Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa wyposażenia placu zabaw na potrzeby projektu "Chatka Puchatka - druga edycja"

Data publikacji: 05.06.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-06-2017

Numer ogłoszenia

1037566

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, na załączonym formularzu ofertowym (Załącznik nr 1). Oferty należy składać do dnia 12.06.2017 r. do godz. 23.59 mailowo na adres przedszkole@puchatek.org.pl, osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera w siedzibie firmy: w Biuro Projektu przy ul. Szarej 40, 80-116 Gdańsk. Za dzień otrzymania oferty liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

przedszkole@puchatek.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Małgorzata Musiał

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

505-946-076

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie realizowane w ramach projektu: „Chatka Puchatka – druga edycja”
RPPM.03.01.00-22-0026/16-00 w ramach w ramach Działania 03.01. Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego polegające na zakupie i dostawie wyposażenia placu zabaw.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miejscowość: Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy wyposażenia placu zabaw w celu stworzenia nowych miejsc przedszkolnych w ramach projektu „Chatka Puchatka – druga edycja”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia placu zabaw według następującej specyfikacji:
Część 1:
1. Bezpieczna nawierzchnia placu zabaw 414m² - w postaci sztucznej trawy o wysokości 40mm – 50mm, podkład latexowy, skład 100% PE. Cena powinna uwzględniać przygotowanie podłoża, ułożenie trawy, ułożenie podkładu, wykonanie umocowania i obrzeży.
Część 2:
Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów +/- 5% (dotyczy to każdego z podanych wymiarów).
1. Drewniana ławka z oparciem na metalowym stelażu – 1 szt. Specyfikacja techniczna: wymiary: szerokość 0,89 m, długość 1,65 m, wysokość 0,90 m.
2. Drewniana ławka z bez oparcia na metalowym stelażu – 1 szt. Specyfikacja techniczna: wymiary: szerokość 0,89 m, długość 1,65 m, wysokość 0,44 m.
3. Sprężynowce – 2 szt. – drewniany bujak na plac zabaw o dwóch różnych kształtach, Specyfikacja techniczna: strefa bezpieczeństwa 10,10 m2, wymiary długość 0,80 m, szerokość 0,21 m, wysokość całkowita 0,80 m.
4. Domek zabawowy na plac zabaw – 1 szt. Specyfikacja techniczna: długość 2 m, szerokość 1m, wysokość 2 m, strefa bezpieczeństwa 5 m x 4 m. Elementy nośne wykonane z impregnowanego drewna. Elementy metalowe zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Dachy, bariery ochronne wykonane ze sklejki drewna liściastego, wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym lub z płyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne.
5. Huśtawka ważka na dwóch sprężynach na plac zabaw – 1 szt. Specyfikacja techniczna: długość 3 m, szerokość 0,40 m, wysokość 0,70 m, strefa bezpieczeństwa 6 m x 3,40 m. Elementy nośne wykonane z impregnowanego drewna. Elementy metalowe zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo.
6. Kolorowy płotek – 1 szt. Specyfikacja techniczna: Wykonany z plastiku. Przenośny. Zestaw składający się min. z 6 elementów o wym. 80 x 6 x 55 cm.
7. Trampolina – 1 szt. Specyfikacja techniczna: ocynkowane sprężyny trampoliny pokryte dwuwarstwowym materiałem podszytym gąbką, trampolina wykonana ze stali hartowanej, mata do odbić wykonana z polipropylenu. Mocowanie: trzy nóżki umieszczone w podstawie. Siatka ochronna. Średnica trampoliny: 305 cm. wysokość: 76 cm. max. waga użytkownika: 150 kg.
8. Rowerek poziomy – 1 szt. Rowerek na plac zabaw z dużymi, pneumatycznymi kołami gumowymi. wymiary 98 x 68 x 62 cm, wysokość siedziska 20 cm.
9. Koszykówka składana – 2 szt. Specyfikacja techniczna: możliwość ustawienia kosza na 5, wysokościach 150–210 cm. Umieszczone na podstawie suwaki do zaznaczania ilości zdobytych punktów przez graczy. wym. 74 x 81 x 260 cm.
10. Piaskownica – 1 szt. Specyfikacja techniczna: strefa bezpieczeństwa 21,10 m2, długość 1,80 m, szerokość 1,80 m, wysokość całkowita 0,32 m.
11. Drewniany zestaw zabawowy na plac zabaw – lokomotywa – 1 szt. Specyfikacja techniczna: długość7,40 m, szerokość1,10 m, wysokość2,40 m, strefa bezpieczeństwa10,90 m x 4,10 m. Min. 5 elementów składowych takich jak: ślizg plastikowy, pomost wiszący, wieża z dachem, wieża mała.
12. Wózek 4- osobowy – 1 szt. Specyfikacja techniczna: Wózek dla czworga dzieci w wieku 6-36 miesięcy. Aluminiowa rama. Części materiałowe oraz część bagażowa zrobione z poliestru. Lekkie koła skrętne z przodu, hamulec z tyłu. Siedzenia wyposażone w 5 punktowy pas bezpieczeństwa. Tylne siedzenia ruchome, dające możliwość rozkładania do pozycji leżącej.
13. Stolik piknikowy – 1 szt. Specyfikacja techniczna: Stół piknikowy z zaokrąglonymi rogami i dwoma ławkami wymiary 93 x 100 x 55 cm; wys. siedziska od podłoża 20,5 cm; wys. stołu 47 cm.
14. Kolorowa gąsienica – 1 szt. Specyfikacja techniczna: Tunel-gąsienica złożony min. z 4 modułów, głowy i ogona. wym. 217 x 100 x 108 cm.

Kod CPV

37535200-9

Nazwa kodu CPV

Wyposażenie placów zabaw

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożona na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadkach gdy:
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu,
- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą mającą lub mogącą mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie Zamówienia,
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.
Zamawiający po wyborze Oferenta podpisze z Wykonawcą umowę na realizację zamówienia.

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin realizacji zamówienia:
Część 1: 29.06.2017
Część 2: 06.07.2017

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożona na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadkach gdy:
- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu,
- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą mającą lub mogącą mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie Zamówienia,
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.
Zamawiający po wyborze Oferenta podpisze z Wykonawcą umowę na realizację zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:
1) Łączna cena brutto proponowana za przedmiot zamówienia – 70% (70 pkt.)
2) Termin dostawy: 30% (30 pkt.)
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = Cmin x 70 / Co, gdzie:
*C - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Cena oferty”;
*Cmin - najniższa cena brutto (wraz z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia zaoferowana w nieodrzuconych ofertach złożonych w postępowaniu;
*Co - cena brutto (wraz z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia oferty ocenianej;
*70 - waga kryterium „Cena oferty”.
Punkty przyznawane za kryterium termin dostawy będą liczone wg następującego wzoru:
T = Tmin x 30 / To, gdzie:
*T - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Termin dostawy” oferty;
*Tmin - najkrótszy termin realizacji całego zamówienia wyrażony w liczbie dni od dnia złożenia zamówienia zaoferowany w nieodrzuconych ofertach złożonych w postępowaniu;
*To - termin realizacji całego zamówienia oferty ocenianej;
*30 - waga kryterium „Termin dostawy”.

Wykluczenia

1. Z postępowania wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Poprzez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą.
2. Należą do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania, tj.:
a) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
b) Wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
c) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
d) Osoby fizyczne lub wykonawcy, których wspólnika (spółki jawne), partnera lub członka zarządu (spółki partnerskie), komplementariusza (spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne) albo urzędującego członka organu zarządzającego (osoby prawne) prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
e) Złożyły nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
f) Nie złożyły oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MAGDALENA PAŁACKA-RYBAK, "CHATKA PUCHATKA" - DOMOWA OPIEKA NAD DZIECKIEM

Adres

Szara 40

80-116 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

509550375

NIP

9570370856

Tytuł projektu

Chatka Puchatka - druga edycja

Numer projektu

RPPM.03.01.00-22-0026/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część 1 zamówienia: Multibau24 Tomasz Freda
80-438 Gdańsk ul. Grazyny 18/14
Część 2 zamówienia:
Nie wybrano z uwagi na brak ofert.

Kryterium I cena: 69 000,00 zł tj. 166,67 zł brutto / 1 m² (cena obejmuje materiały i robociznę)
Kryterium II
LICZBA PRZYZNANYCH PUNKTÓW
CENA TERMIN DOSTAWY ŁĄCZNA LICZBA PRZYZNANYCH PUNKTÓW
70,00 30,00 100,00
Liczba wyświetleń: 752