników z różnymi narzędziami rozwiązywania, rozumowania i podchodzenia do testów na aplikacje prawnicze. Narzędzia te powinny zostać wykorzystane do analizy szczegółowych problemów z zakresu różnych dziedzin prawa. Szczególny nacisk podczas realizacji warsztatu powinien zostać położony na sposoby zapamiętywania dużych partii materiału za pomocą nowoczesnych metod szybkiego uczenia się. Uczestnicy warsztatu powinni otrzymać przed rozpoczęciem zajęć materiały szkoleniowe, aby zapoznać się z omawianą problematyką i tym samym móc wpływać na przebieg zajęć i je kształtować.
Podczas warsztatu należy stosować m.in. następujące metody nauczania – metoda problemowa, dyskusja dydaktyczna, metoda case study, metoda gier dydaktycznych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: gdański Miejscowość: Gdańsk, Gdynia

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatu przygotowującego do egzaminu wstępnego na aplikacje prawnicze, który ma zapoznać uczestników z różnymi narzędziami rozwiązywania, rozumowania i podchodzenia do testów na aplikacje prawnicze. Narzędzia te powinny zostać wykorzystane do analizy szczegółowych problemów z zakresu różnych dziedzin prawa. Szczególny nacisk podczas realizacji warsztatu powinien zostać położony na sposoby zapamiętywania dużych partii materiału za pomocą nowoczesnych metod szybkiego uczenia się. Uczestnicy warsztatu powinni otrzymać przed rozpoczęciem zajęć materiały szkoleniowe, aby zapoznać się z omawianą problematyką i tym samym móc wpływać na przebieg zajęć i je kształtować.
Podczas warsztatu należy stosować m.in. następujące metody nauczania – metoda problemowa, dyskusja dydaktyczna, metoda case study, metoda gier dydaktycznych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatu przygotowującego do egzaminu wstępnego na aplikacje prawnicze, który ma zapoznać uczestników z różnymi narzędziami rozwiązywania, rozumowania i podchodzenia do testów na aplikacje prawnicze. Narzędzia te powinny zostać wykorzystane do analizy szczegółowych problemów z zakresu różnych dziedzin prawa. Szczególny nacisk podczas realizacji warsztatu powinien zostać położony na sposoby zapamiętywania dużych partii materiału za pomocą nowoczesnych metod szybkiego uczenia się. Uczestnicy warsztatu powinni otrzymać przed rozpoczęciem zajęć materiały szkoleniowe, aby zapoznać się z omawianą problematyką i tym samym móc wpływać na przebieg zajęć i je kształtować.
Podczas warsztatu należy stosować m.in. następujące metody nauczania – metoda problemowa, dyskusja dydaktyczna, metoda case study, metoda gier dydaktycznych.

Efekty kształcenia, jakie powinni osiągnąć studenci w wyniku udziału w warsztacie to:
• Potrafi praktycznie zastosować poszczególne przepisy i instytucje procesowe
• Ma umiejętność identyfikacji stanów faktycznych, relewantnych przepisów i dokonywania subsumcji
• Potrafi dokonywać krytycznej analizy argumentów
• Potrafi uzyskiwać niezbędne dane do analizy
• Potrafi dokonywać krytycznej analizy tekstów źródłowych
• Zna i potrafi dokonać oceny aktualnych polskich regulacji prawnych w świetle wymogów wynikających z prawa unijnego
• Ma umiejętność zapamiętywania dużych partii materiału za pomocą nowoczesnych metod szybkiego uczenia się.

Wykaz ustaw, które powinny zostać omówione i opracowane podczas warsztatu:

PRAWO KONSTYTUCYJNE
SĄDOWNICTWO I PROKURATURA
PRAWO CYWILNE
POSTĘPOWANIE CYWILNE
PRAWO KARNE
POSTĘPOWANIE KARNE
PRAWO ADMINISTRACYJNE
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I SĄDOWOADMINISTRACYJNE
SAMORZĄD TERYTORIALNY
PRAWO PRACY I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
PRAWO EUROPEJSKIE
PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE
SAMORZĄD ZAWODOWY
PRAWO AUTORSKIE I WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA
OCHRONA ŚRODOWISKA

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

brak

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia musi być wykonany w okresie od 23.06.2017 r. do 31.12.2017 r.
Terminy szczegółowe warsztatu wskaże Zamawiający zgodnie z przygotowanym przez Zamawiającego harmonogramem szkoleń.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający zdolność prawną (osoby fizyczne, osoby prawne, pozostałe jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną), którzy spełniają następujące warunki:
• w przypadku osób fizycznych posiadają tytuł zawodowy adwokata lub radcy prawnego lub notariusza, a w przypadku pozostałych wykonawców zapewnią prowadzenie warsztatu przez osobę posiadającą taki tytuł (osoba prowadząca warsztat zarówno w przypadku wykonawców - osób fizycznych jak pozostałych wykonawców zwana jest dalej trenerem),
• posiadają minimum dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu przygotowania do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze lub zapewnią prowadzenie warsztatu przez osobę posiadającą takie doświadczenie,
• prowadzą aktywną działalność w ramach samorządu zawodowego m.in. w ramach szkolenia aplikantów (organizowania konferencji naukowych, działalności szkoleniowej, inicjatyw związanych z poszerzaniem świadomości prawnej społeczeństwa, członkostwem w ramach samorządu zawodowego) lub zapewnią prowadzenie warsztatu przez osobę prowadzącą taką działalność,
• posiada doświadczenie w zakresie tworzenia materiałów dydaktycznych na potrzeby prawniczych egzaminów zawodowych lub zapewnią prowadzenie warsztatu przez osobę posiadającą takie doświadczenie
2. Wykonawca zobowiązany jest podać dane (imię i nazwisko) osoby fizycznej (trenera) prowadzącej warsztat (oraz stosunek prawny łączący go z tą osobą (jeśli dotyczy)), spełniającej powyższe warunki.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia, na żądanie Zamawiającego, innych dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych warunków.

4. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie ww. dokumentów zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
5. Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POWER Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Z możliwości realizacji zamówienia WYŁĄCZONE są osoby/podmioty, które powiązane są z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku, lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, lub osobami wykonującymi w imieniu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy:
• osobowo (w szczególności poprzez pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli) lub
• kapitałowo (w szczególności uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa; pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pomocnika).
6. Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POWER Zamawiający nie może udzielić zamówienia osobom zatrudnionym jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (tj. IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.
7. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są w stanie upadłości bądź likwidacji (jeśli dotyczy)

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający zdolność prawną (osoby fizyczne, osoby prawne, pozostałe jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną), którzy spełniają następujące warunki:
• w przypadku osób fizycznych posiadają tytuł zawodowy adwokata lub radcy prawnego lub notariusza, a w przypadku pozostałych wykonawców zapewnią prowadzenie warsztatu przez osobę posiadającą taki tytuł (osoba prowadząca warsztat zarówno w przypadku wykonawców - osób fizycznych jak pozostałych wykonawców zwana jest dalej trenerem),
• posiadają minimum dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu przygotowania do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze lub zapewnią prowadzenie warsztatu przez osobę posiadającą takie doświadczenie,
• prowadzą aktywną działalność w ramach samorządu zawodowego m.in. w ramach szkolenia aplikantów (organizowania konferencji naukowych, działalności szkoleniowej, inicjatyw związanych z poszerzaniem świadomości prawnej społeczeństwa, członkostwem w ramach samorządu zawodowego) lub zapewnią prowadzenie warsztatu przez osobę prowadzącą taką działalność,
• posiada doświadczenie w zakresie tworzenia materiałów dydaktycznych na potrzeby prawniczych egzaminów zawodowych lub zapewnią prowadzenie warsztatu przez osobę posiadającą takie doświadczenie
2. Wykonawca zobowiązany jest podać dane (imię i nazwisko) osoby fizycznej (trenera) prowadzącej warsztat (oraz stosunek prawny łączący go z tą osobą (jeśli dotyczy)), spełniającej powyższe warunki.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia, na żądanie Zamawiającego, innych dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych warunków.

4. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie ww. dokumentów zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
5. Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POWER Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Z możliwości realizacji zamówienia WYŁĄCZONE są osoby/podmioty, które powiązane są z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku, lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, lub osobami wykonującymi w imieniu Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy:
• osobowo (w szczególności poprzez pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli) lub
• kapitałowo (w szczególności uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa; pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pomocnika).
6. Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POWER Zamawiający nie może udzielić zamówienia osobom zatrudnionym jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (tj. IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.
7. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są w stanie upadłości bądź likwidacji (jeśli dotyczy)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są w stanie upadłości bądź likwidacji (jeśli dotyczy)

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu każdy z Wykonawców powinien przedłożyć następujące dokumenty:
a) Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, zawierający:
• końcową cenę wyrażoną w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, podana kwota powinna pokrywać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (kwotę brutto wynagrodzenia wraz z narzutami na wynagrodzenia stanowiące koszt Zamawiającego (jeśli dotyczy), a dla podatnika VAT – kwotę zawierającą podatek VAT (jeśli dotyczy) oraz koszty noclegów, koszty podróży, itp.)
• oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
• oświadczenie o zaangażowaniu pracowniczym trenera (Załącznik nr 1)
• oświadczenia Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 1)
• oświadczenia Wykonawcy dotyczące zatrudnienia/braku zatrudnienia trenera w instytucji uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
b) Życiorys zawodowy (CV) trenera obrazujący wymogi zawarte w Warunkach Udziału w postępowaniu
c) Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu nadającego trenerowi tytuł zawodowy adwokata lub radcy prawnego lub notariusza
d) Oświadczenie trenera o wyrażeniu zgody na prowadzenie warsztatu w imieniu wykonawcy (jeśli dotyczy)
e) Wypis z właściwego rejestru (jeśli dotyczy) aktualny na dzień składania ofert, z którego wynikać będzie iż podmiot nie jest w upadłości, tj. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub zaświadczenie o wpisie Wykonawcy do ewidencji działalności gospodarczej/wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w zdaniu wcześniejszym składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wykonanie umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia, na żądanie Zamawiającego, innych dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych warunków.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocena ofert składa się z dwóch etapów:

Etap 1 - Zamawiający dokonuje oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu – Etap 1, dokonywana jest na podstawie złożonych dokumentów oraz Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

Etap 2 - Ocena ofert dokonywana jest na podstawie osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100 pkt. = 100%):

KRYTERIUM WAGA (%)
Cena ofertowa brutto* 80
Liczba aktywności trenera w ramach samorządu zawodowego w przeciągu ostatnich 24 miesięcy kalendarzowych poprzedzających obecny miesiąc, tj. w okresie 01.06.2015r. -31.05.2017r. 10
Doświadczenie trenera w zakresie tworzenia materiałów dydaktycznych na potrzeby prawniczych egzaminów zawodowych 10
* pod pojęciem ceny ofertowej brutto Zamawiający rozumie kwotę brutto wraz z narzutami na wynagrodzenia stanowiące koszt Zamawiającego (jeśli dotyczy), a dla podatnika VAT – kwotę zawierającą podatek VAT (jeśli dotyczy)

K1 - Kryterium oceny – cena ofertowa brutto
Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:

Pc = Cn x waga/ Cr

Pc – otrzymane punkty
Cn– łączna cena brutto oferty z najniższą ceną
Cr – łączna cena brutto oferty rozpatrywanej

Weryfikacja oferowanej ceny:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego.

K2- Kryterium oceny – Liczba aktywności trenera w ramach samorządu zawodowego w przeciągu ostatnich 24 miesięcy kalendarzowych poprzedzających obecny miesiąc, tj. w okresie 01.06.2015r. -31.05.2017r.
Punktacja za liczbę aktywności trenera w określonym obszarze przyznawana będzie następująco:
(max 10 pkt.)

 liczba aktywności od 1 do 4 – 0 pkt.
 liczba aktywności minimum 5 – 10 pkt.

Weryfikacja deklarowanej liczby aktywności:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego oraz CV trenera.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty trenera poświadczające odnośne aktywności.

K3- Kryterium oceny – Doświadczenie trenera w zakresie tworzenia materiałów dydaktycznych na potrzeby prawniczych egzaminów zawodowych
Punktacja za doświadczenie trenera w określonym obszarze przyznawana będzie następująco:
(max 10 pkt.)

- doświadczenie poniżej jednego roku – 0 pkt.
- doświadczenie minimum roczne - 10 pkt.

Weryfikacja deklarowanego doświadczenia:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego oraz CV trenera.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty trenera poświadczające odnośne doświadczenie.

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna taką, która otrzyma najwyższą łączną punktację spośród ocenianych = K (K=K1+K2+K3).

W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z powyższymi zasadami, ze względu na złożenie ofert o takiej samej liczbie punktów, zamawiający może wezwać wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych lub zaprosić ich do negocjacji.


1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty w sposób jednolity z upublicznieniem Zapytania.
2. Zamawiający zastrzega, że oferty złożone przez osoby zatrudnione w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku mogą zostać odrzucone w przypadku ich kolizji z uregulowaniami „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 września 2016r. oraz zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu, w szczególności dotyczącymi kosztów związanych z zatrudnieniem personelu.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
4. W przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż wycena oferty zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie w wyznaczonym terminie. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa, o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

Adres

al. Grunwaldzka 238A

80-266 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

585227700

Fax

brak

NIP

5832558844

Tytuł projektu

Rozwój kompetencji studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku kierunków Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Prawo, Prawo w biznesie

Numer projektu

POWR.03.01.00-00-K089/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Joanna Gręndzińska, 21.06.2017 r., 13 500,00 PLN
Liczba wyświetleń: 516