Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 01/06/2017 na zaprojektowanie i wykonanie kompleksowej termomodernizacja budynku Kościoła Parafii Św. Jakuba Apostoła z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Data publikacji: 06.06.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-06-2017

Numer ogłoszenia

1037783

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1.Oferty należy złożyć (przesłać lub składać osobiście) w terminie do dnia 20.06.2017r. do godz.15.00, na adres Zamawiającego podany na stronie tytułowej niniejszej zapytania ofertowego. Decyduje data wpływu do Zamawiającego. Czas urzędowania: 8.00 15.30, w dniach od poniedziałku do piątku. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu zakończenia naboru w siedzibie Zamawiającego (Aleja św. Jakuba 25, 84-360 Łeba), w dniu 20.06.2017 o godzinie 15:20.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ks. Proboszcz Zenon Myszk, zapytania w formie pisemnej należy kierować na adres: parafiajakuba@me.com

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

694 485 400

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Zaprojektowanie i wykonanie kompleksowej termomodernizacja budynku Kościoła Parafii Św. Jakuba Apostoła z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
Zamówienie jest realizowane w systemie "Zaprojektuj i wybuduj". W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca powinien - zgodnie z załączonym Programem Funkcjonalno-Użytkowym (dalej „PFU”)– wykonać dla budynku Kościoła parafii Św. Jakuba Apostoła w Łebie kompletną dokumentację budowlaną i wykonawczą oraz prace termomodernizacyjne i instalacyjne.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: lęborski Miejscowość: Łeba

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Zaprojektowanie i wykonanie kompleksowej termomodernizacja budynku Kościoła Parafii Św. Jakuba Apostoła z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOŚCIOŁA ŚW. JAKUBA APOSTOŁA ZLOKALIZOWANEGO PRZY ALEI JAKUBA APOSTOŁA W ŁEBIE”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Energia, Działanie 10.02. Efektywność energetyczna, Poddziałanie 10.02.01. Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne.

Przedmiot zamówienia

1. Zakres prac do wykonania:
a) wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej architektoniczno - budowlano - wykonawczej izolacji termicznej ścian kościoła,
b) wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej architektoniczno - budowlano - wykonawczej izolacji termicznej dachu kościoła,
c) wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej budowlano-wykonawczej ciepłego montażu stolarki okiennej i drzwiowej kościoła,
d) wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej budowlano-wykonawczej instalacji centralnego ogrzewania w budynku kościoła,
e) wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej budowlano-wykonawczej instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kWp na dachu plebani i podłączenie do siec i elektroenergetycznej operatora,
f) wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej budowlano-wykonawczej maszynowni pomp ciepła typu powietrze-woda z podłączeniem do istniejącego układu grzewczego i systemu generatora energii PV ,
g) uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień projektowych i administracyjnych do realizacji zadania,
h) wykonanie kompletnej izolacji termicznej ścian zewnętrznych kościoła,
i) wykonanie kompletnej izolacji termicznej dachu budynku kościoła z uwzględnieniem montażu świetlika dachowego w centralnej części kościoła,
j) wykonanie demontażu i ponownego montażu ,,ciepłego montażu" stolarki okiennej i drzwiowej,
k) wykonanie kompletnej instalacji centralnego ogrzewania w budynku kościoła,
l) wykonanie kompletnej posadzki kościoła,
m) wykonanie kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kWp,
n) wykonanie kompletnej instalacji pomp ciepła typu powietrze - woda z podłączeniem do istniejącego układu grzewczego i systemu generatora energii PV,
o) wykonanie systemu sterowania pomp ciepła i układu ogniw fotowoltaicznych w układzie on-grid,
p) wykonanie protokołów odbioru i dokumentacji powykonawczej i przekazanie zamawiającemu.

Kod CPV

45210000-2

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie budynków

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Przewidziany termin realizacji przedmiotu zamówienia – 5 miesięcy od dnia przekazania placu budowy.
2. Przewidywany termin przekazania placu budowy: w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.
3. Terminy realizacji zamówienia mogą ulec zmianie, w zależności od wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy lub w sytuacjach przewidzianych we wzorze umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie je do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
- oferta co do treści spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym;
- złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione;
- oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie;
2. Oferta nie spełniająca wymagań zostanie odrzucona.
3. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:
a) cena (waga 80%)
b) okres gwarancji (waga 20%)

Wykluczenia

1. Z postępowania zostanie wykluczony Wykonawca, który jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Poprzez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w jej imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
-pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);
b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
c) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
d) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;
e) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
2.2 W przypadku Wykonawców występujących wspólnie warunki określone w zapytaniu mogą być spełnione łącznie.
2.3 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2.4 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zobowiązania podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
2.5 W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2.6 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia.
2.7 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu trzeciego, na zasoby którego powołuje się Wykonawca, nie będą potwierdzały spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub będą zachodziły wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby Wykonawca w określonym terminie:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa powyżej.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA P.W. ŚW. JAKUBA APOSTOŁA W ŁEBIE

Adres

Aleja św. Jakuba 25

84-360 Łeba

pomorskie , lęborski

Numer telefonu

730 330 818

Fax

598661036

NIP

8411542988

Tytuł projektu

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOŚCIOŁA ŚW. JAKUBA APOSTOŁA ZLOKALIZOWANEGO PRZY ALEI JAKUBA APOSTOŁA W ŁEBIE

Numer projektu

RPPM.10.02.01-22-0016/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria
Liczba wyświetleń: 960