Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPPM/2017

Data publikacji: 07.06.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-06-2017

Numer ogłoszenia

1038005

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Złożenie oferty polega na wypełnieniu wszystkich Załączników i przygotowaniu niezbędnych dokumentów. Następnie: złożenie całości oferty (zapytanie ofertowe, załączniki i dokumenty) tj. przesłanie np. pocztą lub kurierem (w formie pisemnej) całości oferty na adres: 7 Cubes sp. o.o., ul. Mokotowska 15a lok. 1b, 00-640 Warszawa, lub złożenie (w formie elektronicznej) całości oferty i dokumentów e-mailem na adres wnioski@7cubes.pl.
• Oferta musi być złożona w terminie do 16.06.2017 r. do godz. 10.00. Decyduje data i godzina wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
• W przypadku złożenia w formie pisemnej: ofertę prosimy umieścić w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, w sposób gwarantujący poufność jej treści, z wyraźnym oznaczeniem: „Oferta do zapytania ofertowego nr 1/ RPPM /2017”.
• W przypadku złożenia w formie elektronicznej: ofertę prosimy przesłać wpisując w temacie wiadomości e-mail „Oferta do zapytania ofertowego nr 1/ RPPM /2017”.
• Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ofertę w przypadku nieoznakowania oferty zgodnie z wymogami niniejszego Zapytania ofertowego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

wnioski@7cubes.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aneta Iwanowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

507 708 373

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja niżej wymienionych usług obejmujących szkolenia zawodowe oraz przekazanie dokumentacji związanej z wykonaniem zamówienia:
Szkolenia zawodowe: szczegółowa tematyka szkoleń zostanie określona w toku realizacji projektu. Pozwoli to na właściwe dostosowanie szkoleń do Uczestników Projektu – do ich potrzeb, możliwości i zainteresowań zdiagnozowanych w trakcie poradnictwa zawodowego. Program szkoleń stworzony zostanie na podstawie analizy aktualnych informacji i trendów funkcjonujących na pomorskim rynku pracy, czyli zapotrzebowanie pracodawców, zawody deficytowe, najczęściej pojawiające się ogłoszenia o pracę itp. Każdy Uczestnik będzie mógł wziąć udział tylko w jednym szkoleniu. Szkolenie zostanie otwarte, gdy zbierze się 1 grupa (ok. 10-cio osobowa). Dokładna lokalizacja zajęć będzie ustalana dla każdej grupy z Zamawiającym.
Każdy Uczestnik, który zakończy uczestnictwo w szkoleniu, weźmie udział w egzaminie zewnętrznym weryfikującym nabycie kwalifikacji zawodowych (niniejsze zapytanie ofertowe nie obejmuje swoim zakresem przeprowadzenia certyfikacji).
W wyniku IPD określono następujące szkolenia:
Monter suchej zabudowy - 1 grupa
Opiekun osób starszych - 2 grupy
Pracownik obsługi biurowej - 1 grupa

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór wykonawcy do przeprowadzenia szkoleń zawodowych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja niżej wymienionych usług obejmujących szkolenia zawodowe oraz przekazanie dokumentacji związanej z wykonaniem zamówienia:
Szkolenia zawodowe: szczegółowa tematyka szkoleń zostanie określona w toku realizacji projektu. Pozwoli to na właściwe dostosowanie szkoleń do Uczestników Projektu – do ich potrzeb, możliwości i zainteresowań zdiagnozowanych w trakcie poradnictwa zawodowego. Program szkoleń stworzony zostanie na podstawie analizy aktualnych informacji i trendów funkcjonujących na pomorskim rynku pracy, czyli zapotrzebowanie pracodawców, zawody deficytowe, najczęściej pojawiające się ogłoszenia o pracę itp. Każdy Uczestnik będzie mógł wziąć udział tylko w jednym szkoleniu. Szkolenie zostanie otwarte, gdy zbierze się 1 grupa (ok. 10-cio osobowa). Dokładna lokalizacja zajęć będzie ustalana dla każdej grupy z Zamawiającym.
Każdy Uczestnik, który zakończy uczestnictwo w szkoleniu, weźmie udział w egzaminie zewnętrznym weryfikującym nabycie kwalifikacji zawodowych (niniejsze zapytanie ofertowe nie obejmuje swoim zakresem przeprowadzenia certyfikacji).
W wyniku IPD określono następujące szkolenia:
Monter suchej zabudowy - 1 grupa
Opiekun osób starszych - 2 grupy
Pracownik obsługi biurowej - 1 grupa

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin: 06.2017 r. – 07.2017 r.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku

Wiedza i doświadczenie

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku

Potencjał techniczny

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku

Dodatkowe warunki

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku

Warunki zmiany umowy

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Po spełnieniu przez Wykonawców wszystkich wyżej wskazanych warunków będą podlegały ocenie zgodnie z następującymi kryteriami:
1. K1 - Cena 60% (maksymalnie możliwych do uzyskania 60 pkt), Tabela nr 1 z Formularza ofertowego
2. K2 – Jakość 20% (maksymalnie możliwych do uzyskania 20 pkt), Załącznik nr 2 Wykaz posiadanego doświadczenia (Tabela nr 1)
3. K3 – Doświadczenie/potencjał 20% (maksymalnie możliwych do uzyskania 20 pkt), Załącznik nr 2 Wykaz posiadanego doświadczenia (Tabela nr 2)
Łącznie możliwych do uzyskania 100,00 pkt (100%)
Ostateczna ilość punktów (K) będzie obliczana wg następującego wzoru:
K = K1 + K2 + K3
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (K).
Ad. 1
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
K1 = (Cmin:C)x60
K1 – liczba punktów uzyskana za kryterium ceny
Cmin – cena najniższa spośród ważnych ofert
C – cena badanej oferty
Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
Ad. 2
K2 = Ilość punktów ze spełnienie kryterium „jakość”

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „jakość”:
Dot. K2 : Celem potwierdzenia jakości Wykonawca musi posiadać doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w przeprowadził co najmniej 720 godz. szkoleń zawodowych zakończonych procesem certyfikacji zewnętrznej, z czego:
• Monter suchej zabudowy lub równoważnych – 180 godz.
• Opiekun osób starszych lub równoważnych – 360 godz.
• Pracownik obsługi biurowej lub równoważnych – 180 godz.
Punktacja będzie przyznawana w następujący sposób:

a) 720 godz. łącznie przeprowadzonych w/w szkoleń – 3,00 pkt
b) 1.440 godz. łącznie przeprowadzonych w/w szkoleń – 6,00 pkt
c) 2.160 godz. łącznie przeprowadzonych w/w szkoleń – 9,00 pkt
d) 2.880 godz. łącznie przeprowadzonych w/w szkoleń – 12,00 pkt
e) 3.600 godz. łącznie przeprowadzonych w/w szkoleń – 15,00 pkt
f) 4.320 godz. łącznie przeprowadzonych w/w szkoleń – 18,00 pkt
g) 5.040 godz. i więcej łącznie przeprowadzonych w/w szkoleń – 20,00 pkt
Uwaga: dana usługa może być wykazana jeden raz, tzn. w Tabeli nr 1 lub Tabeli nr 2 (Załącznik nr 2). Te same usługi wykazane dwukrotnie nie będą oceniane.
Ad. 3
K3 = Ilość punktów ze spełnienie kryterium „doświadczenie/potencjał”
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „doświadczenie/potencjał”:
Dot. K3 : Celem potwierdzenia doświadczenia Wykonawca musi posiadać doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadził szkolenia zawodowe w ilości co najmniej 720 godz., z czego:
• Monter suchej zabudowy lub równoważnych – 180 godz.
• Opiekun osób starszych lub równoważnych – 360 godz.
• Pracownik obsługi biurowej lub równoważnych – 180 godz.
Punktacja będzie przyznawana w następujący sposób:
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
K3 = (Dbo:Dmax)x20
K3 – liczba punktów uzyskana za kryterium ceny
Dbo – liczba zakwalifikowanych godzin szkoleń zawodowych wskazana w badanej ofercie
Dmax – maksymalna liczba zakwalifikowanych godzin szkoleń zawodowych spośród badanych ofert
Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
Uwaga: dana usługa może być wykazana jeden raz, tzn. w Tabeli nr 1 lub Tabeli nr 2 (Załącznik nr 2). Te same usługi wykazane dwukrotnie nie będą oceniane.

Wykluczenia

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego znajdującego się w załączniku

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

7 CUBES SP. Z O.O.

Adres

Mokotowska 15a/1b

00-640 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

224659998

Fax

222428938

NIP

1182023880

Tytuł projektu

Rozwiń skrzydła na pomorskim rynku pracy!

Numer projektu

RPPM.06.01.02-22-0021/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński z siedzibą w Lublinie ul. Wojciechowska 7M
Liczba wyświetleń: 578