Strona główna
Logo unii europejskiej

Zaprojektowanie, wykonanie oraz dostawę systemu zasilania i sterowania podzespołami generatora atmosfery LPN wraz z oprogramowaniem

Data publikacji: 06.06.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-06-2017

Numer ogłoszenia

1037767

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2
Wraz z formularzem ofertowym należy dostarczyć specyfikację techniczną oferowanego sprzętu i wyposażenia w formie pozwalającej na jego jednoznaczną identyfikację.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

HART-TECH Sp. z o.o.
92-320 Łódź, ul. Niciarniana 45

Termin składania ofert upływa w dniu 21.06.2017r, o godzinie 1030.
Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania:
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.06.2017r, o godzinie 1045 w siedzibie Zamawiającego
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego.
Oferta musi być sporządzona w sposób uniemożliwiający jej dekompletację i być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy.
Dokumenty, w tym oświadczenia, sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być również podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
Wykonawca winien zamieścić ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w zapieczętowanej kopercie opatrzonej:
- danymi Wykonawcy (nazwa i adres lub pieczęć firmowa Wykonawcy),
- napisem: „Oferta na dostawę systemu sterowania”
oraz „Nie otwierać przed 21.06.2017r godz. 10:45”

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania.
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Odpowiedzi zostaną upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego www.hart-tech.pl
Wykonawca może również zwrócić się do Zamawiającego, w wyżej określonych terminach, o udostępnienie szczegółowego rysunku konstrukcyjnego oraz zestawienia materiałowego. Zamawiający udostępni do wglądu dokumentację pod warunkiem podpisania przez Wykonawcę oświadczenia o przyjęciu do wiadomości, że stanowi ona tajemnicę Zamawiającego i zostanie wykorzystana wyłącznie do przygotowania oferty.

Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Sylwester Pawęta
e-mail: s.paweta@hart-tech.pl tel. 600 120 775

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Sylwester Pawęta

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

600 120 775

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie oraz dostawę systemu zasilania i sterowania podzespołami generatora atmosfery LPN wraz z oprogramowaniem.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Łódź Miejscowość: Łódź

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie oraz dostawę systemu zasilania i sterowania podzespołami generatora atmosfery LPN wraz z oprogramowaniem.

Przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

„Zaprojektowanie, wykonanie oraz dostawę systemu zasilania i sterowania podzespołami generatora atmosfery LPN wraz z oprogramowaniem”
Charakterystyka systemu:
Przeznaczeniem układu jest zapewnienie realizacji procesów technologicznych LPN pod względem:
 zasilania elektrycznego podzespołów generatora,
 sterowania systemami funkcjonalnymi generatora
 sterowania parametrami technologicznymi procesów,
 monitorowania, rejestracji i archiwizacji (minimum 5 lat) parametrów realizacyjnych procesów, spełniające wymagania CQI-9 wyd. 2016
W skład zespołu generatora wchodzą:
1. Retorta generatora*
2. Zespół pokryw retorty*
3. Dozownik komponentów odparowywanych*
4. Trzon grzejny*
5. System próżniowy*
6. Pompa dozująca
7. System gazowy,
8. System pneumatyczny,
9. System wodny,
10. Zestaw czujników,
Proces technologiczny jest realizowany poprzez wykonanie sekwencji segmentów funkcjonalnych określonych parametrami w zakresie:
 temperatura 20÷950°C
 czas 1÷360 min
 ciśnienie 1 mbar do 1500 mbar absolutnego
 przepływy gazów procesowych do 100 dcm3/min
System powinien zapewniać monitorowanie działania wszystkich podzespołów generatora, również poprzez łączność bezprzewodową, w tym sygnalizowanie stanów alarmowych.
Szczegóły dotyczące parametrów podzespołów oznaczonych * należy uzgodnić z ich dostawcami.
Dostawa obejmuje:
1. Szafa zasilająca z układami sterowania i pomiarów,
2. Sterownik PLC,
3. Instalację elektryczna w obrębie zespołu,
4. System gazowy wg rys. 3-HT-LPN 225065
5. System pneumatyczny wg rys. 3-HT-LPN 225358
6. System wodny wg rys. 1-HT-LPN 226076
7. Kolektor czujników wg rys. 2-HT-LPN 225899
8. Pompa dozująca wg rys. 1-HT-LPN 306601 poz. 17÷21
9. Włączenie odprowadzenia atmosfery obróbczej do palnika inżektorowego wraz z jego regulacją.

Integralną częścią dostawy jest kompletacja zestawu generatora, jego montaż i rozruch techniczny, szkolenie obsługi oraz pomoc techniczna przy rozruchu technologicznym
W zakres dostawy wchodzi transport z ubezpieczeniem i rozładunek.

Wykonawca dostarczy również:
- dokumentację zawierającą atesty użytych materiałów oraz certyfikaty wzorcowania zamontowanych czujników pomiarowych,
- deklaracje zgodności wykonania z obowiązującymi dyrektywami WE i normami,
- DTR oraz instrukcje obsługi zamontowanych podzespołów handlowych,
- pomiary instalacji

Wymagana gwarancja - minimum 36 miesiące,
Zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego
W okresie gwarancji wykonywanie bezpłatnych co 12 m-cy przeglądów serwisowych stanu dostawy z wymianą materiałów eksploatacyjnych.
Czas reakcji serwisu do 48 godzin od zgłoszenia awarii.
Czas usunięcia usterki do 5 dni od zgłoszenia.

Kod CPV

31700000-3

Nazwa kodu CPV

Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

Harmonogram realizacji zamówienia

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
12 tygodni od daty zawarcia umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA OCENY OFERT
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą przedstawione niżej kryteria
Cena 70%
Przedłużenie gwarancji 20%
Termin wykonania 10%
Kryterium cena obliczana jest wg wzoru:
A= (Cmin/Cn) x 0,7
gdzie: Cmin – cena najniższa, Cn – cena z badanej oferty
Kryterium – przedłużenie gwarancji
Przedłużenie gwarancji ponad 36 miesiący
B= każdy rok przedłużenia gwarancji x 0,1 nie więcej niż 0,2
Kryterium termin wykonania
Skrócenie terminu realizacji (termin realizacji max. 12 tygodni od dnia zawarcia umowy)
C= (Tmin/Tn) x 0,1
gdzie: Tmin – najkrótszy termin realizacji, Tn – termin z badanej oferty (nie dłuższy od 12 tygodni)
Spośród wszystkich ważnych ofert złożonych przez Wykonawców w postępowaniu za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta o największej łącznej wartości punktów oferty A+B+C

Wykluczenia

Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

HART-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Niciarniana 45

92-320 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

517 528 661

NIP

7282755462

Tytuł projektu

Gradientowe warstwy niskotarciowe, wytwarzane w hybrydowym procesie FineLPN, nanostrukturyzowane cząstkami MOS2 i RGO, dla zastosowań w uszczelnieniach w przemyśle lotniczym.

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0011/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

MIKAR Jarosław Raszewski
Lubogóra 12A, 66-200 Świebodzin

Data wpływu oferty: 21.06.2017
Cena: 590 000,00 PLN netto
Liczba wyświetleń: 433